Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gülleri hasaba almak üçin Crm

Gülleri hasaba almak üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gülleri hasaba almak üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gül dükanynda buhgalteriýa amallaryny nädip optimallaşdyrmaly? Güller, öz maksatlary bilen, gözelligi hakda oýlanmakdan şatlyk we lezzet almak üçin niýetlenendir. Bu, gül dükanlaryny ýygy-ýygydan görmegiňiziň bir sebäbi, köçedäki kiçijik dükanlar, söwda merkezlerindäki gül dükanlary ýa-da bazarlarda hatar hatar. Emma bu işiň özüne çekijiligine garamazdan, hemme zat beýle bir ýönekeý däl, bu işewürlik meýdançasynda, müşderi bazasyny saklamak bilen, gülleri hasaba almakda öz aýratynlyklary bar. Processeshli proseslere göz aýlamak we gülleriň köp görnüşi bilen balanslary sanamakda we ýazmakda kynçylyk çekýändigine düşünmek peýdalydyr, bu mesele gülleri kesmek, bezelen gül bezegleri, küýze ösümlikleri, dürli esbaplar we gaplaýyş materiallary üçin hem degişlidir.

Döredijilige gönükdirilen satyjylar we gülçüler, gül dükanynda gülleriň takyk ýazgylaryny saklamak kyn, esasanam belli bir düzgüniň ýokdugyny we dükanda kabul edilen umumy ulgamyň ähli aýratynlyklaryny doly göz öňünde tutup bilmejekdigini göz öňünde tutsaňyz. . Adamyň ýalňyş faktory, çykdajylara we traffige dogry gözegçilik etmegiň öňüni alýar, şonuň üçin ony aýyrmak we iş dolandyryşyny sanly kompýuter programmalaryna geçirmek has mantykly.

Işgärleriň arasynda utgaşyklygyň ýoklugy, ammardan alnan güller we beýleki harytlar barada wagtynda maglumat alynmazlygy, hasap-faktura döretmek, resminamalary ýerleşdirmek we doldurmakdaky ýalňyşlyklar dükanlaryň, işewürligiň we girdejiniň ösmegine çynlakaý päsgelçilik bolýar. Şol sebäpli internetde köp bolan CRM ulgamlarynyň kömegi bilen awtomatlaşdyryş usulyna üns berýäris. Emma, gülçü hasapçylyk programmamyzy - USU programma üpjünçiligini tapmagy we öwrenmegi aňsatlaşdyrmak isleýäris. CRM programmalarynyň köpüsinden tapawutlylykda, USU programma üpjünçiliginde her kim üçin düşnükli, gurluşy çeýe bolan ýönekeý interfeýs bar, bu ony islendik guramada sazlamaga we ony kompaniýaňyz üçin satyn almak kararyna gelen müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär. . . Programma üpjünçiligi, gül pudagyndaky täze telekeçiler üçin we giň şahalary bolan eýýäm tejribeli kompaniýalar üçin amatlydyr. Bu CRM hasaba alyş ulgamy, buketler döredilende materiallaryň sarp edilişine gözegçilik etmäge mümkinçilik berer, işgärler bolsa saýlanan wariant üçin tehnologiki kartany saýlap bilerler we programma ammardan awtomatiki usulda öçüriler. Gül dükanynyň ýazgylaryny ýöretmek üçin CRM buhgalteriýa programmasynyň konfigurasiýasyny işläp düzmezden ozal, zaýalanýan harytlary düzetmek we ýykylan gülleri ýazmak zerurlygy bilen işiň aýratynlyklaryny öwrendik, hasaplama algoritmlerini girizdik.

CRM buhgalteriýa programmamyzyň işleýşi çäksiz diýen ýaly, ýöne şol bir wagtyň özünde lakonikdir, sebäbi her bir müşderi programma üpjünçiliginiň soňky wersiýasynyň nähili boljakdygyny kesgitleýär, köp taraplylygyny tapawutlandyrýar. Emma iş wagtynda we isleseňiz, täze wariantlary goşup, enjamlara ýa-da gül dükanynyň resmi web sahypasyna goşup bilersiňiz. Mundan başga-da, wagt durmaýar, hünärmenlerimiziň öwrenýän we ösüşe girizýän täze ugurlary peýda bolýar, bu bolsa hemişe häzirki tendensiýalary yzarlamaga mümkinçilik berýär. Döwrebap tehnologiýalaryň ulanylmagy netijesinde CRM buhgalteriýa ulgamy daşarky we içerki proseslere aç-açan we dogry gözegçiligi, gül satmak üçin kompaniýadaky harytlara gözegçilik edýär. Islän wagtyňyz gül dükanynyň buhgalteriýa ulgamyny, satylan harytlary, işgärleriň işjeňligini we netijeliligini, berilýän arzanladyşlary, islemeýän zatlary we tersine, zerur zatlary görüp bilersiňiz. has köp mukdarda satyn alyndy. Döredilen hasabat, telekeçilere işjeň ösdürilmeli ugurlary, iş amallaryny dolandyrmagyň umumy ýagdaýyny we dolandyryş kararlaryny kabul etmezden ozal ýakyndan gözegçilik edilmeli beýleki görkezijileri derrew kesgitlemäge kömek eder.

