Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Baýram jaýy üçin maksatnama

Baýram jaýy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Baýram jaýy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dynç alyş öý işinde awtomatlaşdyryş tendensiýalary has möhüm bolýar, bu ýerde pudak ýolbaşçylary çeşmeleri paýlamak, müşderiler bilen netijeli aragatnaşyk saklamak we anyk dolandyryş mehanizmlerini döretmek üçin programma üpjünçiligini ulanmagy makul bilýärler. Dynç alyş öýi programmasy ýokary hilli maglumat goldawyna ünsi jemleýär, bu ýerde her önümçilik we buhgalteriýa ýagdaýy üçin köp mukdarda analitiki maglumatlary alyp bilersiňiz. Dolandyryş mümkin boldugyça ýönekeý amala aşyrylýar. Bu programma ýurduň ähli işgärleri tarapyndan ulanylyp bilner.

USU programma üpjünçiliginiň web sahypasynda myhmansöýerlik we dynç alyş biznes pudagynyň zerurlyklary, şol sanda dynç alyş öý önümçiligine gözegçilik programmasy ýaly birnäçe üýtgeşiklik döredildi.

USU programma üpjünçiligi täsirli, ygtybarly we edaranyň aýratynlyklaryny we guramanyň nuanslaryny göz öňünde tutýar. Programmamyzyň ulanyjy interfeýsi asla çylşyrymly däl. Zerur bolsa, içerki konfigurasiýany dolandyrmak, müşderiniň esasy pozisiýalary we maddy goldaw bilen işlemek, maliýe we ammar amallaryny dolandyrmak, bitewi we analitiki hasabatlary düzmek üçin uzakdan girmek aňsat. Dynç alyş öýüniň sanly gözegçiliginiň diňe bir berk berjaý edilmeli sagatlyk töleg ýörelgesini üpjün etmän, eýsem kärendesine alyp boljak assortimentiň käbir bölümlerini hem üpjün edýändigi hiç kim üçin syr däl. Programma yzyna gaýtaryş möhletine ýakyndan gözegçilik edýär we wagt gutaranda duýduryş iberýär. Islendik ulanyjy, häzirki prosesleri öwrenmek, netijeleri çalt almak we problema ýagdaýlaryny düzetmek zerur bolanda programma tarapyndan ýerine ýetirilen önümçilik derňewine aňsatlyk bilen baş goşar. Ussahana ýa-da daşarky hünärmenleri çekmegiň zerurlygy ýok.

Programmanyň esasy tarapynyň dynç alyş öýüne gelýänler ýa-da myhmanlar bilen gatnaşygydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Iň oňat görnüşde gatnaşyklary gurmak, umumy we şahsy klub kartoçkalaryny ulanmak, SMS maksatly poçta gatnaşmak, täze müşderileri çekmek aňsat. Bir wagtyň özünde önümçilige gözegçilik etmek üçin birnäçe doly hünärmen gatnaşyp biler. Köp oýunçy re modeimi bar. Sazlama, myhmanlaryň dynç almagyndan lezzet almagyny we gereksiz aýlanmazlygyny, resminamalary doldurmazlygy, nobata garaşmazlygy we ş.m.

Dynç alyş jaýlarynyň satuwy programmanyň aýratyn interfeýsinde görkezilýär. Şol bir wagtyň özünde, girdeji we çykdajy görkezijilerini takyk kesgitlemek, kärendäniň çägini tertiplemek, hyzmatlary jikme-jik seljermek we şoňa esaslanyp baha bermek üçin maglumat wizual görnüşde elýeterlidir. Amal, dynç alyşyň myhmanlarda ýakymly täsir galdyrjak derejede meýilleşdirilip bilinjekdigini görkezýär. Kanagatlansa, hökman gaýdyp gelerler. Şol bir wagtyň özünde, adam ýalňyşlygy faktory sebäpli guramanyň önümçilik aýratynlyklaryny ýokarlandyrmak kyn.

Naharhana kärhanalary ýylsaýyn köpelýär. Kafe garşy görnüş häzirki wagtda täze dolandyryş mehanizmleriniň we dolandyryş guramasynyň açylmagyna, awtomatlaşdyryş üçin ýöriteleşdirilen programmalaryň işlenip düzülmegine ýeterlik isleg däl. Häzirki zaman IT bazarynda beýle kän däl. Amatly çözgüt saýlamak, işlemegiň çägine esaslanmaly, esasy we goşmaça gurallary üns bilen öwrenmeli, dizaýny üýtgetmek, programmanyň demo wersiýasyny göçürip almak üçin ýörite ösüşi göz öňünde tutmaly.

Sazlama dynç alyş öýüni guramagyň we dolandyrmagyň esasy taraplaryny kadalaşdyrýar, resminamalara seredýär, birmeňzeş we analitiki hasabatlary ýygnaýar. Maksatnamamyz myhmanlar we myhmanlar barada maglumatlary berk gurar, müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin gurallar, şol sanda SMS-i maksatly paýlamak moduly bilen üpjün eder. Jikme-jik önümçilik derňewi birnäçe sekunt alýar. Şol bir wagtyň özünde daşarky hünärmenleri çekmegiň zerurlygy ýok. Gurama baryp görmek awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Iň soňky görkezijileri görkezmek, dinamikasyna baha bermek we derrew sazlamak aňsat. Bu programma, myhmanlary kesgitlemek prosesini ep-esli aňsatlaşdyrýan şahsy we umumy klub kartoçkalaryny ulanmagy üpjün edýär. Umuman, dynç alyş öýüniň işleri has öndümli bolar. Hiç bir geleşik hasaba alynmaz. Zawodyň önümçilik aýratynlyklaryny daşarky enjamlar - skanerler, töleg terminallary we sanly ekranlar bilen ýokarlandyryp bolýar. Enjamlar goşmaça birikdirildi.

Kärende bölümlerine gözegçilik aýratynlykda görkezilýär. Bu ýerde ähli hasaba alyş elementleri, welosipedler, oýun konsollary we ş.m. hakda maglumatlary saklap bilersiňiz. Bularyň hemmesi edaranyň aýratynlyklaryna baglydyr. Customörite dizaýn elýeterli bolsa, adaty UI dizaýnyna ýapyşmagyň zerurlygy ýok.

Programma, wagtyň yza süýşürilmeginiň öňüni almaga we işgärleri gereksiz agyr işlerden belli bir derejede ýeňilleşdirmäge mümkinçilik berýän kadalaşdyryjy resminamalar bilen ajaýyp işleýär. Dynç alyş öýüniň häzirki görkezijisi idealdan uzak bolsa, müşderi bazasynyň çykmagy hasaba alynsa, girdeji görkezijileri pese gaçsa, programma intellekti bu barada hasabat berer. Önümçilik hasabatyndan başga-da, esasy konfigurasiýa wariantlarynyň sanawyna maliýe we ammar amallary hem girýär. Sanly gözegçilik maliýe netijelerini wizual görkezmek we ýerine ýetirilen ähli amallar üçin analitika bermek üçin dolandyryş hasabatlaryny awtomatiki taýýarlaýar. Asyl açyk önümiň çykmagy, dizaýndaky düýpli üýtgeşmeleri, funksiýalary birleşdirmegi we garaşsyz öndürijileri giňeltmegi, programma üpjünçiligini dürli enjamlar we enjamlar bilen birikdirmegi aňladýar. Programmany satyn almazdan özüňizi tanyşdyrmak üçin demo synap görüň.