Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gülleri hasaba almak üçin maksatnama

Gülleri hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gülleri hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Gülleri hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gül hasaba alyş programma üpjünçiligi kaşaň bolmagyny bes edýär we gül dükanyny ösdürmäge gyzyklanýanlar üçin zerurlyga öwrülýär. Islendik hasapçylyk programmasynyň mümkinçilikleriniň adamlaryň mümkinçiliklerinden has ýokarydygyny çaklamak mantykly. Olara başga näme üçin gerek? Bu buhgalteriýa programmalary, gül pudagynda maliýe dolandyryşy üçin ulanylýar we diňe umumy buhgalteriýa we işewür programma üpjünçiligi ülňüleri nukdaýnazaryndan däl-de, eýsem bu aýratyn ünsi talaplaryny kanagatlandyrmak üçinem gowy bolmaly. Galyberse-de, işiň her görnüşiniň nuanslary bar.

Gül dolandyryş programmasy, gül ammarlarynyň we dükanlarynyň gündelik işlerine hiç wagt üns bermeýär. Gülleri ätiýaçda hasaba almaly bolsaňyz, düwmä basyň. Bu, satuw meýdançasyndaky güllere-de degişlidir. Döwrebap gül dolandyryş programma üpjünçiligi, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner. Şeýlelik bilen, diňe bir söwda meýdançasyndaky harytlardan däl, eýsem kompaniýanyň beýleki nokatlaryndan hem dolandyryş maglumatlary faýly döretmek isleseňiz, syçanjyga basyň we degişli ölçegleri kesgitläň.

Gül dolandyryş programmasyny ulanmak, oňat dizaýn edilen bolsa, kyn däl. Täze gelenlerden başlap hünärmenlere çenli islendik ulanyjy üçin açyk goşmaça interfeýsiň näderejede düşnükli we ýönekeýdigi. Programmanyň mümkinçiliklerini derrew görmek, aşa köp we çylşyrymly menýuda islenýän funksiýany gözlemekden has ýakymly we köşeşýändigini boýun almalysyňyz.

Gül dolandyryş programmasyny belli bir iş ugruna gönükdirmek elmydama uly artykmaçlykdyr. Elbetde, haýsydyr bir iş ugruna uýgunlaşmak ukyby hiç haçan haýran galmaýan käbir programma üpjünçiligi bar. Olaryň käbiri diňe bir gülleri dolandyrmak we hasaplamak bilen çäklenmän, mysal üçin, belli bir hil ülňüleri bilen täze öndürilen metal çarşagy deňeşdirip bilýär. Şol bir wagtyň özünde, programma üpjünçiligi ýokarda agzalan aýlawlary üstünlikli dolandyrýar.

Häzirki wagtda bazara çykýanlaryň arasynda gül goýmak üçin dogry programmany nädip saýlamaly? Ilki bilen işleýşine üns beriň. Giň we iň esasysy çeýe bolmaly. Galyberse-de, ulanyp bolmajak aýratynlyklar kän däl. Ikinjiden, programma üpjünçiligi ulanýan iş enjamlaryňyza laýyk gelmelidir, şonuň üçin gönüden-göni maglumat alyp, kompýuteriňize iberip bilersiňiz. Üçünjiden, özleşdirme opsiýalaryna serediň. Şübhesiz artykmaçlyk, döredijiniň ýygnagyňyza gitmek, amatlylygy üçin hyzmatlaryňyzy gowulaşdyrmak we funksiýalary zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrmak islegidir.

USU programma üpjünçiligi bilen tanyşdyrmak - köp sanly warianty bolan gül hasaba alyş programmasy. Köp ýyllyk halkara tejribesi bolan hünärmen hünärmenler tarapyndan işlenip düzüldi we esasan gül salonyňyzyň zerurlyklaryna ünsi jemledi. Gül dükanynyň aksiýalaryny hasaba almak, çykdajylary hasaplamak we maliýe gözegçiligi - bularyň hemmesi has köp buhgalteriýa programmamyz tarapyndan amala aşyrylýar. Şeýle hem, programma we işgärleriň iş wagtynda ulanýan ähli resminamalaryna anyk gözegçilik edýär.

Hasapçylyk ulgamymyz hakykatdanam ähliumumy maksatnama. Täze başlaýanlar we tejribeli hünärmenler tarapyndan ulanmak üçin amatly. Interfeýs ýönekeý we aňsat, islenýän hereketleri sekuntda ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Gül hasaba almak üçin ideal bolmakdan başga-da, USU programma üpjünçiligi beýleki programmalar üçin hem ajaýyp. Programma islendik iş ugrunda ulanylyp bilner. Mysal üçin, maşyn gurluşygy, gök önüm öndüriji, gül gowşurmak hyzmaty we hatda fitnes merkezi.

Programmanyň köp funksiýasynyň yzygiderli goşulmagy, kompaniýa gündelik işini dowam etdirmek we önümçiligini optimallaşdyrmak üçin USU programma üpjünçiligini ulanmaga mümkinçilik berýär. Reňk hasaba alyş programma üpjünçiliginiň täze nesli. USU programma üpjünçiligini ulanyp, kompaniýanyň öndürijiligini ýokarlandyryň.

Işiniň ugruna garamazdan guramada geçirilen buhgalteriýa, hasaplamalar we maglumatlar derňewine doly gözegçilik. Mysal üçin, bir eýesiniň basseýni we konditer dükany bar bolsa, iki ýagdaýda USU programma üpjünçiligi ulanylyp bilner.

Gül hasaba alyş programma üpjünçiligini ulanyp, iş ýerindäki gündelik amallary şol bir wagtda awtomatlaşdyrýarsyňyz. Hasabatlary belli bir parametrlere görä dizaýn etmek. Hasaplaşyk edip bilersiňiz, mysal üçin, kompaniýanyň ähli bölümleri üçin bilelikde ýa-da hersi üçin aýratynlykda. Gül hasaby üçin häzirki zaman maksatnama. Ajaýyp dizaýn we programma üpjünçiliginiň dilini saýlamak ukyby. Islendik walýutada tölegleri gaýtadan işlemek, sanamak we hasaplaşyk. Programma inwentar hasaba alnyşyny awtomatiki tertibe geçirýär. Programma günde 24 sagat, hepdede 7 gün, nirede bolsaňyzam, internet birikmesi bar bolsa uzakdan girip bilmek ukyby. Gül hasaba alyş programmasynyň işleýiş çägini yzygiderli täzeläp durmak. USU programma üpjünçiligi ozal ofisiňizde ulanylan köp sanly programmanyň ýerini alýar. Indi ähli amallary bir programmada ýerine ýetirip bilersiňiz. Amatly modullar we parametrler ulanylyş aňsatlygyny üpjün edýär. Amallary ýerine ýetirmek birnäçe gezek basylanda mümkindir.

Programmany ulanmagyň artykmaçlyklaryny diňe bir işgärler däl, eýsem gül dükanynyň ýolbaşçylary hem görýärler. Programma üçin tehniki goldaw hünärmenleriniň başarnykly topary ýüze çykyp biljek islendik soraga jogap bermäge hemişe taýýardyr. Programmanyň synag wersiýasy web sahypamyzda doly mugt elýeterlidir.