Ulanyjy islegleriniň hasaby
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ulanyjy islegleriniň hasaby

Ulanyjy islegleriniň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ulanyjy isleglerini hasaba almak, satuw bölüminiň netijeliligini seljermäge mümkinçilik berýän müşderiniň işjeňliginiň görkezijisidir. Awtomatlaşdyryş, ulanyjylaryň isleglerini hasaba almaga kömek edýär. Köpümiz e-poçta ýa-da Excel we onuň kärdeşlerini buhgalter ulgamy hökmünde ulanmaga öwrenişdik. Dogry süzülip we tertiplenip bilinýän maglumatlary jemlemek, buhgalter hasabatynyň esasy meselelerini çözmek üçin amatly guraldyr. Şeýle-de bolsa, haýyşlary goldamak, tabşyrmak we gaýtadan işlemek barada aýdylanda, e-poçta we Excel iň gowy gural däl. Galyberse-de, meselem, hatda SMS habarlary arkaly hem habar ibermäge rugsat bermeýärler. Ulanyjy programmalarynyň buhgalter talaplary, iň ýönekeý elektron tablisa gurallaryndan tapawutlylykda, dürli wariantlary durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Diňe ulanyjy haýyşlarynyň ýazgylaryny ýöretmek bilen çäklenmän, täjirçilik teklibini taýýarlamak, geleşigiň faktlaryny ýazga almak, müşderä maglumat goldawy bermek we hyzmatdan soňky çärelere kömek etmek bilen meşgullanýar. USU Programma üpjünçiliginiň buhgalter programma üpjünçiligi ulgamy ýönekeý we ulanyjy üçin amatly önüm. Ösüş wagtynda, wagt sarp etmän programmalary aňsatlyk bilen hasaba alyp bilersiňiz, sebäbi haýyşlar awtomatiki hasaba alynýar. Hasaba alynmak üçin, internete birikdirilen ýagdaýynda elektron poçta, gyssagly habarlar, onlaýn dükan arkaly awtomatiki iberilip bilner. Resminamalary doldurmak barada aýdylanda bolsa, awtomatiki usulda edilip bilner, mysal üçin jikme-jiklikleri awtomatiki dolduryň. USU Programma üpjünçiliginde, ulanyjy islegleriniň gündeligini taparsyňyz, onda dürli süzgüçler bar, zerur maglumatlary islendik wagt tapyp bilersiňiz, mysal üçin, ulanyjy haýyşyna jogap garaşýan mahaly. Müşderileriňiz hyzmatdan kanagatlanarlar. Surnallarda ulanyjy we islegler barada maglumatlary öz içine alýan haýyş kartasy bar. Talap kartasy hem ýönekeý we aňsat görünýär. Dolandyryş hasaby biletleri dolandyrmak üçin örän möhümdir. “USU-Soft” awtomatlaşdyryşy hem bu meselede size kömek etmäge taýýardyr, möhletleri ýitirmezlige kömek eder, ýumuşyňyzy ýitirmezlik üçin öz wagtynda habar berer. Şeýlelik bilen, oňyn keşbiňizi saklap bilersiňiz we müşderileriňiz goşular. USU Programma üpjünçiligi programmasy işgärleriň işini ýönekeýleşdirip we uýgunlaşdyryp biler, programma yzygiderli kämilleşdirilýär, iň täze tehnologiýalary öz içine alýar we her bir kompaniýa üçin ýörite işlenip düzülýär. Platforma arkaly, web sahypasy bilen integrasiýany ýeňilleşdirýän içerki we daşarky müşderi resminamalaryny gaýtadan işläp bilersiňiz. Maglumatlar çalt akýar we iş ep-esli ýokarlanýar, statistiki maglumatlar saklanýar, bu işgärleriň we umuman guramanyň netijeliligine gözegçilik etmek üçin peýdaly bolup biler. Programmanyň kömegi bilen USU-Soft-yň başga-da aç-açan artykmaçlyklary bar, maliýe, täjirçilik, işgärler we dolandyryş amallary barada doly hasabat bermek, şeýle hem maglumat hasabatlarynyň kömegi bilen çuňňur seljermek mümkin. Çeşmäniň üsti bilen dürli enjamlar, programmalar, habarçylar we beýleki bilimler bilen aragatnaşyk saklap bilersiňiz. Her bir müşderi biziň üçin möhümdir, programmany USU programma üpjünçiliginiň synag wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz. Resminamalar bilen işlemegiň her bir basgançagy ýönekeý, täsirli we ýokary hilli. USU-nyň akylly programma üpjünçiligi platformasy bilen guramaňyzy netijeli dolandyryň.

