Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Müşderileri hasaba almak üçin maksatnama

Müşderileri hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Müşderileri hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Müşderileri hasaba almak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Alyjylaryň hödürlenýän hyzmat ýa-da önümlere bolan gyzyklanmasy, ýokary hilli hyzmatlary we goşmaça bonuslary almak, garaşylýan girdejini almaga mümkinçilik berýän esasy parametrlere öwrülýär, şonuň üçin müşderi bilen hyzmatdaşlyga üns bermelidir we müşderiniň buhgalteriýa programmasy kömek edýär goldamak üçin bitewi mehanizmi ösdürmeli. Maglumatlaryň bitewi katalogy we dolandyryjylar tarapyndan potratçylaryň sanawlarynyň bölekleri bolmazdan, köp maglumat ýitirilendigi sebäpli başagaýlyk ýagdaýy ýüze çykýar, bu bolsa gazanç ähtimallygynyň we meýilleşdirilen satuw mukdarynyň ýok bolýandygyny aňladýar. Ilki bilen, başarnykly buhgalteriýa müşderiler üçin bitewi maglumatlar binýadynyň döredilmegini üpjün edýär, gorap saklamaga, degişli maglumatlaryň öz wagtynda girizilmegine gözegçilik edýär, bu buýruk bilen netijelere bil baglap we täze maksatlar goýup bilersiňiz. Accountingöriteleşdirilen buhgalteriýa programmalary, maglumatyň akymyna adama has aňsat gözegçilik edýär, bu bolsa kompaniýanyň giňelmegi bilen barha köpelýär, sebäbi adam faktory biperwaýlyk, resmi borjuň äsgermezligi görnüşinde ýüze çykýan elektron algoritmlerde biri-biri bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

“USU Software” kompaniýamyz köp ýyllaryň dowamynda dürli iş ugurlary üçin programmalar taýýarlaýar, şol döwürde ýüzlerçe guramalara kömek edip, iş amallaryny tertipleşdirip bildik. Hasap awtomatlaşdyryş taslamasy döredilende, USU programma üpjünçiliginiň çeýe interfeýsi ulanylýar, bu gurallary müşderiniň hakyky zerurlyklaryna we wezipelerine görä düzüp bilersiňiz. Programma döretmek üçin ýekeje format netijeliligi ýokarlandyrýar we oňa gaty çalt öwrenişmäge mümkinçilik berýär. Müşderi maglumatlaryny girizmek we saklamak üçin rasional mehanizm gurmak zerur bolsa, durmuşa geçirilýän amaly pudagyň nuanslaryny göz öňünde tutup umumy maglumatlar binýady dörediler. Programmany ýerine ýetirýäris, parametrleri, algoritmleri, işgärleri taýýarlaýarys, diňe elektron enjamlaryna girmegi üpjün etmeli we öwrenmek üçin birnäçe sagat tapmaly. Platformanyň köp taraplylygy diňe bir maglumat bilen işlemegi däl, eýsem gol astyndakylaryň iş proseslerine gözegçilik etmegi, çeşmeleri dolandyrmagy, köp sanly hasaplamalary we içerki resminama akymyny goldamagy hem mümkin edýär.

USU programma üpjünçiligi müşderisiniň buhgalteriýa programmasy, wezipä, jogapkärçilige esaslanýan we administrator tarapyndan aňsatlyk bilen düzedilýän ulanyjylara giriş hukuklaryny tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär. Işewürlikdäki ähli bölümler we bölümler maglumatlaryň ýerlikliligini üpjün edýän umumy müşderi maglumatlar bazasyny ulanýarlar we üýtgeşmeler belli bir ulanyjynyň girişinde hasaba alynýar, bu ýazgylaryň awtoryny tapmagy aňsatlaşdyrýar. Hiç bir daşary ýurtly programmany ulanmaly däldir, sebäbi ulanyjy adyny, paroly girizmeli we her gezek girmek üçin programmaňyzy tassyklamaly. Müşderiler üçin elektron kartoçkalar döredilende, goldaýan resminamalar, skanerler, suratlar, ýekeje arhiw we özara gatnaşyklaryň taryhy goşulyp bilner. Müşderilere ýetip gelýän mahabat, wakalar barada derrew habar bermek isleseňiz, e-poçta, SMS habarlary ýa-da meşhur gyssagly habarlar iberilende köpçülikleýin ibermek we şahsy seneler bilen gutlamak ulanmak amatly. Geljekde programmanyň işleýşini giňeltmeli bolsaňyz, kämilleşdiriş haýyşy bilen hünärmenlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Programma üpjünçiligimiz, guramadaky gurluşyk işleriniň aýratynlyklaryny we nuanslaryny deslapky seljermek bilen müşderiniň isleglerine görä döredilýär. Gaýtadan işlenen maglumatlaryň gerimi hatda uly kompaniýalara hem awtomatlaşdyryşdan üstünlikli peýdalanmaga mümkinçilik berýän ulgam bilen çäklenmeýär. Modullaryň oýlanyşykly gurluşy we hünär terminologiýasynyň aýrylmagy programmany aňsat we çalt özleşdirmäge kömek eder. Kontaktlary ýa-da resminamalary gözlemegi çaltlaşdyrmak üçin kontekst menýusyny ulanyň we has köp simwol üçin netije alyň. Hasaplaşyk elektron guramaçysy, wezipeleri kesgitlemegi, iş ýüküni işgärlere paýlamagy we möhletlere gözegçilik etmegi ýönekeýleşdirer. Positionerine we ygtyýarlyklaryna baglylykda maglumata, funksiýalara giriş meýdany ýolbaşçylar tarapyndan kesgitlenýär we giňeldilýär. Bu awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi köp ulanyjy re modeimini goldaýar, ýokary iş tizligi saklananda maglumat saklaýyş gapma-garşylygy ýok. Islendik wagt, dolandyryjy gol astyndakylara meýilnamanyň ýa-da meseläniň haýsy etapdadygyny barlap, düzediş girizip ýa-da täze görkezmeler berip biler. Platforma interfeýsi birnäçe penjire bilen aňladylýar we olaryň arasynda kommutasiýa gyzgyn düwmeleriň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Sargytyň bahasyny awtomatiki hasaplamak, müşderiden aýratyn arzanladyşlaryň we bonuslaryň elýeterliligini göz öňünde tutup, ýöriteleşdirilen formulalara laýyklykda amala aşyrylýar. Dürli poçta kanallary arkaly bada-bat habarlaşmak ukybynyň kömegi bilen satuw derejesi we dowam edýän mahabatlara gyzyklanma ýokarlanar. Resminamalaryň içerki tertibini we gurluşyny saklamak bilen, köp mukdarda maglumat geçirmek üçin importdan peýdalanmak amatly. Bu hasaba alyş programmalaryny diňe bir ýerli ulgamda, guramanyň içinde däl, eýsem internet arkaly, dünýäniň islendik ýerinde ulanyp bilersiňiz. Ulanyjy hasabyndan zeper ýetmegini ýa-da ogurlanmagyny aradan aýyrmak üçin, uzak wagtlap hereketsiz bolan ýagdaýynda awtomatiki gulplama mehanizmi kömek edýär. Professional işläp düzüjiler modullaryň maksadyny, aýratynlyklaryň artykmaçlyklaryny düşündirip bilmeli we birnäçe sagadyň içinde täze formata amatly geçmegi üpjün etmeli.