Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tans studiýasy üçin Crm

Tans studiýasy üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tans studiýasy üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM tans studiýasy tans studiýasynyň esasy guralydyr. CRM awtomatizasiýasy, täjirçilik, bilim we dynç alyş çäreleriniň birnäçesi bolan köp sanly ykdysady we senagat pudaklarynda meşhurdyr, bu ýerde kompaniýalar üçin adam resurslary bölümi, ykdysady baýlyklary yzarlamak we müşderiler bilen özara peýdaly gatnaşyklar gurmak möhümdir. Indi tans tekliplerini öňe sürmegiň täsirli usuly ýok. Bu ýagdaýda CRM programmasy diňe bir müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmaga ünsi jemlemän, eýsem başga-da köp işjeň ähtimallyklary öz içine alýar.

USU Programma üpjünçiligi web sahypasy CRM tans studiýasyny netijeli ösdürýän köp sanly IT önümini öz içine alýar. Şol bir wagtyň özünde, netijä gelmegiň zerurlygy ýok. Mysal üçin, tans sürmek, göz öňüne getirişiňiz ýaly aňsat däl. Formada studiýa, tans işgärlerine, enjamlara, tomaşaçylaryň ýagdaýyna ýa-da maddy çeşmelerine dogry öwretmek üçin möhüm zatlar bar. CRM pozisiýalarynyň, häzirki prosesleriň hakyky synagy gerek bolsa, programma internetde güýçli çaklamagy halaýar.

Organizationshli guramalara diýen ýaly düýbünden düşnükli we iň amatly sorag berilýär: tans studiýasy üçin CRM gerekmi? Bularyň hemmesi kompaniýanyň özüne, infrastrukturasyna we çözýän meselelerine baglydyr. Müşderiler bilen öndürijilikli hyzmatdaşlyga esaslanmadyk üstünlikli kompaniýany göz öňüne getirmek kyn. Dance Studio CRM, müşderileriň bazasyny we pul statistikasyny tekizleýär, bu ýerde mahabat usullaryny işjeň ulanyp, iň oňat tejribäni ulanyp tans sapaklaryny geçirip we işgärleriňize we taýýarlanan mugallymlaryňyza gözegçilik edip bilersiňiz.

Aslynda, tansyň ilkinji seredişde programma üpjünçiligine tabyn bolmak iň kyn ynanç bolup görünýändigi hiç kim üçin syr däl. Bu hakykatdan daşdadyr. Tans studiýasy üçin CRM bilim edaralary üçin maglumat goldaw ýörelgelerine esaslanýar. Esasy aýratynlyklar gizlin çeşmeler, tertip, myhman toparlarydyr. Tans ussahanalarynyň hiç biri tekst habarlaryna endik bolmak, müşderilere tans wagtlary barada habar bermek, marketing habarlaryny ibermek, abuna ýazylmak ýa-da wagtal-wagtal marketing mahabatlaryny işletmek ukybyndan ýüz öwürmeýär. Bu ýagdaýda daşary ýurt programmalaryny özüne çekmegiň zerurlygy ýok.

Tans studiýasy tans sapaklary bilen birlikde dürli önümleri satýar. Işjeň konfigurasiýa diapazony, diňe CRM tans studiýaňyz bilen öndürijilikli bolman, eýsem satylýan önümleriň sanyny goşmak bilen beýleki dolandyryş gymmatlyklaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Kompaniýanyň içindäki gatnaşyklary ýatdan çykarmaň, bu ýerde işewürlik hadysasynyň ýüze çykmagynyň islendik tarapyna esaslanyp işgärler üçin aýlyk hasaplamalaryny ýerine ýetirip bilersiňiz - iş hakynyň sany we wagty, aýratyn nyrh, hyzmatyň dowamlylygy we ş.m.

Köp ugurlarda häzirki zaman kompaniýalarynyň CRM-e ünsi jemlemegiň gyssagly zerurlygy sebäpli awtomatiki dolandyryşa bolan isleg artýar, sebäbi müşderiler bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk etmezden, maliýe aktiwlerini artdyrmak we kompaniýanyň abraýyny ýokarlandyrmak umydy az. CRM programma üpjünçiliginiň ýerlikliligine geň galmaň. Şuny göz öňünde tutup, studiýalaryň hemmesi diýen ýaly bazaryň möhüm liderligini üpjün edip biljek dogry IT önümini isleýär. Talap boýunça ösüş hem aýrylmaýar. Şeýle hem, esasy çäkden daşardaky giňeltmeleriň we sazlamalaryň diapazonyny öwrenmeli.

Programma CRM tans studiýasyny dolandyrmagyň esasy nuanslaryny kadalaşdyrýar, resminamalary, çeşmeleri paýlamagy, tomaşaçylara gözegçilik we maddy çeşmeleri öz içine alýar.

CRM tans studiýasyny döretmek üçin, aýratyn ýagdaýlara we taraplara görä uýgunlaşmak aňsat ulgam usullary üçin jogapkärdirler. Işiň hili we maksady esasan kompaniýanyň gymmatlyklaryna baglydyr.

Tanslary düzmek aňsat. Her bir buhgalter amallary üçin aýratyn sanly kartoçka döredilýär.

Biderek karton işinden ýüz öwürmeli däl. Formshli görnüşler elektrik registrlerine girizilýär. Belli bir resminama blankasyny doldurmaly bolsaňyz, degişli şablony çykaryň. CRM tans studiýasynyň esaslary marketing ýa-da SMS maglumatlary arkaly gazanyp boljak has netijeli müşderi gatnaşyklaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Isleseňiz, ussahana magnit klub kartlary bilen müşderileri hemişelik kesgitläp biler. Tans meýilnamalary ulgamyň kömegi bilen mehaniki taýdan düzülýär, bu bir-biriniň üstünden düşmegi we gijikdirmegi diýen ýaly ýok edýär. Bu ýagdaýda baza üçin ähli amatly ölçegler tussag edilip bilner. Tans programmalary has köp CRM wepalylyk programmalaryna, her dürli baýraklara we hasaplamalara, möwsüm biletleriniň we şahadatnamalarynyň, mahabat we marketing kampaniýalaryna umyt hödürleýär. Hiç kim dil re modeimi ýa-da wizual dizaýn stili haýsy görnüşde konfigurasiýanyň zawod sazlamalaryny üýtgetmegi gadagan etmeýär. CRM usuly, şeýle hem, islendik müşderi bilen şahsy yzygiderliligi aňladýar, bu ýerde myhmanlara belli bir täsir edip bilersiňiz, synplary sanap bilersiňiz, şertnamalaryň we abunalaryň şertlerini ýerine ýetirip bilersiňiz. Tans studiýasynyň işiniň aýratynlyklary kämillikden uzak bolsa, otrisatel dinamika aýdyň görkezilse, myhmanlaryň sany köp bolsa, programmirleme aňy size bu barada habar berer. Thehli çylşyrymly hasaplamalar, gözegçilik we marketing wakalary CRM programmasynyň gözegçiliginde bolanda tans etmek has aňsat. Myhmanlaryň energiýasyny çykarmak, mowzuk isleglerini kesgitlemek we işgärleriň işine baha bermek üçin tans tekliplerini gözlemek aňsat.

Üýtgeşik IT önüminiň çykmagy isleg boýunça amala aşyrylýar, bu hakykatdanam käbir innowasiýa täzeliklerini göz öňünde tutmaga, goşmaça täze giňeltmeleri we wariantlary hödürlemäge mümkinçilik berer.

Tanyşdyryşy göçürip almagy we ilkinji ädimde amal etmegi maslahat berýäris.