Awtomatiki ýerine ýetiriş dolandyryş ulgamlary
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtomatiki ýerine ýetiriş dolandyryş ulgamlary

Awtomatiki ýerine ýetiriş dolandyryş ulgamlary • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtomatiki ýerine ýetiriş dolandyryş ulgamlary islendik kompaniýa täze ösüş derejesine ýetmäge mümkinçilik berýär. Şeýle ulgamlaryň awtomatlaşdyrylan mümkinçilikleri köp babatda hatda iň berk el bilen dolandyrmakdan hem ýokarydyr. Her bir dolandyryjy hatda kiçi bir topara gözegçilik etmegiň nähili kyndygyny we uly kompaniýalarda bu meseläniň nähili kyn bolýandygyny bilýär. Maglumat ulgamlary, programmanyň her tapgyryna, ýerine ýetirilişini takyk, düşnükli we wagt çäkleri bilen kadalaşdyrýan tertibe awtomatiki gözegçilik edip biler.

Awtomatiki dolandyryşyň girizilmegi, ýokary derejeli toparlaýyn tertip-düzgüne ýetmäge mümkinçilik berýär. Executionerine ýetirilende işgärler az ýalňyşýarlar, resminamalara akym, arza alyşmak we mugt işgärlere sargyt paýlamak awtomatlaşdyrylanlygy sebäpli, gündelik işlerine az wagt sarp edýärler.

Şeýle ulgamlaryň kömegi bilen gözegçilik üçin hünärmenleri işe almagyň zerurlygy ýok. Programma, işgärleriň ýalňyşlyk goýbermezligi, möhüm zatlary ýatdan çykarmazlygy, belki ýerine ýetiriş wagtynda awtomatiki ýatlatma, şeýle hem sargyt gutarandan soň awtomatiki usulda üýtgemegi üçin haýsydyr bir haýyşyň wagtyny, derwaýyslygyny we ýagdaýyny ýada salýar.

Programma üpjünçiligi diňe ulgamlarda hasaba alnan resminamalary däl, eýsem dolandyryjynyň dilden görkezmelerini we buýruklaryny awtomatiki gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem ýerine ýetirilende gödek ýalňyşlyklar, geleňsizlik ýa-da nädogrylyklar ýok.

Maglumat awtomatlaşdyryş ulgamlary kompaniýanyň işini hemmetaraplaýyn optimizirlemäge, toparyň tizligini we öndürijiligini ýokarlandyrmaga, çykdajylary azaltmaga, müşderiler, sargytlar, gowşuryşlar, önümçilik, logistika, maliýe, ammarlar bilen işleşende ýokary takyklygy üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Bularyň hemmesi möhümdir we gözegçiliksiz bolup bilmez. Awtomatlaşdyrylan mümkinçilikler, adatdan daşary tagalla etmezden hemme zady bir wagtyň özünde dolandyrmaga mümkinçilik berer. Gözegçiler resminamalarda gyzyl galam belliklerini ýa-da potratçynyň ünsüni çekmek üçin dilden görkezmelerde güýçli söz ulananda, ýerine ýetiriş öňküsinden has takyk. Awtomatlaşdyrylan ulgamlar, möhletlere laýyk gelýän ähli sargytlara, hereketlere, amallara, resminamalara yzygiderli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Iki gezek basylanda, dolandyryjy möhüm taslamalaryň durmuşa geçirilişi, näçe tabşyryk we buýruk eýýäm ýerine ýetirilendigi, haýsysynyň möhleti gutarmanka, şeýle hem işgärleriň entek gutarmadyk işleri barada ähli maglumatlary alyp biler. zerurlygy barada duýduryş berildi.

Dolandyryjy awtomatiki hasabatlary alyp biler. Gözegçilik ulgamlary olary tertip boýunça ýa-da analitiki maglumatlar zerur bolanda düzýär. Käbir döwrebap reorsissýorlar iş gününi diňe kompýuterindäki şular ýaly maglumatlar bilen başlaýarlar, soň bolsa ýerine ýetirijiler bilen ertir “duşuşygy” üçin mowzuk açýarlar. Öndürijilik hasabatlary çylşyrymly we duýgur kadr meselelerini çözmäge kömek edýär, işgärlere mahabat we sylaglara mynasypdygyny görkezýär we kompaniýanyň edip bilmejek işlerini ýerine ýetirýär.

Kompaniýanyň iş ulgamlaryna awtomatiki çemeleşmek, müşderileriň we işewür hyzmatdaşlaryň goldawyny we hormatyny gazanmaga mümkinçilik berýär. Kompaniýadaky hemme zat düşnükli, birmeňzeş, öz wagtynda we şertnamalary ýerine ýetirýän bolsa, şunuň ýaly kompaniýa has köp ynanyp başlaýar, tanyşlaryny oňa getirýärler we beýleki kärdeşlerine maslahat berýärler. Awtomatlaşdyrylan ýerine ýetiriş gözegçiligi size we abraýyňyza elmydama işleýär, goşmaça çykdajysyz möhüm bäsdeşlik artykmaçlyklaryny berýär. Awtomatlaşdyrylan ulgamlar özara gatnaşyk meselesini çözýär, işgärler "Nädogry düşünildi" ýa-da "wrongalňyş aýtdyňyz" ýaly ýagdaýlary hasaba almazdan, iş meseleleri barada has çalt we has takyk habarlaşýarlar. Dolandyryş maliýe, ammarlarda, flotda, önümçilikde, satuw bölüminde, şeýle hem kompaniýanyň beýleki bölümlerinde we bölümlerinde döredilýär. Şeýle ulgamlar ornaşdyrylaly bäri, işiň ýerine ýetirilmeginiň yza süýşürilip bilinmejekdigini, kärdeşine "iteklenip" ýa-da äsgerilmejekdigini her kim anyk bilýär.

Awtomatlaşdyrylan zawodlar we kompaniýalar diňe bir möhüm gözegçilik meselelerini däl, eýsem howpsuzlyk meselelerini hem çözýärler. Ulgamlar maglumatlary goraýar, müşderileriň we şertnamalaryň maglumatlary bäsdeş kompaniýalaryň eline düşýän ýa-da kezzaplaryň eline düşýän ýakymsyz ýagdaýlary ýok edýär. Çalt we takyk awtomatlaşdyrmak zerur bolsa, USU Programma üpjünçiligi ulgamy tarapyndan hödürlenýän programmany saýlaň. USU Programma üpjünçiligi, buhgalteriýa işleriniň ähli görnüşlerine, şol sanda programmalaryň, sargytlaryň we görkezmeleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge ukyply güýçli senagat toplumydyr.

Awtomatlaşdyrylan proses, adatça, şuňa meňzeýär. Işgär arzany kabul edýär, çalt işleýär, ulgamlarda utgaşdyrýar we beýleki bölümlere geçirýär. Öňdebaryjy hünärmenler ýerine ýetirilen buýruklaryň hemmesini, ýagdaýyny we ýerine ýetiriş tizligini görüp bilerler. Täze sargytlary dolandyrmak we eýýäm boşadylan ýa-da boşadyljaklara paýlamak üçin çyzyk we işgärleriň elýeterliligini hakyky wagtda gözegçilik edip bolýar.

Ahyrynda näme berýär? Has köp sargyt, has köp girdeji, has köp girdeji. Bu beýle däl. USU programma üpjünçiliginiň awtomatlaşdyrylan mümkinçilikleri, ilkinji seredişinden has giňdir. Ulgamy ygtyýarnama satyn almazdan ozal iş ýüzünde synap bilersiňiz. Bar etmeli zadyňyz, mugt demo wersiýasyny göçürip almak we gurmak. Dolandyryş funksiýalary ýeterlik däl ýaly görünse ýa-da kompaniýanyň öz öndürijiligini bahalandyrmak shemasy bar bolsa, döredijiler özboluşly awtomatlaşdyrylan ulgamlary gurmagy teklip edip bilerler. Programma islendik dilde aňsatlyk bilen işleýär, resminamalary döredýär, halkara sargytlaryna gözegçilik etmekde möhüm ähmiýete eýe bolan dürli walýutalarda hasaplamalary awtomatlaşdyrýar. Awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň ýönekeý ulanyjy interfeýsi işgärleri kyn ýagdaýa salmaýar we işiň haýallaşmagyna sebäp bolýar. Awtomatlaşdyrylan buhgalter programma üpjünçiligi üçin abuna tölegi ýok. Processeshli amallary awtomatiki dolandyrmak guramanyň dürli bölümlerinden, ofislerinden, bloklaryndan we bölümlerinden emele gelýän bir maglumat torunda mümkin bolýar. Dolandyryjy monitordan, iş ýerlerinden uzakdaky ykjam enjamlardan hemme zady dolandyryp biler.

