Ulag kompaniýasy üçin CRM
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ulag kompaniýasy üçin CRM

Ulag kompaniýasy üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiliginde görkezilen ulag kompaniýasy üçin CRM, müşderiler bilen işlemekde - ulag kompaniýasynyň hyzmatlaryny çekmek we saklamak, şeýle hem transport kompaniýasy bilen baglanyşykly ähli amallary hasaba almak üçin iň täsirli guraldyr. belli bir müşderi, - başga bir aragatnaşyk, söhbetdeşlik mowzugy, baha tekliplerini ibermek, mahabat haty, sargyt ibermek we ş.m. Ulag kompaniýasy üçin CRM ulgamy, müşderi üçin özara gatnaşykda döredilen ýa-da alnan ähli resminamalary saklamak üçin ygtybarly ýerdir. CRM ulgamynyň müşderiler bilen işlemek üçin iň amatly format hasaplanmagy hiç zat däl, sebäbi dolandyryjylaryň gündelik işini optimallaşdyrýan, täze müşderileri tapmak we iş tekliplerini ibermek üçin iş wagtyny gysgaldýan birnäçe funksiýa bar.

Mysal üçin, transport kompaniýasy üçin CRM ulgamy müşderilere hyzmatlaryny ýatlatmak, wada berlen maglumatlary bermek we mahabat habarlaryny ibermek üçin täze baha nyrhyny taýýarlamaly adamlary we / ýa-da kompaniýalary kesgitlemek üçin yzygiderli gözegçilik edýär. Hawa, hawa, ulag kompaniýasy üçin CRM maglumat we mahabat hatlaryny guramaga gatnaşýar, munuň üçin CRM ulgamyna ýörite tekst şablonlary gurulýar we şikaýat sebäpli laýyk teksti saýlamak ýeterlikdir, habarlar bolsa birnäçe formatda iberilýär - ibermek köpçülikleýin, aýratyn we belli bir topar topar üçin bolup biler. Ippingük daşamagyň ölçegleri, ulag kompaniýasyndaky wezipesi täze müşderileri çekmek we hyzmatlary öňe sürmek arkaly satuwy köpeltmek bilen dolandyryjy tarapyndan kesgitlenýär we kesgitlenýär.

Habar ibermek üçin ulag kompaniýasy üçin CRM ulgamy awtomatlaşdyrylan ulgamda sms we e-poçta görnüşinde görkezilen elektron aragatnaşygy ulanýar, abonentleriň sanawy awtomatiki usulda taýýarlanýar, emma marketing almakdan ýüz öwüren müşderileri öz içine almaýar. habarlar, CRM ulgamynda hem ýazylýar - her bir müşderiniň şahsy bukjasynda. Ulag kompaniýasy üçin CRM ulgamyna gatnaşyjylaryň hemmesi kategoriýalara bölünýär, klassifikasiýa transport kompaniýasynyň özi tarapyndan amala aşyrylýar, katalog döredilýär we CRM-e birikdirilýär, bölüm özara gatnaşykda tapylan alamatlara we aýratynlyklara esaslanýar. we hersiniň zerurlyklary. CRM-de klassifikasiýa maksatly toparlary döretmäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde birnäçe müşderä bir we şol bir teklibi iberip bilersiňiz, bu, elbetde, menejeriň iş wagtyny tygşytlaýar, aragatnaşyklaryň sanyny we şonuň üçin maglumatlaryň göwrümini köpeldýär. .

Iberilen tekstleriň hemmesi CRM ulgamynda arhiw hökmünde galýar, şonuň üçin öňki habarlaryň mowzuklaryny çalt dikeldip we gaýtalanmagy ýok edip bilersiňiz. Hasabat döwrüniň ahyrynda awtomatlaşdyrylan ulgam, iberiş kompaniýasyna her iberişden soň müşderileriň islegleriniň sany we hili barada maglumat berer, hatlaryň sanyny, abonentleriň sanyny görkezýän ýörite hasabat döreder. kompaniýanyň olardan alýan jaňlarynyň sany, täze sargytlar we girdeji. Mundan başga-da, ulag kompaniýasy üçin CRM ulgamy, gepleşikleriň netijeleri CRM-e girmese, yzygiderli ýatlatmalar bilen meýilnamanyň ýerine ýetirilişine gözegçilik we gözegçilik netijelerini göz öňünde tutup, dolandyryjylar üçin gündelik iş meýilnamasyny döredýär. Şeýle hem, kompaniýa CRM-den alnan maglumatlaryň esasynda dolandyryjylar we olaryň netijeliligi barada hasabat alýar, bu ýerde her biri üçin döwür üçin iş meýilnamasy we ýerine ýetirilen işler barada hasabat bar, bu mukdarlaryň arasyndaky tapawudy göz öňünde tutup, daşaýjy öndürijilige baha berip biler işgärlerinden ybarat.

Ulag kompaniýasynyň müdiriniň önümçilik ygtyýarlyklaryny we ygtyýarlyklarynyň çäginde ýerine ýetirilen işleri ýerine ýetirmek, her bir adam üçin döredilen elektron iş gündeliginde beýleki amallary ýazga almak we maglumatlar üçin şahsy jogapkärçiligi öz üstüne almak borjydyr. kompaniýa we onda neşir edilen iş prosesleri barada. Ulag kompaniýasy üçin CRM-iň kömegi bilen, kompaniýanyň ýolbaşçylary diňe bir öz işgärleri barada däl, eýsem müşderiler hakda hem yzygiderli maglumatlary alýarlar, sebäbi olaryň işi CRM-de hasaba alnandygy sebäpli, bu maglumatlara esaslanyp, kimiň getirýändigini kesgitlemek bolýar. köp maliýe girdejileri we / ýa-da girdeji. Şeýle müşderileriň aýratyn hyzmaty - CRM-de şahsy faýla goşulan öz baha sanawy bolup biler, awtomatlaşdyrylan ulgam bolsa şereketiň sargytlarynyň bahasyny awtomatiki usulda hasaplaýar we baha sanawynda bulaşyklyk ýok. beýleki ähli hasaplamalar, şol sanda programmany ulanýan kompaniýanyň işgärlerine aýlyk haklaryny goşmak bilen, kompaniýadaky işleri, iş wagty we mukdary nukdaýnazaryndan doly şöhlelendirilýär. Kompaniýanyň işgärleriniň programmada görkezmezden edýän ähli işleri töleglere we şeýlelik bilen töleglere sezewar edilmeýär. Şeýlelikde, kompaniýanyň ýolbaşçylary maglumat ulgamynda işjeň işlemäge borçly edýärler.

Ulag kompaniýasynyň maksatnamasy: awtoulag duralgasynyň bahasy, ýangyç görkezijileri we beýlekiler ýaly möhüm görkezijileri göz öňünde tutýar.

Ulag kompaniýasynyň awtomatlaşdyrylmagy diňe bir ulaglaryň we sürüjileriň ýazgylaryny ýöretmek üçin gural bolman, eýsem kompaniýanyň ýolbaşçylary we işgärleri üçin peýdaly köp hasabatdyr.

Ulag kompaniýasynda hasapçylyk, ýangyç we çalgy galyndylary, ulag üçin ätiýaçlyk şaýlary we beýleki möhüm nokatlar barada iň täze maglumatlary ýygnaýar.

Ulag kompaniýasyny dolandyrmak üçin arzany ulanyp, ulag resminamalaryny hasaplamak sekuntlarda döredilýär we şeýlelik bilen işgärleriň gündelik işlerine sarp edilýän wagty azaldýar.

Ulag resminamalary programmasy, kompaniýanyň işi üçin ýol belliklerini we beýleki zerur resminamalary döredýär.

Ulag we logistika kompaniýalary, amallaryny gowulandyrmak üçin awtomatiki kompýuter programmasyny ulanyp, ulag guramasynda buhgalter hasabatyny ulanyp bilerler.

Awtoulag we sürüjiniň buhgalteriýasy, buhgalteriýa we kadrlar amatlylygy üçin resminamalary, suratlary goşmak ukyby bolan sürüji ýa-da başga bir işgär üçin şahsy kartoçka döredýär.

Ulag kompaniýasynyň buhgalteriýasy, bu işgärleri höweslendirýän iň öndürijilikli işgärleri kesgitlemäge mümkinçilik berýän işgärleriň öndürijiligini ýokarlandyrýar.

