Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Maddy ammar üçin maksatnama

Maddy ammar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Maddy ammar üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU Programma üpjünçiligini döredijiler üçin material ammar programmasy, her bir kompaniýanyň dolandyryjysynyň, gereksiz ahlak, emosional stres bolmazdan we işgärleriň sanyny köpeltmezden, duýgur ýolbaşçylygy astynda iş prosesini dolandyrmagy zerur.

Kärhana materiallary ammar programma üpjünçiligi doly awtomatlaşdyrylan ammar dolandyryş programma üpjünçiligi. Interfeýsiň tertibi penjire görnüşinde görkezilýär. Köp penjireli re modeim, islendik adaty kompýuter ulanyjysynyň ulgamymyzdaky ammarlary dolandyrmak mümkinçiliklerini çalt dolandyryp we öwrenip bilýän görnüşde düzmäge mümkinçilik berýär. Material ammar, adatça dürli materiallaryň, gurluşyk materiallarynyň, gurallaryň we başgalaryň saklanýan ýapyk ýeridir. Desgada ýörite maksatly ammarlar, şeýle hem zatlary saklamak üçin ýörite ammarlar bar. Şeýle hem material saklamagyň garyşyk görnüşi bar. Ammardaky materiallaryň hereketine, materiallaryň daşardan kabul edilmegine we çykarylmagyna gözegçilik etmek üçin kompaniýanyň işgärleriniň hereketleri üçin ýekeje algoritm gurulmalydyr. Ozal munuň üçin kagyzdaky uzyn görkezmeler oýlanyp tapylýardy ýa-da has tejribeli işgäri täze gelenlere dilden berilýärdi. Awtomatlaşdyrmagyň, iş tygşytlamak ýaly köp sanly artykmaçlygy bar. Köp ýyllap tozan ýygnap, köp mukdarda ýer tutjak şkaflara, bukjalara, kagyz göterijilere zerurlyk ýok. Kagyzy tygşytlamak, şübhesiz, ekologiýamyza oňyn täsir eder, sebäbi kagyz döretmek üçin bir gektar ýaşyl tokaý kesilýär. Mundan başga-da, kompaniýadaky ammar materiallaryny hasaba almak we dolandyrmak programmasy siziň kompaniýaňyz barada bar bolan maglumatlary bir kubda ýygnamaga kömek edýär. Maglumatlaryň akymyny süzüp, deňeşdirip, analiz edip bilersiňiz we şol bir wagtyň özünde kompaniýadaky ähli üýtgeşmelerden habarly bolarsyňyz.

Kompaniýanyň ammar materiallary üçin maksatnama gözleg meýdançasy, süzgüçler, iş gurallary bilen iş ýerleri bolan köp penjireli interfeýsdir. Interfeýsi, mümkinçiliklerini we wariantlaryny öwrenmek prosesinde mümkin boldugyça programmanyň ösüşini aňsatlaşdyrmak üçin saýlanýar we işlenip düzülýär. Specialörite algoritmler ammardaky materiallary çalt we rahat yzarlamaga, ofisiň ýa-da ammaryň sanawyny almaga we materiallaryň hereketine gözegçilik etmäge kömek edýär. Esasy programma üpjünçiligi gurlanda, programmamyzyň özboluşlylygyny kepillendirýän ygtyýarnama berýäris. Ulgam size iş akymyny okamaga, saklamaga we gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär, sebäbi iş prosesindäki islendik üýtgeşiklik buhgalteriýa ulgamynda derrew görkeziler.

Ammary amatly dolandyrmak toparyň emosional ýagdaýyny gowulandyrýar. Programma üpjünçiliginiň köp dürli mowzuklaryny hödürledik. Programma, islendik guramada hasaba almak üçin özboluşly gural hökmünde işlenip düzüldi. Gurmak wagtynda USU-Softumşak hünärmenler işiňiziň aýratynlyklaryny göz öňünde tutarlar we islegiňiz boýunça goşmaça wariantlar bilen üpjün ederler. Resmi web sahypasynda ulgamymyzy eýýäm işinde ulanýan müşderileriň dürli pikirlerini tapyp bilersiňiz. Beýleki zatlaryň arasynda müşderilerimize ýokary hilli tehniki goldaw, başarnykly hyzmat we ünsli işgärler kepillendirilýär. Maksatnamamyzyň esasy aýratynlyklarynyň jikme-jik beýanyny tapyp bilersiňiz. Müşderiler bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin iň amatly şertleri döretmäge synanyşdyk. Müşderilerimiziň programmamyz bilen has gowy tanyşmagy üçin, demo wersiýasyny sargyt etmegini maslahat berýäris.

Resmi web sahypamyzda sargyt edip bilersiňiz. Demo wersiýasy düýbünden mugt we çäkli tertipde işleýär. Islendik sorag üçin, resmi USU programma üpjünçilik web sahypamyzda görkezilen aragatnaşyklary ulanyp, özüňize amatly islendik görnüşde habarlaşyp bilersiňiz.

Düzgün bolşy ýaly, taýýar önümleri tebigy, şertli-tebigy we çykdajy görkezijilerinde görnüşlere, synplara we ammarlara görä amala aşyrylýar. Uly kompaniýalarda buhgalter her önümiň ady üçin ammar hasap kartasyny açýar we ammar işgärine kartoçkadaky ýazgylaryň alynmagyna garşy berýär. Kartlar önümiň nomenklaturasynyň sanyna görä ammar şkafynda berilýär. Maliýe taýdan jogapkär adam, her kwitansiýa we çykdajy resminamasy üçin kartoçkalardaky maglumatlary aýratyn setirlere girizýär. Her ýazgydan soň taýýar önümleriň ýagdaýy kesgitlenýär we degişli sütüne ýazylýar. Hasapçy, ammaryň buhgalteriýa ýazgylaryndaky we çykdajy resminamalarynyň we ýazgylaryň dogrulygyny yzygiderli barlaýar. Barlamak, maliýe taýdan jogapkär adamyň gatnaşmagynda geçirilýär. Hasapçy, barlag senesini görkezýän dolandyryş sütünindäki goly bilen kartlardaky ýazgylaryň dogrudygyny tassyklaýar.

Bularyň hemmesi gaty ýadaw we ygtybarly däl, sebäbi her kim kompaniýa üçin has çynlakaý netijelere sebäp boljak kiçijik ýalňyşlyk goýberip biler.

Şonuň üçin USU Programma üpjünçiliginiň ähli goşmaça wariantlaryny we funksiýalaryny has gowy öwrenersiňiz, işleýiş ýörelgesini öwrenersiňiz we ösüş bilen üpjün edilýän beýleki hyzmatlaryň hiline baha berersiňiz. Soňra ammardaky materiallary hasaba almak üçin iň amatly programmany saýlap bilersiňiz. Käbir gowulaşmalaryň zerurdygyny duýsaňyz, islendik kararyňyzy goldaýarys we durmuşa geçireris!