Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Anti-kafede gözegçilik

Anti-kafede gözegçilik • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Anti-kafede gözegçilik
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Dolandyryşy anti-kafede satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kofe dükanlary pudagynda awtomatlaşdyryş tendensiýalary barha göze ilýär, sebäbi pudak ýolbaşçylary kofe dükanlarynyň çeşmelerini has netijeli paýlamaly we hasabat we kadalaşdyryjy resminamalary taýýarlamaly we täjirçilik enjamlaryny ulanmaly. yzygiderli. Kafedäki sanly gözegçilik maglumat goldawyna gönükdirilendir, bu ýerde islendik iş ýerleri üçin köp mukdarda maglumat we statistika alyp bilersiňiz, analitiki işleri ýerine ýetirip bilersiňiz, kafelerde işgärleriň barlygyna gözegçilik edip bilersiňiz, işgärleriň işini ýazyp bilersiňiz we başgalar.

USU programma üpjünçiliginiň web sahypasynda birbada kofe dükanlarynyň işiniň standartlary we talaplary, şol sanda kofe dükanlaryna sanly gözegçilik etmek üçin birnäçe çözgüt işlenip düzüldi. Şeýle dolandyryş ulgamy ygtybarly, täsirli, gurallaryň giň toparyna eýedir, programmirleme ýalňyşlyklary we ýalňyşlyklary bolmazdan işleýär. Mundan başga-da, çylşyrymly diýip bolmaz. Dolandyryş pozisiýalaryny isleýşiňiz ýaly düzüp bilersiňiz, müşderi bazasy bilen kafe tarap rahat işläp bilersiňiz, kärende bölümlerine gözegçilik edip bilersiňiz, gaýdyp geliş wagtyny we tehniki şertlerini sazlap bilersiňiz, içgileri we iýmitleri dolandyryp bilersiňiz.

Uzakdan dolandyrmagyň görnüşi hem programma üpjünçiligimiz tarapyndan üpjün edilýär. Kafelerde işleýän işgärlere giriş hukuklaryny paýlamak diňe administratorlar tarapyndan amala aşyrylýar. Wepalylygy ýokarlandyrmak üçin maksatnama, klub kartlaryny ýa-da SMS habarlaryny maksatly ibermek üçin ýörite moduly ulanmagy öz içine alýar. Satuw gözegçiligi aňsat. Sazlamada söwda gözegçilik meseleleri üçin ýörite döredilen amatly ulanyjy interfeýsi bar. Necessaryhli zerur geleşik maglumatlary şu ýerde görkezilýär. Ulanyjylar amallary seljerip, arhiwdäki maglumatlary dolandyryp we dürli statistikalary öwrenip bilerler.

Kafe garşy her bir myhman üçin ägirt uly müşderi bazarynda aýratyn kartoçka döredip bilersiňiz. Suratlar we beýleki görnüşli media faýllary resminamalara goşulyp bilner, olar hem import üçin elýeterli, hem-de maglumat eksport edilip bilner, bu gözegçiligi ep-esli aňsatlaşdyrar we zawod işgärlerini gereksiz el işinden boşadar. Dolandyryş işi analitiki we birmeňzeş hasabatyň awtomatiki döredilmegine çenli azalýar. Necessaryhli zerur görnüşler berk klassifikasiýa edilýär we şablonlar görnüşinde programmanyň sanawlaryna girizilýär. Olary redaktirläp, täze formalary girizip, çap etmek üçin resminama iberip, poçta bilen iberip bilersiňiz. Her bir işgäriň hünär wezipelerine doly düşünýän we programmany ulanmak mümkinçiligi bolan kafede işleýän işgärleriň gözegçiligini ýatdan çykarmaň. Eralňyşlyklaryň ýokdugyny üpjün etmek üçin tölegler awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Edaranyň işgärleriniň işi konfigurasiýa bilen takyk kesgitlenýär. Bu ýöriteleşdirilen sanly kömekçi, önümleriň we maliýe aktiwleriniň hereketini yzarlamak aňsat bolan maliýe we ammar hasaby bilen hem meşgullanýar. Hiç bir geleşik hasaba alynmaz.

