Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tans studiýasy üçin müşderileri hasaba almak üçin maksatnama

Tans studiýasy üçin müşderileri hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tans studiýasy üçin müşderileri hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Tans studiýasy üçin müşderileri hasaba almak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Tans studiýasynda hasap açmak, telekeçiniň klub açanda başdan geçirýän ilkinji zady. Bu, köp iş ädimlerinden soň başlanan hereket. Mysal üçin, täze müşderileriň hasaba alynmagyny hasaba almak. Tans studiýasynyň müşderi profil görnüşleri öň el bilen doldurylan ýöriteleşdirilen buhgalter programmasynda awtomatiki usulda döredilip bilner.

Sagdyn durmuş ýörelgesi moda gaýdyp geldi we tans studiýalary we klublary müşderileriň täze akymyny aldy. Her kim näzik we owadan bolmak, ilkinji nobatda bolsa sagdyn bolmak isleýär. Tans studiýalarynda we klublarynda täze wezipeler bar - bäsdeşlik etmek, köne müşderileri ýitirmezlik we täzeleriniň ösmegini üpjün etmek. Beýleki işler ýaly, başarnykly we gurluşly içerki guramadan başlamaly.

Aöriteleşdirilen buhgalter programmasynyň kömegi bilen tans studiýasynda hasapçylyk diňe bir iş prosesine içerki gözegçiligi optimizirlemän, tans studiýaňyzy müşderileri has özüne çekiji edip biler. Programma gowy işlenip düzülen bolsa, häzirki zaman enjamlary (printerden hasaplaýjylara we dolandyryjylara çenli) birleşmek ukybyna eýe bolup, müşderiniň profilini tans studiýasynyň nyşany bilen hat ýazgysyna çap etmegi aňsatlaşdyrar. Tans studiýasynyň buhgalteriýa programmasy topar we aýry-aýry sapaklar üçin abuna ýazgylary we gaýtadan işlemegi öz içine alýar. Accountinghli degişli hasabat maglumatlary administratoryň kompýuterinde görkeziler, ony aňsatlyk bilen redaktirläp we belliklere ýazyp bolýar. Müşderi maglumatlary ýygnamak çäkli däldir. Mundan başga-da, elektron görnüşinde bolsa, maglumat bazalary bilen işlemek has aňsat. Uly surnallary tükeniksiz aýlamagyň, tölegli bölümleri tapmagyň zerurlygy ýok. Elektron görnüşde maglumat anyk düzülendir we gözleg aňsatlaşdyrylýar. Gerekli maglumatlary birnäçe gezek basyp bilersiňiz.

Maliýe hasaby tans studiýasyny hasaba alyş bölümine hem degişlidir. Gelýän we çykýan tölegleriň awtomatiki hasaba alynmagy bar. Programma býudjet meýilleşdirip, çykdajylary elementlere bölüp, maliýe hasabatlarynyň ätiýaçlyk nusgalaryny döredip we bir ýa-da birnäçe resminama döredip biler. Tans studiýasynda klublaryň tutuş ulgamy bar bolsa, ähli bölümler üçin bilelikde we hersi üçin aýratyn hasabat döredip bilersiňiz. Tölegler awtomatiki hasaba alnandygy sebäpli, derrew ähli şahamçalar üçin elýeterli umumy resminama girizilýär. USU programma üpjünçiligi ulgamy, içerki we halkara bazarda köp ýyllyk tejribesi bolan buhgalter programmasydyr. Bu maksatnama diňe bir ýerli tans studiýalary däl, eýsem halkara tans studiýalarynyň torlary tarapyndan hem ulanylýar. USU programma üpjünçiliginiň aýrylmazlygynyň syry, buhgalter hasaba alyş işine giňişleýin gözegçilikde durýar. Tans studiýasy oňa birden köp görnüşde mätäç. Müşderileri hasaba almakdan başlap, fitnes zolagyndan satylan harytlary hasaba almak bilen tamamlanýar.

USU Programma üpjünçiligi tans studiýasynyň içki dizaýnyny optimallaşdyrýar. Tälimçiniň, okuw üçin müşderileri özbaşdak hasaba almaga, öz sapagyny geçirmek üçin ähli jaýlary hasaba almaga mümkinçiligi bar. Mugallym tans studiýasynyň işgäri däl-de, zaly kireýine alýan bolsa, programma subletting meselelerini çalt çözmäge kömek edýär. Programmamyzy ulanyp, gereksiz şahsy aragatnaşyklary iň az derejede azaldyp bileris. Indi aňsat we uzakdan işläp bilersiňiz!

USU Programma üpjünçiligi tans studiýalarynyň we klublarynyň girdejili işi üçin iň oňat programma üpjünçiligi. Uzakdaky iş meselelerini çözmegi, köne müşderileri saklamagy, täzeleriniň köpelmegini üpjün etmegi, içerki hyzmaty gowulandyrmak arkaly müşderileriň has köp üns bermegini üpjün edýär. Tans studiýasyny hasaba almak üçin iň soňky çemeleşme. Zakaz edilen, ýerine ýetirilýän ýa-da meýilleşdirilen ähli amallar ýörite resminamada görkezilýär. Bu maglumatlary ulanyp, syçanjyga bir gezek basmak bilen zerur hasabaty döredip bilersiňiz.

Şeýle hem tans studiýasynyň işgärlerine we tans studiýasyny kärendesine almak isleýän daşary ýurtly mugallymlara subletting bermek, gelýän we gidýän synplary hasaba almak, zal kärendesi, täze tans enjamlary, tans studiýaňyz bilen müşderileriň hasaba alyş görnüşleriniň awtomatiki döredilmegi ýaly köp aýratynlyklar bar. USU programma ulgamynda logotip, aýratyn we topar meýilnamalaşdyryş. Ulanyjylar sport zallaryny saýlaýarlar, toparlary doldurýarlar we türgenleşikleri düzýärler. Maksatnama mahabatlaryň, mahabat kodlarynyň döredilmegini, bonus ballarynyň toplanmagyny, müşderileriň klassifikasiýasyny, ýodajyklara gatnaşmagy, bir ulgamda tans studiýasynyň mugallymlarynyň, dolandyryjylarynyň we beýleki işgärleriniň aýlyk haklaryny awtomatiki hasaplamagy görkezýär. Şeýle hem, agzalyk kartasyndaky ştrih koduny okaýan skaner arkaly gatnaşyjylary ýazga almak mümkinçiligi bar. Maglumat gönüden-göni buhgalteriýa maksatnamasyna geçirilýär. Hasaba alynmazdan ozal amatly bölüm bar. Ulanyjylar tutuş topara garaşyp bilerler. Bu maksatnama USU programma üpjünçiligine uzakdan girmek we birnäçe kompýuterden bir wagtyň özünde ulanmak, tans studiýasynyň tertibini Word we Excel-e eksport etmek, tablisalar, grafikler we diagrammalar görnüşinde maglumat hödürlemek, giriş hukuklaryny tapawutlandyrmak mümkinçiligini hödürleýär. Bölüm islegleriňize görä çeýe. Işgärlere diňe iş borçlaryny ýerine ýetirmek üçin zerur maglumatlary görkeziň.

Tans studiýasynda maglumatlary hasaba almak üçin zerur parametrler we modullar bilen USU programma üpjünçiligini sargyt ediň. Täze aýratynlyklar zerur bolanda, programma wersiýaňyza funksiýa goşmakdan hoşal.