Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Gül dükany

Gül dükany • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Gül dükany
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Esasy işjeňligi sebäpli gül dükany owadanlygy bilen ajaýyp, ýöne şol bir wagtyň özünde gül ýaly aňsat we owadan diýip bolmaz. Aslynda, bu ugurda, beýleki ýerlerde bolşy ýaly, esasy materialyň gysga möhleti we hemişelik hereketi saklamagyň zerurlygy bilen baglanyşykly nuanslar we meseleler bar. Dükanlarda tekjä gap goýmak üçin beýle mümkinçilik ýok we ol bir ýyla golaý durup, alyja garaşyp biler, gül dükanlarynyň eýeleri diňe täze buket satmagyň mümkindigine düşünýärler. Bu ýerde esasy zat, her tapgyr üçin oýlanyşykly gurluş döretmek, başarnykly ýazgylary ýöretmek, CRM ulgamy diýlip atlandyrylýan müşderi gatnaşyklary üçin gözegçilik shemasyny döretmekdir.

Bu mesele, dynç alyş möwsüminde, dükan işgärleri adaty iş çalşygyndan birnäçe esse köp ýüklere sezewar bolanda has möhümdir. Şeýle günlerde jaňlar köp, akymyny dolandyrmak kyn, sebäbi programmany belli bir wagt talap edýän ähli talaplara laýyklykda ýerine ýetirmeli we paralel ýagdaýda başga-da köp müşderi bar. we tertibi talap edýän girdejini ýitirmek, bulaşyklyk we bulam-bujarlyk. Gül dükanynyň CRM ulgamy we amallaryň doly awtomatlaşdyrylmagy, telekeçilere öz işini strukturalaýyn alyp barmaga, potensial müşderileri çekmäge we artýan iş ýüküni aňsat we ýönekeý çözmäge mümkinçilik berýän iň amatly çykalga.

Gül dükanyňyzda awtomatlaşdyrylan CRM programma üpjünçiligini durmuşa geçirip, müşderi bazasynda üznüksiz ösüş gazanyp bilersiňiz. Galyberse-de, işgärler müşderi bilen özara gatnaşyklaryň taryhyny, isleglerini we mümkin satyn almalaryň bahalaryny görüp bilseler, buket üçin iň oňat warianty hödürläp bilerler. Dolandyryjy işden aýrylsa-da, islendik täze ulanyjy guramanyň işlerine tiz goşulyp, şol bir derejede aragatnaşyk dowam etdirip biler ýaly, toplanan maglumatlar binýady we hekaýalar programmada saklanar. Bu mümkinçilik programma üpjünçiligimiz - USU programma üpjünçiligi tarapyndan üpjün edilýär. Ol diňe bir müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak hyzmatyny öz üstüne alman, eýsem dolandyryjylara her bir gülçi üçin ýerine ýetirilen işleriň hilini guramaga we gözegçilikde saklamaga kömek eder, iň öndürijiligini höweslendirer.

Iş wagtyna gözegçilik etmek üçin işleýän guralyň kömegi bilen, belli bir işi ýerine ýetirmek üçin takyk wagt görkezijilerini döreder we iş ýüküni ähli işgärleriň arasynda deň paýlar. Gülçüler üçin hemişelik CRM hyzmaty, gaýtadan ýüz tutanyňyzda awtomatiki usulda hasaba alynýan müşderä belli bir mukdarda arzanladyş berip biler. Programmada gül gowşurmak hyzmatyna gözegçilik etmäge kömek edýän modul bar. Islendik wagt, dolandyryjy mugt kurýer ýa-da adrese giden biriniň ýerleşýän ýerini kesgitläp biler.

USU maksatnamasy, şeýle hem, gül kärhanalarynyň eýelerine hadysalary seljermek üçin zerur boljak zerur döwür üçin hasabatlary, dolandyryş, maliýe, köp parametrlere laýyklykda taýýarlamak üçin modul hödürleýär. Alnan hasabatlaryň netijelerine esaslanyp, her dükanyň amal çykdajylaryny we girdejisini kesgitlemek aňsat. Şu maglumatlara esaslanyp, geljekki ösüş meýilnamasyny taýýarlamak has aňsat. "Modullar" bölüminde işgärler ähli zerur resminamalary jemläp bilerler we programma üpjünçiliginiň köpüsi awtomatiki usulda doldurylar. CRM ulgamynyň awtomatiki görnüşi maglumat bilen işleýän wagtyňyz ep-esli wagt tygşytlamaga kömek eder, sebäbi ähli maglumatlar biri-biri bilen baglanyşyklydyr we kontekst boýunça gözlemek funksiýasy maglumatlary gözlemek prosesini ýeňilleşdirer. Mundan başga-da, SMS, sesli jaňlar, e-poçta ýaly dürli ýollar bilen poçta ibermegiň mümkinçiligine garadyk. Müşderilere ýetip gelýän arzanladyşlar we häzirki mahabatlar barada derrew habar bermek olaryň wepalylygyny artdyrar we güller we buketler üçin sargytlaryň sanyny artdyrar.

CRM awtomatlaşdyrylmagy we gül dükanynyň programma üpjünçiligine maýa goýumlary ýakyn wagtda öwezini dolar. Netijede, işgärleriňiz maglumatlary çalt kabul edip we işläp bilerler we gül salonyny dolandyrmak ýazgylary ýöretmek, gowşak taraplary kesgitlemek we öz wagtynda jogap bermek has aňsat bolar. Emma, muňa garamazdan, CRM-iň durmuşa geçirilmeginiň meseleleriň çözgüdine öwrülmejekdigine düşünmelidiris, diňe her bir ulanyjynyň dogry ulanmaly, müşderiniň isleginiň sebäbini ýazmaly, maliýe meýilnamalaryny düzmeli we ýerine ýetirmeli, ýatlatma ulanmaly, zerur resminamalary dolduryň, gündelik maliýe hasabatlaryny taýýarlaň. Diňe maglumatlaryň yzygiderli we dogry girizilmegi bilen islenýän netijä ýetip bolýar. Müşderilerimiziň tejribesi we tejribesi görkezişi ýaly, CRM programmasynyň mümkinçiliklerinden dogry peýdalanmak bilen, birnäçe aýyň içinde işjeň müşderileriň bazasyny ep-esli giňeltmegi başardylar. Programmamyzyň eýýäm sanalan artykmaçlyklaryndan başga-da, awtomatlaşdyryş ýalňyşlyklaryň ähtimallygyny azaltmaga we şeýlelik bilen maliýe ýitgilerini azaltmaga kömek edýär.

CRM ulgamy, gülleriň dükanynyň hakyky girdejisi kontekstinde kompaniýanyň ýagdaýyny görmäge kömek etjek gülleriň umumy görnüşlerine we jikme-jikliklerine görä satuwlary amala aşyrýar. Harytlaryň gelmegi, resminamalaýyn hasaba almagyň bellenilen tertibine we kadalaryna laýyklykda maglumatlar bazasynda ýazylýar, gowşuryş senesi we satuw senesi elmydama reňk bilen yzarlanyp bilner. Bu maglumatlara esaslanyp, has köp isleg bildirilýän belli bir görnüşiň mukdaryny köpeldip, has köp eltip bermegi meýilleşdirmek has aňsat. Mugt paýlaýan demo wersiýamyzy göçürip alyp, muny has köp öwrenip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, düşünip bolmajak pursatlaryňyz bar bolsa we aragatnaşyk belgilerinde bize ýüz tutsaňyz, ýokary hünärli hünärmenlerimiz size islendik meselede maslahat bererler!

Gül dükany üçin CRM ulgamymyz ammar aksiýalaryna gözegçilik eder, eger material we sarp edilýän çeşmeleriň ýetmezçiligi ýüze çykarylsa, derrew ekranda degişli habary görkezer.

Baha algoritmleriniň sazlanylyşy, gül dükanynyň içerki syýasatyna esaslanyp, gurnama işinden soň kesgitlenýär. Dolandyryş satylan harytlaryň hereketi barada doly, doly hasabat alar.

USU programma üpjünçiliginde CRM platformasy bar, buketiň bahasyny hasaplamak mazmunyna, gülleriň görnüşine, sarp edilýän materiallara we gaplaýyş materiallaryna esaslanýar.

Ilat ýazuwy programmanyň enjamlar, maglumat ýygnamak terminaly bilen birleşdirilmegi sebäpli has aňsatlaşar. Geliň, programmamyzyň gül dükanyňyza hödürläp biljek beýleki peýdalaryna seredeliň.

Gül dükanynyň işini dolandyrmakda aç-açanlyk, CRM bölümine gurlan funksional seljeriş bölüminiň kömegi bilen gazanylýar. Eltip bermek hyzmatynyň işine gözegçilik etmek kurýerleriň işini, tertibini we olaryň hersiniň häzirki iş ýagdaýyny kesgitlemäge kömek eder.

CRM gül dükanynyň esasy wersiýasynyň bardygyna garamazdan, çeýe interfeýs aýratyn iş zerurlyklaryna uýgunlaşdyrylyp bilner. Hünärmenlerimiz ähli içerki komponentleri optimizirläp, umumy funksiýa gurluşyna öwrüp bilerler. Buket dizaýnyndan soň materialyň sarp edilişini we ammar aksiýalaryndan maglumatlaryň awtomatiki usulda öçürilmegini görkezýän aýratyn görnüş döredilýär. Ulanyjy ähli zerur maglumatlara çalt girip biler we süzmek, tertiplemek we toparlamak ukyby olary belli kategoriýalara bölmäge kömek eder. Awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen, kabul edilen nyrhlary göz öňünde tutup, işgärleriň aýlyklaryny aňsatlyk bilen hasaplap bilersiňiz.

Şahamçalar bir maglumat torunda birleşendir, emma maglumatlaryň görünmegi çäklidir.

Işgärleriň işine gözegçilik etmek wezipesi ýolbaşçylara olaryň hersiniň netijeliligini bahalandyrmaga we öndürijilikli höweslendiriş ulgamyny ösdürmäge kömek eder. Amal başlanandan soň islendik wagt üýtgeşmeler girizip, täze wariantlary goşup we mümkinçilikleri giňeldip bilersiňiz. Ulgamyň peýdalaryny demo wersiýasyny göçürip alyp, satyn almazdan ozal öwrenip bolýar.