Ulag hyzmaty üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ulag hyzmaty üçin maksatnama

Ulag hyzmaty üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ulag kompaniýalarynyň öndürijiligi logistika hyzmatlarynyň hiline we netijeliligine baha berilýär. Harytlary daşamak üçin alnan buýrugy çalt we takyk işlemek, iň gowy hasaplanýan ugry meýilleşdirmek, ýanyndaky resminamalary düzmek, işiň ýerine ýetirilişine gözegçiligi guramak we bölümdäki işleriň hilini seljermek möhümdir. Müşderi bilen baglaşylan şertnamany wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirmek üçin kompaniýanyň tehniki taýdan işleýän floty bolmaly. Ulagy iş tertibinde saklamak diňe oýlanyşykly abatlaýyş we abatlaýyş ulgamyny döretmek arkaly mümkindir. Bu meseläni adaty usulda çözmek üçin bitewi dolandyryş ulgamyny döretmäge ukyply köp sanly işgäri işe almaly. Şeýle-de bolsa, beýle hereketde ýalňyşlyklaryň ýüze çykmaýandygyny göz öňünde tutmalydyrys. Nädogry düzülen tertip, ulagyň hyzmaty bilen baglanyşykly sypdyrylan pursatlar, ammarda ätiýaçlyk şaýlarynyň bolmazlygy gönüden-göni işleriň ýerine ýetirilmegine - haryt daşamagyna ýaramaz täsir eder. Bu kyn meseläni çözmekde ulag hyzmatlary üçin maksatnama kömek eder, ol ýakyn gözegçiligi talap edýän her elementi elektroniki tertipleşdirip biler.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamy, kompaniýanyň awtoulag parkynyň ähli bölümlerini barlamak we abatlamak üçin tehniki işleri guramagyň ähli esasy wezipelerini öz üstüne aljak ýörite işlenip düzülen programma. USU programmasy, ulag ulanylýan islendik kompaniýada hyzmat proseduralaryny hasaba almaga gönükdirilen gurallar toplumyny döredýär. Wagtynda gözleg guramakdan başga-da, programma üpjünçiligi logistika, kurýer eltip bermek, şahsy ulag floty bilen onlaýn dükanlar bilen meşgullanýan kompaniýalary üpjün etmek üçin ähli amallary hemmetaraplaýyn dolandyrýar. Awtoulag tehniki hyzmatyny hasaba almagyň maliýe bölegi, belli bir döwürde ätiýaçlyk şaýlaryny we çalgy materiallaryny satyn almak üçin çykdajylary meýilleşdirmäge kömek edýän USU maksatnamasynyň ygtyýaryndadyr. Bu çaklamanyň netijesinde çykdajy tarapyny goldamak has amatly bolar we çykdajylary azaltmagyň goşmaça usullaryny açar.

Ulag hyzmatlaryny bermek maksatnamasynda abatlaýyş resminamalary, awtoulaglara hyzmat etmek, batareýalary we tekerleri çalyşmak üçin tehniki proseduralar döredilýär. Tehniki işjeňlik öz abatlaýyş bölüminde amala aşyrylýan bolsa, programma üçünji tarap hyzmatlarynda tehniki hyzmat alýan ýagdaýynda ammar ätiýaçlyklaryndan ätiýaçlyk şaýlaryny awtomatiki usulda öçürýär, onda anyk hereketleri we çykdajylary görkezýän resminama döredilýär. Sürüjiler abatlaýyş işine gatnaşsa, USU programmasy bu gezek wagt sahypasynda ýazga alýar. Şeýlelik bilen, programma üpjünçiligi konfigurasiýasy kompaniýanyň aksiýalarynyň transport hyzmaty üçin doly toplum gurup biler, goşmaça material, ätiýaçlyk şaýlary, ýangyç satyn almak üçin resminamalary awtomatiki döredip, abatlaýyş amallarynyň wagtyny sazlap we bu aksiýa birliklerini paş edip biler. meýilleşdirilen gözleg üçin iş meýilnamasynda. we başga-da köp zatlar.

