Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Müşderi bazasyny dolandyrmak üçin maksatnama

Müşderi bazasyny dolandyrmak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Müşderi bazasyny dolandyrmak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Müşderi bazasyny goldamak üçin maksatnama, dürli çylşyrymly resminamalary, hasabatlary, hasaplamalary, derňewleri we bahalandyrmalary taýýarlamakda peýdaly häzirki zaman we özboluşly enjamdyr. USU Programma üpjünçiliginde salgyt we statistiki hasabatlary kanun çykaryjy web sahypasyna ýüklemek arkaly zerur bolan ýagdaýynda dolandyryş maglumatlary döredip bilersiňiz. Bar bolan köp funksiýaly funksiýa we girizilen iş proseslerini awtomatlaşdyrmak bilen müşderi maglumatlar bazasyny saklamak üçin programmany ulanyp bilersiňiz. USU maglumatlar bazasynda islendik müşderini saklamak üçin, bank maglumatlaryny girizip, zerur müşderi maglumatlary goşmaly bolarsyňyz, e-poçta salgylary we telefon belgileri hem göz öňünde tutulýar.

Hasabat taýýarlamaly bolsaňyz, programma maglumat bermezden, nädogry hasap edilip bilner, sebäbi bu ýagdaýda islendik beýannamanyň esasy bölegi ýuridik şahsyň bank maglumatlarydyr. Öňdebaryjy hünärmenlerimiz, pes maliýe mümkinçilikleri bolan edara görnüşli taraplar üçin hakyky halas ediş çeýe nyrh syýasaty bilen USU Programma üpjünçiligini döretdiler. Iň döwrebap we innowasiýa tehnologiýalaryny ýygnan USU Programma üpjünçiliginiň ulanyjy binýady, esasy resminamalary, dürli hasabatlary, çylşyrymly hasaplamalary, derňewleri we bahalandyrmalary ýöretmegiň zerurlygyny netijeli we netijeli dolandyrmaga kömek edýär. Iň giňden ýaýran müşderi maglumatlar binýadyny gözden geçirmek programmasy müşderilere resmi web sahypamyzda goýlan teswirleri öwrenip, öz işleri üçin dolandyryş programmasyny saýlamaga kömek edýär. Her bir müşderi bazasy, resminamalaryň akymyny emele getirmek üçin iň uly dolandyryş mümkinçiliklerini döredýän täze üpjün edijileriň we müşderileriň peýda bolmagy sebäpli kem-kemden doldurylýar. Müşderi maglumatlar bazasy we USU programma üpjünçiligine girizilen beýleki maglumatlar bilen, maglumatlary öz isleýän ýeriňize howpsuz ýere göçürmegiň usuly bolarsyňyz. Zerur bolsa, köp müşderi gözden geçirişden programmanyň iş işleri üçin näderejede laýykdygyny bilip, şeýle hem satyn alyp biler. Kompaniýamyzyň e-poçta salgysynda goýýan her bir synymyz, kompaniýasy üçin dolandyryş programmasyna çynlakaý garamak isleýän müşderileriň pikirini ep-esli ýokarlandyrar.

Müşderi bazasyny gözden geçirmek hyzmaty, müşderileriniň ähli isleglerini kanagatlandyryp biler we USU Programma üpjünçiligini dolandyrmak programmasy görnüşinde kem-kemden kompaniýanyň aýrylmaz sag eline öwrüler. USU Programma üpjünçiliginiň müşderi programma üpjünçiligi maglumatlar bazasyny dolandyrmak üçin girizilen dolandyryş maglumatlary, aragatnaşyk maglumatlaryndan başga-da, ýuridiki şahslar baradaky bank maglumatlary hem bu programma girizilen bolsa, doly hasap edilip bilner. Jikme-jiklikleri ýa-da salgy salgysyny üýtgetmek üçin, girizilen maglumatlary redaktirlemek üçin elmydama müşderi maglumatlar bazasyna girip bilersiňiz. Eratlatma bilen müşderi bazasyna hyzmat etmek programmasy dürli esasy resminamalary döretmäge, zerur bolsa programma barlagyny ulanmaga kömek edýär. Başarnyklaryňyz bilen programmanyň nähili işleýändigini we ondaky aýratynlyklaryň iň öndürijilikli we täsirli bolandygyna düşünip bilersiňiz. Müşderi bazasyny saklamak bilen baglanyşykly dürli çylşyrymly dolandyryş meseleleriňiz bolup biler, olary hemişe öňdebaryjy tehniki hünärmenlerimiz bilen ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz. Wagtyň geçmegi bilen, USU Programma üpjünçiligi görnüşinde esasy resminamalary döretmekde subut edilen we ygtybarly kömekçini näçeräk tapandygyňyzy bize habar berersiňiz. Kompaniýaňyzda USU Programma üpjünçiligini satyn almak we durmuşa geçirmek bilen, iş wagtyňyzda ýuridiki şahslar hakda dürli maglumatlar bilen şahsy müşderi bazasyna eýe bolarsyňyz.

Programma, resminamalary dolandyrmak üçin girizilen kanuny maglumatlar bilen müşderi bazasynyň şahsy meýilnamasyny kem-kemden düzer. Talaplar we algylar üçin özara hasaplaşyklary utgaşdyrmak aktlary görnüşinde resminamalary awtomatiki tabşyrarsyňyz. Maksatnama esasy we ikinji derejeli iş üçin dürli formatdaky şertnamalary we mazmuny öz içine alýar. Häzirki hasap we nagt pul dolanyşygy baradaky resminamalar kompaniýanyň ösüşini seljermek üçin direktorlara geçirilip bilner. Programmada, köp sanly müşderiniň pikirleri bilen öndürijilikli iş akymy üçin müşderi bazasyny döredip bilersiňiz. Müşderileriň düşewüntliligine baglylykda, tor synlary arkaly öndürijilikli adamlar hakda maglumat almak üçin ýörite hasabatlary we hasaplamalary döredip bolar. Müşderilere iberjek dürli habarlaryňyz, alnan synlary dolandyrmak arkaly resminamalar üçin müşderi bazasyny döredip biler. Bar bolan awtomatlaşdyrylan habarçy, barlaglar arkaly müşderi ulgamyna hyzmat etmek barada müşderilere tiz habar berip başlar.

Bar bolan okuw programmasy, synlar arkaly müşderi platformasynyň işleýşi bilen tanyşdyrýar we dogry saýlamaga kömek eder. Jübi programmasy, daşary ýurt synlary bilen islendik resminamalary döretmäge we islendik iş prosesiniň ösüşi bilen täzelenip durmaga kömek edýär. Çalt dolandyrmak üçin sürüjiler üçin maksatnama şäher çäginde haryt daşamak üçin ýörite meýilnamalary döredýär. Dolandyryş resminamalary bilen işe girmek üçin sistema gündelik girmek üçin alnan ulanyjy adyny we parolyny ulanmalysyňyz.

Şäheriň köp ýerinde ýerleşýän terminalyň kömegi bilen pul geçirimlerini edip bilersiňiz. Belli bir wagt hereketsiz bolsaňyz, programma ulgama girmegi bökdeýär. Şeýle hem gözleg motoryna maglumat girizip, programmada resminamalaryň çalt ýygnalmagyna goşant goşup bolar.