Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bezeg salonyna gözegçilik

Bezeg salonyna gözegçilik • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bezeg salonyna gözegçilik
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Bezeg salonynyň gözegçiligini satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gözellik salonynyň dolandyryş programmasy, şeýle hem ideg programmasy gözellik salonyndaky iş proseslerini dogry guramaga mümkinçilik berýär we işini doly awtomatlaşdyrýar. Islendik bezeg işini alyp barýarka, her bir salon işgäriň jogapkärçiligini awtomatlaşdyrmak üçin bitewi maglumat bazasynyň ulgamyny ulanmak möhümdir. Bejeriş salonynyň hödürlenen dolandyryş programmasy gözellik salony üçin işleýän programma üpjünçiligine meňzeýär, ýöne köp aýratynlygy bar. Şeýle dükanlara ideg programmasynyň kömegi bilen müşderi bazasyny saklap bilersiňiz, ideg salonynyň müşderileri barada ähli zerur maglumatlary girizip bilersiňiz we ähli arzanladyşlary we dürli bonuslary göz öňünde tutup bilersiňiz. Programmada aýyrmalary dolandyrmak, ähli iş ýazgylaryny we boş wagtlaryny göz öňünde tutup, käbir işgärleriň öňki resminamalarynyň ýazgylaryny ýöretmäge mümkinçilik berýär.

Gözellik salonynyň işi, beýleki iş ugurlary ýaly, önümçiligiň ähli taraplaryna üns berilmegini talap edýär, elbetde, ösmek we ösmek isleýän çynlakaý gurama bolmasa. Dolandyryş programmasy bilen haýwan söwdasyny bellige almak, ähli girdejileri we emläkleri yzarlamaga kömek edip biler. Programma üpjünçiligimizdäki ýörite hasabatlarymyz bilen, salon dolandyryjyňyz, müşderileriň ýerine ýetirýän hyzmatlary, maglumat çeşmeleri we başga-da köp zatlary görüp biler. Şeýle hem, saç dükanyňyzyň girdejisini we girdejiligini islendik döwürde bahalandyryp biljek ýörite maliýe resminamalary bar. Umuman aýdanyňda, saç salonyna gözegçilik programma üpjünçiligi ösüş we ösüş ýolundaky saç dükany üçin ajaýyp saýlawdyr, sebäbi saç dükany amallarynyň awtomatlaşdyrylmagy iş wagtyny tygşytlaýar. Saç kesmek üçin programmany programmanyň demo görnüşi hökmünde kompaniýamyzyň web sahypasyndan göçürip alyp bilersiňiz. Demo wersiýasynda dükanyňyzyň hasabyny düzüp bilersiňiz, ýöne çäkli derejede. Rasional dolandyryş bilen, öý haýwanyň salonynyň täze müşderileri nädip çalt gazanjakdygyny duýmarsyňyz!

Islendik kompaniýa gözegçilik edende, giňişleýin iş ulgamyny döretmek möhümdir. Haýwanlar salony ulgamy bir müşderi bazasyny gurnaýar. Gözellik salonyna gözegçilik programma üpjünçiligimiz, islendik işgär bilen öňünden duşuşýar. Haýwan gözelligi salonyny dolandyrmak programmasy, hassalyk rugsadyny we dynç alyş günlerini göz öňünde tutup, işgärleriň çalşygyny gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär. Işçileriň iş meýilnamalaryny dolandyrmak bilen, her bir işgär üçin pul mukdaryny hasaplap bilersiňiz. Saç kesýänleri dolandyrmak üçin ýüztutma synag satyn almak üçin harytlaryň sanyny hasaplamaga mümkinçilik berýär. Gözelligi dolandyrmak programmasy, gözellik dükanlarynda kabul edilen nyrhlara laýyklykda her bir işgäriň şahsy ýeňillikleri üçin aýlyk hasaplamalaryny üpjün edýär.

Aýyryş hasaby Gözellik programmasy, müşderileriň gözellik dükanlaryna baryp görmegini saklaýar.

Awtomatlaşdyrylan programma bilen dolandyryş hasaby, kompaniýanyň oňyn keşbini döretmekde wepaly hyzmatdaş. Maliýe dolandyryşy, gözellik salonyna gözegçilik programma üpjünçiligimizi guranymyzdan soň ýönekeý we täsirli bolýar.

Dolandyryşy gowulandyrmak üçin köp güýç sarp etmegiň zerurlygy ýok - ulgam köp meseläni awtomatiki çözer. Seresaplylyk programmasyndaky meýilnama görkezijileri takyk, zerur bolsa ösüş meýilnamasyny düzedip bolýar, bu bolsa buhgalter hasabatynyň hilini ýokarlandyrmaga oňyn täsir edýär. Salgyt gullugynyň hasabaty awtomatiki düzgünleşdirmek ulgamynda ýalňyşlyklar bolmazdan çalt döredilip bilner. Şereketiňizdäki höwes, esasan, ideg kompaniýasynyň işini ýönekeýleşdirýän we ýeňilleşdirýän programmamyzy gurnamaga esaslanyp biler. Gözellik salonyny dolandyrmak programmasynda awtomatiki müşderi dolandyryşy islendik resminamalaryň döredilmegini öz içine alýar. Awtomatlaşdyryş bilen aýyrmalary dolandyrmak enjamlaryň we materiallaryň ätiýaçlyklaryny hasaba alýar. Haýwan salonyna gözegçilik hem satuw, hem-de iş prosesinde ulanylýan materiallar üçin amala aşyrylýar.

Programmamyzy ulanyp, okuwdan soň we beýany ýa-da dürli görkezmeleri derrew ulanyp bilersiňiz. Awtomatlaşdyrylan programmamyzda, her bir işçiniň işine rugsat berlen gözegçilikde öz çäkleriňizi kesgitläp bilersiňiz. Bejeriş hyzmatlaryňyzyň awtomatlaşdyrylyşyny optimizirlände ähli enjamlary göz öňünde tutup bolar. Ulanyjy menýusynyň ähli bölümlerine gözegçilik etmek aňsat. Gözellik biznes dolandyryş programma üpjünçiligiňiz, işleýän wagtyňyz enjamlary takyk hasaplamaga mümkinçilik berýär. Hasap programmasyny ulanyp, ideg salonyna gözegçilik edip, kompaniýanyň ähli ussatlarynyň iş netijeliligini ýokarlandyryp bilersiňiz. Bu seresaply hasaba alyş bilen, dürli bonuslar we sowgat hyzmatlary bilen müşderileri begendirip bilersiňiz. Mundan başga-da, programma üpjünçiligimiz şeýle arzanladyşlaryň we bonuslaryň hemmesini dolandyrýar. USU programma üpjünçiligi bilen haýwanlaryň gözellik salonyna gözegçilik we buhgalteriýa birnäçe esse aňsatlaşdyrylar. Salonyňyzy saklamak administratoryň maglumat bazasyna gözegçilik etmegiň üstünde işlemegine mümkinçilik berýär. Haýwan salony biznesi, kompaniýanyň işine gözegçilik edýän iň ýokary ösüşdir. Redaktirleme işleri, USU programma üpjünçiliginde görüp boljak harytlar we materiallar çeşmeleriniň awtomatiki gözegçiligini goldaýar.

Haýwanlaryň maliýe hasabatlaryny yzarlamak, salonyňyzda yzygiderli müşderileri edýär. Salgylar bölüminde müşderileri dolandyrmak aňsat. Bezeg salonlaryny awtomatlaşdyrmak üçin Windows operasiýa ulgamy bolan islendik kompýuter gerek. Bu dolandyryş programmasy elit salony we başlangyç salon tarapyndan ulanylyp bilner. Şepagat uýalary salonlary üçin bu hasapçylyk programmasynda dolandyryjy, hatda iş ýerinden çykmanam gözegçilik edip biler. Salonlar üçin öňdebaryjy buhgalteriýa programmamyzy şu gün demo görnüşinde göçürip alyň!