Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bezeg salony üçin programma üpjünçiligi

Bezeg salony üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bezeg salony üçin programma üpjünçiligi
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Bezeg salony üçin programma üpjünçiligini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtomatlaşdyrylan salon salony programma üpjünçiligi müşderileri yzarlamaga, işgärleriň aýlyk haklaryny hasaplamaga we hasabat taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Gözellik, daş-töweregiň estetikasynyň esasy görkezijilerinden biridir. Salonlar we bezeg merkezleri öý haýwanlaryna kömek etmäge synanyşýarlar we eýeleri elmydama özüne çekiji. Häzirki wagtda bu iş ugry ösüşinde güýçlenýär. Haýwanlary bejermek salony programma üpjünçiligi kompaniýadaky ähli işgärleriň işine hakyky wagtda gözegçilik edýär. Iň täze tehnologiýalaryň kömegi bilen hyzmatlary hasaba almak sanly programma üpjünçiligi arkaly amala aşyrylýar, bu ýerde öý haýwanyňyz bilen işlemek we amatly wagt üçin hünärmen saýlap bilersiňiz. Ösen programma üpjünçiligi, müşderiler salonyňyza girenlerinde bal ýygnamaga mümkinçilik berýär. Bu yzygiderli gelýänler üçin ajaýyp.

USU programma üpjünçiligi, salonyňyza sazlap boljak dürli konfigurasiýalar bilen gelýär. Onlaýn görkeziji programma üpjünçiligini üznüksiz dolandyrmaga kömek edýär. Her bir amal üçin, ähli zerur maglumatlaryň sanawy bolan programma üpjünçiliginde aýratyn ýazgy döredilýär; eýesi, maliýe maglumatlary aýratynlyklary we goşmaça maglumatlar. Umumy maglumatlar bazasynyň kömegi bilen, ideg hyzmatlary, manikýur, geňeşmeler we başga-da köp saparlary we görkezmeleri göz öňünde tutup bilersiňiz.

Gözellik salonlary dolandyryşa işgärleriň işini yzarlamaga mümkinçilik berýän programma üpjünçiligini düzýär. Hyzmatlaryň hiline baha bermek bilen ussalara islegiň sanawy düzülýär. USU-nyň programma üpjünçiligi, gözelligi we amatlylygy üçin programma üpjünçiligi bazaryndaky iň oňat buhgalter çözgütlerinden biridir. Gurlan sanly kömekçi iň köp ýaýran soraglara jogap berip biler. Adaty geleşik şablonlary buhgalteriýa ýazgylaryny döretmäge kömek edýär. Bu täze işleýänler üçin möhümdir.

Bezeg salonlary seresaply bezegi talap edýän köp öý haýwanlarynda ýöriteleşýär. Gözellik salonynyň işgärleri haýwanlaryň rahatlygyny göz öňünde tutup, ýokary hilli işleri ýerine ýetirýärler. Amaldan öň iş ýerleri we materiallar düýpli arassalanýar. Jaýlar elmydama arassa bolmaly. Sanly gatnaşyjylary dolandyrmak programma üpjünçiliginiň kömegi bilen guramanyň ýolbaşçylary işgärleriň iş tertibi barada takyk maglumatlary alýarlar. Bu bir-biriniň üstünden düşmekden gaça durýar.

Salonlar we gözellik merkezleri üçin programma üpjünçiligi ussalar we hyzmat meýdançalary tarapyndan islegiň we islegiň mukdaryna gözegçilik edýär. Diňe iň möhüm proseduralar ileri tutulmalydyr. Şeýlelik bilen girdejini ulaldyp bilersiňiz. Her aýyň ahyrynda kompaniýanyň ýolbaşçylary maliýe netijeleriniň seljermesini alýar we soňra ösüş we mahabat üçin dolandyryş kararlaryny kabul edýär. Şeýle hem bu pudakdaky bäsdeşleriň ortaça görkezijilerine statistik gözegçilik etmek peýdalydyr.

USU programma üpjünçiligi ähli şahalaryň işlemegini üpjün etmek üçin ähli amallara gözegçilik edýär. Önümçilik kuwwatyny optimizirlemäge we gizlin ätiýaçlyklary gözlemäge mümkinçilik berýär. Bu, esasanam täze bezeg salony üçin möhümdir. Programma üpjünçiliginiň hödürleýän has ösen aýratynlyklaryna göz aýlalyň.

USU Programma üpjünçiligi, şeýle salonlary awtomatlaşdyrmaga we dolandyrmaga we kompaniýadaky ähli amallary diýen ýaly ýönekeýleşdirmäge kömek etjek salonlar üçin häzirki zaman buhgalter programma üpjünçiligi çözgüdi. Programma üpjünçiligimiz, yzygiderli gözegçilik we prosesi awtomatlaşdyrmak arkaly ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär. Howpsuzlyk giriş we parol bilen üpjün edilýär. Obýektleriň toparlarynyň çäksiz döredilmegi. Uzak we gysga möhletli meýilnamalar we meýilnamalar düzmek. Kombinirlenen maglumatlar bezeg salonlaryny işlemegi aňsatlaşdyrar. Hasap we salgyt hasabatlaryny döretmek. Işgärleriň aýlyk haklaryny taýýarlamak. Umuman pul akymyna gözegçilik. Girdejileriň we çykdajylaryň sanawy.

Kanunlary we düzgünleri berjaý etmek. Töleg USU programma üpjünçiligi bilen optimallaşdyryldy. Haýwanlary bezemek salonlaryna we gözellik merkezlerine hyzmat etmek. Hasap-fakturalar we ýük tölegleri programma üpjünçiligimizde çalt we netijeli ýygnalyp bilner. Salon üçin hasap we pul akymlaryny dolandyrmak. Web sahypasy bilen aňsat integrasiýa. Adaty formalaryň galyplary. Hakyky salgylanma maglumatlary. Sintetiki we analitiki buhgalteriýa. Programma üpjünçiliginde bir müşderi üçin amatly maglumatlar bazasy.

Haýwan kartoçkalary Bejeriş salonlary üçin nyrhlary hasaplamak. Hasaplamalar we bahalandyrmalar programma üpjünçiligi tarapyndan awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Dürli ykdysady pudaklarda mümkin ulanmak. Hyzmatlaryň hiline baha bermek.

Manikýur we pedikýur hyzmatlary berilýär. Internet arkaly bezeg salonlaryny sanly dolandyrmak. Müşderilere köpçülikleýin poçta ibermek hakykatdanam täsirli mahabat üçin hem mümkindir.

Wideo gözegçilik haýyşy boýunça elýeterlidir. Maglumatlary ekranda görkeziň.

Maliýe we tehniki maglumatlar binýadynyň berilmegine gözegçilik. Maliýe görkezijileriniň uniwersallygy. Referenceörite salgylanma gollanmalary, düzülişler we klassifikatorlar programma bilen gelýär, buhgalter hasabatyny has amatly edýär. Maliýe ýagdaýynyň we ýagdaýynyň derňewi.

Girdejiligini hasaplamak. Müşderileriň bezeg salonlaryna akymyny kesgitlemek. Gurlan sanly kömekçi. Programmanyň häzirki zaman konfigurasiýasy. Hyzmatlaryň paýhasly paýlanyşy. Aýlyk we işgärler

Amatly ulanyjy menýusynda kompaniýanyň işgärleriniň netijeliligine gözegçilik etmek.