Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bezeg salonyny awtomatlaşdyrmak

Bezeg salonyny awtomatlaşdyrmak • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bezeg salonyny awtomatlaşdyrmak
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Döwlet ykdysadyýetiniň häzirki zaman ösüşi täze pudaklaryň döremegini öz içine alýar. Täze we girdejili iş ugurlarynyň döremegi, ýokary hilli iş dolandyryşyny üpjün etjek ýörite maglumat tehnologiýalaryny talap edýär. Salon salonynyň iş tertibi bazaryň üpjünçiligine we islegine gözegçilik etmek, müşderi hyzmatyna gözegçilik etmek, hasabat taýýarlamak we kanuny kadalara we ülňülere laýyklygy öz içine alýar. Her tarap esaslandyryş resminamalarynda ýazylýar.

Haýwan salonynyň iş akymynyň öz aýratynlyklary bar, şonuň üçin içerki prosesi awtomatlaşdyrmak üçin degişli programmany saýlamaly. USU programma üpjünçiligi islendik kompaniýanyň ykdysady işlerini doly dolandyrmagy üpjün edýär. Iş çylşyrymlylygynyň derejesine we işgärleriň iş ýüküne garamazdan, taktikany we ösüş strategiýalaryny işläp düzmek üçin dolandyryş üçin zerur bolan öz wagtynda hasabat berýär.

USU programma üpjünçiliginde işlemek üçin ilki bilen ähli awtomatlaşdyryş sazlamalaryny dogry gurmaly we awtomatlaşdyrma we dolandyryş usulyýetini kesgitlemeli. Öňdebaryjy ölçegleriň kömegi bilen dolandyryşyň hiç bir ugruna üns berilmez. Gurlan kömekçi, hatda başlangyç hökmünde hem programma üpjünçiligine çalt öwrenişmäge kömek eder. Operationshli amallar hronologiki tertipde ýazylýar. Adaty geleşik ýa-da şablon ulanyp, täze awtomatlaşdyryş programmasyny döredip bilersiňiz. Bejeriş salonynyň işi goşmaça platformalary ulanmazdan doly awtomatlaşdyrylar. Bejeriş hyzmatlaryny hödürleýän her bir salonda ulanylýan tehnologiýalar we materiallar baradaky ähli resminamalar elmydama awtomatlaşdyryş programmamyz bilen görkezilmelidir. Islenilmeýän netijelerden gaça durmak üçin ynamdar üpjün edijilerden ideg önümlerini satyn alýarys. Estetika we gözellik ýoldaş häsiýetlerdir, şonuň üçin salonlaryň daşky görnüşi hemişe ýokarda bolmaly. Haýwanlara ideg etmek, işgärleri gowy taýýarlamagy ýa-da programma üpjünçiligini awtomatlaşdyrmagy talap edýän gaty talaply hünärdir.

Eser bilen baglanyşyklylykda direktoryň hereketleriniň tertibi esasy orny eýeleýär. Iş ýeriniň we gurallaryň arassaçylygy elmydama ünsli we düýpli berjaý edilmelidir. Her bir müşderi sessiýasyndan we bezeginden soň ähli gözellik salonynyň ýerleri düýpli arassalanmalydyr. Arassalaýyş salonyna hyzmat etmek, haýwanlaryň saglygyna täsir edip bilýänligi sebäpli, bezeg işinde iň möhüm elementleriň biri hasaplanýar. Haýwana ideg etmek diňe bir onuň gözelligini däl, eýsem eýesiniň haýwany ösdürip ýetişdirmek we haýwana bolan söýgüsini görkezýän aladany hem görkezýär.

Bezeg salonlarynyň işlemegi üçin ilki bilen esasy hyzmatlary, şeýle hem mümkin bolan müşderileri - haýwanlary sanawlaşdyrýan kompaniýanyň ösüşi üçin syýasaty düzmeli. Maksatnamamyzda dürli dürli bahalar bilen, şeýle hem işgärleriň iş tertibi bilen baha sanawyny döredip bilersiňiz. Işgärleriň önümçiligini artdyrmak üçin müşderileriň ähli isleglerini dogry paýlamaly. Önümçilik kuwwaty doly ýüklenende ideg salonynyň üznüksiz işlemegi kepillendirilýär. Işgärler üçin hyzmatlar barada ygtybarly maglumat almak möhümdir, sebäbi aýlyk haklary hasaplamada bölekleýin. Kepillendirilen amallaryň ýygylygyna laýyk gelmek, ähli işgärleriň ýokary hilli işe gyzyklanmasyny üpjün edýär. Salonyňyzyň pudagyňyzyň iň esasy kompaniýasyna öwrülmegine kömek etjek awtomatlaşdyryş programmamyzyň käbir beýleki aýratynlyklaryna göz aýlalyň.

Üznüksiz konfigurasiýa işi. Döwrebap aýratynlyklar, işleýiş we komponentler. Amallaryň amatly ýeri. Salon amallaryny awtomatlaşdyrmak we optimizasiýa. Takyk awtomatlaşdyryş we salgyt hasabaty. Wagtynda takyk maglumat maglumatlary bermek. Web sahypasy bilen mümkin integrasiýa. Gözellik salonlarynda we ideg merkezlerinde işlemek öňkülerinden has amatly, has täsirli we girdejili bolar. Salgyt stawkalaryny hasaplamak awtomatiki usulda amala aşyrylar, ýagny işiňizi awtomatlaşdyrmagyň bu tarapy barada alada etmeli dälsiňiz. Belli bir döwürde öndürijilik derejesini görkezjek işgärler üçin iş ýük grafikleri. Kanun kadalaryna we kanunlaryna boýun bolmak. Möhleti geçen ideg önümlerini kesgitlemek. Inönekeýleşdirilen we tertipleşdirilen inwentar dolandyryşy we awtomatlaşdyryş. Islendik wagtda islendik işgäriň işine gözegçilik etmek. Hyzmat derejesine baha bermek. Bank hasabaty we beýleki resminamalar awtomatiki usulda döredilip bilner. Hil barlagy. Hereket gündeligi Uzak möhletli we gysga möhletli meýilnamalary düzmek. Hasabatlary jemlemek. Işgärleriň aýlyk haklaryny taýýarlamak. Employeeshli işgärleriň bir maglumatlar bazasyndaky özara gatnaşygy ähli işgärlere şol bir maglumat bazasyna girmek bilen bir wagtyň özünde birek-birege päsgel bermezden işini awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berer.

Müşderileriň hemmesi bir ýerde. Salonyň ähli maliýe maglumatlarynyň meýilleşdirilen ätiýaçlyk nusgasy. Islendik ugurda mümkin durmuşa geçirmek. Maglumat bazasyny başga bir programma üpjünçiliginden geçirmek. Köpdürlüligi. Bejeriş hyzmatlaryny dolandyrmak. Specialörite klassifikatorlar, maliýe joururnallary we maglumat kitaplary. Müşderiniň pikirine baha bermek. Tamamlanmagyny aňsatlaşdyrmak üçin uly amallary kiçi böleklere bölmek. Hasap-faktura we resminama belliklerini taýýarlamak. USU programma üpjünçiliginiň işiniň yzygiderliligi we dowamlylygy ony mümkin boldugyça ygtybarly eder. Dolandyryş taraplaryna baha bermegiň usullaryny saýlamak. Wagtlaýyn ulgam gözegçiligi. Maliýe görkezijileriniň derňewi. USU programma üpjünçiliginiň synag wersiýasy web sahypamyzda mugt elýeterlidir.