Ulag kompaniýasynda buhgalteriýa
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ulag kompaniýasynda buhgalteriýa

Ulag kompaniýasynda buhgalteriýa • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Hasaplary transport kompaniýasynda satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ippingük daşaýan kompaniýada buhgalteriýa elmydama aýratyn çemeleşmäni talap edýärdi we güýçli programma üpjünçiligi ýüze çykmazdan ozal ähli taraplary el bilen dolandyrmak gaty kyndy. Häzirki wagtda ulag kompaniýalarynyň köpüsi köne hasapçylyk usullaryndan kem-kemden ýüz öwürýärler we häzirki wagtda her bir telekeçi üçin elýeterli bolan logistika programmalaryny saýlaýarlar. Ulag kompaniýalarynyň ähliumumy buhgalteriýa ulgamy programma üpjünçiligimiz, işi doly awtomatlaşdyrmaga, işiň ähli ugurlaryny gurşap almaga we gündelik işleri iň az derejede azaltmaga mümkinçilik berýär.

Bu sahypada görkezilen transport kompaniýasyndaky töleg ulgamy has ýönekeý logistika programmasynyň kämilleşdirilen görnüşidir. Bu iki wersiýanyň arasynda köp tapawut bar, buhgalteriýa programmalarynyň arasyndaky iň möhüm tapawut, kompaniýany daşamak üçin önümçilik meýilnamalaşdyryş penjiresinde. Bu penjire ulgama gireniňizden soň derrew iş meýdanynda peýda bolýar we düşnükliligi sebäpli häzirki ýagdaýa çalt baha bermäge we iş üçin zerur maglumatlary tapmaga mümkinçilik berýär. Bu ýerde meýilleşdirilen ulaglar, abatlaýyş, gidiş we geliş seneleri we başga-da köp zatlar barada maglumat alyp bilersiňiz.

Ulag kompaniýasynda çykdajylary hasaba almak boýunça işe başlamazdan ozal başlangyç maglumatlar bilen maglumat bazasyny doldurmaly. Munuň üçin salgylanma kitaplary ulanylýar - bu ýerde maliýe maglumatlary, pudaklaýyn maglumatlary girizip bilersiňiz, guramanyň iş amallarynyň sazlamasy hem bar. Ulag kompaniýasyndaky çykdajylary hasaba alyş ulgamy kagyz belliklerini ulanmak zerurlygyny aradan aýyrar - dürli satyn almalary utgaşdyrmak we beýleki hereketler birnäçe gezek basylanda elýeterli bolar. Şeýle hem, belli bir resminama gol çekilmeli açylan habarnamalary düzüp bilersiňiz - şeýlelik bilen gymmatly wagty tygşytlap, işi has netijeli we sazlaşykly edip bilersiňiz.

USU transport kompaniýasynyň ulanylyşy resminamalary döretmek, uçuşlary hasaplamak, ugurlary yzarlamak ýaly prosesleriň awtomatlaşdyrylmagy sebäpli özüne çekiji. Ösüş prosesinde transport kompaniýasynda buhgalter hasabatynyň ähli aýratynlyklary hasaba alyndy. Mundan başga-da, ulgam kompaniýanyňyzyň aýratyn iş amallary üçin üýtgedilip bilinjek derejede çeýe. Programma üpjünçiligimiz bilen ulag kompaniýasynda buhgalter hasabatyny guramak, sizden gaty köp güýç we serişdeleri talap etmeýär, sebäbi durmuşa geçiriş işinde doly goldaw berýäris.

USU-nyň transport kompaniýasyny dolandyrmak programmasy ýönekeý we ýakymly interfeýsi bar we işlemekden lezzet alýar.

Ulgamda islendik walýutada hasaplaşyk edip bilersiňiz, şeýle hem dürli töleg usullaryny gurup bilersiňiz.

USS ulanyp, transport kompaniýasynda ýazgylary ýöretmek kyn iş däl, ýöne işgärleriň her biri üçin öňünden taýýarlyk görmek zerur.

Işgärleriň her biri parol bilen goralýan aýratyn giriş alýar. Ulanyjy hasaby jogapkärçiligine we ygtyýarlyklaryna görä düzüler.

Ulag kompaniýasyndaky esasy serişdeleri hasaba almak ulgamy SMS, e-poçta, Viber, ses awtomatiki jaň etmek mümkinçiligini berýär.

USU-da flot, müşderilere, üpjün edijilere, işgärlere gözegçilik etmek gaty amatly.

Ulag kompaniýasynyň müşderi bazasyny saklamak üçin maksatnama gözleg ulgamyny, şeýle hem köp parametrler boýunça akylly süzgüç goldaýar.

Ammar işleri USU-da abatlaýyş işinde zerur boljak ätiýaçlyk şaýlaryna gözegçilik etmek üçin elýeterlidir.

Ulag bölüminiň işgärleri programmany ähli ulaglar barada maglumat bilen dolduryp bilerler, tirkegleri, traktorlary kesgitläp bilerler, şeýle hem tehniki maglumatlary (eýesi, kuwwaty, markasy, belgisi we başgalar) kesgitläp bilerler.

Ulag kompaniýasynyň buhgalteriýa programmasynda her bölüme dürli resminamalary goşup bilersiňiz - şonuň üçin olary her gezek el bilen gözlemek hökman däl. Şonuň ýaly-da, sürüjiniň resminamalaryny ýörite goýmada goşup bilersiňiz. Bu diňe bir aňsat girmek üçin däl, eýsem resminamalaryň gutarýan senesine gözegçilik etmek ukyby üçin hem amatly.

USU transport kompaniýalarynda gowşuryş hasaba alyş ulgamynyň kömegi bilen ulaglara hyzmat etmegi meýilleşdirip bilersiňiz. Awtoulagyň tehniki hyzmaty döwri önümçilik meýilnamalaşdyryş penjiresinde görkeziler.

USU-nyň buhgalter programma üpjünçiliginde dolandyryş we işgärler üçin peýdaly boljak köp hasabat bar.

Kompaniýanyň işgärleri meýilleşdirilen çärelere aňsatlyk bilen gözegçilik ederler we iş meýilnamasynyň hasabaty sebäpli işlerini gurarlar.

Logistika bölümi ulag talaplaryny düzüp, ugurlary meýilleşdirip we köp faktorlary göz öňünde tutup çykdajylary hasaplap biler. Ulag kompaniýasyndaky buhgalter ulgamy, awtoulag duralgasynyň, ýangyjyň, gündelik zähmet hakynyň we başgalaryň bahasyny awtomatiki hasaplar.

Koordinatorlar her bir ulag üçin iň täze maglumatlary ýazga alyp bilerler.

Meýilnama penjiresinde her aýratyn awtoulagyň haýsy ugurdan hereket edýändigini, häzirki wagtda nirede ýerleşýändigini görüp bilersiňiz. Jemi aralyk, gündelik aralyk, aralygy deňeşdirmek, jemi duralgalar we ş.m. ýaly maglumatlar hem bar.

Girdejiden soň çykdajylaryň gaýtadan hasaplanylmagy mümkin.

USU Transport Hasap Maksatnamasy barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň. Şeýle hem web sahypamyzda derrew göçürip alyp boljak mugt demo wersiýasy bar.