Islegler üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Islegler üçin maksatnama

Islegler üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Islegler üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Müşderi-müşderi işjeňligi ýeterlik derejede ýönekeý däl, awtomatiki talaplary dolandyrmak programmasy bilen çalt we netijeli kömek edip bolýar. USU Programma üpjünçiligi, bahalar sanawy we goşmaça ulgam konfigurasiýa sazlamalary bilen birlikde resmi web sahypamyzda okap boljak talaplar üçin programma. USU programma üpjünçiligi IT talaplary hasaplaşyk programmasy size berlen tabşyryklary çalt ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Talaplara, beýannamalara, müşderileriň synlaryna we töleglerine gözegçilik etmek, ähli ugurlarda hasaba almak we resminamalary ýatdan çykarmaň. Islegleri hasaba almak we dolandyrmak, sargytlar üçin haýyşlar ulgamlaşdyrylar, programma çalt we netijeli maglumat girizilmegi, zerur parametrleri hasaplamak, hasaplamak we hasaplamak. Programmanyň amatly we owadan ulgamy, USU programma üpjünçiligini şuňa meňzeş haýyşlardan tapawutlandyrýar, diňe bir iş wagtynda däl, eýsem maliýe çeşmelerini hem tygşytlaýar, sebäbi isleg az çykdajylar we aýlyk abunalaryň doly ýoklugy üçin ajaýyp. ýyllyk, aýlyk ýa-da hatda irki tölegler. Mundan başga-da, bazardaky beýleki programmalardan tapawutlanýan goşmaça hyzmatlary we konfigurasiýalary ösdürip bolýar.

Islegler bilen işlemek üçin programma uniwersal, awtomatlaşdyrylan we çeýe bolup, kompaniýanyňyzyň işini göz öňünde tutup, her ulanyja aýratynlykda, aýratynlaşdyrylan sazlamalar bilen uýgunlaşýar. Islegleriň hasaba alynmagy üçin programma ýerine ýetirilen amallary önümçiligiň aşakdaky tapgyrlary bilen deňeşdirip we goşup biler. Isleglere gözegçilik awtomatiki usulda ýerine ýetirilýär, bu haýyşlary kabul etmek üçin adaty proseduralaryň hilini ýeňilleşdirýär we önümçiligi täze derejä çykarýar. Maksatnamamyzdan tapawutlylykda beýleki ulgamlar diňe başlangyç we esasy amallary ýerine ýetirip bilerler we diňe çäkli mukdarda ulanyjylara girip bilerler. Programmamyzda diňe bir köp adamly bolmak däl, eýsem bir wagtyň özünde şahsy ulanyjy ady we paroly bilen ulgama girmäge we işlemäge mümkinçilik berýän we ýerli ulgamda ýa-da internet arkaly aragatnaşyk saklaýan köp ulanyjy re modeimi hem bar.

Harytlar üçin sargytlar bilen işlenende, adatça, nomenklaturany saklamak, çykdajylary we mukdarlary kesgitlemek, dürli düzedişler bilen doldurmak arkaly amala aşyrylýar. Şeýlelik bilen, programmamyzyň kömegi bilen önümleri satarys we sargytlary has aňsat dolandyrarys. Isleseňiz, sargytlar üçin önümleriň we hyzmatlaryň atlaryny toparlara we beýleki aýratynlyklara bölmek mümkin. Dürli resminama formatlaryny ulanyp dürli çeşmelerden bar bolan materiallary import ediň. Programmada isleg boýunça islendik walýutada nagt we nagt tölegleri kabul edip bileris.

Programmada has amatly bolar ýaly, bir müşderi bazasyna talaplara laýyklykda nomenklaturany goşýan dürli tablisalar we magazinesurnallar ulanylyp bilner. Amal gözlegi size zerur maglumatlary çalt we netijeli tapmaga mümkinçilik berýär. Programma, tükeniksiz gürleşip boljak giňişleýin funksiýany hödürleýär we mugt demo wersiýasyna gurnap, onuň bilen tanşyp bilersiňiz. Goşmaça soraglar üçin geňeşçilerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Islegler we amaly programmalar dürli materiallary çalt öz içine alýar, dürli çeşmelerden alnan maglumatlar dürli resminama formatlary bilen doldurylyp bilner. Gelýän maglumatlary derrew düzetmek. Maglumatlar bazasynda synlary göz öňünde tutulýan haýyşlara doly gözegçilik bar. Beýannamalary dolandyrmagyň we goldamagyň ösen prosesi, berlen tabşyryklaryň netijeli ýerine ýetirilmegi bilen aňsatlaşdyrylýar.

USU programma üpjünçiligi isleg boýunça köp mukdarda kompýuter ýady bilen iň köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işläp we saklap bilýär. USU programma üpjünçiligini satyn alanyndan soň ulanyjylaryna hödürleýän käbir aýratynlyklaryna göz aýlalyň. Islegler çalt we gysga görnüşde edilýär.

Dürli parametrleri göz öňünde tutup maglumatlaryň klassifikasiýasy. Simpleönekeý we ulanyjy üçin amatly interfeýs her ulanyjy üçin elýeterlidir. Her ulanyjynyň şahsy ulanyjy ady we paroly bar. Her bir işgäri üçin çeýe konfigurasiýa sazlamalary. Dolandyryjy ähli önümçilik proseslerine gözegçilik edip we gözegçilik edip biler. Çäklendirilmedik ulanyjy üçin ulanylýan köp oýunçy re modeimi. Programma, ähli amallary müşderi synlary bilen saklaýar. Ulanyş hukuklarynyň tapawudy şahsy maglumatlary goramaga mümkinçilik berýär.

Maglumat bazasy bilen işlemek üçin köp wariant. Synlary göz öňünde tutup, materiallary süzmek we sortlamak bar. Awtomatlaşdyrylan programmany ulanyp dolandyryşy haýyş etmek, ähli amallary aňsatlaşdyrýar we gowulandyrýar. Amatly kontekst gözleg ulgamy wagt çykdajylaryny ýeňilleşdirýär we azaldýar. USU programma üpjünçiligi barada seslenme diňe oňyn, ony web sahypamyzda tapyp bilersiňiz. Hasap elektron tablisalaryna we alsurnallara syn, haryt we başga-da köp zatlary goşup, dürli maglumatlary girizip bilersiňiz. Programmany satyn almak üçin pul sarp etmän, programmanyň işleýşine baha bermek isleseňiz, programmanyň synag wersiýasyny resmi web sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Programmanyň doly wersiýasyndaky ähli esasy aýratynlyklar bilen çäkli iki hepde dowam eder. Bu gün programmamyz bolmasa işiňizi optimizirläň!