Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Baýramçylyk jaýy üçin ýüz tutuň

Baýramçylyk jaýy üçin ýüz tutuň • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Baýramçylyk jaýy üçin ýüz tutuň
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany dynç alyş öýi üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Myhmansöýerlik pudagynda awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi gaty giň hasaplanýar. Olaryň kömegi bilen dürli nokatlarda çeşmeler paýlamak, ammarlary we maliýe hasabatyny ýöretmek, maglumatlar bazasyndaky müşderileriň pozisiýalaryny jikme-jik doldurmak, işgärler bilen özara gatnaşyk üçin anyk mehanizmleri gurmak we başga-da köp zat mümkindir. Dynç alyş öý programmasy amaly maglumatlary goldaýar, bu ýerde ulanyjylar seljeriş işini aňsatlyk bilen ýerine ýetirýärler, täze maglumatlary alýarlar, myhmanlary hasaba alýarlar we gurluşdaky indiki ädimleri meýilleşdirýärler. Şeýle hem, programma kadalaşdyryjy resminamalary we hasabatlary kabul edýär. USU programma üpjünçiliginiň web sahypasynda bir wagtyň özünde birnäçe naharhana kompaniýasynyň ülňüleri, şol sanda dynç alyş öýünde işlemek üçin ýüztutma üçin birnäçe funksional çözgütler neşir edildi.

Olar ygtybarlylyk, netijelilik we öndürijilik bilen häsiýetlendirilýär. Müşderi bazasy we amaly we tehniki buhgalteriýa kategoriýalary bilen arkaýyn işlemek üçin programmanyň parametrlerini aňsatlyk bilen düzüp bilersiňiz. Programmany öýden dolandyrmak üçin hem bir wariant bar. Uzakdan giriş funksiýasyny ulanmak ýeterlikdir. Ulgam dolandyryjy funksiýalary bar.

Dynç alyş öýüniň sanly gözegçiliginiň belli bir kärende hyzmatlaryna we işlerine gözegçilik etmegi aňladýandygy hiç kim üçin syr däl. Programma guramanyň bu häsiýetini göz öňünde tutýar. Ulanyjylara hasaba alyş bazalaryna kärende ýerlerine girmek kyn bolmaz. Hemme zat göz öňünde tutulýar, oýun konsollary, balyk tutmak, welosiped we başgalar. Bularyň hemmesi işiňiziň aýratynlyklaryna baglydyr. Analitik iş USU programma üpjünçiligi tarapyndan awtomatiki ýerine ýetirilýär. Programmanyň wezipesi, maliýe maglumatlarynyň gaýtalanmazlygy üçin dürli görnüşli maglumatlary ýygnamakdyr.

Dynç alyş öýüniň hyzmatlary mahabatlandyrmak boýunça doly işlemelidigini we programmanyň gönüden-göni gatnaşmagy bilen, bonuslar we beýleki dürli müşderiler üçin klub kartoçkalaryny hödürlemek bilen müşderileriň wepalylygyny ýokarlandyrmalydygyny ýatdan çykarmaň. Skanerler, displeýler we terminallar hem islege baglydyr. Dynç alyş öýüniň işgärleriniň gündelik işi has tertipli we amatly bolar. Kompaniýanyň her bir wekili dynç alyşyň iň oňat görnüşde meýilleşdirilip bilinjekdigine düşünýär, bu mydama myhmanlaryň täsirlerine ýa-da kompaniýanyň abraýyna täsir edýär.

Işgärleriň dynç alyş öýüne gatnaşmagy ekranda aýdyň görkezilýär. Programmada belli bir döwür üçin statistiki maglumatlary ýygnamak, analitiki we bitewi hasabatlary ýygnamak, müşderi toparlary bilen esasy aragatnaşyk kanallaryna gözegçilik etmek mümkindir. Işgärleriň işi ulgam tarapyndan berk kesgitlenen bolsa, aýlyk awtomatiki tölenip bilner. Bu ýagdaýda kompaniýa hasaplamalary we buhgalteriýa amallarynyň beýleki görnüşlerini hasaplamak üçin wariantlary we algoritmleri özbaşdak saýlap biler. Şeýle konfigurasiýa, kompaniýanyň işini islenýän netijä doly sazlamaga mümkinçilik berýär.

Iýmitlendiriş, sanly programmalaryň esasy artykmaçlyklaryny aňsatlyk bilen ýok edip bilýän derejede awtomatlaşdyryş programmalaryny ulanýar. Işgärleriňiz üçin programma üpjünçiligini ornaşdyrmak, kompaniýanyň umumy işinden daşlaşmaz, tersine, iş öndürijiligini ýokarlandyrmaga we işgärlere iş guramak üçin anyk we elýeterli mehanizmler bilen üpjün etmäge mümkinçilik berer. Hiç bir geleşik hasaba alynmaz. Analitik hasaplamalar, maglumatlary çalt özleşdirmäge, netije çykarmaga, zerur däl zatlary taşlamaga we iň girdejili hyzmatlara ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän wizual grafikler görnüşinde bar. Başgaça aýdylanda, USU programma üpjünçiligini ulanmak islendik dynç alyş öýüni awtomatlaşdyrmakda köp kömek edýär.

USU programma üpjünçiligi dynç alyş öýüni guramagyň we dolandyrmagyň esasy derejelerini kadalaşdyrýar, analitiki we bitewi hasabat taýýarlamagy we resminamalary gaýtadan işlemegi amala aşyrýar. Müşderiniň maglumatlar bazasy we amaly we tehniki hasaba alyş kategoriýalary bilen rahat işlemek üçin programmanyň aýratyn parametrleri ýa-da aýratynlyklary özbaşdak dolandyrylyp bilner. Çylşyrymly seljeriş işi awtomatiki ýerine ýetirilýär. Netijeler wizual görnüşde berilýär. Programma üçin ýörite gurallar wepalylygy ýokarlandyrmak üçin hyzmatlary we çäreleri öňe sürmek üçin jogapkärdir. Iň talap ediji elementleriň biri, müşderi aragatnaşyklary üçin SMS maksatly moduldyr.

Programma, hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak, käbir hyzmatlara bolan islegi kesgitlemek üçin ulanyp boljak myhmanlar hakda köp mukdarda maglumat ýygnamaga mümkinçilik berýär. Umuman, dynç alyş öýüni dolandyrmak has aňsat we amatlydyr. USU programma üpjünçiligi dynç alyş öýüni dolandyrmagyň köp ulanyjy usulyny hem üpjün edýär. Işgärleriň işine ulgam berk gözegçilik edýär. Awtomatiki töleg aýrylmaýar. Bu ýagdaýda USU programma üpjünçiligi ähli maliýe algoritmlerini we ölçeglerini ulanyp biler. Sazlama şahsy we umumy klub kartalaryny ulanmaga mümkinçilik berýär. Ekranlar, skanerler we terminallar goşmaça birikdirilip bilner. Ulanyjy interfeýsiňizi täzelemek isleseňiz, programma bilen gelýän köp mowzukdan birini saýlap bilersiňiz. Programma müşderileriň ähli saparlaryny awtomatiki belleýär. Ulanyjylara arhiwde maglumat gözlemek, belli bir döwürde görkezijileri öwrenmek we ösüş meýilnamalaryny sazlamak kyn bolmaz. Dynç alyş öýüniň häzirki işi meýilleşdirilen gymmatlyklardan uzak bolsa, meýilnamadan gyşarmalar bar ýa-da müşderi bazasynyň çykmagy bar bolsa, programma üpjünçiligi bu barada awtomatiki duýduryş berýär.

Welosiped, gaýyk, çadyr we ş.m. ýaly kärende bölümleri bilen işlemek iň az derejede ýönekeýleşdirilýär. Satyşlar ýolbaşçylary derrew kesgitlemek, kynçylykly pozisiýalary güýçlendirmek, zerur maglumatlary ýygnamak we kemçilikleri düzetmek üçin maglumatly görkezilýär. Programmanyň demo wersiýasyny ulanyp, işleýşine baha bermegiňizi maslahat berýäris, soňra programmanyň doly görnüşini satyn almak kararyna geleniňizde, web sahypamyzdaky aragatnaşyk maglumatlary ulanyp hünärmenlerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz.