Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tor guramasy üçin maksatnama

Tor guramasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tor guramasy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Tor guramasy üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Tor programmasy, tor marketinginiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýörite döredilen programma üpjünçiligi. Tor biznesiniň giňelmegi awtomatlaşdyrmagyň zerurlygyny döretdi, ýöne programma saýlamazdan ozal teklipleri üns bilen öwreniň we ýeke-täk dogry çözgüt tapyň. Otherwiseogsam, programma diňe işjeňligi çylşyrymlaşdyrýar we torçylaryň hasaplaýan täsirini getirmeýär. Gurama we kiçi toparlar esasan müşderi bazasyny arassalamak üçin tor söwda programmasyny gözleýärler. Müşderiniň maglumatlary dürli ellerde jemlenen bolsa, iş netijeli hasap edilip bilinmez. Gurama öz çeşmelerini birleşdirmeli, diňe bu ýagdaýda müşderileriniň näderejede işjeňdigine, hakyky talaplaryna we zerurlyklaryna düşünip biler.

Programma guramany dürli usullar bilen optimizirlemeli. Meýilnamalaşdyrmak, dowam edýän meseleleri dolandyrmak, komissiýalary we bonuslary awtomatiki usulda kabul etmek ukyby, tor işindäki her bir satuw agenti üçin bonuslar ýaly aýratynlyklar hakda gürleşýäris. Tor guramasy, bar bolan ammarlar bilen netijeli işlemeli we zerur bolanda täze ammarlary döretmeli. Programma logistika gurmaga, maliýe serişdelerini göz öňünde tutmaga we hasabatlary we resminamalary düzmek ýaly ýakymsyz gündelik hereketleri awtomatlaşdyrmaga kömek edýär. Tor kompaniýasynyň şahamçalarynyň, setirleriniň we gurluşlarynyň ýolbaşçylary statistika we öndürijilik görkezijilerine hakyky wagtda gözegçilik etmegi başarmaly, adatdan daşary ýagdaýlarda diňe dogry karar berip bilerler. Döwrebap tor marketing guramasy bu programmadan diňe bir ýokary hilli buhgalteriýa däl, eýsem goşmaça tehnologiki gurallara - işgärleriň şahsy hasaplaryny döretmek ukybyna, internetde müşderi hyzmatlaryny döretmäge garaşýar. Öz ykjam programmalaryňyzyň bolmagy artykmaç däl.

Çagyrylan frilanseriň kömegi bilen öz programmaňyzy döretmäge synanyşmak uly ýalňyşlyk. Şeýle hünärmen onlaýn söwdanyň aýratynlyklary bilen hemişe tanyş däl we ahyrky programma esasy talaplara laýyk gelmeýär. Mundan başga-da, ony döreden adam ony üýtgedip biler we gurama hemme zatda oňa baglylykda döredijiniň "guly" bolup biler. Mugt internet programmasy hem iň gowy çözgüt däl. Şeýle ulgamlaryň asla goldawy ýok we köplenç senagat zerurlyklaryndan uzakda. Mundan başga-da, şowsuzlyk sebäpli ähli maglumatlary ýitirmek ýa-da tor bilen guramak üçin agyr netijelere sebäp boljak ulgam bilen paýlaşmak howpy bar.

Uly tejribesi bolan jogapkärli, hünärmen işläp düzüjiden bir programma saýlamak iň gowusydyr. Bu USU Programma üpjünçiliginiň ulgamyny öz içine alýar. Onuň hödürlän tor marketing programma üpjünçiligi, tor marketinginde hünär taýdan ulanmak üçin köp maksatly programma üpjünçiligi. Programma, esas hökmünde alýan marketing shemalaryny göz öňünde tutup, ähli ululykdaky guramalar bilen işleýär.

USU Programma üpjünçiligi, işiň giňelmegi we giňelmegi bilen kämilleşdirilmeli däl programma, şonuň üçin ulgam işi hiç hili ulgam çäklendirmelerine we çäklendirmelerine duçar bolmazdan traffigi ygtybarly köpeldip, müşderileriň sanyny we assortimentini köpeldip biler. Gurama müşderileriň we işgärleriň amatly maglumat bazalaryny ulanmaga, bonuslary we bonuslary hasaplamagy we hasaba almagy awtomatlaşdyrýar we her sargytlara gözegçilik edýär. USU Programma üpjünçiligi ammar, logistika meýilnamalaşdyryş, resminamalary awtomatlaşdyrmak we hasabat bermekde kömek edýär. Tor topary, programma üpjünçiligini web sahypasyna goşmak arkaly internetiň giňligini ýeňip geçmegi başardy. Gurama, hödürleýän harytlaryny mahabatlandyryp we mahabatlandyryp bilýän söwdada täze gatnaşyjylaryň özüne çekmegini birnäçe gezek optimizirleýär. Programma bilen uzakdan görkeziş görnüşinde ýa-da şahsy peýdalanmak üçin tanyşdyryp bilersiňiz, munuň üçin demo wersiýasyny döredijiniň web sahypasyndan mugt göçürip alyp bilersiňiz. Tor kompaniýalary, bar bolan funksiýanyň ýeterlik däldigine ýa-da üýtgeşmeleri talap etseler, programmanyň ýöriteleşdirilen wersiýasy üçin sargyt edip bilerler. Gurama programma abuna ýazylmaly däl. USU Programma üpjünçiliginiň ýönekeý interfeýsi, okuw buýruklaryny talap etmezden, tor buýruklaryny programma üpjünçiligi gurşawyndaky hereketlere çalt uýgunlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Gurama öwrenmek islegini bildirýän bolsa, döredijiler okuw geçirerler we ulanyjylaryň ähli soraglaryna jogap bererler.

USU programma üpjünçiligi ulgamda çäklendirilmedik ulanyjylara işlemäge mümkinçilik berýär. Şol bir wagtyň özünde, programma tizligini ýitirmeýär we ulgam ýalňyşlyklary üçin zerur şertleri döretmeýär. Tor kompaniýasynyň üstünlikli işlemegi üçin sargytlar, hyzmatdaşlyk we ileri tutulýan önümler baradaky ähli maglumatlar jikme-jik saklanýan müşderi maglumatlar bazasy döredilýär. Gurama satuw wekilleriniň işine gözegçilik edip biler, her täze işgäri göz öňünde tutup biler, okuwyň ýygylygyny we hünär derejesini ýokarlandyryp biler. Programma iň gowy işgärleri we iň işjeň müşderileri ykrar edýär. Programma, saýlanan tor sylag shemasy boýunça paýlaýjylara berilýän bonuslary we bonuslary awtomatiki hasaplaýar we hasaplaýar. Guramanyň pudaklary we bölümleri umumy maglumat giňişliginiň bir bölegine öwrülýär. Ulgamy birleşdirmegiň bir bölegi hökmünde maglumat alyş-çalşygy çaltlaşdyrylýar, işgärleriň öndürijiligi ýokarlanýar we içerki gözegçilik güýçlendirilýär. Işgärler üçin elýeterli maglumat bazalaryndan islendik nusgalar. Müşderiler, onlaýn dükan gatnaşyjylary tarapyndan girdeji, traffik boýunça meşhur zatlary, iň köp müşderiniň işjeňligini kesgitlemek üçin süzmäge rugsat berilýär. Alyjynyň şertlerini we talaplaryny bozýan guramada ýekeje sargyt hem ýatdan çykarylmaýar, ýitirilmeýär ýa-da ýerine ýetirilmeýär. Her bir programma üçin anyk hereketler zynjyry emele gelýär, her etapda ýagdaýyň üýtgemegine gözegçilik edilýär.

USU Programma üpjünçiliginiň tor guramasynyň web sahypasy bilen birleşmegi, mümkin boldugyça has ýokary netijelilik bilen wirtual giňişlikde işlemäge, täze sarp edijileri çekmäge we onlaýn programmalary gaýtadan işlemäge we işe alyş derejesini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Maksatnamanyň kömegi bilen, maliýe meselelerini aňsat we aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz, girdeji we çykdajylaryň hasabyny ýöredip bilersiňiz, salgyt gullugy we tor kompaniýasynyň ýolbaşçylary üçin maliýe hasabatlaryny taýýarlap bilersiňiz.

Dolandyryjy üçin guramadaky ähli amallar awtomatiki usulda döredilen hasabatlar bilen görkezilýär we goldanýar. Çylşyrymly zatlary ýönekeýleşdirmek üçin diagrammada, grafada ýa-da tablisada hasabat döretmek, soňra ony poçta bilen ibermek, çap etmek ýa-da maglumatlary görkezmek üçin umumy tagtada goýmak ýeterlikdir. Maksatnamada satuw wekilleri önümleri ätiýaçlandyryp we eltip bermek üçin sargytlary döredip bilýän ammardaky harytlaryň hakyky we obýektiw ýagdaýyny görüp bilerler. Haryt satylanda, awtomatiki öçürip bileris. Erbet ulanmak programmanyň çeşmelere berk gözegçilik etmegi bilen aýrylýar. Maglumat ulgamy ulgam guramasyna öz işgärleri üçin möhüm bolan ähli maglumatlary goramaga kömek edýär. Programmalara girmek, täjirçilik gizlinliginiň şertlerini berjaý etmegi üpjün edýän ulanyjylaryň resmi kwalifikasiýasy bilen çäklendirilýär. USU programma üpjünçiligi guramany giň aragatnaşyk gurallary bilen üpjün edýär. Tor, müşderilerine we satuw agentlerine täze önüm, häzirki arzanladyşlar we mahabatlar barada habar bermek üçin SMS, Viber, e-poçta arkaly awtomatiki habar iberip biler.

Ulgamyň içine girizilen tekliplere esaslanyp, programma satuw, buhgalteriýa we hasabat üçin zerur bolan ähli resminamalary düzýär. Resminamalary umumy kabul edilen bitewi görnüşlere laýyklykda ulanyp bilersiňiz ýa-da tor guramasynyň nyşany bilen öz kanselýariýaňyzy döredip bilersiňiz. Gurama köp sanly integrasiýa mümkinçiliklerinden peýdalanyp biler, sebäbi bu programma PBX, töleg enjamlary, ammar gözegçilik enjamlary we wideo gözegçilik kameralary bilen kassa enjamlary bilen birleşdirilip bilner. Tor guramasynyň işgärleri we yzygiderli müşderiler üçin ykjam programmalar, bizi gyzyklandyrýan “Android” -e esaslanýar. Gatnaşyklaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Programma dolandyryjylar üçin ajaýyp gollanma - 'Döwrebap lideriň Injili' bilen doldurylyp bilner. Onda bilim we tejribesi bolan islendik derejeli ýolbaşçylar guramanyň işini gowulandyrmaga kömek edýän köp peýdaly teklipleri taparlar.