Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Köp derejeli marketing üçin Crm

Köp derejeli marketing üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Köp derejeli marketing üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Köp derejeli marketing CRM köp derejeli, piramida ýa-da tor marketingine gözegçilik etmek üçin ýerine ýetirilmeli köp sanly funksiýany optimizirleýär we awtomatlaşdyrýar. Awtomatlaşdyrylan re inimde CRM köp derejeli marketingde ähli satuwlar işgärleriň atlaryna bölünýär, tor marketinginde ýa-da piramida shemasynda, satuwyň kimdigini anyk bilmeli. Alnan maglumatlara esaslanyp, her bir işgäriň näçeräk satylandygy barada statistika ýa-da hasabat döretmek we bir aý ýa-da beýleki zerur döwür üçin iň gowy işgärleri kesgitlemek mümkindir. Hatda köp derejeli marketing üçin CRM-de hem islendik maksat we talap boýunça köp sanly hasabat görnüşini döredip bilersiňiz. Hasabatyň belli bir görnüşini goşmak isleseňiz, tehniki goldawymyza we ýörite işlenip düzülen haýyş bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Köp derejeli marketing CRM programmasynda döredilen ähli hasabatlar iki ugra bölünýär - pul we ammar. CRM-de dizaýn üçin bar bolan ähli hasabatlary ulanyp, hasabatyň esasy görnüşlerini döredip bilersiňiz.

Gaznanyň resminamalarynda tölegler geçirilende belli bir döwürde hasabat ýa-da belli bir usul bilen edilen tölegler barada statistika döredip bilersiňiz. Döredilen statistika diňe bir sanly dizaýny däl, zerur bolsa diagrammalary hem öz içine alýar. Statistikalara görä, aýlara ýa-da ýyllara bölünip bilýän köp derejeli marketing kompaniýasynyň serişdeleriniň alynmagyny we ulanylyşyny yzarlap bilersiňiz. Işiň dinamikasyna we goşulan diagrammalardan onuň netijelerine wizual düşünip bilersiňiz. CRM satyn alanyňyzda diňe bir satuw edilmeýär we olary tygşytlaýan işgäriň jikme-jiklikleri däl, eýsem satyn alan adam hem işgäre berilýär. Bu aýratynlyk tor marketingi ýa-da köp derejeli marketing üçin zerurdyr. Satyn alandan soň, müşderi satuw işgärine bellenýär. CRM, birleşdirilmegini göz öňünde tutup, maglumatlary bilen ýeke-täk müşderi bazasyny döredýär.

CRM-de, islendik şahsy ýa-da umumy koeffisiýentiň ýerine ýetirilmegine esaslanyp, hak derejesini sazlamak bolýar. CRM programma üpjünçiligi, ähli satuwlaryň sanyny, ulgamda peýda bolan täze adamlary we görülýän beýleki maksatly çäreleri göz öňünde tutup, her işçä tölegleri awtomatiki usulda döredýär.

CRM ulgamy, işgärler işgärlere bellenen satyn almalary amala aşyranda, işgärleriň girdejilerini awtomatiki hasaplamaga mümkinçilik berýär. Awtomatiki usulda, CRM diňe bir abonent satyn almalary üçin tölegleri hasaplaman, eýsem satylan we özüne çekilen adamlaryň sany barada hasabat döretmek üçin bu maglumatlary ýazga alýar.

Köp derejeli marketing CRM ulgamy, çykdajylary, girdejileri we girdejileri hasaba almak, şeýle hem hasabatyň beýleki görnüşleri we seljeriş statistikasy ýaly doly maliýe hasabatyny üpjün edýär. Ulgamdaky hereketlere bolan hukuklaryň her bir işgäre bölünmegi, her bir işgäri, peýdaly ýagdaýyny göz öňünde tutup, ähli zerur maglumatlary görüp biler. Köp derejeli marketing üçin CRM-iň kömegi bilen tor işjeňligini ýa-da piramidany dolandyrmak we dolandyrmak ýönekeý we awtomatlaşdyrylan prosese öwrülýär we ygtybarly we takyk gözegçilik edilýär. Awtomatlaşdyrylan CRM-iň birnäçe artykmaçlygy bar, esasy satylanlaryň, alnan mukdarlaryň we maglumatlary el bilen üýtgedip bilmezligiň esasy ýazgylaryndan biri. Aragatnaşyk maglumatlaryny saklamak arkaly ähli işgärleriň ýeke-täk maglumat bazasyny döretmek. Islenýän müşderini familiýasy, ady, telefon belgisi we beýleki saklanan maglumatlar boýunça gözlemek mümkinçiligi. CRM ulgamynda belli bir maglumatlar boýunça müşderileri tapyp bilersiňiz, mysal üçin islenýän şäher we beýlekiler. Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen iň köp satyn alnan müşderini tapyp bilersiňiz. Zerur bolsa, islenýän kategoriýalara, kriteriýalara we görkezijilere görä CRM-de maglumatlary toparlap bilersiňiz.

Köp derejeli marketing CRM guramanyň müşderilerine öňümizdäki mahabat, arzanladyş ýa-da ýörite teklipler barada habar bermek üçin köp SMS ýa-da e-poçta habarlaryny döredip we ýerine ýetirip biler. Habarlar we e-poçta alyjynyň ýaşaýan ýurduna garamazdan iberilýär. Her iberiş etmezden ozal, CRM ulgamy umumy çykdajylary hasaplaýar we jemi goşýan zatlary görkezýän resminama döredýär.

Poçta şablonlary CRM ulgamynda döredilip bilner. Köp derejeli marketingiň işini awtomatlaşdyrmak üçin CRM ulgamy diňe bir köp müşderini özüne çekmän, bazardaky keşbini hem gowulandyrýar. Meýilnamalaşdyrmak funksiýasy, tutuş kompaniýanyň iň netijeli dolandyrylmagyny üpjün edýän CRM ulgamynda bar. Web sahypamyzdan mugt synag wersiýasyny göçürip alyp, iki hepde CRM synap bilersiňiz.

Kärhanada ähli işgärleriň işi we her bir işgäriň işi barada hasabat taýýarlamak bolýar. Awtomatlaşdyrmak üçin CRM bilen, gurama tarapyndan kesgitlenen maksatlara ýetmek, programma üpjünçiligi bolmazdan birnäçe esse çalt. CRM-de habarlary we poçta hatlaryny ibermegiň zerurlygy bolmadyk müşderileri kesgitläp bilersiňiz, ulgam olaryň belgilerine iberilmezligine gözegçilik eder. CRM-de maliýe maglumatlary bolan modul bar. Bu modulda alnan ýa-da alnan pullaryň hemmesini hasaba alyp we dolandyryp bilersiňiz. Munuň ýerine, dünýädäki ösüşi yzarlaýarys we köp derejeli marketing üçin peýdaly USU programma üpjünçiligini size hödürleýäris. USU Programma üpjünçiligi programmasy hem tutuş kompaniýanyň ýokary hilli işlemegi we işden iň ýokary netijeleri gazanmak üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir!