Ulag ykdysadyýeti üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ulag ykdysadyýeti üçin maksatnama

Ulag ykdysadyýeti üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ulag pudagy üçin maksatnama, alhliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy bolup, ulag pudagyna önümçilik işlerini has netijeli guramaga, girdejiligini ýokarlandyrmaga we ulag hyzmatlary bazarynda bäsleşmäge mümkinçilik berýär. Ulag pudagy, çykdajylarynyň esasy maddasy bolan ulag parkyna eýedir, şonuň üçin programmanyň wezipesi önümçilik çykdajylaryny hasaplamagy, ulaglaryň işleýşine we ýagdaýyna gözegçilik etmek we öz wagtynda abatlamagy meýilleşdirmekdir. . .

Ulag pudagy üçin programma USU işgärleri tarapyndan gurulýar, sanly enjamlara hiç hili talap ýok bolsa, Windows operasiýa ulgamyndan başga-da, gurnama uzakdan internet birikmesi arkaly amala aşyrylýar. Ulag pudagy üçin programmanyň, ulanyjy bolmasa-da, islendik ulanyjy derejesi bolan işgärler bilen işleýändigini bellemelidiris, sebäbi programma gaty ýönekeý interfeýs we amatly nawigasiýa sebäpli hemmeler üçin elýeterlidir, şonuň üçin programmany özleşdirmek aňsat. we çalt. Ilki bilen, bu transport pudagynyň özi üçin amatly, sebäbi iş hünäri bolan işgärlere arzada gatnaşmagy teklip edýär - işde alnan esasy we häzirki maglumatlary, beýlekilerden has çalt alýar, sebäbi gönüden-göni potratçy bolýarlar. ulag ýa-da önümçilik prosesini amala aşyrmakda olaryň maglumatlary birinji orunda durýar we maksatnama näçe ir giren bolsa, ulag pudagynda hakyky ýagdaýy has dogry suratlandyryp bilerler. Ulag ulgamy, adatdan daşary ýagdaýlaryň ýüze çykmagyna has çalt jogap berip biler, bu programmanyň zerurlygy, sebäbi onuň işi iş proseslerini çaltlaşdyrmaga we iş öndürijiligini ýokarlandyrmaga kömek edýän gurluş bölümlerini kompýuterleşdirmekdir.

Peýdaly maksatnama işgärlere ygtyýarlyk we jogapkärçilik derejesine görä aýratyn girmäge mümkinçilik berýär. Bu, programmanyň her bir ulanyjysynyň aýratyn ulanyjy adynyň we parolynyň bardygyny, ýazgylary ýöretmek, tamamlanan amallary ýazga almak we meseleleriň taýýarlygy barada hasabat bermek üçin aýratyn elektron gündelikleriniň bardygyny aňladýar. Şol bir wagtyň özünde, tölenmeli işiniň netijesi bolan bu magazinesurnallardaky mazmun üçin şahsy jogapkärçiligi öz üstüne alýar. Ulag pudagy üçin maksatnama, ähli ýazgylary awtomatiki usulda ýerine ýetirýär, şol sanda gündelik ýazgyda ýazylan iş mukdaryna görä ulanyjylara tölenýän bölek üçin aýlyk tölegi hasaplamak. Şeýle zarýad beriş şerti, işgärler üçin ýerine ýetirilen işleri gündelige bellemek üçin iň oňat höwesdir, bu bolsa ulag pudagynda hakyky ýagdaýy ulanyp dogry düşündirilmegini üpjün edýär.

Ulag pudagy üçin maksatnama, her ýyl çykdajylary, şol sanda adaty ýangyç sarp edilişini, marşrutdaky awtoulag duralgalarynyň sanyny, sürüjiler üçin her günlük tölegli ýerleri hasaplaýar. Programma, maksatnama gurlan we yzygiderli täzelenýän, ulag işinde resmi taýdan tassyklanan ülňüleri we talaplary, ulagyň her görnüşi üçin ýangyç we çalgy ýagyny, hasaba alyş usullaryny we teklip edilýän usuly hasaplamagy öz içine alýan ähli maglumatlary alýar, şeýle hem öz maglumat bazalaryndan. , önümçilik maglumatlarynyň ammary bolup, şeýle ýol eýýäm geçen bolsa islendik maglumatlary berip biler. Ulag pudagy üçin islenýän bahalary gözlemek we hasaplamanyň özi programma tarapyndan özbaşdak amala aşyrylýar, bu bir sekundyň bir bölegini alýar, mundan beýläk netijeler degişli resminamalarda ýazylýar, mukdary bolsa gaýtadan işlemek üçin maglumatlar çäksiz bolup biler we tizlik oňa bagly däldir ...

Maksatnamanyň ulag pudagynyň işgärlerinden kän bir zat talap etmeýändigini aýtmak gerek - diňe iş maglumatlarynyň öz wagtynda girizilmegi, başga zatlaryň özi, şol sanda dürli hyzmatlardan dürli maglumatlary ýygnamak, amallar, guramalar boýunça toparlara bölünişi ýaly edilýär. we obýektler we ahyrky görkezijileri döretmek. Bir söz bilen aýdylanda, programma maglumaty ýükläp, iň soňky netijäni bir sekuntda alarys.

Programmanyň başga bir ajaýyp hili bar - döredýän görkezijilerini seljermek arkaly hasabatlary awtomatiki usulda döredýär we hasabat döwrüniň ahyryna çenli okamak aňsat, hatda hersiniň manysyny wizuallaşdyrýan tablisalar, grafikler we diagrammalar görnüşinde üpjün edýär. Hasabatda görkezilen netije, girdejililigini çalt bahalandyrmak üçin amatly. Şeýle hasabatlaryň arasynda programma işgärler barada hasabat döredýär - ulanyjylaryň ähli kategoriýalary, ýangyç harçlanyşy, transport, belli bir döwür üçin gatnaşyklar, çykdajylary, marketing, ammar we başgalar. Programma tarapyndan alnyp barylýan yzygiderli derňew, transport işlerinde täze tendensiýalary tapmaga, maliýe görkezijilerindäki ösüş we / ýa-da peselmek tendensiýalaryny, işjeň müşderileri aýratyn arzanladyş bilen höweslendirmäge mümkinçilik berýär.

Ulag kompaniýasynyň meýilnamasy, harytlary daşamak we marşruty hasaplamak bilen baglanyşykly amallar bilen bilelikde häzirki zaman ammar enjamlaryny ulanyp, ýokary hilli ammar hasabyny guraýar.

Ulag kompaniýasyny dolandyrmak üçin arzany ulanyp, ulag resminamalaryny hasaplamak sekuntlarda döredilýär we şeýlelik bilen işgärleriň gündelik işlerine sarp edilýän wagty azaldýar.

Ulag we logistika kompaniýalary, amallaryny gowulandyrmak üçin awtomatiki kompýuter programmasyny ulanyp, ulag guramasynda buhgalter hasabatyny ulanyp bilerler.

Awtoulag we sürüjiniň buhgalteriýasy, buhgalteriýa we kadrlar amatlylygy üçin resminamalary, suratlary goşmak ukyby bolan sürüji ýa-da başga bir işgär üçin şahsy kartoçka döredýär.

Ulag resminamalary programmasy, kompaniýanyň işi üçin ýol belliklerini we beýleki zerur resminamalary döredýär.

Ulag kompaniýasynyň awtomatlaşdyrylmagy diňe bir ulaglaryň we sürüjileriň ýazgylaryny ýöretmek üçin gural bolman, eýsem kompaniýanyň ýolbaşçylary we işgärleri üçin peýdaly köp hasabatdyr.

Ulag kompaniýasynyň maksatnamasy: awtoulag duralgasynyň bahasy, ýangyç görkezijileri we beýlekiler ýaly möhüm görkezijileri göz öňünde tutýar.

Ulag kompaniýasynyň buhgalteriýasy, bu işgärleri höweslendirýän iň öndürijilikli işgärleri kesgitlemäge mümkinçilik berýän işgärleriň öndürijiligini ýokarlandyrýar.

Ulag kompaniýasy üçin maksatnama, ulag isleglerini döretmegi ýerine ýetirýär, ugurlary meýilleşdirýär we köp dürli faktorlary göz öňünde tutup çykdajylary hasaplaýar.

Ulag kompaniýasynda hasapçylyk, ýangyç we çalgy galyndylary, ulag üçin ätiýaçlyk şaýlary we beýleki möhüm nokatlar barada iň täze maglumatlary ýygnaýar.

Programmanyň guralynda dürli bahalar sanawy bar, her bir müşderiniň aýratyn hyzmat şertleri bolup biler, baha sanawy müşderileriň profiline goşulýar.

Programma, sargyt bahasyny aýratyn bahalar sanawyna görä awtomatiki usulda hasaplaýar - talap edilýän resminama üçin takyk hasaplamalary üpjün edýän maglumatlar bazasynda bulaşyklyk bolmazdan.

Programma, müşderileriň maglumatlar binýadyny emele getirýär, bu ýerde hersiniň öz resminamalary - özara gatnaşyklaryň taryhy, bahalaryň sanawy we beýleki resminamalar, aragatnaşyklar, iş meýilnamasy we poçta tekstleri bar.

Müşderi bilen netijeli aragatnaşyk üçin e-poçta we SMS görnüşindäki elektron aragatnaşygy bar, resminama ibermek, sargyt we dürli hatlar barada maglumat bermek üçin ulanylýar.

Programma, müşderiniň razylygyny beren bolsa, ýüküň ýerleşýän ýeri, alyja geçirmek, maglumat bazasyndan kontaktlara SMS habarlary ibermek barada müşderä awtomatiki habar berýär.

Programma, islendik görnüşde - müşderileriň bölünen şahsy, köpçülikleýin, maksatlaýyn toparynda hyzmatlary mahabatlandyrmak üçin mahabat we maglumat hatlaryny gurnaýar.

Programmada her bir aragatnaşyk mümkinçiligi üçin ýerleşdirilen tekst şablonlary bar we täze netijeleri göz öňünde tutup, her iberişiň ýerine ýetirilişi barada aýlyk hasabat döredýär.

Programma ulag bazasyny emele getirýär, bu ýerde ähli ulag floty görkezilýär, traktorlara we tirkeglere bölünýär, her biri üçin jikme-jik düşündiriş berilýär, işe gözegçilik edilýär.

Programma, her bir ulag üçin hasaba alyş resminamalarynyň hereket ediş möhletine gözegçilik edýär we irki çalyşmagyň zerurlygy barada hakyky wagtda habar berýär.

Ulag maglumatlar bazasynda düşündirişde awtoulag barada tehniki maglumatlar (aralyk, ýangyç sarp etmek, ýük götermek), tamamlanan uçuşlaryň sanawy, tehniki gözlegleriň we abatlaýyş taryhy bar.

Ulag işlerine gözegçilik etmek üçin her ulag bölümi we tehniki hyzmat döwri meýilleşdirilýän önümçilik tertibi döredilýär.

Bu tertipde, beýleki hyzmatlara duýduryş bermek we bu döwürde ulaglary ulanmak mümkinçiligini aradan aýyrmak üçin tehniki hyzmat wagtlary gyzyl reňk bilen bellenýär.

Önümçilik tertibi interaktiw formata eýe - saýlanan döwre basanyňyzda, işleriň doly sanawy we amallary ýerine ýetirmek tertibi bilen penjire açylýar.

Programma, önümleriň ähli görnüşi, önümçilik işleri üçin materiallar bilen önüm çyzygyny döredýär we kataloga laýyklykda kategoriýalara bölýär.

Aksiýalaryň hereketi ýol ýazgylary bilen dokumentleşdirilýär, awtomatiki usulda döredilýär - adyň sanyny, mukdaryny we geçirilmeginiň sebäbini görkezmek ýeterlikdir.