Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Maddy hasabat üçin maksatnama

Maddy hasabat üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Maddy hasabat üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU programma üpjünçiligi materiallary hasaba alyş programmasy, islendik kompaniýanyň işini tertipleşdirmäge we optimizirlemäge, işi has dolandyryp we durnukly etmäge, has köp girdeji getirmäge we çykdajylary azaltmaga kömek edýär. Bu ulgamyň köp mümkinçiliklerinden biri, ammardaky harytlaryň hereketine gözegçiligi gowulandyrmak we kompaniýanyň başlygyna çenli şol ýerde ýerine ýetirilen işlere gözegçilik etmekdir. Teklip edilýän programma bilen kompaniýanyň ähli taraplaryny göz öňünde tutup bilersiňiz, ýalňyşlyklary öz wagtynda we ýitgisiz düzedip bilersiňiz.

Häzirki wagtda köp telekeçi mümkin boldugyça awtomatiki önümçilige gözegçilik edilende, kompaniýanyň maddy hasaba alnyş programmasy siziň kompaniýaňyz üçin iň oňat çözgüt bolar. Kiçijik işiňiz bar bolsa, programmany gurmak üçin adaty noutbuk ýeterlikdir. Emma material hasaba alyş programmasy, kompaniýanyň ýerli ulgamyndaky umumy maglumat ulgamynda ajaýyp işleýär. Halaýan programma üpjünçiliginiň interfeýsini sazlamakdan başga-da, kompaniýanyň nyşanyny hem goýup bilersiňiz. Şeýle hem, kompaniýanyň torunyň gurşawyny we bäsdeş kompaniýalaryň ýerleşýän ýerini kartalaşdyrmak, bellemek we seljermek arkaly üstünde işläp bilersiňiz. Kompaniýanyň material hasaba alyş programmasy bar bolsa, işgärleriň işini optimizirläp, harytlaryň we hyzmatlaryň dolanyşygyny hasaba alyp bilersiňiz. Bu taslamada, çäklendirilmedik mukdarda önüm atlaryny hasaba alyp, ammarda olaryň hereketini yzarlap bilersiňiz.

Kompaniýanyň önüm hasaba alnyşy we kategoriýalara bölünmegi netijesinde zerur materiallary ady ýa-da ştrih-kod bilen çalt tapyp bilersiňiz. Köplenç önüme gözegçilik belli bir derejede we adam faktory sebäpli düýbünden manysyz we işlemeýär. Bu kompaniýa belli bir ýitgi getirip biler. Şeýle ýagdaýda buhgalter materiallary üçin programma satyn almak maslahat berilýär. MS Excel-den maglumat importyny üpjün edýär. USU programma üpjünçiligi başga-da köp resminama formatlaryny goldaýar.

Pikirli mazmun we iň soňky üstünlikler sebäpli bu taslama başarnykly iş dolandyryşyny wizual görkezmäge we ýalňyşlary wagtynda düzetmäge mümkinçilik berýär. Bu platforma, zerur önümleriň ähli üpjün edijileri bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamaga, şeýle hem islendik üpjün ediji ýa-da müşderi hakda ähli zerur maglumatlary uzak wagtlap saklamaga mümkinçilik berýär. Müşderi häzirki wagtda maglumatlar bazasynda ýok belli bir önüm üçin haýyş edeninde, programma size habar berer. Belli bir material gutarsa, täze bir zat geldi ýa-da tersine, köp köne ýa-da suwuk harytlar gelse, kompaniýa üçin material hasaba alyş maksatnamasynyň wezipelerinde bu jogapkär işgäri habar berilýär.

Bu taslama netijesinde ammaryň meýilnamalaşdyrylan mukdaryny ýükläp, hakyky barlygy bilen deňeşdirip, ammar sanawyny islendik wagt hasaba alyp bolýar. Maglumat ýygnamak terminalynyň kömegi bilen inwentar uly we uzak ýerlerde has ykjam bolýar. Bu işgärlere biwepalyk we wezipe ygtyýarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanmak üçin gözegçilik edilmegine mümkinçilik berýär.

Ammar dolandyryşy diňe bir tygşytly we tygşytly bolman, eýsem amatly görnüşde üstünlikli işlemek üçin parametrleriň biridir. Hasap materiallary üçin programma satyn alanyňyzda, umuman, işiň hilini ýokarlandyrmaga we esasanam ammardaky dolanyşygy hasaba almaga mümkinçilik alarsyňyz. Aýratynlyklary sebäpli kompaniýanyň maddy hasaba alyş programmasy işiňizi ösdürmäge we dolandyryş işini ýeňilleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Iş obýekti hökmünde materiallaryň ätiýaçlyklary, zähmet serişdeleri we zähmet bilen bilelikde kompaniýanyň bir gezek ulanylýan önümçilik prosesini üpjün edýär. Senagatda önümleriň önümçiliginde sarp edilişi yzygiderli artýar. Bu önümçiligiň giňelmegi, önümçilik çykdajylarynda maddy çykdajylaryň ep-esli paýy we çeşmeleriň bahasynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly. Önümçiligiň dowamlylygy ammarlarda islendik wagt önümçilik zerurlyklaryny doly kanagatlandyrmak üçin ýeterlik çig malyň we taýýar materiallaryň bolmagyny talap edýär. Şeýlelik bilen, islegiň we aýratyn üpjünçiligiň üznüksizligi şertlerinde önümçiligiň üznüksiz üpjün edilmeginiň zerurlygy kompaniýalarda aksiýalaryň, ýagny aksiýalaryň döredilmegini kesgitleýär.

Çig malyň we taýýar materiallaryň soňraky hasaba alynmagy önümçilik çykdajylarynyň esasy bölegini emele getirýär. Şeýlelik bilen, kompaniýada netijeli ulanylmagy önümçilik çykdajylaryny azaltmakda we kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmakda esasy faktor bolup durýar. Çig maldan we taýýar materiallardan başarnykly peýdalanmak, buhgalter hasabatyny döretmek we seljeriş işlerini guramak arkaly hem üpjün edilýär. Hasapçylyk halkara ülňülerine ýakyn bolansoň, taýýar materiallar we çig mal üçin uly hasaba alyş zerurlyklaryny bellemeli. Ammar işleriniň sanly hasaplaşyk bilen barha köpelýändigi geň däldir. Bagtymyza, ajaýyp USU-Soft material hasapçylyk programmasy bar. USU Programma üpjünçiliginiň buhgalter programma üpjünçiligini ulanyp, ýokardaky amallaryň hemmesini awtomatlaşdyrmak, olaryň takyklygyny, öz wagtynda we aňsatlygyny üpjün edýär. Esasy artykmaçlygy kesgitlemek kyn bolan awtomatlaşdyryşda, her bir kompaniýa hökman özi üçin bir zat tapar.