Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tans mekdebi üçin maksatnama

Tans mekdebi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tans mekdebi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Tans mekdebi üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dürli pudaklarda we iş ugurlarynda awtomatlaşdyryş taslamalary häzirki zaman kompaniýalaryna elýeterli çeşmeleri başarnykly ulanmaga, resminamalary tertipleşdirmäge we derrew analitiki maglumatlary almaga we işgärleriň işine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän esasy rol oýnaýar. Tans mekdebiniň programmasy, müşderiler bilen öndürijilikli gatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik berýän CRM usulyýetine hem üns berýär. Mundan başga-da, maksatnama işe almak prosesine doly gözegçilik edýär. Synlara ynanýan bolsaňyz, bu programmanyň esasy artykmaçlygydyr.

USU Programma üpjünçiliginiň ulgamynyň web sahypasynda, belli bir iş şertleri üçin degişli programma üpjünçiligini aňsatlyk bilen saýlap bilersiňiz. Tans mekdebiniň programmasynyň gaty oňaýly synlary bar. Maglumat beriji, ygtybarly, işleýän we täsirli. Şol bir wagtyň özünde, programma şahsy kompýuterde düýbünden başlaýanlar tarapyndan işjeň ulanylyp bilner. Esasy nawigasiýa elementleri mekdebi, tans hyzmatlaryny, kadalaşdyryjy resminama akymyny we müşderi bazasyny netijeli dolandyrmak üçin ýönekeý we amatly edilýär.

Tans mekdebi üçin dogry programmanyň dolandyryş we gurama gurluşyny düýpgöter üýtgedip biljekdigi hiç kim üçin syr däl. Programma saýlamaga howlukmaň. Synlary okaň, aýratynlyklar sanawyny barlaň, demo göçürip alyň. Programma, marketing we mahabat çäreleri bilen arkaýyn gatnaşmaga, bazardaky hyzmatlary mahabatlandyrmaga, dürli mahabat görnüşlerine maliýe goýumlaryna baha bermäge we SMS habarlaryny ibermek üçin moduly yzygiderli ulanmaga mümkinçilik berýän CRM gurallaryna uly ähmiýet berýär.

Wepalylyk ulgamlaryny ýatdan çykarmaň. Tans mekdebi şahadatnamalary, abunalary, klub kartlaryny ulanyp biler. Tans etmek has aňsatlaşýar. Analitik we statistik maglumatlar her pozisiýa üçin çalt görkezilýär. Synlara görä, programmanyň iň möhüm tarapy işgärler tablisasynyň iň ýokary yzygiderliligi. Şol bir wagtyň özünde, konfigurasiýa köp ölçegleri göz öňünde tutýar, mugallymlaryň iş tertibini awtomatiki barlaýar, müşderiniň şahsy isleglerini we ş.m. göz öňünde tutýar.

Zerur bolsa, programma söwda amallaryny we assortimentiň bölek satuwyny öz üstüne alýar. Şeýle hem, tans mekdebi müşderileriň işjeňliginiň görkezijilerini jikme-jik öwrenip, gelýänleriň köpelmeginiň sebäplerini tapyp we sapaklaryň hili barada pikir alyp biler. Tans mekdebi, islendik akademiki ders ýaly, maglumat registrlerinde jikme-jik görkezilen islendik akademiki ders ýaly ýönekeý we kataloglaşdyrmak aňsat. Programma üpjünçiligini uzakdan ulanmak mümkinçiligi hem aradan aýrylmaýar. Diňe dolandyryjylaryň doly rugsady bar.

Awtomatlaşdyrylan programma islegi ýylsaýyn artýar. Tans mekdebi, senagat ýa-da söwda merkezi hakda gürleşýändigimiziň ähmiýeti ýok. Işewür guramanyň ýörelgeleri öňküligine galýar we kompaniýalara resminamalaşdyrmak prosesi we maliýe çeşmelerine gözegçilik gerek. Hatda öz ugrundaky iň güýçli we iň akylly hünärmenler ýöriteleşdirilen programma tarapyndan üpjün edilen funksiýadan hiç wagt geçmeýärler. Isleseňiz, goşmaça aýratynlyklary we giňeltmeleri almak üçin IT taslamasyny döredip bilersiňiz.

Programma tans mekdebini dolandyrmagyň esasy taraplaryny kadalaşdyrýar, resminamalar bilen iş salyşýar, materiallaryň we synp otagynyň ýagdaýyna gözegçilik edýär. Müşderi bazasy, hyzmatlar, resminamalar we amaly hasaba almagyň beýleki kategoriýalary bilen amatly işlemek üçin programma parametrlerini özbaşdak düzmäge rugsat berilýär. Aýry-aýry taslamalary saýlamagyňyzy maslahat berýäris. Seslenme we sanly goldawyň esasy funksional spektrine üns beriň. Programma, wepalylyk ulgamynyň dürli elementlerini, şol sanda klub kartoçkalaryny, abunalary, sowgat şahadatnamalaryny gündelik ulanmaga mümkinçilik berýär. Programmanyň kömegi bilen, öndürijilikli müşderi gatnaşyklary möhüm rol oýnaýan CRM ýörelgelerini üstünlikli terjime edip bilersiňiz. Amallaryň giň topary görkezilýär. Tans mekdebi elýeterli çeşmelerden iň oňat peýdalanmagy başarýar. Maddy gaznanyň ýekeje ýeri hem ýazylmady. Islendik akademiki ders ýa-da ders ýaly tans mekdebini aňsatlyk bilen kataloglaşdyryp bilersiňiz. Her pozisiýa üçin giňişleýin analitika we statistika görkezilýär. Iň amatly synlar, gelýänlere derrew habar bermäge ýa-da mahabat habarlaryny alyşmaga mümkinçilik berýän SMS habarlaryny ibermek modulyna degişlidir. Hiç kim zawod sazlamalaryny dil re modeimini ýa-da maglumat görkeziş parametrlerini goşmak bilen öz islegiňize görä üýtgetmegi gadagan etmeýär. Programma meýilnama boýunça jikme-jik işleýär. Şol bir wagtyň özünde, dürli ölçegleri göz öňünde tutýar - enjamlaryň, mugt sapaklaryň we synp otaglarynyň elýeterliliginden mugallymlaryň aýry-aýry iş meýilnamalaryna çenli. Tans mekdebiniň häzirki çykyşy idealdan daşda bolsa, müşderiniň dikligi bar, çykdajylar girdejiden has ýokary bolsa, sanly intellekt size bu barada duýduryş berýär. Zerur bolsa, konfigurasiýa diňe bir hyzmatlary däl, eýsem bölek satuw amallaryny hem öz üstüne alýar.

Sahypamyzda diňe bir dürli synplaryň we tans mekdepleriniň synlaryny okamak bilen çäklenmän, gysga okuw wideosyny hem görüp bilersiňiz. Tans mekdebi, beýleki hyzmatlar görnüşleri ýaly jikme-jik seljerilip bilner, maddy taýdan gowşak we durnuksyz ýagdaýlar wagtynda ýüze çykyp biler.

Synag möhleti üçin synag wersiýasyny göçürip alyp, biraz amal etmegiňizi maslahat berýäris.