Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gül dükany üçin maksatnama

Gül dükany üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gül dükany üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany gül dükany üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gül dükany, buhgalteriýa we gül dolandyryşy üçin awtomatlaşdyryş programmasy gerekmi? Muny anyklamaga synanyşalyň. Kiçijik konditer önümleri, metallurgiýa zawody ýa-da gül dükany bolsun, dürli kompaniýalar üçin dürli çylşyrymlylygy we ugry hasaba almak möhümdir. Şeýle wezipeleri ýerine ýetirip bilýän programma diňe bir ulanmak aňsat bolman, eýsem köp funksiýa eýe bolmalydyr.

Gül dükanlary üçin hasap programma üpjünçiligi köp funksiýany ýerine ýetirýär. Ilki bilen bu kompaniýanyň işgärleriniň işini ýeňilleşdirýär. Reňkleri hasaplamak indi öňküsi ýaly el bilen däl-de, awtomatiki usulda mümkindir. Bu esasy we umumy ýalňyşlyklary ýok etmäge kömek eder. Ikinjiden, ýörite programmanyň ýa-da programma üpjünçiliginiň kömegi bilen, syçanjyga bir gezek basmak bilen ozal ýerine ýetirilen dükanyň reňk tölegine esaslanyp hasabat döredip bolýar. Üçünjiden, hasaba alnan programmada alnan maglumatlary we görkezijileri ulgamlaşdyrmak we ýaýratmak has amatlydyr. Recordsazgylar henizem kagyz ýüzünde saklanýan gül dükanlarynda olaryň howpsuzlygy şübheli. Galyberse-de, dükan alsurnallaryndaky ýazgylar ýitip biler, diňe kofe döküp bilersiňiz. Maglumat sanly görnüşde has gowy goralýar.

Gül dükany üçin buhgalter hasabatynyň dolandyryş üçin peýdalary hem bolmaly. Mysal üçin, maglumat paýlamak we oňa girişi çäklendirmek. Programma, gül dükanlarynyň işgärleriniň diňe iş meselelerini ýerine ýetirmek üçin gönüden-göni niýetlenen faýllara girip bilmekleri üçin düzülip bilner. Näme üçin gol astyndakylara gereksiz maglumatlar bilen ýüklenýär we olary azdyrýar? Belli bir adam buhgalteriýa bilen iş salyşsa we hasaplamalar etse, müşderiniň aragatnaşyk maglumatlary bölüminden maglumat gerek bolmaz. Şeýle ýagdaý ýüze çyksa-da, ýokary hilli gülçi hasaba alyş programmasy üçin kynçylyk döretmeli däl.

Gül dükany üçin dolandyryş programmasy, bütin kompaniýa doly gözegçilik edip biler we aýry-aýry hereketlere gözegçilik edip biler. Her gün gül dükanynda köp ownuk we uly amallar bolýar. Programma, mysal üçin iberilen buýruklary yzarlamak üçin jogapkärçilik berip biler. Gülçiniň kurýeriniň ýerleşýän ýeri hakyky wagtda görkezilýär. Sargyt bilen baglanyşykly ähli maglumatlar programma tarapyndan saklanýar.

USU programma üpjünçiligi, göwrümine we iş ugruna garamazdan işiňizi optimallaşdyryp biljek doly aýratynlykly gül dükany kompýuter programmasydyr. Bu programma gül dükanynda buhgalter programmasy, maglumatlary hasaplamak we seljermek üçin kompýuter kömekçisi ýa-da gül dükany üçin gözegçilik programmasy hökmünde ulanylyp bilner. Maksatnamamyz diňe bir gülleri dolandyrmagy başarýar! Programma gül dükanynda edilen maliýe amallaryna gözegçilik edýär we ýazga alýar. Şeýle hem, tölegler we geçirimler awtomatiki usulda amala aşyrylýar, gowşuryş wagtlary we şertleri gözegçilikde saklanýar.

Programma üpjünçiliginiň giň işlemegi, buhgalter programmasy hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär. Gül dükany üçin buhgalteriýa möhüm rol oýnaýan oňat utgaşdyrylan iş akymyny gurmak möhümdir. Awtomatiki ýerine ýetiriş diňe wagt we pul tygşytlamaz. Bu meseläni aýratyn gol astyndakylaryň etmeli işleriniň sanawyndan aýyrmak bilen, başga bir meseläni alyp biler we täze iş maksadyna ýetip biler. Başga näme edýär? Geliň, göreliň.

Dükanyňyzy özüne berlen wezipeleri awtomatiki ýerine ýetirýän USU programmasy bilen optimizirlemek. Programmasy, görkezilen hereketleri has takyk ýerine ýetirer ýaly sazlaň. Programmamyzy ulanyp, dükanyňyza müşderileriň ünsüni artdyrarsyňyz. Dükanda hemme ýerde gözegçilik. Programma diňe bir resminamalaryň we işgärleriň akymyna üns bermeýär. Ammarlary, gül saklamagyň şertlerini, möhletiniň yzarlanyşyny, aksiýa tizlenmesini saklaň. Bularyň hemmesi USU programma üpjünçiliginiň çäginde.

Dükanda önümi nädip ýazmalydygyny bilenokmy? Programmamyz bu amaly ýerine ýetirmäge kömek eder. Has takygy, muny özi eder. Islendik mowzuk boýunça amatly maglumatlar ýygyndysy. Formalary awtomatiki doldurmak üçin peýdaly wariant. Ilkinji gezek işgärler tarapyndan doldurylýar, soň bolsa buhgalteriýa programmasy özi doldurylýar. Dükanda häzirki zaman enjamlary köplenç ulanylýar. Programma, hatda iň täze enjamlar bilen hemmeler bilen birleşmek üçin ýokary ukybyna eýe. Ştrih-kod skaneri, kassa ýazgysy, printer, gülli sowadyjyda temperatura gözegçiligi bolsun. Programma enjamlardan maglumatlary alýar we olary işleýär. Hasabat saýlanan kriteriýalara görä döredilip bilner. Ilkibaşdan programma bilen işlemek amatly. Ammar ýa-da beýleki bölümler, iş ýerleri bilen yzygiderli aragatnaşyk.

Kompaniýanyň çykdajylaryna gözegçilik etmek. Programma, gül dükanyňyzyň býudjetini meýilleşdirmäge mümkinçilik berýär. Gül dükanynyň meýilleşdirilen çykdajylaryny hakyky bilen deňeşdirmek, görkezijileriň derňewi. Programma tarapyndan ýerine ýetirilen awtomatiki buhgalteriýa iň gowy hasapçylara deňdir. Programmanyň ähli aýratynlyklaryna doly baha bermek üçin ýeterlik modul we parametrler bilen mugt synag wersiýasy. Müşderiniň islegi boýunça programmany yzygiderli täzeden gözden geçirmek we täzelemek. Programmany islegleriňize we islegleriňize görä düzeris. Bu programmanyň demo wersiýasyny web sahypamyzdan mugt göçürip alyň, bu wersiýa USU programma üpjünçiliginiň deslapky konfigurasiýasyny we iki hepdelik synag möhletini öz içine alar, bu programmanyň kompaniýanyň isleglerine laýyk gelýändigini kesgitläp bilersiňiz.