Öňdebaryjy CRM buhgalteriýa ulgamymyza diňe bir ýerli baglanyşyk arkaly däl, eýsem uzakdan hem gül dükanyny dolandyrmak üçin örän amatly girip bilersiňiz, sebäbi dünýäniň islendik ýerinde we amatly wagtda söwda edip bilersiňiz, derňew geçirip, belgini yzarlap bilersiňiz. maglumat bazasyndaky müşderileriň we gül dükanyndaky harytlara gözegçilik etmek. Işler uzakdan işgärlere hem paýlanyp bilner, olar ýüzlenýän ulanyjynyň ekranynda açylan habarlar hökmünde görkeziler. Mundan başga-da, CRM buhgalteriýa ulgamy haryt önümleriniň ýerleşdirilmegini öz içine alar we boýaglaryň we sarp edilýän zatlaryň görnüşleriniň katalogyny dolandyrar. Önüm programma girensoň, işgärler birnäçe düwmä basyp, ähli prosesi çaltlaşdyryp, wezipelere girip bilerler. Müşderi bazasy barada aýdylanda bolsa, bu ýerde maglumatlary saklamagyň formatyny hem kämilleşdirdik, her bir müşderi üçin özara gatnaşyklaryň taryhyny derrew görmäge mümkinçilik berýän elektron resminamalar bilen bilelikde aýratyn ýazgy döredilýär. Ulgam müşderi salgylanma bazasy bilen e-poçta iberip biler. CRM buhgalteriýa programmasynyň kömegi bilen ibermegiň hyzmaty diňe bir e-poçta adaty görnüşini däl, eýsem SMS habarlaryny we sesli jaňlary hem öz içine alýar. Bu çemeleşme, gül dükany müşderileriniň ýokary hilli hasaba alynmagyna goşant goşýar we wepalylyk derejesini ýokarlandyrýar.

Satuwy reňk boýunça gözegçilik etmek üçin ulgamy gurmak, ornaşdyrmak uzakdan amala aşyrylýar we hünärmenlerimiz hem taýýarlanýar. Birnäçe aýdan satuwlaryň, baglanyşykly önümleriň we täze müşderileriň köpelmegine garaşyp bileris. Her bir müşderiniň gönüden-göni girdejiňizdigini göz öňünde tutup, aslynda her gül ýaşaýyş maliýe ýagdaýyny görkezýär, bu hasaba alyş kompaniýadaky ähli işleriň dolandyrylyşyna gönüden-göni täsir edýär. USU Programma üpjünçiligi CRM platformasy ammardaky harytlaryň ätiýaçlygyna gözegçilik eder, aşa doýmazlyk ýa-da tersine, üpjünçiligiň ýetmezçiligine sebäp bolmazlyk üçin amatly satyn alyş tertibini döreder. Bu ýagdaýda, has köp isleg bildirýän gül dükanyndaky gül hasaba alnyşynyň seljermesi wagtynda alnan maglumatlar ulanylýar. Maksatnamamyz ýekeje ýapragyň hem boş çykmagyna ýol bermez!

Hünärmenlerimiz, kompaniýany görmezden platformany çalt we aňsat gurýarlar.

Ulgamy ornaşdyrmak üçin ýörite enjam gerek däl; eýýäm bar bolan adaty kompýuter ýa-da noutbuk ýeterlikdir. CRM ulgamymyzyň käbir aýratynlyklaryna göz aýlalyň.

Harytlary satmak, hasapdan çykarmak, serişdeleri almak, resminamalary döretmek we olary çap etmek üçin amallary hasaba almagy awtomatlaşdyrmak. Belli bir ygtyýarlyk hukugy bolan işgärler üýtgeşmeler girizip, güllere we buketlere arzanladyş berip bilerler we arzanladyş kartlaryny berip bilerler. Gül dükanynyň buhgalteriýa ulgamy, esasy hasap bilen diňe hasap eýesine elýeterli boljak kassa enjamlaryny islendik mukdarda birleşdirip biler. Gül dükanlarynyň arasynda umumy maglumat giňişligini saklamak ammarlarda harytlaryň ýagdaýy barada maglumat alyş-çalşyny ýola goýmaga kömek eder. Bir guramanyň içinde gül satmak üçin satuw nokatlarynyň sanyny çäklendirmeýändigimiz sebäpli, programmamyz aýratyn gül dükany üçinem, uly ulgam üçinem peýdaly bolar.

Oýlanylan mehanizmler we interfeýsiň ýönekeýligi sebäpli, gurnamak we awtomatlaşdyrmaga geçmek gaty az wagt alýar, adatça, bir gün ýeterlik. Programma uzakdan girmek, köplenç iş üçin gitmeli bolýan baş direktorlar üçin peýdaly warianty bolar. USU programma üpjünçiliginiň awtomatiki konfigurasiýasynyň kömegi bilen gül dükanynyň ýazgylaryny ýöretmek, alnan maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmäge we işgärleriň hereketlerine gözegçilik etmäge we käbir maglumatlara elýeterliligini çäklendirmäge kömek eder. Awtomatlaşdyryşa geçmek, haryt önümleriniň her hereketine gözegçilik edýän işiň maddy tarapyny dogry hasaplamaga kömek edýär.

Işgärleriň şahsyýetnamalaryny saklamak we iş wagtyny kesgitlemek aýlyk haklaryny kabul edilen stawka görä hasaplamaga kömek edýär. Buketiň bahasyny hasaplamak üçin zerur wagty azaltmak üçin USU Programma üpjünçiliginiň CRM platformasy, saýlanan tehniki karta esasynda kompozisiýanyň bahasyny özbaşdak kesgitlär. Maglumatyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin düzülen döwürlerde ýerine ýetirilýän ätiýaçlyk nusgasy bar. Programma üpjünçiligi, ammar enjamlary bilen birleşip, ammar sanawyny aňsatlyk bilen dolandyryp biler.

Gül dükanynyň müşderilerini hasaba almak kartoçkalary doldurmak we maglumat kitabyny döretmek arkaly amala aşyrylýar. Tanyşdyryş we wideo görkeziş materiallary, programmamyzyň has köp aýratynlyklaryny size habar berer!