Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bezeg salony üçin maksatnama

Bezeg salony üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Bezeg salony üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany bezeg salony üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ykdysady pudaklaryň ösüşi henizem durmaýar. Işlerini doly awtomatlaşdyrmak isleýän täze iş ugurlary yzygiderli ýüze çykýar. Bezeg salony üçin programmanyň öz aýratynlyklary bar, şonuň üçin dolandyryşa başlamazdan ozal başlangyç bezeg salonynyň her bir eýesi özüne laýyk programma tapmaly. Haýwanlar bilen we zyýansyz gelýänlere berk gözegçilik etmek we materiallary sarp etmek optimallaşdyrylmalydyr.

Haýwanlara ideg salonyny dolandyrmak maksatnamasy esasy hyzmatlaryň klassifikasiýalaryna görä bölünmegini üpjün edýär. Procedureshli amallar iş wagtyndan gaça durmak we önümçiligiň hilini ýokarlandyrmak üçin işgärleriň arasynda paýlanylýar. Işiň dogry gurulmagy, bar bolan önümçilik desgalaryndan has netijeli peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Salonda diňe bir ýokary hilli ýazgylary saklamak däl, eýsem myhmanlara, haýwanlara we işgärlere wepalylyk hem möhümdir.

USU Programma üpjünçiliginde islendik iş alyp bilersiňiz. Mysal üçin, azyk önümçiligi, ulag hyzmatlary, lombardlar we adamlara ideg we aýyrmalar bilen baglanyşykly işler. Her kompaniýanyň aýratynlyklary programmanyň içerki sazlamalaryna täsir edýär. Bu programma üpjünçiliginde salonyň işiniň her tarapyny emele getirýän ösen parametrler bar.

Bezeg salonlarynda, bezeg, saç kesmek we makiýa up etmek üçin müşderileriň saparlaryny dogry ýazmak möhümdir we bezeg işlerinde estetiki keşbi döretmek üçin pişikler, itler we gemrijiler ýaly dürli haýwanlar bilen gelýänleriň akymyna gözegçilik edýärsiňiz. Her bir bezeg salony hil derejesini ýokarlandyrmaga we pudakda ýokary wezipelere ýetmäge çalyşýar, şonuň üçin hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak möhümdir. Mümkin bolan alyjylaryň ösüşi bu işe hemişe goşmaça islegi görkezýär.

USU Programma üpjünçiligi atly salony redaktirleme programmasy maglumatlaryň çalt işlenmegini we maliýe görkezijileriniň täzelenmegini üpjün edýär. Gurlan kataloglaryň we klassifikatorlaryň kömegi bilen işjeňlik doly awtomatlaşdyrylýar, şonuň üçin wagt çykdajylary azalýar. Gowy programmany durmuşa geçirmek önümçilik däl çykdajylary azaltmaga we sargyt etmegiň öňüni alyp biler. Döwrebap konfigurasiýa her salonyň dolandyryjysynyň iş tertibini düzýär we iş ulgamyna görä zähmet hakyny hem hasaplaýar. Işgärleriň işine takyk gözegçilik edilmegi netijesinde, ideg salonynyň ýolbaşçylary iş baradaky soňky maglumatlara doly bil baglap bilerler.

USU programma üpjünçiligi haýwanlary bezemek salonynyň işini her tarapdan gowulandyrýar. Işçileriň iş ýüküne, hyzmatlaryň berilmegine, hyzmatyň hiline baha beriş derejesine, şeýle hem her gün dürli materiallaryň sarp edilişine gözegçilik edýäris. Dolandyryş meýilleşdirilen meseläniň haýsy göteriminiň ýerine ýetirilendigini we material we tehniki bazanyň nähili ulanylýandygyny islendik wagt kesgitläp biler. Işe başlamazdan ozal sarp edilýän materiallara zerurlyk hasaplanýar we belli bir döwür üçin hasaplanýar. Diňe mukdaryny kesgitlemek bilen çäklenmän, ýokary hilli önümler bilen mynasyp üpjün edijileri tapmak hem möhümdir. Productshli önümlerde ulanmak üçin hil we howpsuzlyk şahadatnamasy bolmaly. Alada edende, işçi gipoallergen häsiýetlerine göz ýetirmeli. Şepagat uýalarymyz programmasynyň başga haýsy aýratynlyklaryny hödürleýändigini göreliň.

Programmanyň häzirki zaman dizaýny, ony nädip ulanmalydygyny çalt öwrenmäge we hiç wagt özleşdirmäge kömek edýär. Çalt menýunyň amatly ýerleşişi hem muňa kömek edýär. Gurlan önümçilik senenamasy we kalkulýator salonyň ugruny meýilleşdirmäge we tertipleşdirmäge kömek eder. Ulanyjy ady we paroly bilen girmek ähli möhüm maglumatlary beýlekileriň girmeginden gorar. Çäklendirilmedik şahamça döretmek. Staffhli işgärleriň özara gatnaşygy. Hyzmat çykdajylaryny hakyky wagtda hasaplamak. Salona baryp görmek üçin elektron programma. Amallary awtomatlaşdyrmak. Meýilnamalary we meýilnamalary düzmek. Hyzmatlaryň hiline baha bermek. Töleg gijikdirmelerini kesgitlemek. Elektron ulgamlar arkaly töleg. SMS habarnamasy. E-poçta bilen habarnamalary ibermek. Bonuslaryň sanalmagy. Arzanladyş kartoçkalaryny bermek Müşderi bazasy. Bir programmada haýwanlara ideg etmek we hasaba almak. Salonda işleýänleriň arasynda iş paýlanyşy. Programmanyň bir bölegine görä aýlyk hasaplamasy. Hil barlagy. Dürli ykdysady pudaklarda mümkin durmuşa geçirmek. Çykdajylaryň we girdejileriň kitabyny ýöretmek. Hasap syýasaty sazlamalaryny saýlamak. Hasapçylyk we salgyt hasabaty. Maglumat bazasyndaky ähli maglumatlaryň meýilleşdirilen ätiýaçlyk nusgasy.

Wagtynda täzeläň. Programmada şepagat uýalarynyň hyzmatlaryny yzarlamak. Konfigurasiýany beýleki programma üpjünçiliginden geçirmek. Nagt pul akymyna gözegçilik. Materiallary sarp etmek.

Web sahypasy bilen integrasiýa. Lombard, redaktirlemek we başgalar ýaly käbir ýerlerde mümkin bolmagy.

Bezeg salony barada iň täze maliýe maglumatlary. Gurlan sanly kömekçi.

Hasabatyň jemlenmegi. Adaty formalaryň galyplary. Wakalaryň hronologiýasy. Haýwanlaryň baryp görmegini yzarlamak. Işewürlik gündeligi Esasy we goşmaça dolandyryş ugurlaryna hyzmat etmek. Köp mukdarda eltip bermek. Dolandyryjy üçin iş meýilnamasy. Maliýe derňewi. Hasap-fakturalary, hasap-fakturalary we ýük kagyzlaryny ýygnamak. Haýwanlar we başga-da köp zatlar hakda maglumat ýazmak. Programmanyň synag wersiýasyny hiç wagt tölemezden işleýşi bilen tanyşmak üçin iki hepde mugt göçürip alyň!