Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Eratlatma üçin programma

Eratlatma üçin programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Eratlatma üçin programma
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Remindatlatma üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Zerur bolsa, ýatlatma administratiw we salgyt gullugynyň ähli ülňülerine we talaplaryna laýyk gelýän resminamalary döretmeli. Öňdebaryjy tehniki hünärmenlerimiz tarapyndan işlenip düzülen USU Programma üpjünçiligi, dürli işler üçin ýatlatma hökmünde iň amatlydyr. USU Programma üpjünçiliginiň maglumat bazasynyň iş prosesini awtomatlaşdyrmagyň esasynda işleýän köp funksiýaly funksiýa, takyk we wagtynda ýatlatmalara ep-esli kömek edýär. Goşmaça funksiýalar zerur bolsa, USU Programma üpjünçiligi ýönekeý we çeýe konfigurasiýasy sebäpli bu pikiri goldap biler. Esasy programmadan başga-da, hasabatyň dürli ugurlary bilen ähli işleýşini we panellerini görkezýän programmanyň synag demo wersiýasy hem bar. Birneme wagt geçensoň, uzak möhletli arhiw saklamak üçin arhiw ulanyp dürli möhüm maglumatlar gelýär. Şol bir funksional gurluşda döredilen USU Programma üpjünçiligi, kömekçi enjam hökmünde ykjam programma hökmünde ykjam telefona geçirilip bilner.

Documenthli dokumental maglumatlary, aýratynlyklar sanawynda zerur çäreleri saýlap, USU programma üpjünçiligi maglumatlar bazasyndan alyp bolýar. Işiň dowamynda dürli hasaplamalary, hasabatlary, derňewleri, tablisalary we bahalandyrmalary ulanyp başlangyç resminamalary döretmek üçin goşmaça wariantlary ulanmak bilen baglanyşykly soraglar ýüze çykyp biler. Çylşyrymly meseleleri ýerine ýetireniňizden soň, kärdeşleriňiziň öndürijilik derejesini ýokarlandyrýan kompaniýaňyz üçin iň amatly programma tapandygyňyzy görersiňiz. Inderatlatma programmasy ilki bilen gündelik iş prosesleriniň birnäçesini gurar, işgärler ony printere çap etmek arkaly programmada netijeli we täsirli durmuşa geçirip başlarlar. Resminamalaryň akymynyň awtomatiki döredilmegi sebäpli USU Programma üpjünçiliginiň özboluşly programmasy mehaniki ýalňyşlyklaryň ýa-da nädogrylyklaryň ýüze çykmagyna ýol bermeýär, şonuň üçin kompaniýanyň direktorlarynyň ähli talaplaryna laýyklykda resminamalary döredip bilersiňiz. Specializedöriteleşdirilen ýatlatma programmasy, sürüjilik resminamalaryny maglumatlar bazasyna girizmek we müşderiler üçin çykýan resminamalary taýýarlamak boýunça gündelik iş amallaryny tamamlamaga kömek edýär. Bu programma, pes maliýe ukyby bolan müşderilere wepaly çeýe nyrh syýasaty bar. Hasap bölüminiň ýatlatma programmasy, kompaniýanyň işgärleri üçin aýlyk kartasyna täzeden girip, aýlyk hasaplamalary hasaplamaga kömek eder. Işgär kartoçkalaryndaky ýatlatma, günde işlenýän sagat sanyny bellemegiň awtomatiki usulyna öwrülýär. Kompaniýanyň işgärleri biri-biri bilen aragatnaşyk saklaýarlar we kärdeşleri tarapyndan görmek tertibinde girizilen maglumatlary alyp bilerler. USU programma üpjünçiliginiň subut edilen we özboluşly maglumat bazasy, her bir müşderini kompaniýanyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, zerur bolsa dolduryp boljak ýönekeý we içgin interfeýs bilen geň galdyrýar. Bar bolan aýratynlyklaryň doly sanawyny görkezýän paneldäki ýa-da menýu setirindäki bellik gutularyny açmak ýa-da öçürmek arkaly ýatlatmalary goşup ýa-da aýryp bilersiňiz. USU Programma üpjünçiligi ilkibaşda öňdebaryjy abonentlerimiz tarapyndan aýlyk abuna tölegi bolmazdan döredildi. USU Programma üpjünçiligini uzakdan kompaniýaňyzda satyn almak we gurnamak bilen, dürli iş akymlary üçin zerur ýatlatmalary düzüp bilersiňiz.

Programmada, iş döwründe ýuwaş-ýuwaşdan şahsy maglumatlar bilen şahsy aragatnaşyk maglumatlar binýadyňyzy döredip bilersiňiz. Kompaniýaňyza bar bolan müşderi karzy we üpjün edijilere bergiňiz zerur resminamalarda görkezilýär.

Programmada, kompaniýanyň aklawçylarynyň işini ýönekeýleşdirjek dürli formatdaky we mazmunly şertnamalary düzmek üçin awtomatiki ýatlatma düzersiňiz. Nagt däl we nagt däl çeşmeler, hasabatlara we kassa kitaplaryna göz aýlamak bilen kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň yzygiderli gözegçiliginde. Programmada, ýatlatmany ýerine ýetirmek üçin zerur proseduralaryň sanawyny ýolbaşçylar kesgitlän tertipde düzüp bilersiňiz.

Şertnama laýyk adamlary kesgitlemek üçin resminamalar döretmek arkaly müşderiniň tölege ukyplylygyny doly hasaplap bilersiňiz. Habarlary programma arkaly iş proseslerini ýerine ýetirmegi ýatlatmak üçin iň awtomatiki usulda iberip bolýar. Awtomatiki guramaçy, programmalaryň ýerine ýetirilişi barada ýatlatma bilen müşderilere habar bermäge kömek edýär. Demo wersiýasy ýönekeý we içgin interfeýs bilen işlemegi öwrenmäge kömek edýär. Programmanyň ykjam wersiýasy, esasy çeşmeden islendik aralykda jübi telefonyna awtomatiki usulda işlemegi aňsatlaşdyrar.

Programma üçin işlenip düzülen gollanma direktorlara täze funksiýada işlemek ukyplaryny we başarnyklaryny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Sebitleýin sebitde aýratyn ýerleşýän şäher terminallaryndan töleg alyp bilersiňiz. Çeýe we wepaly konfigurasiýa eýe bolan programmanyň bar bolan işleýşini özbaşdak öwrenmek mümkin bolar. Kompaniýanyň sürüjilerine şäher çäkleri bilen birlikde kesgitli ugry bolan ýörite tertipnamalary berip bilersiňiz. Ulanyjy ady we paroly bilen möhüm şahsy bellige alnandan soň programmada işläp bilersiňiz. USU programma üpjünçiliginiň mugt synag wersiýasyny göçürip alyň we işiňiziň nähili netijelidigini görüň!