Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gül dükany üçin programma üpjünçiligi

Gül dükany üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gül dükany üçin programma üpjünçiligi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Mugt gül dükanynyň programma üpjünçiligini göçürip almak aňsat diýen pikir, gül dükanlarynyň eýelerine käwagt özüne çekiji bolup görünýär. Aslynda hemme zadyň beýle bir ýönekeý däldigi ýüze çykýar. Gül söwdasy özboluşly, sebäbi satylýan esasy önümler, çalt zaýalanýan harytlar. Şonuň üçin şeýle amallary geçirmek, harydy bellän aýratyn çemeleşmäni talap edýär, sebäbi skaner koduny gönüden-göni her güle ulanmak mümkin däl. Şeýle hem bu ýerde saklanyş möhletiniň dürlülige baglylykda üýtgäp biljekdigine düşünmeli, şonuň üçin el bilen döretmekde kynçylyk çekýän umumy dolandyryş mehanizmi zerur, ýöne gül dükany üçin mugt programma göçürip almak has maksadalaýykdyr. Internet. Awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligi, gülleriň görnüşleri, üpjün edijileri, çykdajylary we bu ugurdan gurama we talap edilýän beýleki kategoriýalar boýunça aýratyn hasaba alynmagyna kömek eder. Gül dükanlarynyň girdejisi telekeçiniň satuw dinamikasy üçin meýilnamalary düzmek ukybyna, täze bije gowşurylan wagtyna baglydyr. Mugt göçürip alyp we tölegli tekliplerden peýdalanyp bilýän ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligi meýilnamalary taýýarlamaga hem kömek edip biler.

Gül dükanynda awtomatiki ýazgylary saklamak, eýelerine iş bilen baglanyşykly meseleleriň köpüsini çözmäge, işgärleriň gündelik işini ýeňilleşdirmäge kömek eder. Şeýle-de bolsa, programmany göçürip almak, ony kompýuteriňize gurnamak we indi hemme zadyň aňsat we ýönekeý boljakdygyna, zatlaryň öz-özünden ýokarlanmagyna garaşmak ýeterlik däl. Bu ýagdaýda programma, artykmaçlyklaryny ulanmagy we işjeň ulanmagy başarmaly täsirli gural hökmünde çykyş edýär. USU programma üpjünçiligi bilen tanyşmaga çagyrýarys - bu programma üpjünçiligi gül dükanlaryny dolandyrýan telekeçilere kömek etmek üçin ýörite döredildi. Gül dükany üçin programma üpjünçiligini döretmäge başlamazdan ozal ony demo görnüşi hökmünde mugt göçürip alyp bilersiňiz, hünärmenlerimiz gül dükany işiniň aýratynlyklaryny öwrendiler we buket taýýarlamagyň döredijilik işidigini göz öňünde tutdular. komponentlerini we maddy sarp edişini hasaplamak beýle aňsat däl. Şeýle-de bolsa, salgylanma kitaplaryna girizilen bahalara esaslanyp, gül bezeginiň bahasyny, goşmaça çykdajylary hasaplamaga mümkinçilik berýän algoritm düzüp bildik.

Programma üpjünçiligi, gülleriň gysga saklanyş möhletini göz öňünde tutýar, her görnüşiň öz işjeň satuw döwri bar we platforma bu görkezijä gözegçilik edýär. Bu parametrler harytlaryň indiki satyn alynmagy üçin resminamalary saklanda hem göz öňünde tutulýar. USU programma üpjünçiligi ammar hasabyny öz üstüne alar, aýratynlykda işlenip ýa-da mugt paýlanylýan internetden göçürip alyp boljak resminamalary, şablonlary doldurar. Netijede, ammarda elmydama diňe zerur ätiýaçlyklar bolar, köp ýer tutýan artykmaç materiallar bolmaz.

Ulgamymyz hyzmatlary üpjün etmek prosesini optimizirleýär, satyjy buhgalteriýa, maglumatlary ýazga almak, çykdajylary hasaplamak we hasabat resminamalaryna has az wagt sarp eder. Işgärler müşderä has köp üns berip, isleglerini diňläp bilerler. Gülçi täjirçilik enjamlaryny ulanýan bolsa, programma üpjünçiligi platformasy onuň bilen birleşýär. Şonuň üçin skaneri programma üpjünçiligi bilen birleşdirseňiz, ulanylan materiallar baradaky maglumatlar gönüden-göni maglumat bazasyna geçer. Şol bir wagtyň özünde, enjam bilen birikdirmek üçin goşmaça programma üpjünçiligini gözlemegiň zerurlygy ýok, mugt göçürip almak kyn däl. Gül dükanyny dolandyrmak programma üpjünçiligi bu moduly adaty maglumatlar bazasyna öz içine alýar.