Ulag kompaniýasy üçin maksatnama, ulag isleglerini döretmegi ýerine ýetirýär, ugurlary meýilleşdirýär we köp dürli faktorlary göz öňünde tutup çykdajylary hasaplaýar.

Ulag kompaniýasynyň meýilnamasy, harytlary daşamak we marşruty hasaplamak bilen baglanyşykly amallar bilen bilelikde häzirki zaman ammar enjamlaryny ulanyp, ýokary hilli ammar hasabyny guraýar.

CRM-den başga-da, programmada beýleki maglumatlar bazalary bar, bularyň hemmesi ulanyjynyň işini ýönekeýleşdirýän we wagt tygşytlaýan maglumatlary hödürlemek üçin birmeňzeş gurluşa eýe.

Maglumat görkezişiniň gurluşy aşakdaky ýaly: ekranyň ýokarky böleginde pozisiýalaryň umumy sanawy, aşaky böleginde bolsa saýlanan ýeriň jikme-jiklikleri bolan birnäçe tabulýasiýa bar.

Iň möhüm maglumat bazalarynyň arasynda nomenklatura seriýasy, ulag serişdesi bazasy, sürüjiniň maglumat bazasy, hasap-faktura bazasy we sargyt bazasy görkezilýär, hersiniň öz klassifikasiýasy bar.

Ulag maglumatlar bazasy, kompaniýanyň balansynda her bir ulag barada doly maglumatlary öz içine alýar - buhgalter hasabaty üçin traktor we tirkeg üçin aýratyn.

Her ulagyň şahsy bukjasynda onuň beýany bar - ýasamak we model, ýangyjyň görnüşi we adaty sarp edilişi, tizligi, ýük göterijiligi, öndürilen ýyly, aralyk, abatlaýyş.

Tehniki ýagdaýyň beýanyndan başga-da, bu maglumat bazasynda ulag serişdelerini hasaba almak bilen baglanyşykly resminamalaryň sanawy hem bar, onsuz bu meseleleri ýerine ýetirmek mümkin däl.

Awtomatlaşdyrylan ulgam her resminamanyň dogrulygyna özbaşdak gözegçilik edýär we çalyşmagyň, gaýtadan hasaba alynmagyň zerurlygy barada jogapkär adama derrew habar berýär.

Sürüji şahadatnamasynyň dogrulygyna şol bir gözegçilik, sürüjilik maglumatlar bazasynda gurnalýar, bu ýerde kärler, iş tejribesi we ýerine ýetirilen işler baradaky maglumatlar hem çap edilýär.

Trafik maglumatlar bazasynda her bir ulag bölüminiň kompaniýada işlän döwründe eden saparlarynyň sanawy we marşrutyň ýerine ýetirilişinde hakyky çykdajylar görkezilýär.

Nomenklatura teklibi, kompaniýanyň ulag işlerini amala aşyrmakda we beýleki zerurlyklar üçin ulanýan ýangyjyny goşmak bilen, harytlaryň ähli görnüşini öz içine alýar.

Nomenklatura diapazonynda, ulgamda gurlan umumy kabul edilen klassifikasiýa bilen kataloga görä, ähli zatlar aňsat at gözlemek üçin kategoriýalara bölünýär.

Harytlaryň ähli önümleriniň öz aýratynlyklary bar, ýüzlerçe meňzeş önümleriň we şol bir atlaryň arasynda saýlanylanda çalt kesgitlenip bilner.

Harytlaryň her hereketi ýol ýazgylary bilen hasaba alynýar, düzülmegi awtomatiki usulda amala aşyrylýar - işgäriň adyny, mukdaryny, esasyny görkezýär.

Hakyky wagtda işleýän ammar buhgalteriýasy, geçirilýän harytlary hasap balansyndan awtomatiki usulda aýyrýar we häzirki galyndylar, önümiň tamamlanmagy barada habar berýär.

Performederine ýetirilen işleriň her görnüşi üçin kompaniýa, netijeleriniň derňewi bilen yzygiderli hasabatlary alýar, bu girdeji marjasyna ýaramaz täsir edýän faktorlary kesgitlemäge kömek edýär.