Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ammar üçin maksatnama

Ammar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Ammar üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Ammar üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU programma üpjünçileri ammar we söwda programmasyny döredýärler. Birnäçe funksiýany ýerine ýetirip bilýän we kompaniýanyň ýüzbe-ýüz bolýan ähli meselelerini derrew çözmäge mümkinçilik berýän programma. Programma, ammar giňişligine eýe bolan we logistika bilen baglanyşykly islendik kompaniýa tarapyndan ulanylyp bilner. Ammary dolandyrmak we söwda üçin innowasion programma üpjünçiligi, kompaniýamyzyň hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen, dünýä kartasyny tanamak funksiýasyny ulanmaga mümkinçilik berýär. Indiki derejede, müşderileri ýerleşýän ýeri we sebiti boýunça yzarlamak we çäreleri dolandyrmak ukybyna eýe bolup bilersiňiz. USU Programma üpjünçiliginiň täze programma üpjünçiligi we söwda programmasyndan peýdalanyň. Salgyt derňewini we dürli sebitlerde, ýurtlarda ýa-da şäherlerde gazanylan emläkleri dolandyrmaga ygtyýar berler. Etrabyň wizual şekillendirişinde öz hereketleriňizi we garşydaşlaryňyzyň hereketlerini yzarlap bilersiňiz, bu gaty amatly. Bütin planetanyň derejesinde analitika bilen üpjün etmek mümkin, bu has özüne çekiji söwda ýerleri üçin garşydaşlaryna garşy göreşde kompaniýanyň şübhesiz ajaýyplygyna öwrüler.

Statistik görkezijileri çaklamak üçin ammar hasapçylyk programmamyzy ulanmagy maslahat berýäris. Wizuallaşdyrmagyň ammar hasapçylyk programmamyzyň güýji bolandygyny bellemelidiris. Kompaniýanyň iş ýerlerini owadanlaşdyrýan we programmalary ulanyjylar üçin ýönekeý we düşnükli edýän köp dürli suratlar we nyşanlar bar. Mundan başga-da, ammarda we dükany dolandyrmak programmasynda, kompýuter programmasy tarapyndan toplanan maglumatlary hakyky wagtda görkezýän diagrammalary we nagyşlary taýýarladyk. Ulgam maglumat subutnamalaryny ýygnaýar we guramanyň işgärleri maglumat bermegi we iň oňat buhgalter kararlaryny kabul etmegi öwrenip biler ýaly, ony habarnamalara bölýär. Ammar we häzirki ammarlar bilen söwda edip bilersiňiz we giňişleýin maksatnamamyz bu maksatlar üçin iň ygtybarly kömekçi bolýar. Hasaplaşyk wagtynda ediler, dolandyryş elmydama dogry bolar. Kompaniýanyň içinde bolup geçýän ähli amallara üns berýärsiňiz. Ammar ammar işgärleriniň hereketlerine gözegçilik edýän elektron meýilnama düzýär. Amallary dolandyranyňyzda jikme-jik maglumatlara üns bermek möhümdir. Şeýle amal USU programma üpjünçiliginiň giňişleýin karary bilen ugrukdyrylsa, tölegli işgärler hiç zatdan gaçmaýarlar. Ammaryňyzdaky her bir proses göni gözegçilikde bolar. Bu pursatda USU-nyň häzirki zaman programma üpjünçiligi programmasy kömek edýär. Programmanyň ýörite elektron öwrüjisi bar. Detektorlaryň duýgusyny gaty açyk görkezip biler, bu kompaniýa üçin örän amatly we möhüm. Ammaryňyzy iň ösen programma bilen ýerine ýetiriň we saklaň.

USU programma üpjünçiligindäki ammar programmasy, häzirki bazar şertlerine çalt geçmäge we dolandyryş çärelerini durmuşa geçirmek üçin iň gowy karar bermäge mümkinçilik berýän oňat ösen we optimallaşdyrylan kompýuter önümidir. Iş meýilnamasyna laýyk gelýän işgärleriň göterimini yzarlamaga mümkinçilik alarsyňyz. USU programma üpjünçiliginden giňişleýin ammar dolandyryş programmasy muňa kömek eder. Iň täsirli hünärmenleri kesgitlemäge we olary sylaglamaga, düzgün-nyzam temmisine mätäçlere laýyk mümkinçilik dörediler. Kompaniýa buhgalteriýa we bar bolan çeşmeleri durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly bolsa, ammar programmasy gerek bolar. Galyberse-de, ammarda saklanýan inwentarlary yzarlamaly. Bu maksatlar üçin iň amatly gural, USU Programma üpjünçiliginiň giňişleýin çözgüdi. Çalt işleýär we jogapkärlere elýeterli iň jikme-jik maglumatlary berýär.

Ammar senagat kompaniýalarynyň tehnologiki işinde möhüm baglanyşyk bolup, lomaý we bölek söwda üçin esas bolup hyzmat edýär, şonuň üçin bäsdeşlerden öňe geçmek isleýän kompaniýalaryň ammarlary häzirki zaman gurama, häzirki zaman tehnologiýalary we ökde hünärli işgärleri talap edýär.

Ammar islendik kompaniýanyň gurluşynda diýseň möhüm ykdysady element bolup durýar, sebäbi harytlaryň alynmagyny we eltilmegini, gaýtadan işlenilmegini, ret edilmegini, harytlaryň gaplanylmagyny we gaplanylmagyny, müşderileriň sargytlary bilen harytlaryň gaplanylmagyny üpjün etmek üçin ulanylýar.

Şeýlelik bilen, gaýtadan işlemek we ýygnamak we dürli parametrleri bilen sarp edijä eltmek üçin ölçeg, hil we wagt ýaly birmeňzeş parametrleri bolan ýük gatnawyny almak üçin ammar döredilýär.

Ammarlaryň köp görnüşi başynda, ortasynda we ýüklenende ýa-da önümleriň wagtlaýyn saklanmagy we önümleriň wagtynda berilmegi üçin önümçilik prosesleriniň başynda gurlup bilner.

Materiallary wagtlaýyn saklamak ýa-da saklamak önümçiligiň we geçirmegiň görnüşine baglydyr. Önümçilik we çykdajy wagtynda önümleriň barlygy we talaplary arasyndaky geçiş, ölçegli, mukdar we hil gapma-garşylyklary ýeňip geçmäge mümkinçilik berýär.

Ammar harytlary saklamagyň proseduralaryna goşmaça ammaryň içinde saklamak, saklamak, düşürmek, sortlamak, sortlamak we geçiş geçiş hyzmatlaryny, şeýle hem käbir tehnologiki amallary ýerine ýetirýär. Netijede, ammar diňe önümleri saklamak ulgamy hökmünde däl-de, eýsem önümleriň hereket etmeginde möhüm rol oýnaýan portlaryň we ammarlaryň gysgaça mazmuny hökmünde görülmeli.

Bularyň hemmesi ammaryň dolandyrylyşyny USU Programma üpjünçiliginden has gowy çözüp bilmejekdigine sebäp bolýar.