Programma üpjünçiligi platformasy, grafiki maglumatlary ulanyp, derňewleri ýerine ýetirmek we dolandyryş hasabatlaryny düzmek ukybyna eýedir, bu bolsa öz gezeginde ösüş ugurlaryny kesgitlemäge ýa-da bar bolan strategiýany sazlamaga, ulag kompaniýasyndaky häzirki meseleleri we meseleleri çözmäge kömek eder. Önümçilik meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi USU tarapyndan berilýän ýerine ýetirişiň yzygiderli gözegçiligi bilen amala aşyrylýar. Gözegçilik ýerli ýa-da uzakdan internet birikmesi arkaly amala aşyrylyp bilner, bu köplenç işe ýa-da iş saparyna gitmäge mejbur bolan işgärler üçin peýdaly warianty subut eder. Meýilnamalaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmekden başga-da, transport dolandyryş programmasy dolandyrylmaly her bir iş prosesine üns berýär. Elektron ulgamyň şeýle hereketleri sebäpli nädogrylyklar ýa-da ýalňyşlyklar töwekgelçiligi ep-esli azalýar we islendik hereketiň tizligi ep-esli ýokarlanar.

USU programmasynda ulag kompaniýasynyň her tapgyryny düzgünleşdirmäge kömek etjek köp sanly goşmaça wariant bar, bu amallary ýerine ýetirmekden öndürijiligi, iş ukybyny we netijeliligini ýokarlandyrar. Elektron resminama dolandyryşy abatlaýyş formalaryny, ýol belliklerini, hasap-fakturalary we ş.m. awtomatiki doldurmagy öz içine alýar. Bu işgärler üçin köp wagt sarp edýän adaty işleri ýeňilleşdirer, ýöne indi olaryň netijeliligine täsir etjek has möhüm meseleleri ýerine ýetirip bilerler. Ulag hyzmaty maksatnamasyny saýlamak, ösüş we ädim ätmek üçin ädim bolar, bu goşmaça işleriň gerimini giňeltmek üçin şert döreder.

Ulag we logistika kompaniýalary, amallaryny gowulandyrmak üçin awtomatiki kompýuter programmasyny ulanyp, ulag guramasynda buhgalter hasabatyny ulanyp bilerler.

Ulag kompaniýasynda hasapçylyk, ýangyç we çalgy galyndylary, ulag üçin ätiýaçlyk şaýlary we beýleki möhüm nokatlar barada iň täze maglumatlary ýygnaýar.

Ulag kompaniýasyny dolandyrmak üçin arzany ulanyp, ulag resminamalaryny hasaplamak sekuntlarda döredilýär we şeýlelik bilen işgärleriň gündelik işlerine sarp edilýän wagty azaldýar.

Awtoulag we sürüjiniň buhgalteriýasy, buhgalteriýa we kadrlar amatlylygy üçin resminamalary, suratlary goşmak ukyby bolan sürüji ýa-da başga bir işgär üçin şahsy kartoçka döredýär.

Ulag kompaniýasy üçin maksatnama, ulag isleglerini döretmegi ýerine ýetirýär, ugurlary meýilleşdirýär we köp dürli faktorlary göz öňünde tutup çykdajylary hasaplaýar.

Ulag resminamalary programmasy, kompaniýanyň işi üçin ýol belliklerini we beýleki zerur resminamalary döredýär.

Ulag kompaniýasynyň meýilnamasy, harytlary daşamak we marşruty hasaplamak bilen baglanyşykly amallar bilen bilelikde häzirki zaman ammar enjamlaryny ulanyp, ýokary hilli ammar hasabyny guraýar.

