Sargyt etmek üçin awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Sargyt etmek üçin awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamy

Sargyt etmek üçin awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Sargyt etmek üçin awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Customörite öndürilen awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamy belli bir müşderiniň isleglerine laýyklykda amala aşyrylýar. Bazar ykdysadyýetinde awtomatiki maglumat ulgamlary aktual boldy. Awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamy nähili peýdaly?

Ilki bilen awtomatlaşdyrylan önümleri döretmegiň maksady, kompaniýanyň işini awtomatlaşdyrmak, şeýle hem maglumatlary birleşdirmek, üýtgetmek, gaýtadan işlemek, saklamak we geçirmek. Awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamy bank, demir ýol, awiasiýa we kärhana dolandyryş platformalaryny öz içine alýar. Awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamynyň esasy wezipeleri: işgärleriň öndürijiligini ýokarlandyrmak, hyzmaty gowulandyrmak, iş prosesiniň iş güýjüni ýönekeýleşdirmek we azaltmak, ýalňyşlyklaryň sanyny azaltmak. USU Programma üpjünçiliginiň awtomatlaşdyrylan sargyt maglumat ulgamy häzirki zaman awtomatlaşdyrylan platforma bolup, onuň üsti bilen işiňizi netijeli dolandyryp bilersiňiz.

Müşderiler bilen işleşenimizde, döredijilerimiz kompaniýanyň işiniň ähli nuanslaryny göz öňünde tutýarlar. Hasaplaşyk üçin her bir kompaniýa kontragentleriň maglumat bazasyny döretmeli, müşderileriň düzgünleri bilen täsirleşmeli, sargytlary dogry düzmeli, işgärlere gözegçilik etmeli, hyzmatlary ýerine ýetirmeli ýa-da haryt satmaly. Bu aýratynlyklaryň hemmesi awtomatlaşdyrylan USU programma üpjünçiliginde. Mundan başga-da, dürli resminamalar we görnüşler bilen netijeli işläp bilersiňiz. Wagt tygşytlamak üçin zarýad bermek awtomatiki usulda amala aşyrylýar. USU programma üpjünçiligi ulgamy möhüm meselelere gözegçilik etmäge, her bir hünärmen üçin iş tertibini düzmäge kömek edýär we awtomatlaşdyrylan platforma uly göwrümde we aýratynlykda amala aşyrylýan SMS habarlaryny awtomatiki ibermek mümkinçiligini hem berýär. Kompaniýaňyz önümi mahabatlandyrmak üçin mahabat ulanýan bolsa, programma üpjünçiliginiň kömegi bilen täze müşderileriň gelmegi we gelýän tölegler bilen baglanyşykly marketing kararlaryny netijeli seljerip bilersiňiz. Programma maliýe gözegçiligi üçin düzülendir, programma tölegleriň, bergileriň we borçnamalaryň, islenýän zatlaryň bahasynyň statistikasyny görkezýär. Programma işgärleriň işini seljermäge mümkinçilik berýär, işgärleriň gazananlaryny dürli ölçeglere görä deňeşdirip bilersiňiz: sargyt, girdeji ýa-da kompaniýaňyz üçin möhüm bolan beýleki görkezijiler boýunça. Önüm sargyt iň täze tehnologiýalar bilen birleşýär, mysal üçin, Telegram Bot, telefon, dürli ammar enjamlary, web sahypasy bilen integrasiýa bar. Şeýle hem, berilýän hyzmat üçin hil bahasyny birikdirip, töleg terminallary bilen iş gurup bilersiňiz we ş.m. Platforma owadan dizaýn we funksiýalaryň ýönekeýligi bilen häsiýetlendirilýär. Işgärleriňiz täze formatda işlemäge tiz öwrenişýärler. Sargyt haýyşy boýunça, döredijilerimiz ähli islegleri göz öňünde tutup, beýleki ähli funksiýalary hödürlemäge taýyn. Önümiň synag wersiýasy web sahypamyzda bar. USU Programma üpjünçiliginden awtomatiki maglumat ulgamyna e-poçta salgysyna programma ibermek ýa-da berlen aragatnaşyk belgilerine jaň edip sargyt edip bilersiňiz. USU Programma üpjünçiliginiň awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamyny ösdürmäge dowam ediň.

Maglumat önümi USU Programma üpjünçiligi kontragentleriň maglumatlar binýadyny ýöretmäge mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen alyjylaryň we üpjün edijileriň ýeke-täk hasabyny emele getirýär. Contrhli kontragent maglumatlary awtomatiki maglumatlar bazasyna girizildi. Her bir müşderi üçin meýilleşdirilen işleri we tamamlanan kampaniýalary belläp bilersiňiz. Her tertipde ädimme-ädim ýerine ýetirilişine gözegçilik edip bilersiňiz. Sargyt ýuwaş-ýuwaşdan ýerine ýetirilen halatynda işgärleriň arasynda meseleleriň paýlanyşyny tertipläp bilersiňiz. Işgärler üçin her sargyt üçin bellenen meseleleriň gidiş derejesini yzarlap bilersiňiz. Awtomatlaşdyrylan platformada, ähli hyzmatlaryň we bölekleriň, satylan harytlaryň ýazgylaryny saklap bilersiňiz. Ammarlaryň jikme-jik hasaba alnyşy bar, islendik bölüm, ammar we şahamça bilen işlemek mümkin, bir maglumat bazasyna integrasiýa bar. Şertnamalary, formalary we beýleki resminamalary awtomatiki doldurmak üçin düzülen awtomatlaşdyrylan önüm. Programma üpjünçiliginde programma statistikasyny saklap bilersiňiz. Üpjün edijiniň özara täsirine gözegçilik bar. Programma üpjünçiliginde jikme-jik maliýe ýazgylaryny saklap bilersiňiz. Şereketiňiziň girdejileri we çykdajylary doly gözegçilikde. Müşderiler üçin algylara gözegçilik edip bilersiňiz. Her bir işgäriň doly gözegçiligi astynda. Möhüm zatlary ýatlatmak üçin awtomatlaşdyryş düzüp bilersiňiz. Programmada işgärleriň tabşyryklary boýunça ähli tertibi seneler boýunça düzüp bilersiňiz.

Awtomatlaşdyrylan çeşme arkaly uly göwrümli SMS habarlaryny netijeli ibermegi tertipläp bilersiňiz. Hasabatlar re directorissýor üçin düzülip bilner, mümkinçilikler dürli tarapdan işjeňligi seljermäge mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamy telefon bilen birleşýär.

Programma üpjünçiligi arkaly, hödürlenýän hyzmatyň hiline baha berip bilersiňiz. Ulgam töleg terminallary bilen birleşýär. Maglumatlaryňyzy ätiýaçlamak arkaly awtomatizasiýany gorap bilersiňiz. Awtomatlaşdyrylan platforma owadan dizaýn edilen we ýeňil. Telegram bot integrasiýasy bar. USU programma üpjünçiligi ulgamy iň awtomatlaşdyrylan iş maglumat programmasydyr. Hasap ulanyjylaryň sargytlaryny sargyt etmek, kompýuter arzanladyşlary we mugt sargyt görnüşleri üçin önümleriň köp görnüşi bar, ýöne köpüsi sargytlaryň köp bölegini özüne çekýär we belli bir guramanyň aýratynlyklaryna üns bermeýär. Käbirleriniň möhüm işlemegi ýok, käbirleriniň peýdasyz aýratynlyklary bar. USU Programma üpjünçiligi ulgamy, sargydyňyzyň zerurlygy üçin ulgam önüminiň aýratyn döredijiligini talap edýär.