Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kafe garşy programma

Kafe garşy programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kafe garşy programma
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Antikafesiň işinde, gurluş serişdeleri paýhasly we netijeli paýlap, birmeňzeş we analitiki hasabatlylyk bilen işlemäge we edaranyň işgärleri bilen özara täsirleşmegiň anyk mehanizmlerini döretmäge ukyply bolanda, awtomatlaşdyrma meýli barha ýaýbaňlanýar. Kafe garşy programma maglumat goldawyna ünsi jemleýär, bu ýerde her bir buhgalter hasabaty üçin giňişleýin maglumat alyp, önümçilik derňewini geçirip, müşderiler we myhmanlar bilen gatnaşyklara gözegçilik edip we wepalylyk programmalaryny durmuşa geçirip bilersiňiz.

USU programma üpjünçiliginiň web sahypasynda, kofe dükanlaryny öz içine alýan iş pudagynyň ülňüleri we talaplary üçin bir wagtyň özünde birnäçe programma üpjünçiligi çözgütleri neşir edildi. Ygtybarly, täsirli we edaranyň aýratynlyklaryny we görnüşini göz öňünde tutýar. Müşderi bazasyny rahat dolandyrmak, kafeniň çeşmelerine we häzirki söwda proseslerine gözegçilik etmek, önümçiligiň jikme-jik seljermesi we geljekde kompaniýanyň ösüşini strategiýa etmek üçin işgärlere bu programmany her gün ulanmak kyn bolmaz.

Kofe dükany üçin önümçilige gözegçilik programmasy, şahsy we umumy müşderi kartoçkalarynyň ulanylmagyny aradan aýyrmaýan sagatlyk tölegiň esasy ýörelgesine eýerýär. Kärende saýtlary üçin kataloglar we maglumat kitaplary bar. Bular welosipedler, oýun konsollary, planşetler we ş.m. bolup biler. Bularyň hemmesi edaranyň aýratynlyklaryna baglydyr. Bu ugurda programmanyň artykmaçlygy, gaýdyp gelýän seneleri awtomatiki yzarlamagydyr. Myhmanlar halaýan enjamlary, oýunlary we güýmenjeleri bolmaz.

Programmanyň saparlary awtomatiki ýazga alýandygy hiç kim üçin syr däl. Ulanyjylar sanly maglumatlar bazalaryna we belli bir döwürde kafe baryp görmegiň statistik jemlerine girip bilerler. Şol bir hasaplamalary ösümliklere gelýänler üçin hem alyp bolýar. Satuw gözegçiligi ýörite interfeýsde amala aşyrylýar, bu ýerde kompaniýanyň häzirki önümçilik aýratynlyklaryny öwrenmek, maliýe netijelerini görmek, gowşak pozisiýalary berkitmek we goşmaça çykdajylardan dynmak aňsat. USU programma üpjünçiligi ulanyjylaryna ähli zerur gurallar we kiçi ulgamlar bilen üpjün edýär.

Poçta arkaly niýetlenen poçta modulyny ýatdan çykarmaň. Programma, kafe gelýänler bilen esasy aragatnaşyk kanalyna gözegçilik etmäge, myhmanlara wagt ýa-da hyzmatlar üçin tölemegiň zerurlygy barada habar bermäge, mahabat maglumatlary paýlaşmaga we kärende ýerlerini yzyna gaýtarmagyň şertlerini ýatlatmaga mümkinçilik berýär. Sazlama desganyň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmaga, gündelik amallary ýönekeýleşdirmäge we iş akymyny bozup biljek ulgam näsazlyklaryndan gaça durmaga synanyşýar. USU programma üpjünçiliginiň esasy wersiýasy ammar amallaryny we maliýe spektrini öz içine alýar.

Jemgyýetçilik iýmitlenmesi awtomatlaşdyryş programmasynyň wezipeleri we ýörelgeleri bilen gaty gowy tanyş. Kafe garşy formaty ýa-da has meşhur, nusgawy dolandyryş usuly hakda gürleşýändigimiziň ähmiýeti ýok. Dolandyryşyň artykmaçlygy, hyzmaty gowulandyrmak we täze müşderileri çekmek üçin mümkinçilikleri kesgitleýän müşderi bazasydyr. Käbir programma üpjünçiligini goldamak opsiýalary diňe isleg boýunça elýeterlidir. Mysal üçin, geljek döwür üçin ädimme-ädim çäreleri meýilleşdirmäge mümkinçilik berýän düýbünden täze guramaçy ulgamy. Anotherene bir goşmaça aýratynlyk maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasydyr.

Sazlama kafeni guramagyň we dolandyrmagyň esasy nokatlaryny öz üstüne alýar, çeşmeleriň paýlanyşyna gözegçilik edýär, analitiki we bitewi hasabatlary taýýarlaýar.

Müşderi bazasy bilen rahat işlemek, gelýänler üçin zerur maglumatlary we aýratynlyklary ýygnamak üçin programmanyň sazlamalaryny aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz.

Önümçiligiň jikme-jik seljermesi adam faktorynyň mümkinçiliklerinden daşda birnäçe sekunt alar. Saparlar awtomatiki yzarlanýar. Myhmanlary kesgitlemek üçin umumy we şahsy klub kartoçkalaryny ulanmak hem aradan aýrylmaýar.

Bu maksatnama, belli bir döwürde statistiki jemlemeleri ýygnamak, görkezijileri öwrenmek, kemçilikleri düzetmek we geljek üçin ösüş strategiýasyny düzmek maksady bilen sanly arhiwleriň saklanmagyny göz öňünde tutýar.

Kafe garşy satuwlaryň hemmesi wizual görnüşde elýeterlidir. Maglumat çalt täzelenýär.

Kärende ýerlerine gözegçilik etmek, welosipedler, oýun konsollary, tagta oýunlary we ş.m. amatly kataloglaşdyrylyp bilinýän sanly goldawyň funksional spektriniň bir bölegidir. USU programma üpjünçiligi konfigurasiýasy, iş öndürijiligini we işgärleriň öndürijiligini ýokarlandyrmak ýaly kafe garşy gurluşyň işini gowulandyrmagy maksat edinýär. Taslama doly özleşdirilip bilinjek mahaly esasy dizaýn bilen ýapyşmaga hiç hili sebäp ýok. Programma iň täze saklaýyş we söwda enjamlaryny, sanly ekranlary we ýörite enjamlary ulanmagy göz öňünde tutýar. Deviceshli enjamlar goşmaça birikdirildi. Kafe tarap häzirki görkezijiler idealdan uzak bolsa, müşderi bazasynyň çykmagy hasaba alynsa, programma aňtaw gullugy bu barada duýduryş berer.

Umuman, gözegçilik has düşnükli we amatly bolar. Köp ulanyjy re modeimi üpjün edilýär. Ulanyjylara indi önümçilik resminamalaryny öwrenmek, ammar amallaryny iki gezek barlamak we täze analitiki maglumatlary ýygnamak zerurlygy bolmaz. Bu funksiýalar programmada aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner.