Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bezeg salonynyň hasaby

Bezeg salonynyň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bezeg salonynyň hasaby
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Bezeg salonynyň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Haýwanlary bejermek salonynyň işi degişli derejede ýerine ýetirilmelidir. Bu redaktirleme işinde möhüm netijeleri gazanmak üçin salonyňyz häzirki zaman hasapçylyk programma üpjünçiligini ulanmalydyr. Hasaplaşyk çözgütleriniň birini USU Programma üpjünçiliginiň web sahypasyndan göçürip alyp bilersiňiz. Gözellik salonlarynyň ähli önümçilik amallaryny optimizirlemäge kömek edýän buhgalter programma üpjünçiligini öndürmekde ýöriteleşýäris.

Bu ugurda iň üstünlikli telekeçi bolmak bilen öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirmek salony bazaryna ýolbaşçylyk edip bilersiňiz. Munuň sebäbi, buhgalter hasabatymyzyň ähli çözgütleriniň durmuşa geçirilmegine kömek edýär. Mysal üçin, işgärlere şeýle agyr ýük bolan we köp wagt sarp eden funksiýalar buhgalteriýa programma üpjünçiliginiň jogapkärçiligine geçiriler. Programmanyň ajaýyp we ýalňyşsyz ýerine ýetirýän adaty tebigatynyň hasaplamalary bolup biler.

Hasap önümimizi ulanyp, haýwanlary ösdürip ýetişdirmek salonyndaky işleri dogry ýerine ýetiriň. Bu programmanyň ulanylmagy netijesinde öz kompaniýaňyzyň bäsdeşlik ukybyny ep-esli ýokarlandyryp bilersiňiz. USU programma üpjünçiliginiň hünärmenleri, aýratyn salonyňyz üçin buhgalteriýa programmasynyň öwrüm döwründe taýýarlaýan iň ýokary derejeli optimizasiýa sebäpli programma ähli şertlerde diýen ýaly kemsiz işleýär.

Gözellik salonyny dogry işlediň we hiç hili kynçylyksyz gözellik dörediň. Iş buhgalteriýa programmasyny ulanyp edilip bilner we ähli müşderiler begenmeli. USU programma üpjünçiligi, ähli önümçilik meselelerine gözegçilik etmäge we USU programma bazasynda saklanýan ýerine ýetirilen hereketleri hasaba almaga kömek edýär. Hasapçylyk programmamyz salon baradaky ähli maglumatlary saklaýar we degişli maliýe kararlaryny kabul etmek üçin ýolbaşçylar üçin ähli maglumatlary ýygnaýar. Şeýlelikde, programma awtomatiki usulda hasabat döredip biler. Mundan başga-da, bu maglumatlary aňsatlyk bilen öwrenip bilersiňiz.

Müşderilere ideg bilen birlikde ýeterlik üns berilýär. Bezeg salonyňyz girdejili bolup biler we işgärleriňiz utgaşdyrylmalydyr. Hünärmenleriň her biri belli bir pursatda näme etmelidigini bilýär. Galyberse-de, toplum her bir işgäriň iş stolunda habarnamalary görkezýär, bu gaty peýdaly. Mundan başga-da, habar beriş ulgamy dolandyryjynyň dogry dolandyryş kararlaryny kabul etmegi üçin hem işläp biler.

USU programma üpjünçiligi, öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirmek salonynyň işlemegi üçin döredildi we girdeji çeşmelerinden we çykdajylaryň bar sebäplerinden habarly bolmak üçin maliýe serişdeleri bilen işlemäge kömek edýär. Relevanthli degişli maglumatlar awtomatiki usulda ýygnalyp, salonyň maglumat zerurlyklaryny doly üpjün edýär. Maglumat örän düşnükli formatda hödürlenýär, munuň üçin programma soňky nesliň grafiklerini we diagrammalaryny ulanýar.

Mundan başga-da, maglumatlaryň galan elementlerini has jikme-jik öwrenip bilersiňiz, grafiklerdäki aýratyn segmentleri öçürip bilersiňiz. Şereketiňizde işlemek programmamyza uly peýdalar getirýär. Bu programma maglumatlary degişli bukjalara we neşir bölümlerine guraýar. Mysal üçin, "Işgärler" atly bölüm açsaňyz, kompaniýada işleýän adamlar hakda maglumat elýeterli bolar. Bu ýerde aragatnaşyk hünärmenlerini, ýöriteleşdirilen maglumatlary we hatda her bir hünärmen üçin aýlyk tapyp bilersiňiz.

