Ulag üpjünçiligi maksatnamasy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ulag üpjünçiligi maksatnamasy

Ulag üpjünçiligi maksatnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtomatlaşdyryş tendensiýalary, öz ulag parkyna eýe bolan we traffigi dolandyrýan häzirki zaman kompaniýalary we gurluşlary tarapyndan belli. Sanly goldawyň kömegi bilen gözegçilik pozisiýalary ep-esli ýönekeýleşdirilip bilner, resminamalar tertipleşdirilip we çeşmeler rasional ulanylyp bilner. Ulag goldaw maksatnamasynyň maksady, kompaniýanyň degişli böleginiň çykdajylaryny azaltmak, dolandyryş guramasynyň we gurluşyň programma dolandyryşynyň aýdyň derejesi. Şol bir wagtyň özünde, programma ýönekeý işgärler tarapyndan amaly tejribesi bolmazdan ulanylyp bilner.

Univershliumumy Hasap Ulgamy (USU) soňky täzelikleri äsgermezlik edýär we iň täsirli awtomatlaşdyryş taslamalaryny we maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge synanyşýar. Şol sebäpli ulag programma üpjünçiligi hil, netijelilik we köp sanly iş gurallary bilen tapawutlanýar. Programma kyn hasaplanmaýar. Sanly kataloglar buhgalteriýa pozisiýalaryny rasionallaşdyrmak, ulag serişdeleriniň kataloglaryny saklamak, ykdysady işjeňlikdäki iň ownuk üýtgeşmeleri yzarlamak we başlangyç tapgyrda indiki çykdajylary we çykdajylary hasaplamak üçin ýeterlik derejede ýerine ýetirilýär.

Ulag amallaryna doly gözegçilik edip, material we ýangyç ätiýaçlyklaryna gözegçilik edip, çeşmeleri we wagty tygşytlamak üçin programma gurallaryny ulanyp bilseňiz, awtomatlaşdyryş programmalarynyň köp sanly gurallar tarapyndan özüne çekilýändigi hiç kim üçin syr däl. Programma interfeýsi içgin. Nawigasiýa, häzirki gözegçilik, resminamalar bilen baglanyşykly mesele ýok. Isleseňiz, ätiýaçlyk şaýlaryny, ýangyç we çalgy ýaglaryny satyn almak prosesini meýilleşdirip bilersiňiz we kompaniýanyň dürli bölümlerine we hyzmatlaryna analitiki hasabat iberip bilersiňiz.

Programmanyň bir ýa-da başga transport resminamalarynyň laýyklygyny kadalaşdyryp biljekdigini ýatdan çykarmaň. Şertnamanyň möhleti gutarsa, programma üpjünçiligi habarlary size duýduryş berer. Şeýle takyklygy, netijeliligi we takyklygy diňe kompýuter programma üpjünçiligi bilen gazanyp bolýar. Ulanyjylara aýratyn kategoriýalar üçin jemlenen hasabaty ýygnamak, resminamalary arhiwlere geçirmek, bilermenler topary üçin wezipeleri kesgitlemek, häzirki amaly programmalaryň ýagdaýyna gözegçilik etmek, gurluşyň zerurlyklaryny kesgitlemek, maliýe girdejileri üçin sargytlary seljermek we ş.m. kyn bolmaz. . .

Programmanyň seljeriş mümkinçilikleri aýratyn bellemäge mynasypdyr. Programma üpjünçiligi aňtawy iň girdejili ulag ugurlaryny we ugurlaryny seljerýär, işgärleriň işine we öndürijiligine üns bilen baha berýär, häzirki talaplary öwrenýär we maksatlary kesgitleýär. Netijeler grafiki görnüşde görkezilýär. Isleseňiz, dolandyryş hasabatlaryny döredip, öz islegleriňize we islegleriňize görä maglumat wizual derejesini üýtgedip we kompaniýanyň ösüş strategiýasyny düzedip bilersiňiz. Kompýuter goldawy bolmasa, gysga wagtyň içinde bu mümkin däl.

Tehnologiýany awtomatiki dolandyrmagyň tendensiýalary we anyk programma üpjünçiligi ýöriteleşdirilmegi, ulag, material, ýangyç çeşmelerini tygşytlaýan, hasabat taýýarlaýan we çeşmeler paýlaýan islendik taslamany başdan başlap döredip boljakdygyny düşündirmek aňsat. Müşderileriň köpüsi başga bir ýerde tapyp bolmaýan düýbünden özboluşly programmany talap edýär. Integrasiýa meselelerini jikme-jik öwrenmegi, dizaýn tekliplerini bermegi, web sahypamyzdaky jikme-jikliklerden aýratyn goşmaça wariantlary saýlamagyňyzy teklip edýäris.

Ulag we logistika kompaniýalary, amallaryny gowulandyrmak üçin awtomatiki kompýuter programmasyny ulanyp, ulag guramasynda buhgalter hasabatyny ulanyp bilerler.

Ulag kompaniýasynda hasapçylyk, ýangyç we çalgy galyndylary, ulag üçin ätiýaçlyk şaýlary we beýleki möhüm nokatlar barada iň täze maglumatlary ýygnaýar.

Ulag kompaniýasynyň meýilnamasy, harytlary daşamak we marşruty hasaplamak bilen baglanyşykly amallar bilen bilelikde häzirki zaman ammar enjamlaryny ulanyp, ýokary hilli ammar hasabyny guraýar.

Ulag kompaniýasyny dolandyrmak üçin arzany ulanyp, ulag resminamalaryny hasaplamak sekuntlarda döredilýär we şeýlelik bilen işgärleriň gündelik işlerine sarp edilýän wagty azaldýar.

Ulag kompaniýasynyň awtomatlaşdyrylmagy diňe bir ulaglaryň we sürüjileriň ýazgylaryny ýöretmek üçin gural bolman, eýsem kompaniýanyň ýolbaşçylary we işgärleri üçin peýdaly köp hasabatdyr.

Ulag kompaniýasynyň buhgalteriýasy, bu işgärleri höweslendirýän iň öndürijilikli işgärleri kesgitlemäge mümkinçilik berýän işgärleriň öndürijiligini ýokarlandyrýar.

Ulag resminamalary programmasy, kompaniýanyň işi üçin ýol belliklerini we beýleki zerur resminamalary döredýär.

Ulag kompaniýasynyň maksatnamasy: awtoulag duralgasynyň bahasy, ýangyç görkezijileri we beýlekiler ýaly möhüm görkezijileri göz öňünde tutýar.

Awtoulag we sürüjiniň buhgalteriýasy, buhgalteriýa we kadrlar amatlylygy üçin resminamalary, suratlary goşmak ukyby bolan sürüji ýa-da başga bir işgär üçin şahsy kartoçka döredýär.

Ulag kompaniýasy üçin maksatnama, ulag isleglerini döretmegi ýerine ýetirýär, ugurlary meýilleşdirýär we köp dürli faktorlary göz öňünde tutup çykdajylary hasaplaýar.

Awtomatlaşdyrylan goldaw transport kompaniýasynyň işine gözegçilik edýär, häzirki proseslere gözegçilik edýär, meýilnamalaşdyrmak we deslapky hasaplamalar mümkinçiligini açýar.

Programmanyň elýeterli interfeýsi bar. Ulanyjylara giňişleýin maglumat toplumyny saklap boljak salgylanma kitaplaryna we alsurnallara düşünmek kyn bolmaz.

Gurluşyň maddy goldawy sanly gözegçilikde. Bölekleri we ýangyjy satyn almak programmirläp bolýar.

Programma resminamalary hasaba alyş pozisiýalaryny ýapyp, kadalaşdyryjy resminamalary ýönekeýleşdirip biler, awtomatiki döredilmegini we hasabatlaryň alynmagyny döredip biler.

Trafik derňewi birnäçe sekunt alýar. Şol bir wagtyň özünde analitikler grafiki görnüşde görkezilýär. Hasabatda girdejileriň we sargytlaryň dinamikasy, daşaýjylaryň öndürijiligi we beýleki parametrler görkezilýär.

Kompýuter programma üpjünçiligi üçin düýbünden başga meseleleri goýup bilersiňiz. Köp oýunçy re modeimi bar.

Programma üpjünçiliginiň akyllylygy iň geljegi uly (ykdysady taýdan girdejili) ýollary we ugurlary seljerýär, girdejini hasaplaýar, çykdajylary azaltmak üçin çykdajy elementlerini üns bilen gözden geçirýär.

Programma, ýangyç çykdajylaryny doly kadalaşdyrmak, hakyky balanslary hasaplamak, deňeşdirme seljermesini geçirmek we ş.m. üçin ýangyç we çalgy ýaglaryny doly hasaplamak bilen enjamlaşdyrylandyr.

Esasy wersiýasy bilen gyzyklanmaň. Degişli işlemegi saýlap boljak goşmaça wariantlar bar.

Programma, kompaniýanyň dürli hyzmatlary we bölümleri barada maglumatlary çalt we takyk ýygnaýar, dürli işlerde doly işleýän hünärmenleriň işini meýilleşdirýär, ulagy abatlamak ýa-da bejermek.

Ulag kompaniýasy meýilnama laýyk gelmese, ep-esli gyşarmalar we dolandyryş problemalary bar bolsa, sanly intellekt bu barada derrew habar berer.

Kompaniýanyň maddy goldaw derejesi gözegçilik we dolandyryş nukdaýnazaryndan has aňsatlaşar.

Programma üpjünçiligi algoritmleri belli bir prosesiň düşewüntliligini kesgitläp biler, islendik elementler üçin jemlenen hasabaty ýokarlandyryp biler, düzgünleşdirilen resminamalary döredip biler.

Doly üýtgeşik önüm öndürmek hem aýrylmaýar, bu belli bir warianty ýa-da birnäçe esbaplary birbada saýlamagy, şeýle hem aýratyn dizaýn talaplaryny aňladýar.

Ilki bilen demo wersiýasyny barlamaly. Wersiýany mugt gurnap bolýar.