Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kafe garşy programma

Kafe garşy programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Kafe garşy programma
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Jemgyýetçilik kafeleriniň iş pudagynda has akylly serişdeleri bölüp bermäge, buhgalter hasabatyny we kadalaşdyryjy hasabatlary redaktirlemäge we edaranyň müşderileri we işgärleri bilen özara gatnaşyk mehanizmlerini döretmäge mümkinçilik berýän taslamalaryň funksional awtomatlaşdyrylmagyna has köp üns berilýär. dogry ýol. Kafe garşy programma, maglumat goldawyna ünsi jemleýär, bu ýerde her bir buhgalter hasabaty üçin zerur maglumatlary, şol sanda assortimentleri satmak we kärendesine almak üçin zerur maglumatlary alyp bilersiňiz. Şeýle hem, programma seljeriş işiniň giňişleýin netijelerini wizual görkezer.

USU programma üpjünçiliginiň web sahypasynda naharhana kärhanalarynyň zerurlyklary we talaplary, şol sanda kafesiz işlemek üçin ýüztutma üçin birnäçe programma üpjünçiligi çözgütleri döredildi. USU programma üpjünçiligi çalt, ygtybarly we köp sanly gurallar bilen enjamlaşdyrylan. Kafe garşy müşderi bazasy bilen netijeli hyzmatdaşlyk etmek, maksatly SMS habarlaşmak we häzirki prosesleri seljermek, materiallaryň ýagdaýyna gözegçilik etmek we gündelik hünärmenleriň işine baha bermek üçin programmanyň parametrlerini aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz.

Kafe formatynyň wagtyň geçmegi bilen barha meşhurlyk gazanýandygy hiç kim üçin syr däl. Hyzmat wagt aýlygyna we kafelere degişli bolmadyk dürli çärelere esaslanýar. Şonuň üçin programma üçin kesgitlenen meselelerde diňe tölegli zatlar däl, kärende bölümleri hem bar. Kataloglaşdyrmak aňsat. Ulanyjylara ammarda kafe bilen deňeşdirilende oýun oýunlary, oýun konsollary we beýleki zatlar barada maglumat girizmek kyn bolmaz. Netijede işgärleriň işi has aňsat bolar. Programma kärende möhletini awtomatiki yzarlaýar we her elementiň kärende möhleti gutaranda hökman size duýduryş berer.

Programmalaryň diapazonynyň sanly kataloglar we salgylanma kitaplary bilen çäklenmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Anti-kafe müşderiler bilen takyk aragatnaşyk gurup, täze myhmanlary çekmegiň üstünde işlär, myhmanlaryň isleglerini we isleglerini öwrener we täze analitiki maglumatlary ýygnap biler. Belli bir müşderä şahsy bellenen we maglumatlar bazasynda ýörite bellenen klub kartoçkalary bilen işiň awtomatlaşdyrylmagy hem goldanýar. Daşarky enjamlar, skanerler, ekranlar we terminallar barada aýdylanda bolsa, goşmaça töleg üçin goşmaça birikdirilip bilner.

USU programma üpjünçiligi, takyk seljeriş işi bilen tanalýan programma, bu ýerde iň soňky analitiki hasaplamalary aňsatlyk bilen öwrenip, bahalandyrmany ýerine ýetirip we kafede islendik döwürde işewürlik strategiýasyny döredip bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, programma esasy amallary ýatdan çykarmaýar. Mysal üçin, saparlary hasaba almak. Her bir myhman programma üpjünçiliginiň goldaw sanawynda hasaba alyndy, sanly arhiwleri saklap bilersiňiz, belli bir döwür üçin statistiki görkezijileri üns bilen gözden geçirip bilersiňiz. Şeýle hem, satuw girdejilerini awtomatiki döredip bilersiňiz.

Myhmansöýerlik pudagy uzak wagtdan bäri üstünlikli we üstünlikli ulanylýar. Wagt kafesi ýa-da kafe garşy görnüşi ýaly bu ugurdaky her bir edara hyzmatyň hilini ýokarlandyrmaga, kassirde nobatlardan gaça durmaga, myhmanlara lezzet bermäge, marka ynanmaga we geljekde saýlamaga çalyşýar. Specializedöriteleşdirilen programma isleginiň bolmagy geň däldir. Müşderiniň wepalylygyny ýokarlandyrmak üçin dürli işleri ýerine ýetirýär, kadalaşdyryjy resminamalaryň möhümdigini gowy bilýär we iş prosesini ýönekeýleşdirmäge çalyşýar, ähli zerur gözegçilik gurallary bar.

Bu programma, kafe garşy guramak we dolandyrmak boýunça esasy amallary öz üstüne alýar, resminamalar bilen iş salyşýar, çeşmeleri we çeşmeleri maksatly paýlamaga mümkinçilik berýär. Programmanyň aýratyn aýratynlyklary, müşderi bilen hem, amaly we tehniki buhgalteriýa kategoriýalary bilen rahat işlemek üçin özbaşdak düzülip bilner. Institutyň işgärleriniň işi maksatnama goldawynyň doly gözegçiliginde. Hiç bir çäre terk edilmez. Ulanyjylara klub kartoçkalaryny ulanyp ýa-da SMS habarlaşmagy maksat edinýän wepalylyk gurallaryny özleşdirmek kyn bolmaz.

Programmamyz, her bir myhman we myhman üçin aýratyn kartoçka döredýär, bu ýerde belli bir aýratynlyklary, aragatnaşyklary, sazlamalary kesgitläp we grafiki maglumatlaryň mukdaryny ulanyp bilersiňiz. Umuman aýdanyňda, her bir dolandyryş derejesi programmada işlenilende anti-kafeler has öndürijilikli we tertipli bolar. Analitik iş barada aýdylanda bolsa, programmanyň meňzeşligi ýok diýen ýaly. Häzirki prosesler, işgärleriň öndürijiligi barada maglumatlary üns bilen ýygnaýar we geljek üçin wezipeleri kesgitleýär. Müşderi saparlary awtomatiki bellik edilýär. Ulgam adam faktoryny doly çalyşmaga synanyşmaýar, ýöne ýalňyşlyklary azaldýar. Maglumat bazasynda dinamiki taýdan täzelenýär.

Customörite taslamany işläp düzmek bilen, esasy dizaýn bilen çäklenmegiň zerurlygy ýok.

Aýry interfeýsde, programma käbir bölümleriň satuwyna we kärendesine wizual gözegçilik edýär. Töleg wagty awtomatiki düzülýär. Hasap kafesiniň häzirki görkezijileri kanagatlanarly däl bolsa, umumy meýilnamanyň gymmatlyklaryndan yza galsa, negatiw tendensiýa bar bolsa, programma aňtaw gullugy bu barada habar berer. Edaradaky işgärleriň gündelik işi has aňsatlaşar. Bu ýagdaýda ulgamdaky ýalňyşlyklar awtomatiki usulda aýrylýar. Islege görä, konfigurasiýa işgärleriň aýlygy üçin jogapkärçiligi tabşyryp biler. Pul geçirimleri we hasaplamalar üçin hasaplamalar awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Programmanyň demo wersiýasyny mugt synap görüň! Muny web sahypamyzda tapyp bilersiňiz.