USU programma üpjünçiligini ösdürmek toparynyň giňişleýin salon iş çözgüdi, kompaniýada haýsy ulaglaryň bardygy barada maglumatlary öwrenmäge mümkinçilik berýär. Munuň üçin zerur maglumatlar guralyp, kompaniýanyň peýdasyna ulanylyp bilner. Ulag goýmasyny açyň we ýurtda haýsy sürüjileriň bardygyny, belli bir ulagyň haýsy ýangyç ulanýandygyny we üpjünçilik daşamak üçin haýsy tirkeglere bil baglap biljekdigiňizi bilip bilersiňiz.

Dogry ideg ediň we salonda işi hiç hili kynçylyksyz ýerine ýetiriň. Hasapçylyk programmamyz, işleriň ähli görnüşini hasaba almaga we iň möhüm maglumatlary ýatdan çykarmaga kömek etmelidir. Bar bolan çeşmeleri iň rasional usulda ulanyp bileris. Olaryň paýlanyşy ýeterlik we ýokary hilli bolmaly. Öz ösüşiňiz üçin boş wagtyňyzyň bolmagy sebäpli düýbünden täze hünär derejesine ýetersiňiz. Mundan başga-da, salonyň işi üçin buhgalteriýa programma üpjünçiligini ulananyňyzda, haýwanlara ideg edip bilersiňiz we ýekeje müşderini hem gözegçiliksiz goýup bilersiňiz.

Müşderiler kanagatlanarlar, sebäbi hyzmat ýokary hilli bolar we hyzmat çalt we sypaýy bolar. Hyzmatdan näderejede kanagatlanýandyklary barada SMS habary bilen işgärleriňize we hatda müşderileriň gözleglerine gözegçilik edip bilersiňiz. Mundan başga-da, buhgalteriýa programma üpjünçiligimiz bilen iň gowy we erbet işgärleriňizi hem kesgitläp bilersiňiz.

Hasapçylyk programmasy ähli zerur maglumatlary we hatda hakyna tutulan hünärmenleriňiziň belli bir önümçilik işini ýerine ýetirmek üçin sarp edýän wagtyny ýygnaýar. Tejribeli toparymyzdan buhgalter programmalaryny gurup, hiç hili kynçylyksyz işi ýerine ýetiriň. Möhüm ýagdaýlara öz wagtynda we kynçylyksyz jogap bermegi başarmaly; salony täze hil derejesine alyp, müşderileriňiz üçin hyzmatlary ýerine ýetiriň.

Recordazgy wagtynda täze hasaplara hyzmat edip bilersiňiz, bu iş öndürijiliginiň has-da ýokarlanmagyny we netijede müşderileriňiziň wepalylyk derejesini ýokarlandyrmagy üpjün edýär. USU programma üpjünçiligini ösdürmek topary tarapyndan bu buhgalteriýa programmasy, resminamalaryňyzyň dowamynda senäni awtomatiki kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Gerekli düzedişler girizmek isleseňiz el bilen giriş opsiýasyny ulanyp bilersiňiz. Geliň, programmamyzyň başga haýsy aýratynlyklaryny hödürleýändigini göreliň.

Bejeriş salonynyň işiniň buhgalter programmasynyň kömegi bilen resminamalary awtomatiki dörediň. Müşderiler bilen netijeli we köp kynçylyksyz aragatnaşyk gurup bilersiňiz. Islendik maglumat hasaba alynyp, zerurlyk ýüze çykanda gözden geçirilip bilner. Degişli maglumatlary gözlemek haýwanlar üçin bu programma girizilen ýörite ulgamyň kömegi bilen amala aşyrylýar. Gözleg maglumatlary ýörite süzgüçler toplumy arkaly güýçlendirilýär. Haýwanlar üçin gözellik salonynyň işi üçin hasapçylyk programmamyzy resmi portalymyzdan demo görnüşi görnüşinde mugt göçürip alyp bilersiňiz.

Salonlar üçin buhgalteriýa programmamyz, has çalt we has netijeli hyzmat bermäge mümkinçilik berýän eseri dogry bölmäge mümkinçilik berýär. Işgärler öz işlerini buhgalter programmasynyň kömegi bilen hiç hili kynçylyksyz ýerine ýetirip bilerler, sebäbi buhgalteriýa programmasy olara kömek edýär. Adaty müşderiler kanagatlanar we çeýe buhgalteriýa çözgüdimizi ulansaňyz, salonyňyza dostlaryna maslahat bermek islär.