Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Önümi hasaba almak üçin maksatnama

Önümi hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Önümi hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Üstünlikli we girdejili işi dowam etdirmek üçin her bir telekeçi önümi hasaba almagyň awtomatiki programmasyny almaly. Dünýädäki köp sanly söwda kompaniýasynyň pikiriçe, önümi hasaba almagyň iň oňat programmasy USU Programma üpjünçiliginiň önümi hasaba alyş programmasydyr.

Näme üçin iň gowusy? Ondaky ähli işler özbaşdak ýerine ýetirilýändigi we gündelik işleriň yzygiderli girmeginiň zerurlygy ýok we ähli parametrlerdäki işleriň derňewi awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Iň oňat önüm hasaba alyş programmasy, öňki hasap balanslaryny ýa-da önüm galyndylaryny import bilen aňsatlyk bilen geçirer. Bu, her pozisiýa şekil goşup boljak söwda bazasyny gurup başlar. Programmalardan ştrih-kodlar bilen ýazgylary çap edip bilersiňiz, skanerleriň inwentar we galyndylary aýyryp bilýän wagtynda düzedip bilýär. Harytlary hasaba almak ulgamy butik görnüşinde hödürlenýän kiçi söwda kompaniýasy üçinem, dükanlaryň uly zynjyry üçinem möhüm bolmaly.

USU Programma üpjünçiliginden iň oňat önüm ibermek programmasy, şübhesiz. Noutbuga gurnap, kiçi bölümde ulanyp bilersiňiz ýa-da şahamçalary dürli şäherlerde we ýurtlarda bolup bilýän uly söwda toplumynyň her enjamyna gurnap bilersiňiz. Iň döwrebap aragatnaşyk gurallaryny ulanyp, arzanladyşlar, özüne çekiji mahabatlar we beýleki iň oňat teklipler barada müşderilere habar berip bilersiňiz: Viber, e-poçta, SMS we kompaniýanyň adyndan programmanyň sesli jaňy. Önüm programmasy salgyt we umumy hasap-fakturalary çap etmek üçin jogapkärdir. Şeýle hem kwitansyz tölemegi saýlap bilersiňiz. Anotherene bir gyzykly aýratynlyk satyn alyş tapgyrynda baglanyşdyrylýar: iň oňat USU-Soft önüm programma üpjünçiligi satyn almany gijikdirip biler. Bu funksiýa, kassiriň eýýäm önümiň bir bölegini alan ýagdaýynda peýdalydyr, ýöne müşderi öz sebäplerine görä assortimente gaýdyp gelmek kararyna gelýär. Şol wagt onuň satyn almagy ýatyrylmaýar, ýöne yza süýşürilýär we kassir gaýdyp gelýänçä beýleki müşderilere hyzmat edip biler. Önümi hasaba almagyň iň oňat programma üpjünçiligi hökman önüme baha bermelidir. Reýtingiň kömegi bilen haýsy önüme has köp isleg bildiriljekdigini bilersiňiz, bu onuň assortimentde bolmagy hökmanydyr. Bestöne iň oňat önümleriň gapdalynda, hemme ýerde iň laýyk däl ýa-da asla satyn alynmaýar. Bu ýagdaýlarda ulgam iň ýygy-ýygydan gaýdyp gelýän pozisiýalary ýazýar we gowşuryş jikme-jikliklerini ýazýar. Bu hasapçylyk programmasynyň kömegi bilen, geljekde haýsy önümleri satyn almaly däldigiňizi we haýsy üpjün edijiler bilen düýbünden işlemegi bes etmelidigiňize göz ýetirersiňiz.

Ykdysadyýetiň ösüş bazary strategiýasy, milli ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň - maddy önümçiligiň we infrastrukturanyň deňagramly ösüşini göz öňünde tutýar. Infrastruktura pudaklary önümçiligi we dolanyşykda önümleri saklamagy, eltip bermegi üpjün edýän pudaklary öz içine alýar. Bular ulag, aragatnaşyk, söwda, material satyn alyşlary we tehniki goldaw. Önümleri zerur çeşmeler bilen üpjün etmek üçin material we tehniki esas ammardyr.

Kompaniýanyň ýeterlik aksiýalarynyň bolmagy, bazar ykdysadyýetinde kadaly işlemegi üçin zerur şertdir.

Meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegi we önüm öndürmek üçin kompaniýanyň göwnejaý işlemegi, çykdajylarynyň azalmagy, girdejiniň we girdejiligiň ýokarlanmagy üçin zerur şert, kompaniýanyň üpjünçilik bilen doly we wagtynda üpjün edilmegidir.

Önümçilik prosesinde, iş serişdeleri bilen bilelikde önümçilik ätiýaçlyklary hökmünde çykyş edýän iş obýektleri hem bar. Zähmet serişdelerinden tapawutlylykda zähmet obýektleri önümçilik işine diňe bir gezek gatnaşýarlar we olaryň bahasy önümçilik çykdajylaryna goşulýar we maddy esaslaryny görkezýär.

Iň amatly paýnamanyň bozulmagy, bu paýnamalary saklamak üçin çykdajylary ýokarlandyrýar, suwuk aktiwleri dolanyşykdan aýyrýar, harytlaryň könelişmek töwekgelçiligini ýokarlandyrýar we sarp edijileriň hilini peseldýär we müşderileriň ýitmegine sebäp bolýar.

Önüm hasapçylyk programma üpjünçiligimiz, bularyň hemmesinden halas eder. Recordshli ýazgylar awtomatiki usulda maglumatlar bazasynda saklanýar. Şeýle hem, programma pul amallary üçin hasaplaşyklary awtomatiki ýerine ýetirýär.

Müşderilerimiziň jübüsine gaty üns berýäris, şonuň üçin USU programma üpjünçiligimiziň bahasy iň kiçi dükanlarda-da elýeterlidir. Mundan başga-da, töleg bir gezeklikdir. Biz hepdelik, aýlyk ýa-da ýyllyk goşmaça tölegleri talap etmeýäris. Satyn alanyňyzdan soň - çäksiz ulanyň. Mugt programma ähli zerur funksiýalary seýrek öz içine alýar we ähli kompaniýalar üçin amatly däl. Beýleki zatlaryň arasynda şübheli çeşmelerden şeýle mugt programmany göçürip alyp, kompýuteriňize wiruslar bilen töwekgelçilik edýärsiňiz. Şeýlelik bilen, "önümleriň sanawyny mugt göçürip almak" ýa-da "SMS bolmazdan harytlaryň sanawyny mugt göçürip almak" üçin gowy gözleg geçirmezden ozal ähli maglumatlaryňyzy şeýle howp astynda goýmak isleýärsiňizmi?

Ygtybarly we tassyklanan programma saýlaň. Bizde ynam möhüri bar we kompaniýalaryň halkara sanawynda hasaba alyndy. Kompaniýamyz gizlin neşirçidir we programmamyz awtorlyk hukugy bilen goralýar. Programmalarymyzyň howpsuzlygy we maglumatlaryňyzyň goragy barada alada etmeli däl.