Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Salgylar we telefon belgileri üçin programma

Salgylar we telefon belgileri üçin programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Salgylar we telefon belgileri üçin programma
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Salgylar we telefon belgileri üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Salgy hasabynyň elektron tablisasy aragatnaşyk belgileriniň ýazgylaryny ýöretmek üçin ulanylýar, ýöne telefon salgysy kompýuter programmasy has täsirli we hil usulydyr. Telefon belgilerini we salgylaryny ýazga almak programmasy, alyjylar we üpjün edijiler hakda birbada maglumat girizmäge, maglumat ýa-da resminamalary ibermäge, maglumatlaryň laýyklygyny kesgitlemäge we barlamaga, okalmagy deňeşdirmäge we başga-da köp zatlara mümkinçilik berýär, sebäbi aragatnaşyklardan başga-da çäreleri meýilleşdirip bilersiňiz, hasabatlary we resminamalary görkezmek we ş.m. Awtomatlaşdyrylan we ýokary netijeli USU Programma üpjünçiligimiz, köp wagt talap edýän we nädogry hasaplaşykdan, ýazga almakdan we materiallary çykarmakdan dynmaga mümkinçilik berýär, bu bitewi maglumat bazasyny saklamak arkaly çalt we utgaşdyrylan işi üpjün edýär. Amatly baha syýasaty hemmeleri geň galdyrýar we aýlyk abuna ýazylmazlyk hiç kime biperwaý galmaz. Iki sagat mugt tehniki goldaw görnüşinde ýakymly bonus hem bellemelidiris.

Iş meýdany üçin zerur şablonlar we nusgalar, mowzuklar bilen programma düzmek we özleşdirmek üçin azyndan wagt gerek bolar. Her bir işgär, hiç hili düşünişmezliksiz, goşmaça okuw ýa-da uzak möhletli ösüş bolmazdan çalt işe başlaýar. Iň esasy zat, hasaba alyş salgylaryny we telefon belgilerini döretmek uzaga çekmez, sebäbi bar bolan elektron tablisalaryndan we gündeliklerden maglumatlary import edip bilersiňiz, sebäbi programmamyz ähli resminama formatlaryny goldaýar. Materiallaryň yzygiderli täzelenmegi sebäpli, häzirki telefon belgilerini we salgylaryny elmydama ulanyp bilersiňiz. Programmanyň awtomatiki ýazga almak mümkinçiligi bar. Hünärmenleriň iş wagtyny optimallaşdyrýan içerki gözleg motorynyň ulanylmagy sebäpli maglumatlaryň çykarylyşy awtomatiki bolýar, şonuň üçin arhiw ýerlerini we kärende çykdajylaryny saklamagyň zerurlygy ýok, hemme zat sanly görnüşde amatly we ygtybarly saklanýar. uzakdaky serwerde maglumat bazasy. E-poçta salgylaryňyz we telefon belgileriňiz bar bolsa, alyjylara we üpjün edijilere belli wakalar, bergileriň üzülmeginiň zerurlygy, mahabatlandyryş çäreleri, bonuslar döretmek we ş.m. barada umumy ýa-da saýlama habar iberip bilersiňiz. Müşderi salgylary we telefon belgileri barada doly maglumat bilen ýeke-täk müşderi gatnaşyklary bazasyny saklamakdan başga-da, resminamalar, hasaplaşyklar we buhgalter amallary bilen işlemek, iş amallaryny seljermek, işgärleriň işine we maliýe hereketlerine gözegçilik etmek mümkindir. Programma, şeýle hem programmalary edinmek we durmuşa geçirmek üçin goşmaça çykdajylary talap etmezden, ähli işleriň ýokary derejesini üpjün edýän ýokary tehnologiýaly enjamlar we amaly programmalar bilen birleşdirilip bilner. Biziň salgymyz we telefon belgimiz ýazgysy özboluşly we awtomatlaşdyrylan, mugt we wagtlaýyn re inimde ýeňip bolmajak okalmalary görkezýän demo wersiýasyny gurup özüňiz görüp bilersiňiz.

