Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bezeg salonyny dolandyrmak

Bezeg salonyny dolandyrmak • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bezeg salonyny dolandyrmak
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Bezeg salonynyň dolandyryşyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Haýwanlary bejermek salonlary, hiline zyýan bermezden her gün hyzmatlaryň sanyny köpeltmek üçin işlerini awtomatlaşdyrmaga synanyşýarlar. Salonlar üçin programma üpjünçiliginiň ösüşi hem durmaýar. Bejeriş salonyny dolandyrmak resminamalar salgyt gullugyna tabşyrylan pursatyndan başlaýar. Ondan öň, işiň tebigaty we öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirmek salonynda dolandyrmaly hyzmatlaryň görnüşleri barada karar bermeli.

Haýwanlary bejermek salonyny dolandyrmak ýokary hünär derejesini talap edýär, sebäbi bu ýörite hünärleri talap edýär. Şeýle işler öý haýwanlarynyň we olaryň eýeleriniň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Haýwanyň gözelligi diňe bir arassaçylygyna däl, daşky görnüşine-de baglydyr. USU Programma üpjünçiligi atly ýörite programmanyň kömegi bilen, bezeg hyzmatlaryny hödürleýän ähli salonlar, müşderilerini bezeg salonynyň web sahypasynda sanly nobat bilen hasaba alyp bilerler. Şeýlelik bilen işgäri we müşderiler üçin amatly wagty saýlap bilersiňiz.

USU programma üpjünçiligi salonyň ähli işgärlerini dürli pudaklarda dolandyrýar, şonuň üçin size jemlenen hasabat döretmäge mümkinçilik berýär. Aýlyklar her bölek üçin hasaplanýar we önümçiligiň derejesine baglydyr. Sazlama, her ussanyň iş derejesini we islegini görkezýän grafikleri döretmäge mümkinçilik berýär. Rasional dolandyryş işgärlerden has köp peýdany gazanmaga we işiň hilini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Bezeg salonyny dolandyrmak möhüm bir tarap, sebäbi bu işiň üstünligini kesgitleýär. Elmydama ideg salonynyň rahat işlemegine we iş wagtynyň azalmagyna çalyşýarys. Haýwanlary ösdürip ýetişdirmek täze girdeji çeşmesidir.

Bejeriş salonyndaky maglumatlary dolandyrmak, ähli zerur müşderi maglumatlary öz içine alýan sanly maliýe journalurnalynda bolup geçýär. Ilkinji sapar gelenleriň profili döredilýär. Onda müşderiniň ady, haýwanyň ady, ýaşy we beýleki käbir goşmaça maglumatlar bar. Programma ýekeje müşderi bazasyny saklaýar, şonuň üçin hödürlenýän saparlaryň we hyzmatlaryň sanyny kesgitläp bilersiňiz. Bu indiki gezek tölenip bilinjek bonuslary hasaplamaga kömek edýär.

Müşderi dolandyryş programmasynda ýazgy döredilýär, soň bolsa umumy hasabatda bolýar. Bu girdejini we maddy çykdajylary hasaplamak üçin zerurdyr. Işe başlamazdan ozal ýolbaşçylar hyzmatlary amala aşyrmak üçin zerur boljak takmynan mukdaryny kesgitleýärler. Aksiýalar resminamalar alnandan soň resminamalara laýyklykda ýazylýar. Haýwanlaryň we adamyň ulanylyşynyň howpsuzlygyny görkezýän ýörite şahadatnamalaryň barlygyna gözegçilik etmek zerurdyr. Clihli müşderileriň sanawy bolan ideg salonynda aýratyn elektron tablisasy saklanýar. Bu, kompaniýanyň dürli işgärlerine bolan islegi kesgitlemäge kömek edýär. Amaldan öň ähli materiallar berk işlenýär we hemme zadyň önelgesiz bolmagyny üpjün edýär. Ine, şereket sütükli müşderilerine alada edýändigini görkezýär. Salonyň içi diňe bir ideg üçin däl, eýsem estetika üçinem jogapkärdir. Gelýänleri rahat duýmak üçin gowy atmosfera döretmek möhümdir. Bu tarap aýratyn çykdajy elementidir, şonuň üçin çykdajylary dolandyrmak zerurdyr. Managementörite dolandyryş programmasy, salony öň görmedik derejämizde giňeltmäge kömek etjek goşmaça çeşmeler tapmaga kömek edip, bu meselede kömek etmäge taýyn. Haýwanlaryň bezeg salonyny dolandyrmaga kömek etjek USU programma üpjünçiliginiň käbir aýratynlyklaryna göz aýlalyň.

Haýwanlara ideg salonynda iş amallaryny doly awtomatlaşdyrmak. Sanly ulgamda ýönekeý we ýönekeýleşdirilen iş. Web sahypasyny ulanyp, saparlary hasaba almak. Bonus kartlary we programmalary. Ulanyjy ady we parol bilen howpsuzlygyňyzy goraň. Her ýurduň kanuny ülňülerine laýyk gelmek. Owadan iş stoly programma dizaýny. Iş tejribesini öz islegiňize görä düzmäge mümkinçilik berýän amatly konfigurasiýa menýusy. Çalt menýuda aňsat giriş. Hasapçylyk we salgyt hasabaty. Gözellik salonlarynda we ideg merkezlerinde işlemek. Haýwanlaryň we olaryň eýeleriniň müşderi bazasyny saklamak. Konsolidirlenen hasabat. Elmydama iň täze maliýe salgylanma maglumatlary.

USU programma üpjünçiligi uly we kiçi salonlarda ulanylyp bilner. Birkemsiz köpugurlylyk we yzygiderlilik we üznüksizlik, öý haýwanlary ösdürip ýetişdirmek salonynda pul akymyna gözegçilik etmek üçin hasaplamalary we bahalandyrmalary amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.

Bezeg hyzmatlary, saç kesmek, manikýur we başgalar. Qualityokary derejede hil dolandyryşy. Bezeg salonlarynyň girdejiligini kesgitlemek. Hyzmat derejesine baha bermek. Haýwanlar üçin ýokary hyzmat. Belli bir işçi üçin gözellik salonyndaky programmalary dolandyrmak. Girdejiler we çykdajylar kitabyny ýöretmek. Hasaba alyş gündeligi Specialörite gollanmalar we klassifikatorlar. Zähmetsöýer işgärler üçin bonuslar bilen töleg. SMS habarnamasy. Habar býulleteni. Talap boýunça wideo gözegçiligini dolandyrmak. Töleg gijikdirmelerini kesgitlemek. Maliýe görkezijileriniň derňewi. Sintetiki we analitiki buhgalteriýa. Aýlyklar we işgärleri dolandyrmak. Grafalaryň dizaýny. Programma üpjünçiligini döredijiler bilen yzygiderli seslenme. Maglumat bazasyndaky maglumatlaryň yzygiderli ätiýaçlyk nusgasy. USU programma üpjünçiliginde üpjün edijiler we müşderi dolandyryşy we başga-da köp aýratynlyklar bar!