Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tans mekdebi üçin Crm ulgamy

Tans mekdebi üçin Crm ulgamy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tans mekdebi üçin Crm ulgamy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Tans sungaty bilimi dürli ýaş kategoriýalarynyň meşhur hyzmatyna öwrülýär, şonuň üçin şeýle guramalaryň sany köpelýär we näçe köp bolsa, bäsdeşlik derejesini saklamak kyn bolýar, şonuň üçin başarnykly ýolbaşçylar CRM ulgamyna näçeräk mätäçdigine düşünýärler tans mekdebi. Şeýle kompaniýanyň ösmeginde aýgytly faktor, maksat topary bilen özara täsir etmegiň mehanizminiň nähili gurulmagy, ýokary hilli hyzmat derejesiniň üpjün edilmegi we yzygiderli müşderileri saklamak üçin haýsy gurallaryň ulanylmagydyr. Tans we beýleki goşmaça bilim görnüşleri üçin şeýle tans mekdebinde, adatça, satuw bölümi ýok we dolandyryş ýa-da administrasiýa esasy wezipelere goşmaça satyjy we marketologyň meselelerini birleşdirmäge mejbur bolýar. Marketingiň özi, köplenç maksatly diňleýjileriň täsirliligini we gatnaşygyny yzarlamazdan, sosial ulgamlardaky ýazgylar bilen çäklenýär. Işgärleriň müşderi bazaryna yzygiderli jaň etmek üçin ýeterlik wagty ýok we anyk satuw strategiýasy ýok, şonuň üçin CRM ulgamynyň ornaşdyrylmagy ýokardaky meseleleri we başgalary çözüp biljek iň rasional çözgüt bolýar.

USU Programma üpjünçiligini ösdürmek programmasy goşmaça bilim pudagynda, şol sanda tans mekdebinde kompaniýa gurmagyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup döredilýär. USU programma üpjünçiligi ulgamynda CRM syýasatyny alyp barmak bilen bilim merkezindäki amallary üstünlikli dolandyrmak üçin zerur zatlar bar. Işgärler müşderilerden alnan maliýe hasabatlaryny ýöredip bilerler, gatnaşyjylara gözegçilik edip bilerler, täze talyplary birnäçe düwme bilen bellige alyp bilerler we dürli aragatnaşyk çeşmelerine poçta iberip bilerler. Ulgamdaky menýu içgin gözegçilik prinsipine laýyklykda gurulýar, bu hatda tejribesiz adamyň hem bellikleriň ýönekeýligi we gural beýanynyň bolmagy sebäpli funksiýalary dolandyrmak we ulanmak bilen başagaý bolup biljekdigini aňladýar. Täze formata has amatly geçmek üçin uzakdan geçirip boljak gysga kursy geçirýäris. Tans mekdebiniň eýeleri, gatnaşmak, belli bir döwürde okuwçylaryň sany, girdeji we çykdajylar ýaly dürli parametrler boýunça statistikany öwrenmek mümkinçiligine ýokary baha bererler. Iň möhüm maglumatlary almak bilen, wagtynda jogap berip, işiňizi ösdürip bilersiňiz.

Ösüşimiz, şeýle hem kompaniýa tarapyndan kabul edilen nyrh boýunça işlenip düzülen we maglumatlar bazasyna girizilen sagatlara görä telekeçileriň aýlyk haklaryny hasaplamaga kömek edýär. Hasaplamalara kömek etmekden başga-da ulgam içerki iş prosesini öz üstüne alýar, birnäçe teklipleri awtomatiki doldurýar we tans studiýasynyň dolandyryjysyny ýeňilleşdirýär. CRM ulgamynda, her amalyň taryhyny saklap, töleg awtomatizasiýasyny gurup bilersiňiz. Tans mekdebiniň işine giňişleýin baha bermek üçin programma aýratyn “Hasabat” modulyny hödürleýär, bu ýerde çykdajylaryň dinamikasyny, abunalaryň satuwy baradaky maglumatlary, mugallymlaryň öndürijiligini, marketing çäreleriniň üstünliklerini we başgalaryny barlap bilersiňiz. beýleki parametrleri. Ulgam konfigurasiýasynyň ösüşi, iň ýöriteleşdirilen çözgüt döretmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanyp, ýolbaşçylaryň we işgärleriň hakyky meselelerine päsgel bermezden, bar bolan merkeziň esasynda amala aşyryldy. Interfeýsiň çeýeligi tans merkeziniň zerurlyklary üçin goşmaça mümkinçilikleri döredýär. CRM platformamyz müşderi bazasyny düzýär we tapmagy we işlemegi aňsatlaşdyrýar. Şeýlelik bilen, dolandyryjylar üçin iş prosesleriniň awtomatlaşdyrylmagy mekdepde okuwçylaryň hasaba alynmagyny aňsatlaşdyrýar we möhüm maglumatlary ýitirmek mümkinçiligini aradan aýyrýar. Has netijeli gözleg üçin netijeleri süzmek, toparlamak we tertiplemek mümkinçiligi bolan kontekst menýusy bar.

Mundan başga-da, dürli enjamlar bilen integrasiýa sargyt edip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, klub syýasatyny dolandyryp bilersiňiz, okamak enjamlarynyň kömegi bilen tans mekdebine girýän kartoçkalary çykaryp bilersiňiz, sapaklara girip bilersiňiz we şol bir wagtyň özünde girelgede nobatlardan gaça durup bilersiňiz, esasanam birnäçe toparyň gelen sagatlarynda. şol bir wagtyň özünde sapaklar. Okuw enjamlaryny ýa-da beýleki degişli önümleri satmak üçin goşmaça hyzmatlar berlende, bu maglumatlary maglumatlar bazasynda aýratyn bölümde görkezip bilersiňiz. Maddy baýlyklaryň ýerleşýän ammary bar bolsa, USU programma üpjünçiligini ulanmak bilen inwentar gözegçiligi has aňsatlaşýar we şol bir wagtyň özünde ähli ugurlarda takyk we aýdyň bolýar. Ulgam, her sapagyň dowamlylygyny, zallaryň ýüküni we mugallymlaryň aýratyn meýilnamasyny göz öňünde tutup, şahsy sapaklaryň grafigini düzýär, bu bolsa her pursaty el bilen tertipleşdirmek üçin uzak we kyn wagtyň zerurlygyny aradan aýyrýar. Ulgam täze çekmek we yzygiderli okuwçylaryň gyzyklanmasyny saklamak üçin ähli zerur gurallara eýe bolan CRM modulynyň kömegi bilen müşderiler bilen özara gatnaşyklaryň hilini ýokarlandyrýar. Şeýle hem töleg ýatlatmalaryny ibermegi awtomatlaşdyryp bilersiňiz, sebäbi müşderiler köplenç indiki töleg senesini ýatdan çykarýarlar. Maliýe serişdeleriniň alynmagy ulgamda maliýe meselesi boýunça aýratyn bölümde görkezilýär, ulanyjy bu maglumatlara girip, pul almagyň hakykatyny aňsatlyk bilen barlap biler. Şahamçalar bar bolsa, administrasiýa dowam edýän prosesler we serişdeleri alýan ähli maglumatlary alýan bitewi maglumat giňişligi döredilýär. Tans mekdebinde CRM ulgamynyň ornaşdyrylmagy we her bir işiň awtomatlaşdyrylmagy netijesinde tutuş guramanyň işini ýönekeýleşdirýär. Merkez dolandyryjylarynyň we marketologlarynyň işi has ýönekeýleşdirilýär we ýönekeýleşdirilýär.

CRM platformasyny başarnykly saýlamak maglumat bazalaryny, talyplaryň pikirleriniň dürli görnüşlerini guramaga, täze strategiýalary döretmäge we bar bolan iş ugurlaryny ösdürmäge kömek edýär. USU programma üpjünçiliginiň işlemegi tans mekdebiniň ähli zerurlyklaryna we talaplaryna laýyk gelýär, sebäbi her taslama belli bir kompaniýanyň aýratynlyklaryna uýgunlaşdyrylýar. Hünärmenlerimiz deslapky maslahat berýärler, içerki prosesleriň gurluşygyny öwrenýärler we tehniki tabşyryk taýýarlaýarlar. Her CRM ulgamy, hasabyň roluna baglylykda belli bir ulanyjynyň işi üçin zerur bolan nuanslary öz içine alýar. Programma üpjünçiligi konfigurasiýasy tans mekdebinde ýeke-täk iş mehanizmini doly gurap biler, işgärler resminamalara däl-de, täze okuwçylary özüne çekip, myhmanlara has köp wagt sarp edip bilerler. Programma üpjünçiligi CRM usullarynyň her bir elementini göz öňünde tutdy, netijeleri jikme-jik hasabat görnüşinde öwrenip bolar, zerur resminama islendik wagtda taýýarlanyp bilner, meýilnama düzülip bilner, isleg çak edilip bilner. Mugt paýlanylýan demo wersiýasyny öwrenip, ösüşimiz bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Ulgam işgärlere abuna ýazylmagyň tizligini barlamaga, täze ulanyjylary hasaba almaga, şertnamalar baglaşmaga we tölegleri kabul etmäge mümkinçilik berýän içgin interfeýsi bar. Konfigurasiýa funksiýasy, bu ugurlary has gowy ösdürmek üçin mekdep görkezmeleriniň laýyklygyna baha bermäge mümkinçilik berýär. Mugallym sapakdan soň sapaga gatnaşan okuwçylary bellemek üçin ýeterlikdir we programma olary abunalykdan awtomatiki usulda aýyrýar. Programma maglumatlary has wizuallaşdyrýar, bu maglumat, gözleg, tansdaky her ugruň täsirine gözegçilik etmek bilen işi aňsatlaşdyrýar.

Içerki syýasatyň aýratynlyklaryna bagly aýratyn programma sazlamalaryny hödürleýäris.

Tans mekdebiniň eýeleri mahabaty goşmak bilen işleriň düşewüntliligini we netijeliligini bahalandyrmak üçin awtomatiki usulda hasabat döredip bilerler. Ulgam, işgärleriň öndürijiligini we ýokarlandyrylmagyny bahalandyrmaga mümkinçilik berýän ugrukdyryjy we mugallym tarapyndan dürli synplara gatnaşmagyň statistikasyny görkezýär. Müşderiler hyzmat üçin USU programma üpjünçiliginiň konfigurasiýa menýusynda görkezilen onlaýn töleg ýaly dürli usullar bilen töleýärler.

CRM ulgamy amatly synp meýilnamasyny döretmäge, mugallymlaryň we beýleki işgärleriň aýlyklaryny hasaplamaga we hemişelik we potensial talyplar bilen aragatnaşyk gurmaga kömek edýär. Aýry-aýry hasabat moduly, zerur görkezijilere görä çykdajylar bölünip, tans mekdebiniň maliýe görkezijilerini seljermäge kömek edýär. Programma üpjünçiligi, işewürligi dolandyrmak üçin esasy taraplary we iş proseslerini kadalaşdyrýar, resminamalaryň ähli akymyny saklaýar, material ätiýaçlyklarynyň ýagdaýyna gözegçilik edýär. Müşderilere ýetip gelýän wakalar barada habar bermek üçin SMS, e-poçta ýa-da meşhur gyssagly habarlar arkaly habarlaşma ulanyp bilersiňiz. Programmany ulanmak arkaly amala aşyrylýan marketing we mahabat işleri has üstünlikli bolýar, sebäbi wakalaryň netijelerini yzarlamak we bar bolan analitiklere esaslanyp has strategiýany düzmek has aňsat.

Işgärler tablisasy döredilende, programma jaýyň iş ýüki, sapagyň dowamlylygy, mugallymyň tertibi we ş.m. ýaly dürli ölçegleri göz öňünde tutýar.

USU-nyň programma üpjünçiligi, kartoçkalary bermek we olary okamak üçin goşmaça enjamlar bilen birleşdirmek arkaly klub formatyny durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär!