Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kafe garşy wagt hasaba almagyň programmasy

Kafe garşy wagt hasaba almagyň programmasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kafe garşy wagt hasaba almagyň programmasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kofe dükany pudagy awtomatlaşdyryş taslamalaryny ulanmagy öz içine alýan täze guramaçylyk formatlaryny oýlap tapýar. Şeýle taslamalar, maliýe çeşmelerini hasaba almagyň netijeliligine gözegçilik edýär, kafede işgärleriň işi üçin anyk we düşnükli mehanizmleri döredýär we kadalaşdyryjy resminamalar bilen iş salyşýar. Kafe garşy wagt yzarlaýyş programmasy, önümleriň, hyzmatlaryň we müşderileriň her bir hasaba alyş ýagdaýy üçin köp mukdarda analitiki maglumatlary alyp bolýan amaly maglumat goldawyna gönükdirilendir. Hasapçylyk programmasy, şeýle hem, hasabat hasabatyny awtomatiki usulda döredýär.

USU programma üpjünçiligi web sahypasynda myhmansöýerlik we güýmenje ülňüleri üçin birnäçe naharhana awtomatlaşdyryş taslamasy, şol sanda naharhanalara hyzmat edýän müşderileriň wagtyny yzarlamak üçin ýörite programma bar. Ygtybarly, täsirli we her bir ösümligiň görnüşini we aýratynlyklaryny göz öňünde tutýar. Programmanyň ulanyjy interfeýsi ýönekeý we gysga. Maglumat bazasynda hasaba alnan müşderiler täze myhmanlary çekmek, SMS maksatly poçta gatnaşmak, mahabatlandyryş çäreleri geçirmek we netijelere derrew baha bermek üçin esasy aragatnaşyk kanallaryndaky ulgam kömekçisiniň gözegçiliginde.

Kafe garşy formatyň barha meşhur bolýandygy hiç kim üçin syr däl. Şol bir wagtyň özünde, institut üçin wagt tölemegiň esasy ýörelgesi, işgärleriň iş wagtyny netijeli dolandyrmak, düýbünden gündelik iş. Bu nukdaýnazardan, awtomatlaşdyryş programmasyz iň ýokary netijeliligi gazanmak mümkin däl diýen ýaly. Amal hasaby bilen işlemek ýakymly. Programmanyň her guraly ýönekeý we içgin. Müşderiniň işleri we ileri tutmalary wizual formatda görkezilýär, bu has netijeli dolandyryş kararlaryny bermäge we aldawçylykdan goramak bilen üpjün edilen haýsydyr bir hyzmatyň durmuşa ukyplylygyny göz öňünde tutmaga mümkinçilik berer.

Kafeňizde çäkli wagt üçin zatlary kärendesine almak üçin assortimentdäki pozisiýalary hasaba almagy ýatdan çykarmaň. Oýun konsollaryny, dürli esbaplary, stol futbolyny ýa-da tennisiň wagtlaýyn çäklendirilen kärendesi hakykatdanam möhümdir. Bularyň hemmesi anti-kafeniň aýratynlyklaryna bagly. Specializedöriteleşdirilen wagt hasaba alyş programma üpjünçiligimiz, kärendäniň wagtyny üns bilen hasaplaýar we şertleriň gutarýandygyny derrew habar berýär. Programma üpjünçiligini yzygiderli ulanmakdan has köp zat kärendesini netijeli dolandyrmagyň ygtybarly usuly ýok. Müşderiler nobatda durmak üçin wagt ýitirmezler, kafedäki wagtlaryndan doly lezzet alyp bilerler!

Programma, kafe gelýänleri kesgitlemek üçin klub kartoçkalaryny ulanmaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, kartoçkalary şahsylaşdyryp ýa-da paýlaşyp bolýar. Deviceshli enjamlar, terminallar we skanerler ulgamyň içine goşmaça birikdirilip bilner, bu işgärleriň gündelik işlerini ep-esli aňsatlaşdyrar. Saparlar awtomatiki ýazylýar. Müşderiniň klub kartasyndaky maglumatlary okamak ýeterlikdir. Maksatnamamyz, çynlakaý maliýe maýa goýumlaryny talap etmeýän iş wagtyny gaty aýdyň we täsirli tygşytlamagy üpjün edýär. Mundan başga-da, konfigurasiýa meselelerine maliýe we ammar spektr amallary girýär.