Önümli we uzak möhletli gatnaşyklar umydy bilen aragatnaşygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Salgylary we telefon belgileri bolan elektron maglumat bazasyny dolandyrmakda awtomatiki ýazgy. Bar bolan gündeliklerden we elektron tablisalaryndan import edip maglumatyň awtomatiki girizilmegi. Gurlan kontekst gözleg motorynyň ýanynda materiallary derrew görkezmek.

Müşderi salgysy maglumatlary, aragatnaşyk salgylary, telefon belgileri, gatnaşyklaryň taryhy, hyzmatdaşlyk, özara hasaplaşyklar, iberilen habarlar, synlar, ileri tutmalar bilen ýeke-täk müşderi gatnaşyklar bazasyny saklamak. E-poçta salgylaryna we telefon belgilerine köpçülikleýin ýa-da saýlama habarlaşma alyjylara we üpjün edijilere belli wakalar barada habar bermek, müşderileriň wepalylygyny ýokarlandyrmak üçin elýeterlidir. Diňe awtomatiki täzelenmeler bilen degişli materiallara yzygiderli hyzmat etmek. Maglumatlary, salgylary we telefon belgilerini dolandyrmak üçin maksatnama, ähli iş amallarynyň ýazgylarynyň takyklygyna we awtomatlaşdyrylmagyna goşant goşýar. Diňe müşderiler üçin däl, eýsem işleriň wagtyna görä awtomatiki hasaplamalary ýerine ýetirýän işgärler üçin hem berlen tabşyryklaryň hiline gözegçilik etmek üçin. Aýlyklar wagt ýazgylaryna, hilini ýokarlandyrmaga, möhletleri gysgaltmaga we tertip-düzgüni ýokarlandyrmaga esaslanýar. Gözegçilik hakyky wagtda wideo gözegçilik kameralary arkaly amala aşyrylýar.

Ulanyjy ady we paroly bilen şahsy hasaby üpjün edýän, çäklendirilmedik ulanyjylaryň ýeke-täk baglanyşygy bolan köp kanally dolandyryş we hasaba alyş usuly. Şablonlaryň we nusgalaryň bolmagy resminamalary döretmek we hasabat bermek prosesini çaltlaşdyrýar. Programma ulanylanda ýüze çykyp biljek islendik ýalňyşlygy awtomatiki düzedýär. Düzgünler ýa-da gapma-garşylyklar ýüze çykarylsa, programma doly jikme-jiklik bilen dolandyryja habar iberýär. Analitik we statistik hasabatlar awtomatiki usulda döredilýär. Ulanyş hukuklaryny geçirmek ýazgylary ygtybarly gözegçilikde we goragda saklamaga mümkinçilik berýär. Recognitionüz tanamak we şahsyýeti kesgitlemek dürli ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen birleşdirilende programmada awtomatiki ýerine ýetirilýär. Uptiýaçlyk edilende ähli maglumatlar, salgylar we telefon belgileri ygtybarly we hemişelik bir maglumat bazasynda uzak serwerde saklanýar.

Önümleriň sanawy bir ammarda däl-de, ähli şahamçalarda, dükanlarda we ş.m. amala aşyrylyp bilner. Çäklendirilmedik mukdarda kompaniýa şahamçalaryny birleşdiriň we ýazgylaryňyzy bir programmada amatly dolandyryň. Aýry-aýry sazlap boljak konfigurasiýa sazlamalary. Modullar aýratynlykda saýlanýar. Hünärmenler ýerli ulgamda ýa-da internet birikmesi arkaly kärdeşleri bilen hyzmatdaşlyk edip bilerler. Dürli resminama formatlary bilen işläň. Nagt ýa-da nagt däl tölegler bolsun, islendik walýutada we islendik usul bilen tölegler üçin elýeterlidir. Iş beriji, monitordaky iş enjamlaryny sinhronlamak arkaly kompaniýanyň we golastyndaky işgärleriň işine gözegçilik edip biler.