Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Müşderi maglumatlar bazasy üçin maksatnama

Müşderi maglumatlar bazasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Müşderi maglumatlar bazasy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Magazinesurnallaryň we awtomatlaşdyrylan işleriň kömegi bilen müşderi maglumatlar bazasy programmasy kompaniýanyň çalt ösmegine, müşderiler bilen gatnaşyk gurmagyna we her bir adama şahsy üns bermegine goşant goşýar. Müşderiler esasy girdeji çeşmesidir, şonuň üçin hyzmatlar we harytlar berlende bu işe doly jogapkärçilik we başarnykly çemeleşmeli. Awtomatlaşdyrylan USU Müşderi sanawyna hyzmat ediş programma üpjünçiligi takyklygy, gözegçiligi, buhgalteriýany, derňewi we awtomatiki dolandyryşy üpjün edýär. Programmanyň amatly bahasy, aýlyk abuna ýazylmazdan, kompaniýanyňyzyň maliýe ýagdaýyna ýakymly täsir etmeli. Kiçijik oturgyç bilen hem ulanyjy re modeimi we modullaryň uly seçimi size peýdaly bolar. Geliň, öz gezegimizde hemme zat hakda gürleşeliň.

Programma doly awtomatlaşdyrmagy, bir müşderi bazasyny goldamagy üpjün edýär, maglumatlar bazasy bir ýerde saklanýar we goşmaça, ýöriteleşdirilen we dürli amallar üçin ulanylýar. Mysal üçin, maglumata awtomatiki giriş ýa-da import bilen joururnallara ýa-da resminamalara girmek üçin SMS ýa-da elektron habarlar arkaly köpçülikleýin ýa-da şahsy maglumatlar bazasynyň paýlanmagy. Kagyz wersiýasyndan tapawutlylykda, elektron habar beriş serişdeleri mazmuny bozmaz we zerur bolanda saklanyp bilner, tozanly we doly arhiwde gözlemän islenýän faýly birnäçe minutda tapyp bilersiňiz.

Kontekst gözleg motory diňe bir amatly bolman, eýsem işgärleriň iş wagtyny hem optimallaşdyrýar. Sanly material we müşderi maglumatlary dolandyrmak islän wagtyňyz we islän ýeriňizde zerur maglumatlary berýär, sebäbi programma uzakdan girip bilýän ykjam wersiýa bar. Müşderi bazasy bilen awtomatlaşdyryş, programmalaryň ýagdaýyna we olaryň ýerine ýetirilişine, töleg usullaryna we bergilerine, arzanladyşlaryň we bonuslaryň, hasaba alnan arzanladyş kartlarynyň we ş.m. gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Tölegleri kabul etmek her bir müşderi üçin ýönekeý we amatly, sebäbi nobatda durmak üçin wagt ýitirmegiň zerurlygy ýok, nagt däl töleg ulgamy töleg terminallary, töleg kartlary we onlaýn gapjyklar arkaly elýeterlidir. Islendik walýutada tölegi kabul edip we islenýän walýutany awtomatiki öwrüp bilersiňiz.

Statistik we seljeriş hasabatlary awtomatiki usulda döredilýär, müşderileriň buhgalter hasabatynyň ösüşini we peselmegini yzarlamaga, belli bir hyzmata bolan islegi seljermäge, girdejileri we çykdajylary hasaplamaga, geljekdäki işleri çaklamaga we iş meýilnamalaryny we meýilnamalaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Bir maglumat bazasyndaky müşderi hasaba alyş programmasy, kompaniýanyň zähmet çeşmelerini awtomatlaşdyrmak we optimizirlemek üçin dürli enjamlar we amaly programmalar bilen birleşdirilip bilner. Şeýlelik bilen, ammarlary hasaba almagy, resminamalary döretmek we doldurmak bilen, tölegleri we çykdajylary doly hasaplamak bilen, ammarlary hasaba almak, inwentar, şeýle hem buhgalter hasabatyny amala aşyrmak mümkindir. Okuw programmasy ýönekeýlik we amatlylyk üçin umumy düşnükli we köp adamly ulanyjy interfeýsini talap etmeýär. Bu, USU müşderi katalogyna hyzmat ediş programma üpjünçiligimiziň hödürleýän ähli artykmaçlyklarynyň diňe bir bölegi. Optionshli wariantlaryň doly toplumy bilen tanyşmak isleseňiz, programmanyň synag wersiýasyny guruň we köne telekeçiligi dolandyrmak, işewürligi ösdürmek, ýagdaýy we girdejini ýokarlandyrmak we bäsdeşleriň arasynda üstünlik bilen köne durmuşyňyza gaýdyp gelmersiňiz.

Müşderi maglumatlar bazasyny dolandyrmak we goldamak üçin programma bilen awtomatlaşdyrmak, islendik elektron görnüşini döretmäge mümkinçilik berýär.

Hatda ulanyjy, gowy düşünilen ulgamyň we her bir ulanyja şahsy tertipde uýgunlaşdyrylyp bilinjek ulanyjy üçin amatly interfeýsiň kömegi bilen ilkinji minutlarda programma girip biler. Her bir müşderi ýa-da üpjün ediji üçin maglumatlar bazasyndan işlemek üçin zerur bolan ähli maglumat bazalarynyň çykyşy. Maglumatlar bazalarynda maglumatlary täzelemegiň dogrulygy takyk hasaplamalara we amallara kömek edýär. Kontekst gözleg motory, esasan, işgärleriň iş wagtynyň amatlylygy we optimizasiýasy üçin hyzmat edýär. Programma işgärlere meseleleriň doly toplumyny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem, şahsy giriş we paroly ulanyp birleşdirýän, çäklendirilmedik işgärleriň bir gezeklik baglanyşygy bolan köp ulanyjy re modeimini hem öz içine alýar. Telefon jaň edýänleriň maglumatlar bazalaryny görkezmegi aňsatlaşdyrýar. Tölegleri kabul etmek, islendik global walýutany töleg üçin ulanyp, nagt ýa-da nagt däl görnüşde amala aşyrylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde şol bir resminamalar bilen işleýän wagtyňyz maglumatlary goramak.

Programmada ýerine ýetirilen ähli amallary awtomatiki ýazga almak. Diňe belli bir giriş derejesi üçin elýeterliligi bolan ýeke-täk maglumat bazasyny saklamak üçin maglumatlar. Müşderileriň işiniň hiline esasda yzygiderli gözegçilik we hyzmat etmek. Datahli maglumatlary uzakdan dolandyrmak we ykjam programmany birikdirmekde işlemek. Iş wagtyna gözegçilik awtomatiki ýerine ýetirilýär. Kompaniýaňyz üçin modullar hasam ösdürilip bilner. Programma goşmaça programmalar bilen baglanyşyp biler. Şahamçalary we golçur kärhanalaryny birleşdirip bilersiňiz. Meýilleşdiriji dürli meýilleşdirilen amallary öz içine alyp biler, soň bolsa tamamlanan işiň ýagdaýyny kesgitlär. Awtomatiki inwentar giriş hukugy bolan ammar maglumatlar bazasyny dolandyrmak. Müşderi resminamalaryny we hasabatlaryny taslamak. Bu we başga-da köp zat USU programma üpjünçiliginde bar! Programmanyň mugt wersiýasyny şu gün resmi web sahypamyzdan göçürip alyp görüň!