Her ýyl kafe kompaniýalarynyň pudagy has dürli-dürli, gadymy kafeler ýuwaşlyk bilen öz ýerlerini eýeledi we joşgunly janköýerleri boldy. Elbetde, guramanyň nuanslaryny göz öňünde tutmaly bu format üçin ýörite awtomatlaşdyryş programmalary işlenip düzüldi. Bu ýere gelýänler içgiler we iýmitler üçin däl-de, diňe wagt üçin töleýärler. Käbir zatlary kärendesine alyp bilersiňiz. Olary doly hasaba almak beýle kyn däl. Digitalokarda agzalan sanly goldaw mümkinçiliklerinden başga-da, konfigurasiýa aýlyk haklaryny hasaplaýar we dolandyryş hasabatynyň dürli görnüşlerini taýýarlaýar.

Konfigurasiýa kafeni guramagyň we dolandyrmagyň esasy taraplaryna gözegçilik edýär, assortimentiň satuwyny we kärendesini kadalaşdyrýar we resminamalar bilen iş salyşýar. Programmanyň sazlamalaryny gündelik zerurlyklaryňyza görä üýtgetmek aňsat, şeýlelik bilen amaly buhgalteriýa we müşderi bazasy bilen rahat işläp bilersiňiz, şeýle hem işgärleriňiziň işine baha berip bilersiňiz. Ulgam, myhmanlaryň wagt töleýän, içgiler we iýmitler mugt berilýän edaranyň görnüşine doly düşünýär.

Her bir müşderi üçin aýratyn sanly profil döredilip bilner. Şol bir wagtyň özünde, gurama, pikirine görä, möhüm aýratynlyklara ünsi çekip, gelýänleriň analitik gysgaça mazmunyny döredip biler.

Programma, maksatly SMS poçta modulyny goşmak bilen hyzmatlary ösdürmek üçin giň gurallara eýedir. Şahsy we umumy klub kartalaryny ulanmak hem möhümdir, şonuň üçin programmanyň esasy konfigurasiýasyna girizildi.

Müşderi saparlary awtomatiki ýazylýar. Işgärler köp derejede ýeňilleşdirilip bilner we agyr jogapkärçilikler aradan aýrylyp bilner. Sapar wagtlary hem awtomatiki yzarlanýar. Häzirki önüm önümleri üçin möhletler gutaranda, ulanyjylara habar beriler. Kafede satuwlar, maliýe netijelerini çalt kesgitlemek, kynçylykly ýagdaýlary düzetmek we ýolbaşçylara hasabat bermek üçin aýratyn interfeýsde görkezilýär. Customörite dizaýnlary döretmek we durmuşa geçirmek ukyby programmada girizilende, adaty dizaýn bilen çäklenmegiň zerurlygy ýok.

Programma ammarlary ýa-da täjirçilik desgalaryny organiki ulanmak üçin zerur zatlary öz içine alýar. Bu ýagdaýda skaner, ekran, terminal ýaly enjamlary USU programma üpjünçiligine goşmaça birikdirip bilersiňiz. Kafeniň häzirki öndürijilik görkezijileri maliýe meýilnamasyndan ep-esli sowulsa, müşderi bazasynyň çykmagy ýüze çykan bolsa, programma üpjünçiligimiz bu barada derrew ýolbaşçylara duýduryş berer. Umuman aýdanyňda, gurama amaly we tehniki buhgalteriýa programmasy bilen has gowy, has netijeli işläp biler. Islän wagtyňyz, müşderileriň hereketi ýa-da kafeniň islendik döwür üçin maliýe hasabaty baradaky ähli statistiki maglumatlary we analitiki maglumatlary tapyp we ulanyp bilersiňiz.