Hyzmatlary bermekde işiň ýerine ýetirilmegi üçin ýüztutma
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Hyzmatlary bermekde işiň ýerine ýetirilmegi üçin ýüztutma

Hyzmatlary bermekde işiň ýerine ýetirilmegi üçin ýüztutma



 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Hyzmatlary hödürlemekde işiň ýerine ýetirilmegi üçin arzany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Hyzmatlary hödürlemekde işiň ýerine ýetirilmegi üçin ýüztutma - işiň ýerine ýetirilmegi we hyzmatlary bermek bilen baglanyşykly önümçilik çärelerini meýilleşdirmek, hasaba almak, derňemek we gözegçilik etmek üçin işlenip düzülen we niýetlenen kompýuter programmasy.

Programmanyň ýerine ýetirilişi we işiň ýa-da programmanyň ýerine ýetirilmegi, çykdajylaryň we çykdajylary hasaplamak görnüşindäki häsiýetleri bilen önümçilik işiniň belli bir materialy hökmünde iş ýerine ýetirişini we adatça ýerine ýetirýän hyzmatlary tapawutlandyrmaga kömek edýär. maddy netijesi ýok. Hyzmatlary gowşurmak işini ýerine ýetirmek programma üpjünçiliginde işleýän bolsaňyz, işiň ýerine ýetirilişini görkezýän we satyn alyş buýrugy, hasap-faktura we ýapylyş çäresi ýaly birnäçe resminamanyň funksiýasyny ýerine ýetirýän esasy resminama hökmünde programma döredip bilersiňiz.

Hyzmat pudagy ulgamynyň awtomatiki üpjün edilmegi, ýerine ýetiriş ýagdaýy barada derrew habar berýär, sargyt wagtynda deslapky hasaba alnan pursady, hasabatda görkezilmedik bolsa, ýerine ýetirilmeýär we müşderi tölegi meýilleşdirilip bilinmeýär.

Hyzmatlary hödürlemekde işleriň ýerine ýetirilişini kadalaşdyrýan programmanyň ulanylmagy netijesinde ýerine ýetirilen işleriň sanyny we üpjün edilişindäki çylşyrymlylyk derejesine ýa-da aýratyn şertlere görä koeffisiýentini kesgitleýän ýygylyk barada doly maglumatyňyz bar. hyzmatlary. Programma üpjünçiligi programmasy deslapky gaýtadan işlenenden, iş ýerine ýetirijileriniň we zerur materiallaryň bellenilmeginden we iş möhletleriniň tölenmegi we ýerine ýetirilmegi bilen müşderiler bilen şertnama baglaşylandan soň programmany awtomatiki usulda ýerine ýetiriş tapgyryna geçirýär.

Awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiligi, diňe bu programma bilen gönüden-göni baglanyşykly iş hakyny kesgitlemek bilen töleg tertibini kesgitlemäge kömek edýär. Ulgamyň özi şertnama buýrugyna girýär we habarnamada görkezilen baha we mukdar görnüşinde müşderi, sargyt we ýerine ýetirilen işler, şeýle hem aýratynlyklary barada maglumat berýän resminamalaryň sanawyna girmäge mümkinçilik berýär. çykdajylary. resminama.

Programmada, programmanyň ýagdaýy möhüm rol oýnaýar we resminama çap edilende ulgamyň nämäni ýazýandygyny kesgitleýär, ýagny status açyk bolsa, neşir edilende hiç zat bolmaýar, sanawda diňe programma programmasy görkezilýär. . Programma resminamanyň işleýän ýagdaýynda bolşy ýaly kesgitlän bolsa, onda iş ýüklemegiň meýilnamasynda meýilleşdirilýär, materiallar ammardan geçirilýär we töleg alyjy tarapyndan meýilleşdirilýär we isleg hem ýüze çykýar ähli hasabatlarda. Eger ýerine ýetiriş ýagdaýy ulgamda bolsa, önüm resminamalarynyň iberilmegi we isleg boýunça ýerine ýetirijilere tölenen aýlyk haklary iberilende edil şonuň ýaly bolýar.

Hyzmatlary hödürlemekde işleri ýerine ýetirmek üçin programmada işlän wagtyňyz resminamanyň görnüşi göz öňünde tutulýar, bu bolsa müşderiniň iş usullary, hyzmatlar düzgünleriniň tassyklanan üpjünçiligi we başgalar bilen tanyşdygyny aňladýar. geleşigiň parametrleri.

Awtomatiki usulda durmuşa geçiriş amaly programmasy bilen, ýerine ýetiriş şertnamasynyň şertlerini, haýsy iş görnüşiniň berilmelidigini kesgitläp bilersiňiz, bu arzalary tabşyranyňyzda wagt tygşytlamaga peýdaly we tamamlanan sargytlaryň sanynyň köpelmegine goşant goşýar we kompaniýanyň girdejililigi.

Programmada hyzmat bermek üçin köp peýdaly gurallar bar, meselem, haýyşlar boýunça öz giňişleýin maglumat binýadyny döretmek we müşderi hyzmatyny bermekde kazyýet işleriniň ýerine ýetirilmegi üçin taryhy, zähmet potratçylarynyň aýlyk haklaryny hasaplamak, taýýarlyk Kompaniýadaky ähli hereketler we hereketler üçin salgyt hasabaty, alyjynyň iş işleriniň ýerine ýetirilmegini üpjün edýän, işiň mukdaryny görkezmek bilen üpjün edijiniň şol material gymmatlyklary görnüşinde programmadaky materialyny kesgitlemek; berlen iş we hyzmatlar üçin wagt derejesiniň, köplügiň we koeffisiýentiň bahalaryny köpeltmek, sargytlary ýerine ýetirmek üçin çeşmeleri meýilleşdirmek üçin ulanylýan goşulan çeşmeleriň tablisa görnüşinde kesgitlemek, materialyň ady, maglumatlary awtomatiki usulda girizmek tablisa görnüşindäki toparlaryň mukdary we aýratynlyklary, ammarda material ätiýaçlandyryş funksiýasynyň barlygy hökmünde spesifikasiýalara esaslanyp, zerur materiallar baradaky maglumatlary dolduryň.

Şertnamanyň ýerine ýetirilişinde we zähmet çykdajylaryna goşmaça müşderä satylan harytlar üçin programmada statusyny kesgitlemek. Potratçylaryň aýlygy baradaky tablisa bölüminiň maksatnamasynyň tamamlanmagy we töleg ulgamy her bir arzanyň göterimi hökmünde aýlyk hökmünde kesgitlenen bolsa, göterim girizilmegi. Guramadaky işgärler üçin programma üpjünçiligine giriş hukuklarynyň resmi ygtyýarlyklarynyň çägine görä tapawutlandyrylmagy. Kompaniýanyň işgärleriniň işine deňeşdirilen derňew geçirmek. Hasaplama usulyna baglylykda tablisa bölüminiň her setirinde zähmet çykdajylaryny awtomatiki hasaplamak. Resminamalary arhiwlemek, şeýle hem başga elektron görnüşine terjime etmek mümkinçiligi. Specialörite çylşyrymly parolyň ulanylmagy sebäpli programma maglumatlarynyň ýokary derejesini üpjün etmek. Islendik analitiki we deňeşdirme hasabatlaryny döretmek we müşderileriň isleglerine görä islendik üýtgeşmeleriň we goşmaçalaryň bolmagy.