Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Müşderiler üçin maksatnama

Müşderiler üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Müşderiler üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Her bir gurama umumy ykrar edilmäge we ösüşe çalyşýar we bu müşderiler bilen işlemek we olar bilen işe gözegçilik etmek üçin döredilen ýöriteleşdirilen kompýuter programmasy arkaly kömek edip biler. Müşderi bazasy kompaniýanyň esasy baýlyklaryndan biridir, sebäbi müşderiler hemişe esasy girdeji çeşmesidir. Kompaniýanyň jemgyýetçilik abraýyny saklamak, işgärleriň özüni alyp barşyna we sargytlaryň ýerine ýetiriliş wagtyna yzygiderli gözegçilik etmegi talap edýär.

Müşderiniň sargytlary bilen işlemek we dolandyrmak üçin bazarda köp programma bar. Olaryň hersiniň belli bir funksiýasy bar we kompaniýanyň her görnüşiniň içinde dürli işewürlik amallaryny optimizirlemäge ukyply. Şeýle-de bolsa, USU programma üpjünçiliginde maglumatlaryň dürli derejeli işgärleri üçin amatly kompaniýalarda işlemegi üpjün edýän aýratynlyklaryň uly sanawy bar. USU Programma üpjünçiligi diýilýän programmanyň müşderi synlary iň höwesli. Programma, müşderiler bilen işi ep-esli aňsatlaşdyrmaga ýa-da gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Täze müşderileri çekmek we kompaniýanyň işini dolandyrmak, iş prosesini optimallaşdyrmak üçin ýakymly şertleri döredip bilýär, bu bolsa bazara uýgunlaşmagy we şuňa meňzeş kompaniýalar bilen bäsleşigiň başynda durmagy aňsatlaşdyrýar.

Şeýle hem, iki tarap üçinem möhüm wakalar barada SMS arkaly müşderilere habar bermek üçin programma hökmünde seredilip bilner. Mysal üçin, arzanladyş ýa-da kompaniýaňyzda boljak wakalar hakda. Müşderi ýygnamak, güýçli iki taraplaýyn aragatnaşyk gurmak üçin ähli zerur maglumatlary saklamaga mümkinçilik berýär. SMS telefon belgilerini, e-poçta salgylaryny we müşderi bazasyndaky müşderileriň beýleki aragatnaşyklaryny goşmak bilen. USU programma üpjünçiligi duýduryş ulgamy hökmünde çykyş edýär. SMS, e-poçta, göni habarlar we bot habarnamalary ýaly aýratynlyklar, funksiýalar we çeşmeler size elýeterli bolar. Mysal üçin, sargytyň taýýarlygy barada müşderä SMS habaryny iberip bilersiňiz, şeýlelik bilen el bilen hiç zat barlamazdan buýrugyň gutarandygyny derrew bilerler. Teklipleriň hemmesi programmanyň içinde ýörite katalogda saklanar, şonuň üçin haýsy müşderiniň habaryňyzy alandygyny, haýsy senede, sagatda we habaryň nämedigini barlamak üçin islendik amatly wagtda girip bilersiňiz. Zerur bolsa, habar iberilende olara ýüz tutup bilersiňiz, mysal üçin, şereketiňiz satuw ýa-da başga bir zat ýaly bir görnüşi gaýtalasa, şol bir habary täzeden ýazmaly bolmaz, ýöne iberip bilersiňiz eýýäm taýýarlandy.

Programmany ulananyňyzda, müşderi, amalyň her tapgyrynyň ýerine ýetirijisi we ulanylan wagty bilen müşderi bilen geleşigiň jikme-jikliklerini öz içine alýan sargytlary döretmäge mümkinçilik alarsyňyz. Daşarky programma bilen şertnama baglaşyp bilersiňiz, bu iş üçin jogapkär işgärleriň hemmesi gözleg wagtyny ýitirmän, olary gyzyklandyrýan şertnama maddalary bilen tanyşar. Daşarky programmalardan başga-da, programma içerki programmalary döretmegi hem goldaýar. Olar işiň ähli görnüşlerini yzarlamak we her bir adam üçin güni meýilleşdirmek üçin döredildi. Talap dolandyryşy her bir işgäriň hereketlerine buýruk berýär we islendik döwür üçin meýilnama düzýär. USU programma üpjünçiliginde bir zadyň edilmelidigi barada potratçylara duýduryş bermek ulgamy bar. Potratçy iş gutarandan soň ýörite meýdana bellik goýmagy başarmaly we arzanyň awtory derrew açylýan penjireler görnüşinde degişli habarnamany almaly.

Bar bolan maglumatlary karar bermek üçin ulanmak isleseňiz, dolandyryjy programmada "Hasabat" modulyny ulanmaga çagyrylýar. Ony ulanyp, işgärleriň öndürijiligi, iň täsirli mahabat kampaniýasy, SMS habarlary görnüşinde iberilen habarlaryň sanawy, gyssagly habarlar we ş.m. aňsatlyk bilen maglumat tapyp bilersiňiz. Mundan başga-da, hasabat kompaniýanyň her bir müşderi üçin näçe girdeji alandygyny görkezip biler. Programmada, ähli programmalar üçin islendik döwürde ekranda aýratyn zatlaryň çykdajylaryny we girdejilerini görkezip bilersiňiz. Şeýle hereketleriň netijesi öňe hereket etmek we şäheri güne basyp almakda uly artykmaçlyklar bolar. Geliň, programmamyzyň işini optimallaşdyrmak üçin ulanmagy ýüregine düwen kompaniýa başga näme hödürläp biljekdigini göreliň. Programmanyň çeýeligi, ony ýazgy wagtynda tamamlamaga mümkinçilik berýär, ýagny hiç wagt işiňiz üçin ýörite düzülip bilner. Ulgamymyz islendik dilde işläp biler. Programmada işlän wagtyňyz çalt başlaň - işleýän wagtyňyz ýapyşmaz ýa-da doňmaz. Ulgam ulanyjy üçin amatly we köpugurly müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak ulgamy. Ösüşimizde, islendik býudjet derejesi üçin saýlamaly köp konfigurasiýa bar. Ilkinji haýyş boýunça maglumatlar bazasy galan serişdeleri görkezýär. USU programma üpjünçiligini awtomatiki telefon alyş-çalşygy bilen ulanmak, müşderileriň özara täsirini uzakdan dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Bu ulgam SMS we beýleki bildirişler ýaly real wagt söwdasyny goldaýar. Enjam söwdasy ulgamymyza birikdirilende iş prosesleriniň köpüsini çaltlaşdyrýar. Müşderi dolandyrmak prosesiniň ähli basgançaklaryna gözegçilik etmek aňsat bolar. Programma, USU programma üpjünçiligi bilen has çalt ýerine ýetirip boljak giňişleýin inwentar gözegçiligini saklaýar. Bu aýratynlyklar we başga-da köp zat häzirki wagtda USU programma üpjünçiliginde bar!