Ulag kompaniýasynyň maksatnamasy: awtoulag duralgasynyň bahasy, ýangyç görkezijileri we beýlekiler ýaly möhüm görkezijileri göz öňünde tutýar.

Ulag kompaniýasynyň buhgalteriýasy, bu işgärleri höweslendirýän iň öndürijilikli işgärleri kesgitlemäge mümkinçilik berýän işgärleriň öndürijiligini ýokarlandyrýar.

Ulag kompaniýasynyň awtomatlaşdyrylmagy diňe bir ulaglaryň we sürüjileriň ýazgylaryny ýöretmek üçin gural bolman, eýsem kompaniýanyň ýolbaşçylary we işgärleri üçin peýdaly köp hasabatdyr.

Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy ulaglara tehniki hyzmat etmegi, ýük daşamagy we ýükleri dolandyrmagy, döredilen ugurlaryň derňewini goldaýar.

Programma üpjünçiligini uzakdan amala aşyrmak, ulanyjylary taýýarlamak üçin hem ulanylýar.

Programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasynda iş meselelerini ýerine ýetirjek her bir işgär hasaby girizmek üçin ulanyjy adyny we parolyny alýar.

Ulgam, tehniki maglumatlary, gözleg we abatlaýyş wagtlaryny, resminamalaryň hereket ediş möhletini (sürüjilik şahadatnamasy, ätiýaçlandyryş, lukmançylyk şahadatnamalary we ş.m.) öz içine alýan kompaniýanyň ulag parky üçin maglumat binýadyny döredýär.

Programma, gurama tarapyndan kabul edilen we maglumatlar bazasynda düzülen ülňülere esaslanyp, ýol belliklerinde ýangyç we çalgy ýaglaryny hasaplamak bilen meşgullanýar.

Programma tekerleriň gurulmagyna we çalşylmagyna gözegçilik edýär we oturdylan her teker üçin aralyk we aralyk standartyny awtomatiki kesgitleýär.

Hasabat, könelen tekerleri wagtynda çalyşmaga kömek edýän aralyk barada alnan maglumatlara esaslanýar.

Awtoulaglaryň tehniki hyzmatyny meýilleşdirmek, kompaniýanyň çäginde bolup geçýän prosesler üçin we beýleki kompaniýalaryň hyzmatlaryndan peýdalanmak üçin geçirilen abatlaýyş işlerine gözegçilik etmek.

Programma üpjünçiligi ätiýaçlyk şaýlarynyň, gurallaryň, ýangyç we çalgy ýaglarynyň bahasyny hasaba alýar.

Maglumat bazasynda saklanýan maglumatlar ätiýaçlandyrylýar we şahsy kompýuterde näsazlyklar ýüze çykan halatynda maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün edýär.

Fuelangyç çykdajylarynyň hasabyny ýöretmek, goşmaça material satyn almak islegleriniň öz wagtynda öndürilmegini üpjün edýär.

Programma, ulaglary bejermek we tehniki hyzmat etmek üçin çaklamalary we meýilnamalary döredýär we indiki gözden geçirmegiň ýa-da könelen bölegini çalyşmagyň zerurlygy barada uçuşda habarnamalary görkezýär.

Programma üpjünçiligi platformasy goşmaça wariantlary girizmek ýa-da aýratyn dizaýn döretmek bilen sargyt edip bolýar.

Tanyşdyryş, öň beýan edilişinden has uly peýdalaryň sanawy bilen tanyşdyrar.

Remindatlatmalar aýratynlygy, dowam edýän meseleleriň hemmesini wagtynda ýerine ýetirendigi sebäpli köp müşderi tarapyndan meşhur boldy.

Programma her bir ulag üçin netijeliligi we öndürijiligi hasaplaýar.

Wideo gözden geçirmek we USU ulgamynyň synag wersiýasy belli bir kompaniýa üçin aýrylmaz boljak zerur funksiýalaryň sanawyny kesgitlemäge kömek eder!