Her bir programma birnäçe derejeli gözegçilikden geçýär. Executionerine ýetiriş, ýagdaýy üýtgetmek, programmanyň soňy baradaky hasabatlary programmada görüp bolýar, statistika düzýär we hasabat berýär. Awtomatiki gözegçilik mümkinçilikleri ulgamlar web sahypasy we telefon, wideo kameralar, skanerler we kassa enjamlary bilen birleşdirilende giňelýär. Goýmalar, haýyşlar, çeşmeler bilen üpjün etmek we paýlamak, real wagt programma üpjünçiliginde toplanan pul amallary. Gurlan meýilnama meýilnamalary düzmäge we olary has kiçi meselelere bölmäge, işleriniň hakyky ýerine baglylykda ýerine ýetirijileriň arasynda paýlamaga, habarnamanyň möhletlerini kesgitlemäge we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge kömek edýär. Meýilleşdiriji, býudjet düzmek we çaklamak boýunça hünärmen hyzmatdaş bolýar.

Awtomatlaşdyrylan tertipde ulgamlar iş üçin zerur bolan ähli resminamalary, şahadatnamalary we amaly programmalary jemleýär. Munuň üçin ulgamda şertnamalar, hasap-fakturalar, resminamalar we beýleki görnüşler üçin zerur şablonlar ýerleşdirilýär. Islän wagtyňyz täze nagyşlary import edip üýtgedip bilersiňiz. Programma üpjünçiligi alyjylar we üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk meselelerine dogry çemeleşmäge mümkinçilik berer. Ygtybarly gözegçilik üçin ähli gatnaşyklar we hasaplaşyklar, tamamlanan sargytlar we häzirki wagtda dowam edýän her bir adam ýa-da gurama üçin yzarlap boljak jikme-jik registrler döredilýär. USU Programma üpjünçiliginiň awtomatlaşdyrylan önümi, islendik formatdaky we görnüşli faýllar bilen çäklendirmesiz işlemäge mümkinçilik berýär. Müşderiniň şahsy kartalaryna, harytlaryna we material kartalaryna, önümçilik üçin tehnologiki meselelere goşundy hökmünde goşup bolýar. Bu ýerine ýetirişiň takyklygyny ýokarlandyrýar. Gözegçilik bölümler we hünärmenler tarapyndan döredilip bilner. Ulgamlar ýerine ýetirilen işiň görnüşini, sarp edilen wagty, içerki tertip-düzgüni berjaý edýär we ýerine ýetirilen işiň mukdaryna baglylykda töleg mukdaryny awtomatiki hasaplaýar.

Awtomatlaşdyrylan re Inimde ulgamlar diňe sanlar we ýazgylar bilen däl, eýsem grafikler, tablisalar we diagrammalar bilen hem ähli hasabatlary düzýär. Grafiki görnüşde iň çylşyrymly görkezijilere baha bermek elmydama aňsatdyr. Tehnologiki ülňüleri, GOST-lary, durmuşa geçirmek üçin möhüm, ýöne ýatda saklamak kyn we el bilen hasaplamalary girizip boljak elektron maglumat kitaplary ulgamlary arkaly ygtybarly gözegçilik. Programma awtomatiki usulda SMS, e-poçta ýa-da habarlar arkaly mahabat we habar býulletenlerini iberýär. Şeýlelik bilen, sargytlaryň taýýarlygy, täze gyzykly we özüne çekiji teklipler barada müşderilere habar bermek mümkin.

USU programma üpjünçiligi ähli maliýe we ammar meselelerini dolandyrmaga we gözegçilikde saklamaga kömek edýär we ýerine ýetiriş döwründe haýsydyr bir hyýanatçylykly ýa-da galp kararlary we ýalňyş kararlary hasaba almazdan, her bir amalyň ygtybarly gözegçiligini üpjün edýär. USU Programma üpjünçiligi, awtomatlaşdyrylan ulgamlara goşmaça hökmünde kompaniýanyň işgärleri we yzygiderli müşderiler üçin resmi ykjam programmalary döretdi. Olaryň kömegi bilen uzakdan dolandyrmak aňsat we aragatnaşyk has täsirli we öndürijidir. Gurama, sargytlarynyň ýerine ýetirilişine SMS arkaly baha berip biljek müşderileriň gözden geçiriş howuzuny döredip biler. Munuň netijesinde hyzmatlara we hiline yzygiderli gözegçilik edip bolýar. USU programma üpjünçiliginiň awtomatlaşdyrylan funksiýalary, dolandyryjy häzirki zaman menejeriniň Injilinden peýdaly maslahatlar bilen dolandyryş gözegçiligini amala aşyranda has täsirli bolýar.