Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gül dükanyny hasaba almak üçin maksatnama

Gül dükanyny hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gül dükanyny hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gül dükanynyň buhgalter hasabyny ýöretmek, guramaçylyk we ýokary hilli amallary üpjün etmek üçin köp çykdajy talap edýän köp iş. Recordazgylary ýöretmek, işgärleriň tutuş bölüminden resminamalary doldurmagy, hasaplamalary geçirmegi, maglumatlary ýygnamagy we ş.m. talap edip biler. USU programma üpjünçiligi bu meseläni çözmegiň başga bir usuly - gül dükanyny dolandyrmak üçin awtomatlaşdyryş programmasy hödürleýär. Bir adama awtomatiki hasaplaşyk mehanizmlerini işletmek ýeterlik bolar.

Harytlaryň näzikligi, müşderiler bilen aýratyn gatnaşygy, satyn almalaryň aýlawlylygy we müşderileriň yzygiderli üýtgeýän tagamlary sebäpli gül işini alyp barmak aňsat däl. Iň oňat netijeleri almak üçin her pursaty netijeli ulanmaly. Maksatnamamyz munuň üçin ähli zerur gurallary hödürleýär.

Ammarlardan gül goýmagyň we aýyrmagyň hereketliligini üpjün edýän ammar hasabyny optimizirläp bilersiňiz. Hasapçylyk we işgärler üçin köp wagt tygşytlaýan esasy iş amallaryny awtomatlaşdyrmak mümkindir. Işi tertipleşdirmek, hasaba alynmadyk girdejileriň ýitmeginiň we çeşmeleriň netijesiz ulanylmagynyň öňüni alar. Awtomatiki hyzmat etmek üçin programmanyň işi, kompaniýany mahabatlandyrmak we hasaba almak üçin zerur bolan maglumatlaryň girýän maglumat bazasynyň döredilmegi bilen başlaýar. Paramhli parametrler we ölçegler boýunça zerur harytlary aňsatlyk bilen gözläp bilersiňiz, şeýle hem islenýän gül görnüşiniň profiline surat goşup bilersiňiz. Şeýle hem müşderiler üçin gül tapmagy we görkezmegi aňsatlaşdyrar.

Ammar hasaba alnyşyny awtomatlaşdyrmak, tutuş kompaniýanyň buhgalteriýa meselelerini ep-esli ýeňilleşdirýär. Islän wagtyňyz inwentarlary aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. Meýilleşdirilen önümleriň sanawlaryny programma ýüklemek we hakyky elýeterliligini barlamak ýeterlikdir. Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa dürli ammar we söwda enjamlary bilen aňsat işleýär. Zawod we içerki skanerler bilen olar bilen işlemek mümkin. Bu ulgam işgärleriň hereketini we ammardaky önümleri gaýtadan işlemegiň tizligini üpjün edýär.

Dükanda işleýän wagtyňyz kassa enjamlarynyň we işgärleriň işi optimallaşdyrylýar. Mysal üçin, zakaz beren diýen ýaly bir müşderi başga bir zada seretmek islese, ony garaşmak üçin goýup bilerler we girizen maglumatlaryny ýitirmän ýuwaşlyk bilen tamamlap bilerler. Gül dükanyna gelýänler kanagatlanarly önümi yzyna gaýtarmak kararyna gelse, kassir ony aňsatlyk bilen yzyna gaýtaryp biler we önüm maglumatlary maglumatlar bazasyna girýär. Wagtyň geçmegi bilen bu haýsy önümleriň taşlanmalydygyny kesgitlemäge kömek eder. Munuň tersine, bir önüm ýygy-ýygydan soralsa-da, elýeterli bolmasa, programma bu maglumatlary hem işlär. Olara esaslanyp, gül dükanynyň teklibini giňeltmek üçin näme satyn almalydygyna düşünersiňiz.

Satyn alyş güýji hasabatynyň taýýarlanylmagy, ortaça sarp edijiniň tölegini göz öňünde tutmak bilen üpjün ediler. Bu maglumatlar, käbir hyzmatlaryň bahalaryny ýokarlandyrmak ýa-da arzanlatmak kararyna geler. USU programma üpjünçiliginiň ýene bir esasy artykmaçlygy, satyn almak we ulanmak üçin elýeterliligi. Programmany ulanmak gaty aňsat, işlemegi üçin ýörite bilim gerek däl. Mundan başga-da, bir wagtyň özünde birnäçe adam maglumatlary düzedip bilýän köp ulanyjy re modeimini goldaýar. Mundan başga-da, beýleki programmalarda bolşy ýaly, programma her aý tölenmeli däl, ony bir gezek satyn almak ýeterlikdir.

USU programma üpjünçiligi bilen gül dükanynyň hasaby ýönekeýleşdiriler. Iş prosesini aňsatlyk bilen tertipläp bilersiňiz we bu programmanyň köp taraplydygyny kesgitleýän ähli ugurlarda gözegçilik edip bilersiňiz. Dogry gülçi hasaby bilen, kompaniýa tarapyndan kesgitlenen maksatlara çalt ýetip bilersiňiz. Awtomatiki hyzmat etmek, gülçüler, çäreler agentlikleri, surat studiýalary, çäreler kompaniýalary we güller we bezegler bilen işleýän köp sanly kärhanalarda işlemek üçin amatlydyr. Köp interfeýs dilleri goldaýar, bu programma dürli dilleri we milletleri bolan kompaniýalara elýeterli bolýar. Iş ýeriniň elli gowrak dürli görnüşi programmany hasam lezzetli eder. Tablisalaryň ululygyny her bir işgäre laýyk ölçeg bilen sazlap bolýar.

Awtomatiki hyzmatda bir wagtyň özünde birnäçe adam işläp biler.

Tablisalar bir wagtyň özünde birnäçe maglumatlar sanawy bilen amatly işlemäge mümkinçilik berýän programmanyň sahypalarynda ýerleşip biler. Zerur bolsa, taýýar buketiň bahasy programma üpjünçiligine öňünden girizilen bahalarynyň sanawy onuň bölekleriniň bahasyna görä hasaplanýar. Çäklendirilmedik mukdarda haryt, zerur parametrleriň beýany bilen girizilýär, bu gözlegi ady we esassyz ölçegleri boýunça aňsatlaşdyrýar.

Işgärlere belli bir parametrlere görä baha berilip bilner: buketleriň sany, ýerleşdirilen sargytlar, müşderiler çekildi we ş.m. Performederine ýetirilen işleriň gerimine baglylykda, awtomatiki hyzmat etmek ýarym günlük aýlygy emele getirýär. Awtomatiki hyzmat, satuwy köpeltmek we müşderileri özüne çekmek üçin her mahabat kampaniýasyny seljerýär. Karzlar bar bolsa, programma wagtynda tölenmegine gözegçilik edýär.

Mugt Maliýe Hasaby, adaty ýagdaýda gurulýar, şonuň üçin başlamak üçin goşmaça programma satyn almaly däl. Giňişleýin analitiki hasabatlar, programma tarapyndan toplanan we gaýtadan işlenýän maglumatlara esaslanýar. Programma bilen ulanmagyň ilkinji minutlarynda başlap bilersiňiz, interfeýsi öwrenmek hakykatdanam aňsat. Web sahypamyzdaky aragatnaşyk maglumatlaryny gözden geçiriň we gül ýazgylaryny ýöretmek programmamyzyň wariantlary we gurallary barada has giňişleýin öwreniň!