Programmany ulanyjylar islendik söwda amallaryny amala aşyrarlar we gül dükanynyň bir bölegi bolan resminamalaryň hemmesini awtomatiki doldurarlar. Içerki tablisalarda önüm atlarynyň, çykdajylaryň, satylan birlikleriň sany, hasap-fakturalar, balanslar, hasaplar bar. Şeýle hem, taýýar güllerden süpürilen gülleri aýyrsaňyz, programmada sarp edilýän zatlaryň bölekleýin ýazylmagyny düzüp bilersiňiz. Emma programmamyzyň aýratynlygy, mugt wersiýalarynda tapyp bolmaýan, internetden göçürip alyp bolýan gül bezegleriniň kartasyny döretmek ukyby bolar. Bu kartoçkada görkezilen atlar bilen buket dörediler, bu ýerde arzanladyş ýa-da goşmaça töleg hem görkezip bilersiňiz, gülçiniň maglumatlaryny girizip bilersiňiz, çap etmek üçin taýýar hasap-faktura görnüşini iberip bilersiňiz. Mundan başga-da, sahypanyň aşagyndaky baglanyşygy ulanyp, demo görnüşinde paýlanan gül dükanyny dolandyrmak üçin mugt programma göçürip alyp bilersiňiz.

Guramanyň ýolbaşçylary her bir işgäriň işine gözegçilik edip biler; üçin audit warianty amala aşyryldy. Bu iň yhlasly we öndürijilikli işgärleri sylaglar. Bölekleýin aýlyk bilen, işlenen sagatlaryň gündelik hasabatlaryndaky maglumatlara esaslanyp hasaplamak üçin programma düzülip bilner. Çäklendirilen görnüşde mugt synap görüp boljak awtomatlaşdyryş ulgamynyň esasy wersiýasyny hödürlemäge taýýar. Şeýle hem, gül dükanyňyzy işletmek üçin ýörite zerur boljak funksiýalaryň sanawy bilen tehniki meselelere laýyklykda aýratyn konfigurasiýany ösdürip bolýar. Hünärmenlerimiziň kärleri we amaly programmalary işläp düzmek we durmuşa geçirmek boýunça uly tejribe bize islendik iş ugruny awtomatlaşdyrmak üçin häzirki zaman we ýönekeý ulgamlary döretmäge mümkinçilik berýär.

Gül dükany programmasy (aşakdaky baglanyşykdan mugt synag wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz) ähli içerki proseslere gözegçilik etmek üçin aýrylmaz gural bolar. USU programma üpjünçiligi, arzanladyşy ýa-da goşmaça tölegi göz öňünde tutup, maglumatlar bazasyna girizilen bahalaryň sanawlaryna we nyrhlaryna ünsi jemläp, buketiň soňky bahasyny özbaşdak hasaplap biler. Buket komponentleriniň hemmesi programma üpjünçiligi tarapyndan çykdajylaryň bahasynyň diagrammalaryna görä çykdajy hökmünde ýazylýar. Inwentar dolandyryşy has aňsatlaşar, ammar enjamlary bilen birleşip, ýagdaý maglumatlary derrew maglumatlar bazasyna düşer. Reňkleri saýlamagy meýilleşdirmek, bir stockanyň ýagdaýynyň görkezijilerini we umuman satuw nokatlaryny seljermek arkaly has aňsat bolar, her nokat üçin we umuman alanyňda.

Hasabat belli bir möhletiň ahyrynda awtomatiki usulda döredilýär. Hasabatyň ölçegleri derňewiň maksadyna görä üýtgäp biler. Hasap hasabaty, geljegi uly iş ugurlaryny we üýtgeşmeleri ýa-da goşmaça maýa goýumlaryny talap edýänleri kesgitlemäge mümkinçilik berer. Ulgam girizilen maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün edýär, her ulanyjy aýratyn zonada işlär, ulanyjy ady we paroly bilen çäklendirilendir we maglumat elýeterliligi administrasiýa tarapyndan çäklendirilendir. Assortimentdäki her bir element üçin aýratyn kartoçka döredilýär, ol diňe bir ähli maglumatlary öz içine alman, isleýän zadyňyzy çalt tapmaga kömek etjek resminamalary we suraty hem goşup bilersiňiz.

Şahalary köp bolsa, nokatlar geografiki taýdan dargasa-da, uzakdaky ulgam döredilýär.

Işgärleriň aýlyklaryny hasaplamakdan başga-da, programma üpjünçiligi salgyt hasabatyny taýýarlamagy we ýöretmegi ýönekeýleşdirýär we ýalňyşlyklaryň mümkinçiligini aradan aýyrýar. Gül dükany programma üpjünçiliginiň mugt wersiýasyny göçürip almazdan ozal, USU programma üpjünçiligini guranyňyzdan soň aljak işleýşiňizi we peýdalaryňyzy öwrenmegiňizi maslahat berýäris.

Dolandyryş, kompaniýanyň işini islendik wagt we dünýäniň islendik ýerinde birikdirmek we dolandyrmak mümkin bolanda, uzakdan girmek mümkinçiligine ýokary baha berer. Maglumat bazasy assortiment, potratçylar, üpjün edijiler we işgärler baradaky maglumatlaryň ähli toplumyny öz içine alýar. Gül dükanlaryndaky telekeçilik üçin taýýar we köp wezipeli programma üpjünçiligini hödürleýäris, bu hem kompaniýanyňyzyň nuanslaryna uýgunlaşdyrylyp bilner. Bu programma, täze başlaýanlar üçin gül dükanlarynyň işi we gül dükanlarynyň doly ösen ulgamy üçin peýdaly bolar. Programma üpjünçiliginiň demo wersiýasyny özüňiz öwrenip bilersiňiz, şonuň üçin ony web sahypamyzdan göçürip almaly. Programmanyň demo wersiýasy mugt paýlanýar!