Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tans klubyny hasaba almak üçin maksatnama

Tans klubyny hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tans klubyny hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Tans klubynyň işi henizem kagyz magazinesurnallary ýa-da tans klubynyň programmasyny ýüklemek arkaly amala aşyrylýar, iru-giç telekeçileriň hemmesi diýen ýaly şeýle pikirlere duçar bolýar. Işewürlikde bar bolan derejede galyp bilmejekdigiňize eýýäm düşünen wagtyňyz gelýär, bir zady üýtgetmeli, işgärleri hasaba almak we içerki amallary hasaba almak ýaly täze hasap gurallaryny gözlemeli. Bu başlangyç, işgärleriň tötänleýin ýa-da bilkastlaýyn möhüm maglumatlary girizip bilmedik, netijede möwsüm bilet satuwyna ýa-da girdejisine ýaramaz täsir eden ýalňyşlyklary goýberýän birnäçe adam faktorlary bilen baglanyşykly meselelere sebäp boldy. Şeýlelik bilen, tans klublarynyň we beýleki döredijilik meýdanlarynyň studiýa eýeleri internetde dolandyryşyň başga usullaryny gözleýärler we ýöriteleşdirilen programmany göçürip almak mümkinçiligi iň özüne çekiji bolýar, sebäbi programma hasaplamagyň algoritmleri adatça ýalňyşlyk goýbermeýär. Maglumat tehnologiýalary indi gaty ýokary derejä ýetdi, şonuň üçin programmistler tarapyndan döredilen programmalar işiň ähli ugurlaryny hasaba almagy ep-esli aňsatlaşdyrýar, esasanam kompýuterleşdirmek we robotlaşma döwründe, ösüşden yza galmaly däl, döwür bilen yzarlamaly.

Köp ýyl bäri USU Programma üpjünçiligi telekeçilere öz guramalarynyň içerki buhgalteriýa mehanizmlerini birmeňzeş tertibe getirmäge üstünlikli kömek edýär we şol bir wagtyň özünde senagat we masştabyň ähmiýeti ýok, sebäbi teklip edilýän buhgalteriýa platformasy çeýe gurluşa eýe ähli aýratynlyklaryna uýgunlaşyp biler. USU programma üpjünçiligi ulgamynda tans klubynyň, döredijilik toparlarynyň potensialyny açýan giňeldilen aýratynlyklar toplumy bar, şol bir wagtyň özünde girdejiligini we bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrýar, işe girizilenden soň gysga wagtda adaty müşderileriň sanynyň köpelmegine garaşyp bilersiňiz. . Programmany eýýäm satyn alan we göçürip alanlar, onuň netijeliligine baha berip bildiler, oňyn synlar bilen subut edilýär, resmi web sahypasynda olar bilen tanşyp bilersiňiz. Programmanyň konfigurasiýasy meselelerde tertip-düzgüni döretmäge we dolandyryşa buhgalteriýa şertlerine doly gözegçilik etmäge kömek edýän şeýle mehanizmleri döretdi. Tans klubynda platformany göçürip alyp, işgärleriň iş ýüküni azaltmaga, iş wagtyny biderek sarp etmäge we müşderi hyzmatyny optimizirlemäge garaşyp bilersiňiz. Döwrebap tehnologiýalara geçmek, has köp okuwçyny özüne çekjek tans klubynyň keşbini artdyrýar. USU Programma üpjünçiligi programmasy aksiýalara we ammar aksiýalaryna gözegçilik etmäge, administratoryň işini ep-esli aňsatlaşdyrýan, täze müşderi üçin hasaba alyş wagtyny gysgaldýan we abuna ýazýan resminamalary doldurmaga, şertnamalary we beýleki resminama görnüşlerini doldurmaga kömek edýär.

Programma çylşyrymly işleýär, şonuň üçin dürli meseleleri çözmek üçin goşmaça programmalary satyn almak ýa-da gözlemek zerurlygy ýok, bir konfigurasiýany göçürip almak ýeterlikdir. Talyplaryň sanawyny, kompaniýanyň taryhyny goşmak bilen elektron maglumat bazasynyň ygtybarly saklanmagyny we gözegçiligini üpjün edýär. Ulanyjylar zerur maglumatlary tapmak üçin uzak wagtlap surnallary we tablisalary gözlemeli däldirler, kontekst gözleg setirine birnäçe nyşan giriziň we netijäni derrew diýen ýaly alyň. Hasapçylyk programmasy arkaly, tans klubynyň kartoçkalarynyň berilmegini gurnamak, soňundan gatnaşyjylara gözegçilik etmek, saparlary hasaba almak, kartoçka belgisini girizeniňizde administrator ekranynda talyp hakda giňişleýin maglumatlary görkezmek amatly. Programma, zerur bolanda üýtgedilip ýa-da düzedilip bilinjek içerki sazlamalara esaslanýan dürli abuna ýazgylaryny bermäge ukyply. Düşünjeli interfeýs sapaklary meýilleşdirmäge, gepleşik geçirmäge kömek edýär we tans klubynyň tertibi awtomatiki re intoime geçýär. Meýilnama düzülende, zallaryň sany, tans klublarynyň toparlary, mugallymlaryň aýry-aýry iş meýilnamalary baradaky maglumatlary göz öňünde tutýar we biri-biriniň üstüni aýyrýan wagt çeşmelerini paýhasly bölýär. Işgär bu tablisany birleşdireninde daşarky myhmanyň ekranynda görkezip biler ýa-da üçünji tarapyň programmasyna göçürip alyp, başga bir formata terjime edip biler.

Ygtyýarnamalary satyn alanyňyzdan we tans klubynyň programmasyny göçürip alanyňyzdan soň, bergileriň bardygyny bilmek, öňünden töleg tölemek, gatnaşyga gözegçilik etmek we ýoklugyň sebäplerini seljermek has aňsatlaşýar. Sapakdan soň mugallymlar okuwçylaryň sany barada birnäçe minutda bellik edip bilerler, esasly sebäplere görä gijä galan ýa-da gelmedikler üçin reňkli kod. Iş güni baradaky hasabat, çalşygyň başynda maglumatlar bazasyndaky maglumatlar, sapaklaryň sany, toparlar, sagatlar esasynda adam gatyşmazdan iş ýüzünde döredilýär. Tans klubynyň bölegini yzygiderli we wagtynda ýazga alýandygy sebäpli, islenmeýän kynçylyklardan we kynçylyklardan gaça durup bileris. Şeýlelik bilen, buhgalter programmasy belli bir senede näçe adamyň bu ýa-da şol tegelege baryp görendigini ýazýar, islendik wagt arhiwi açmak we taryhy barlamak aňsat. Ösüşimiz, şeýle hem, talyplardan tölegleriň wagtynda alynmagy we abuna ýazylyş möhletiniň ýakyn wagtda ýa-da gijikdirmeleriň barlygy barada öz wagtynda habar bermek bilen utgaşýar. Gowy işlenip düzülen tans klubynyň buhgalteriýa mehanizmi satuwy artdyrmakda möhüm ädimdir. Dolandyryjy, gatnaşan tapgyrlaryň sanyny barlamak, tölegli kurslaryň bardygyny barlamak üçin diňe müşderiniň hasaba alyş kartasyny açmaly. Talap boýunça talyplaryň grafigini göçürip almak ýa-da çap etmek kyn bolmaz.

Müdirlik üçin USU programma üpjünçiliginiň esasy bölegi "Hasabat" moduly bolup, bu ýerde netijeli derňew, statistiki maglumatlary çykarmak we kompaniýanyň maliýe ýagdaýyna baha bermek üçin köp gural bar. Şeýlelik bilen, menýudan zerur ölçegleri saýlap, girdejiligini we işgärleriň öndürijilik görkezijilerini seljerip, islendik döwür üçin girdeji we çykdajy hasabatlaryny alyp bilersiňiz. Hasabatlar nusgawy tablisa görnüşinde ýa-da has düşnükli bolmagy üçin grafika ýa-da diagramma görnüşinde görkezilip bilner. Şol bir wagtyň özünde, her bir görnüş, tans kluby pudagynyň standartlaryna laýyk gelýär, bu ýerde konfigurasiýa amala aşyrylýar, şablonlar we nagyşlar maglumatlar bazasynda saklanýar, taýýar göçürip alyp bolýar ýa-da aýratyn talaplara laýyklykda işläp bolýar. Perhapsöne iň möhümi, programmany her gün öwrenmek we ulanmak aňsat. Işläp düzüjiler programmany adaty ofis işgärlerine gönükdirdiler we hünär şertlerinden gaça durdular. Gysga okuw kursuny we birnäçe günlük tejribe gutarandan soň, esasy funksiýalara düşünmek we işjeň işe başlamak ýeterlikdir. Ulanyjylar, hünärmenlerimiz tarapyndan amala aşyryljak gurnamadan birnäçe hepde soň programmanyň konfigurasiýasyny durmuşa geçirmegiň ilkinji netijelerini görüp bilerler.

Myhmany tanamak üçin administratoryň diňe özboluşly we hasaba alynmak, abuna ýazylmak (tans klubynyň kartasy) wagtynda bellenen kartoçkasy gerek. Giriş penjiresinde hyzmat tizligi ýokarlanýar, sebäbi maglumat gözlegi birnäçe sekundyň içinde amala aşyrylýar, şeýle hem tegelek saparyň bahalary. Programma tarapyndan alnan maglumatlaryň akymy düýpli derňelýär, bu güýçli we gowşak taraplary kesgitlemäge, ösüş strategiýasyny üýtgetmäge we möhüm ýagdaýlara öz wagtynda jogap bermäge mümkinçilik berýär. Taslamanyň işjeň, gündelik iş bilen öwezini dolmak iň gysga wagtda amala aşyrylýar, ortaça 1-2 aý gerek. Aýratyn talaplara esaslanýan iň amatly warianty saýlap, müşderiler bilen aýratyn çemeleşýäris. Programma, maksatlaryňyza ýetmekde täsirli kömekçi bolýar we tans klub studiýalarynyň ulgamyny giňeldýär. Sapak tertibini düzüp we göçürip alyp bilersiňiz, kabul edilen töleg ulgamyna laýyklykda mugallymlaryň aýlygyny hasaplap bilersiňiz, bir platformada her ulanyjynyň öndürijiligine baha berip bilersiňiz. Talyplar barada hasabat döretmek, maliýe seljermesi we girdeji görkezijilerine baha bermek isleseňiz, parametrleri saýlamaly we derrew diýen ýaly taýýar netijäni almaly.

Bu maksatnama, buhgalter hasabatyna gol astyndakylaryň işleýän sagatlarynyň ýazgylaryny ýöretmäge, olar bilen özara hasaplaşyklary geçirmäge, iş ýüküni bahalandyrmaga we paýhasly paýlamaga kömek edýär. Ammar materiallary ätiýaçlyk programma üpjünçiligi algoritmleri bilen hem dolandyrylýar, ulanyjylar aksiýalaryň we harytlaryň hakyky mukdaryny elmydama bilýärler we wagtynda goşmaça satyn alýarlar. Platforma, ulanyjynyň ekranynda degişli habary görkezmek bilen her bir okuwçy üçin bergileriň barlygyna gözegçilik edýär. Programmanyň köp ulanyjy re modeimi sebäpli, hatda ähli işgärler bir wagtda birikdirilen hem bolsa, şol bir ýokary iş tizligi saklanýar. Ammaryň inwentar awtomatizasiýasy, fonda edilişi ýaly adaty iş ritmini kesmek zerurlygyny aradan aýyrýar. Elektron resminamalary hasaba almak, kagyz ýazgylaryny ýöretmek zerurlygyny aradan aýyrýar, işgärleriň ýüküni azaldýar we ýalňyşlyklaryň mümkinçiligini aradan aýyrýar. Müşderiniň şahsy kartasynda diňe bir standart maglumatlar däl, eýsem daşarky çeşmelerden göçürip alyp bolýan ýa-da hasaba alyş wagtynda web kamerasy arkaly döredilip bilinjek ähli resminamalar, şertnamalar we suratlar bar.

Programmanyň konfigurasiýasy tans klubynyň işini seljerýär we geljekdäki wakalary çaklamaga kömek edýär.