Kofe dükanlarynyň köpüsi işiň esasy taraplaryny ýönekeýleşdirmek, kassa ýygymynda nobatlardan gaça durmak we işgärleri boşatmak üçin köplenç awtomatiki dolandyryşdan peýdalanýarlar. Anti-kafe hem muňa degişli däldir. Programma kafeleriň eýeleri bilen netijeli işläp biler. Esasy spektriň daşyndaky wariantlaryň arasynda programmanyň has jikme-jik meýilleşdirilmegine mümkinçilik berýändigini bellemelidiris. USU programma üpjünçiligi goşmaça funksiýalary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Zerur bolsa, bu taslamany diňe bir işlemek nukdaýnazaryndan däl, eýsem wizual dizaýn taýdan hem doly düzüp bileris.

Sazlama, kafeni guramagyň we dolandyrmagyň esasy taraplaryny kadalaşdyrýar, harytlaryň satuw we kärende üçin hereketine gözegçilik edýär we resminamalary dolandyrýar. Dolandyryş aýratynlyklaryny öz islegiňiz boýunça üýtgedip bilersiňiz, şeýlelik bilen buhgalter kategoriýalary, müşderi bazasy bilen rahat işlemek we hyzmaty mahabatlandyrmak boýunça işlemek üçin. Çylşyrymly seljeriş işi awtomatiki ýerine ýetirilýär. Sanly arhiwlere hyzmat etmek programmamyzyň elmydama doly gözegçiliginde. Şeýle hem, programmamyz, mahabat maglumatlary bilen şahsy we umumy, maksatly SMS habarlaryny klub kartalaryny ulanmak ýaly wepalylyk programmalaryny durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Sanly gözegçiligi ulanmak bilen, her bir myhman hakda jikme-jik maglumat ýygnalyp bilner, soň bolsa bu maglumatlar toplumy müşderileri saklamak ýa-da täze myhmanlary çekmek üçin ulanylyp bilner.

Müşderileriň we kafeniň işgärleriniň gatnaşmagy awtomatiki usulda ýazylýar. Gysgaça mazmun wizual grafik görnüşinde berilýär. Edaradaky işgärleriň işi has yzygiderli, berk tertipli we işgärler üçin amatly bolar. Döredijilerimiz, adaty iş prosesine päsgel berýän programma üpjünçiliginiň ýalňyşlyklaryndan gaça durmak üçin mümkin bolan ähli zady etdiler. Satyşlar jikme-jik hasabatlar we grafikler görnüşinde görkezilýär. Ekrana degişli interfeýsi aňsatlyk bilen gurup bilersiňiz, maddy taýdan durnukly ýagdaýy görüp we geljekdäki zerurlyklary kesgitläp bilersiňiz.

Taslamanyň ösüşi islendik reňk shemasynda we stilinde bar bolsa, esasy dizaýn bilen çäklenmäge hiç hili sebäp ýok.

Maksatnamamyz, pul akymlaryna jikme-jik gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, serişdeleri paýlamaga mümkinçilik berýär we edaranyň işgärlerine aýlyklaryň awtomatiki tölenmegini üpjün edýär. Kafe garşy häzirki görkezijiler gaty pes derejede bolsa ýa-da meýilleşdirilen gymmatlyklardan yza galan bolsa, müşderi bazasynyň çykmagy ýüze çykan bolsa, programma üpjünçiligi bu barada habar berer. Umuman, gurluşyň işi has öndürijilikli, optimallaşdyrylan we rasional tertipli bolar. Sanly goldaw islendik dolandyryş derejesini dolandyryp biler. Esasy enjamlar maliýe we ammar hasabyny hem öz içine alýar. Öňdebaryjy kafe garşy dolandyryş programmamyzy ulanyp, esasy konfigurasiýadan daşgary dürli wariantlary we giňeltmeleri ulanyp, daşarky enjamlary programma birikdirip, kompaniýa gözegçilik etmegiň netijeliligini ýokarlandyryp bilersiňiz. Programmanyň işleýşine resmi web sahypamyzda tapyp boljak USU programma üpjünçiliginiň mugt demo wersiýasy bilen baha berip bilersiňiz!