USU Programma üpjünçiliginiň buhgalteriýa ulgamy, ulanyjy isleglerini hasaplaşyk amalyny ýönekeý we täsirli edýär. USU-Soft-yň kömegi bilen müşderilere dogry hyzmat edip we maglumat goldawyny berip bilersiňiz. USU programma üpjünçiligini ulanyp, amal derejelerini netijeli dolandyryp we müşderi goldawyny berip bilersiňiz.

Buhgalteriýa meýilnamalaryna we her sargyt üçin buhgalter ädimlerine buhgalteriýa ulgamyna girizilip bilner. Hasap programma üpjünçiligini ulanmak aňsat we iň täze tehnologiýany öz içine alýar. Programma, müşderileriňiz ýa-da haýyşlaryňyz, gurama hakda başlangyç maglumatlary aňsat we çalt girizýär, muny maglumatlary import etmek ýa-da el bilen girizmek arkaly edip bilersiňiz. Her bir ulanyjy üçin meýilleşdirilen işleriň mukdaryny girizip bilersiňiz, ahyrynda ýerine ýetirilen buhgalter amallaryny hasaba alyň.

Programma önümleriň we hyzmatlaryň ähli toparlary bilen işleýär. Hasap ulgamynyň kömegi bilen umumy we jikme-jik ätiýaçlyk sanawyny saklap bilersiňiz. Şertnamalar, formalar we beýleki resminamalar awtomatiki usulda doldurylýar ýaly awtomatlaşdyrylan önüm düzülip bilner.

Kompaniýanyň girdejilerine we çykdajylaryna gözegçilik bar. Programma üpjünçiligi, islegleriň we ýerine ýetirilen haýyşlaryň statistikasyny görkezýär, islän wagtyňyz her bir ulanyjy bilen özara gatnaşyklaryň taryhyny yzarlap bilersiňiz. Üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyga gözegçilik bar. Programma üpjünçiliginde jikme-jik maliýe hasabatyny we gözegçiligi dolandyryp bilersiňiz. Platforma telefon bilen birleşýär. Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen şahamçalary we gurluş bölümlerini dolandyryp bilersiňiz. Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen hödürlenýän hyzmatlaryň hiline baha berip bilersiňiz. Programma töleg terminallary bilen birleşmek üçin düzülip bilner. Her ulanyjy programma üpjünçiliginiň ajaýyp dizaýnyny we ýönekeý aýratynlyklaryny halaýar. Telegram bot bilen integrasiýa mümkin. USU-Soft iň täze tehnologiýa bilen integrasiýa ugrunda yzygiderli ösýär. USU-Soft, programma üpjünçiliginiň köp görnüşi bilen häzirki zaman guralydyr. Häzirki amaly bazarda, arzanladyşlaryň we mugt tölegleriň sanyny hasaplaýan ulanyjy haýyşlaryny tölemek üçin köp programmalar bar, ýöne köpüsi gaty giň tematiki sebitde saklanýar we belli bir guramanyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutmaýar. Käbirlerinde zerur funksiýa ýok, käbirlerinde tölemezlik has gowy “goşmaça” aýratynlyklar bar we bularyň hemmesi kompaniýanyň zerurlyklary üçin ulgamyň aýratyn dizaýnyny talap edýär. Ine, USU programma üpjünçiligi ulgamy.