Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tans mekdebi üçin Crm

Tans mekdebi üçin Crm



 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tans mekdebi üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Tans mekdebi üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtomatlaşdyryş tendensiýalary dolandyryşyň we guramanyň hilini çalt ýokarlandyrmaga, resminamalary dolandyrmaga, işgärler stolunyň takyk dizaýnyna we müşderi gatnaşyklarynyň derejesini ýokarlandyrmak üçin edilýän tagallalara we pudaklaryň köpüsinde üstünlikli ulanylýar. Amaly, tans mekdebi üçin CRM-iň esasy ýörelgeleriniň möhüm ähmiýete eýedigini görkezýär. CRM gurallarynyň kömegi bilen täze myhmanlary özüne çekip bilersiňiz, mahabat kampaniýalarynyň we mahabatlarynyň maliýe görkezijilerini seljerip, maglumat we mahabatlara ünsi çekip bilersiňiz.

USU programma üpjünçiligi ulgamynyň web sahypasynda, tans mekdebi üçin CRM ulgamyny goşmak bilen, sarp edijiler bilen aragatnaşyklary netijeli ösdürmäge mümkinçilik berýän köp sanly programma önümleri we çözgütleri bar. Netijeli, ygtybarly we köp taraply. Sazlama CRM bilen öndürijilikli işlemek, tans mekdebi üçin kadalaşdyryjy resminamalary taýýarlamak, hyzmatlaryň hiline we şertlerine gözegçilik etmek, maglumat kömegini bermek, saýlanan buhgalteriýa wezipeleriniň seljeriş gözlegleri we hasabat taýýarlamak üçin zerur zatlary öz içine alýar.

CRM-iň hiliniň esasan maglumat goldawyna baglydygy hiç kim üçin syr däl. Tans mekdebiniň her bir buhgalteriýa ýagdaýyny redaktirläp bolýar - müşderiler, sapaklar, mugallymlar, materiallar ýa-da synp gaznasy. Awtomatlaşdyryş esasly tans mekdebini kabul etmek, göz öňüne getirişiňiz ýaly kyn däl. Ulgam bir wagtyň özünde birnäçe adam tarapyndan ulanylyp bilner, bu bolsa CRM-e gönükdirilen wakalaryň öndürijiligini awtomatiki ýokarlandyrar. SMS habarlaryny iberip, gelýänleriň isleglerini seljerip, wepalylyk kampaniýalaryny we mahabatlaryny hakykata öwrüp bilersiňiz.

Müşderi bazasynyň esasy aýratynlyklarynyň tans mekdebi tarapyndan aýratyn saýlanýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Suratlary, abunalary, magnit klub kartlaryny ulanyp bilersiňiz. Mümkinçilikler köp. Ulgam CRM guramasynyň we dolandyryşynyň hilini ýokarlandyrmak üçin olaryň hersine girişi üpjün edýär. Kimdir biri tans mekdebini esasy dolandyryş amallaryny rasionallaşdyrmak we guramak kyn bolan pozisiýalaryň biri diýip hasaplaýan bolsa, bu hakykatdan gaty daş. Ulanyjylar üçin sanly gollanmalar we kataloglar, esasy wariantlar, dürli programma üpjünçiligi kömekçileri we modullar bar.

Hiç bir tans mekdebi analitiki hasaplamalar we hyzmatlary mahabatlandyrmak bilen jikme-jik işlemek mümkinçiligini elden gidirmeýär. Studiýa tanslary mahabatlandyryp, myhmanlary özüne çekip, belli bir mahabat ädiminiň netijeliligine baha berip biler. CRM analitikasy elýeterli ýa-da wizual görnüşde görkezilýär. Ulgamyň iň möhüm elementi işgärler tablisasynyň awtomatiki öndürilmegi. Bu ýagdaýda ulanyjylar islendik ölçegi kesgitläp bilerler. Programma mugallymyň şahsy iş tertibini barlaýar, müşderi üçin iň amatly wagty göz öňünde tutýar we zerur çeşmeleriň bardygyny barlaýar.

Islendik segmentde, awtomatiki dolandyryşa bolan isleg, adatça ýörite programma üpjünçiliginiň bolmagy bilen düşündirilýär, awtomatlaşdyryş taslamalarynyň esasy artykmaçlygy demokratik bahadan uzakda. Bu maksatnama tans mekdebiniň işini guramak üçin doly jogapkärdir. CRM-iň esasy usullaryny gaty gowy bilýär, islendik amaly buhgalteriýa kategoriýasy barada jikme-jik hasabat taýýarlap, zerur resminamalary we tertibi wagtynda taýýarlap biler, çaklamalary berip biler we wepalylyk programmalarynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegine mümkinçilik döreder. esas.

Programma tans mekdebini dolandyrmagyň esasy taraplaryny we iş tertibini kadalaşdyrýar, resminamalar bilen iş salyşýar, materiallaryň we synp otagynyň ýagdaýyna gözegçilik edýär.

Ulgam kömekçisi CRM hyzmatyna ünsi jemleýär, müşderileriň isleglerini öwrenýär, iş derejesine baha berýär we jemlenen hasabaty taýýarlaýar. Ulgam magnit klub kartlaryny, möwsüm biletlerini, şahadatnamalary we wepalylyk programmasynyň beýleki aýratynlyklaryny ulanmak mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. Tans mekdebi iň amatly synp meýilnamasyny döredip biler. Balak tertibi döredilende konfigurasiýa ähli zerur ölçegleri göz öňünde tutar.

CRM bilen gatnaşyklar, SMS habarlaryny müşderi bazasynyň kontaktlaryna köpçülikleýin paýlamaga esaslanýar, bu gurama ulanyjylara tans sapaklary barada maglumat bermäge we mahabat hakda maglumat alyşmaga mümkinçilik berer. Tans mekdebi assortimentleriň satuwyny aýratyn tertipläp biler. Bu maksatlar üçin ýörite interfeýs amala aşyryldy.

Programma, gelýänlere gatnaşyklary giňeltmegiň zerurlygy barada duýduryş bermek üçin tans mekdebiniň sagatlaryny sanap geçýär. Müşderi uzak wagtlap sapaklara gatnaşmasa, bu hem ünsden düşürilmeli däldir. Ulgamyň kömegi bilen marketing we mahabat çärelerine arkaýyn gatnaşyp bilersiňiz. Maliýe görkezijileri wizual görnüşde, şeýle hem häzirki analitika, statistiki maglumatlar bar.

Zawod sazlamalaryny zerurlyklaryňyza we islegleriňize görä sazlamak gadagandyr.

Umuman aýdanyňda, täze müşderileri özüne çekmek, bar bolan aragatnaşyklar bilen öndürijilikli işlemek we gurluşyň abraýyny ýokarlandyrmak mümkin bolanda, CRM-iň ösüşi kompaniýanyň bazardaky geljegine goşant goşýar. Tans mekdebiniň häzirki çykyşy idealdan daşda bolsa, gelýänleriň sany köpelýär, maliýe durnuklylygy pese gaçýar, bu barada programma habarlary habar beriler.

Tans mekdebiniň ähli sapaklary berk we anyk sanawda. Singleekeje sapak hem ünsden düşmez. Ulgam her mugallymyň ýa-da mugallymyň işini aýratyn seljerip biler. Programmirlenen aýlyk haklary bar. Customörite programmanyň çykmagy, esasy konfigurasiýa goşulmaýan goşmaça funksiýalary we giňeltmeleri gurmak ýaly käbir funksional täzelikleriň girizilmegini aňladýar.

Demo wersiýasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz.