Sargyt hasaby meýilnamasy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Sargyt hasaby meýilnamasy

Sargyt hasaby meýilnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Sargyt hasaba alyş programmasy, taýýarlyk derejesini hasaba almak, ýagdaýy ýazga almak, ammarlardaky aksiýalary goşmak bilen, belli bir önümiň mukdaryny kesgitlemek, awtoulag üçin alnan sargyt barada maglumatlary girizmek bilen, bar bolan sargytlar barada maglumatlary üpjün edýär. bölekleri, önümçilik işlerini we çeşmelerini öz wagtynda meýilleşdirmek. Awto bölekleri sargyt hasaplaýyş programma üpjünçiligi müşderi bazasyny aňsatlyk bilen giňeldip, satuwy artdyryp we kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyryp biler. Awtoulag bölekleriniň tölegini awtomatlaşdyrmagyň gaty agyr işdigini hemmämiz bilýäris, ýöne USU Programma üpjünçiligi atly programmamyz islendik meseläni çalt we netijeli çözýär. Şuňa meňzeş programmalardan tapawutlylykda, awtomatlaşdyrylan programmamyzda ösen konfigurasiýa sazlamalary, köp ulanyjy rejesi, arzan bahasy, aýlyk abuna ýazylyşy bar we zerurlyklaryna we talaplaryna laýyklykda diňe kompaniýaňyz üçin aýratynlaşdyrylyp bilinýän dürli konfigurasiýalar bilen doldurylýar. Sargyt hasaba alyş programmamyz bilen, serkerdeler tarapyndan ulanylýan sargytlary aňsatlyk bilen bellärsiňiz, ammara gözegçilik etmek, ähli amallary awtomatlaşdyrmak we käbir zatlaryň balansyna takyk gözegçilik etmek has aňsat we aňsat bolar. Hasap-faktura beriň, mahabat barada köpçülikleýin ýa-da şahsy habar iberiň we zerur maglumatlary alyň, sargyt iberiň, kagyz we maglumat çärelerini gowşuryň we aňsatlyk bilen ýerine ýetiriň, işgärlere az wagt we güýç sarp edip, kompaniýanyň öndürijiligini we girdejiligini ýokarlandyryň. USU programma üpjünçiligi, ştrih-kod skanerleri, printerler, buhgalteriýa we dolandyryş ulgamlary we hasaplamalary ýerine ýetirmek üçin dürli maksatly tekst redaktorlary we amaly programmalar ýaly dürli enjamlar bilen özara täsirleşmäge mümkinçilik berýär. Programmada işgärler sargytlar barada dürli maglumatlary girizýärler, zerur ölçeg birliklerini ulanyp, nomenklaturada harytlaryň görnüşlerini ýazýarlar, bölekler, hereketler, gutular ýa-da paketler bolsun, zerur mukdarda we modeliň adyna bölüň, ulagyň awtoulag bölegi we olaryň bahasy. Dataeke-täk maglumatlar bazasyndan her bir müşderi üçin telefon maglumatlary bilen dogry maglumatlary girizip we maglumatlar bazasyna dürli peýdaly parametrleri girizip, belli bir arzanladyş görnüşini kesgitläp bilersiňiz. Talap boýunça programmada uzakdan ýerleşýän ammarlar girizilip, ýazga alnyp we ýeke-täk maglumat bazasynda saklanyp bilner, has amatly we gözegçilik we amaly kontekst gözlegleri, inwentarlary ammarlara bölmek. Maglumatlar bazasyndaky üpjün edijileri çäklendirilmedik mukdarda bellik edip bilersiňiz, tölegleri we satyn almalary hasaba almak bilen birnäçe minutda hiç hili tagalla etmän belläp bilersiňiz. Programmadaky tölegler, islendik pul walýutasynyň ulanylyşynyň dürli parametrlerini göz öňünde tutup, nagt we nagt däl görnüşde amala aşyrylyp bilner. Nomenklaturany we buhgalter hasabatyny ýöretmek bilen, hasabatlary çalt döredip we dürli çeşmeleriň aksiýalaryna gözegçilik edip, balansdaky jikme-jiklikleri jikme-jik görüp, zerur zatlaryň islegine we ýagdaýyna gözegçilik edip, zerur harytlary çalt dolduryp bolýar. Dolandyryjy ähli önümçilik proseslerine gözegçilik edip biler, gol astyndakylaryň işini ýazga alyp biler, satuwlara gözegçilik edip biler, müşderileriň we girdejileriň hasabyny ýöredip biler, statistiki maglumatlary we derňewleri alyp biler. Özboluşly belgi berlen her bir elementiň sanawyny barlamak has aňsat bolar. Aslynda, sargyt hasaplaşyk programmasynyň doly mümkinçiligi gaty kyn we uzyn bolar, demo wersiýasyny mugt görnüşde gurmak we hödürleýän ähli wariantlary bilen tanyşmak has öndürijilikli bolar. Soraglaryňyz bar bolsa, maslahat almak üçin hünärmenlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Sargyt hasaba alyş programmasy, taýýarlyk derejesini hasaba almak, ýagdaýy ýazga almak, ammarlardaky aksiýalary goşmak bilen, belli bir önümiň mukdaryny kesgitlemek, awtoulag üçin alnan sargyt barada maglumatlary girizmek bilen, bar bolan sargytlar barada maglumatlary üpjün edýär. bölekleri, önümçilik işlerini we çeşmelerini öz wagtynda meýilleşdirmek. Awtoulag zapas şaýlaryny hasaba alyş programmasy müşderi bazasyny aňsatlyk bilen giňelder, satuwy artdyrar we kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrar. Awtoulag bölekleriniň tölegini awtomatlaşdyrmagyň gaty agyr işdigini hemmämiz bilýäris, ýöne USU Programma üpjünçiligimiz islendik meseläni çalt we netijeli çözýär. Şuňa meňzeş programmalardan tapawutlylykda, awtomatlaşdyrylan programmamyzda ösen konfigurasiýa sazlamalary, köp ulanyjy re modeimi, arzan bahasy, aýlyk abuna ýazylyşy bar we talaplaryna laýyklykda diňe kompaniýaňyz üçin ösdürip boljak dürli parametrler bilen doldurylyp bilner. Sargyt hasaplaşyk programmamyz bilen, serkerdeler tarapyndan ulanylýan sargytlary aňsatlyk bilen belläp bilersiňiz, ammara gözegçilik etmek, ähli amallary awtomatlaşdyrmak we käbir zatlaryň balansyna takyk gözegçilik etmek has aňsat we aňsat bolar. Hasap-faktura beriň, mahabat we zerur awtoulag böleklerini almak barada köpçülikleýin ýa-da şahsy habarlar iberiň, sargyt iberiň, kagyz we maglumat çärelerini ýalňyşsyz iberiň we ýerine ýetiriň, işgärlere az wagt we güýç sarp edip, kompaniýanyň öndürijiligini we girdejiligini ýokarlandyrýar. USU programma üpjünçiligi ştrih-kod skanerleri, printerler, buhgalteriýa ulgamlary we dürli meşhur we iň köp ulanylýan resminama formatlary ýaly dürli enjamlar bilen täsirleşmäge mümkinçilik berýär. Programmanyň işgärleri awtoulag zapas şaýlary üçin sargytlar barada dürli maglumatlary girizip bilerler, zerur ölçeg birliklerini ulanyp, nomenklaturada harytlaryň görnüşlerini ýazyp bilerler, bölekler, süýşmeler, gutular, paketler, zerur mukdarda bolsun we olary model boýunça bölüp bilerler. meselem, ulagyň awtoulag böleginiň ady we olaryň bahasy. Bir maglumat bazasyndan her bir müşderi üçin dogry maglumatlary telefon maglumatlary bilen girizip we eýesiniň zerur awtoulag bölekleriniň parametrlerini girizip, belli bir arzanladyş görnüşini kesgitläp bilersiňiz. Talap boýunça programmada uzakdan ýerleşýän ammarlara girip, ýazyp we ammarlaryň arasynda inwentarlary bölüp, has amatly we gözegçilikli we amaly kontekstli gözleg üçin bir maglumat bazasynda saklap bolýar. Maglumatlar bazasyndaky üpjün edijileri çäklendirilmedik mukdarda bellik edip bilersiňiz, tölegleri we satyn almalary bolsa birnäçe minutda hiç hili zähmet çekmezden hasaba alyp bilersiňiz. Programmadaky tölegler, islendik pul walýutasynyň ulanylyşynyň dürli parametrlerini göz öňünde tutup, nagt we nagt däl görnüşde amala aşyrylyp bilner. Nomenklaturany we buhgalter hasabatyny ýöretmek bilen, hasabatlary çalt döretmek we awtoulag bölekleriniň sanawyna gözegçilik etmek, balans hasabatyny jikme-jik görmek, zerur zatlaryň islegine we ýagdaýyna gözegçilik etmek we zerur harytlary çalt doldurmak mümkindir. Dolandyryjy ähli önümçilik proseslerine gözegçilik edip biler, gol astyndakylaryň işini ýazga alyp biler, satuwlara gözegçilik edip biler, müşderileriň we girdejileriň hasabyny ýöredip biler, statistiki maglumatlary we derňewleri alyp biler. Inwentarizasiýa has aňsatlaşdy we her bir obýekte şahsy san berilýär. Aslynda, sargyt hasaba alyş programmasynyň doly mümkinçiligi gaty kyn we uzyn, demo wersiýasyny mugt görnüşde gurmak we programmamyzyň hödürleýän ähli wariantlary we funksiýalary bilen şahsy tanyşmak has öndürijilikli bolar. Soraglaryňyz bar bolsa, maslahat üçin hemişe hünärmenlerimize ýüz tutup bilersiňiz.