Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tor kompaniýasy üçin maksatnama

Tor kompaniýasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tor kompaniýasy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Tor kompaniýasy üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Tor kompaniýasy programmasy häzirki wagtda iň möhüm guraldyr, sebäbi bäsdeşlik we ýönekeý zerurlyk günsaýyn artýar. Isleg üpjünçiligi döredýär, şonuň üçin bazarda modul düzümi, bahasy we goşmaça aýratynlyklary bilen tapawutlanýan kärhana tor ulgamlarynyň dürli görnüşleri bar. Peýdaly tor kompaniýasy programmasyny tapmak gaty kyn, ýöne zerur. Köp wagt we maliýe çeşmelerini ýitirmezlik üçin, islendik çylşyrymlylyk we göwrümli meseläni aňsatlyk bilen çözüp bilýän tor kompaniýasynda işlemek üçin awtomatlaşdyrylan programmamyzy size hödürleýäris. Arzan bahasy, aýlyk abuna ýazylma, giňeldilen modul gurluşy, amatly we owadan interfeýs, size hödürlemek isleýän iň az mukdarymyz. Özüňiz üçin döredilen goşmaça funksiýalar we modullar bilen tanyşmak isleseňiz, soraglara jogap bermekden başga-da gurnamaga kömek edýän geňeşçilerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Programmanyň ýönekeýligini we netijeliligini göz öňünde tutup, köp wezipeli interfeýs islendik ulanyjynyň, hatda tejribesizleriň rahatlygy we düşünmegi üçin amatlydyr. Programma, iş çärelerini başarnykly meýilleşdirmäge mümkinçilik berýär we meýilleşdirilen meseleleriň öňünden duýduryş berýär. Programmada işlemek üçin ulanyjylar öz nobatlaryna garaşmaly däldirler we şol bir wagtyň özünde şahsy maglumatlar, parol we käbir ulanyş hukuklary bilen girýärler, bu esasanam müşderiler üçin goşmaça maglumatlary goramagy üpjün edýär. Tor kompaniýasy üçin programma islendik programmany birleşdirip biler, bu hem meseläni ýönekeýleşdirýär, iş wagtyny optimallaşdyrýar, şol döwürde maglumatlary yzygiderli girizmek, çykdajylary we girdejileri hasaplamak, şeýle hem resminamalary, hasabatlary, goşulan resminamalary çap etmegiň zerurlygy ýok. . Saklaýyş enjamlary bilen integrasiýa ammar hasabyny dolandyrmaga, harytlaryň elýeterliligini dogry hasaplamaga we zerur zatlaryň wagtynda doldurylmagyna mümkinçilik berýär. Bonuslary we aýlyk haklaryny hasaplamagy göz öňünde tutup, hasaplamalary, tölegleri kabul etmegi we torlaýyn ulgamlara serişdeleri yzyna almagy awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Nagt we nagt däl tölegler kabul edilip bilner. Jübi programmasyny ulananyňyzda-da, paýlaýjylardan we zerur maglumatlary alýan müşderilerden sargyt etmek, tölemek, serişdeleri almak amatly we çalt. Bir müşderi maglumatlar bazasyndan maglumatlary ulanyp, dürli wakalar, harytlaryň gelmegi, töleg zerurlygy, mahabat we ş.m. barada habar bermek üçin SMS, MMS ýa-da e-poçta habarlaryny saýlap ýa-da tutuş maglumat bazasyna iberip bilersiňiz. Programma dürli enjamlara we amaly programmalara aňsatlyk bilen birigýär, şeýle hem satuw mukdaryna garamazdan köp ulanyjy reesiminiň amala aşyrylmagyny göz öňünde tutup, çäklendirilmedik mukdarda şahamçalary we şahalary birleşdirýär. Uptiýaçlyk, inwentar, habar ibermek, işgärleriň töleglerini hasaplamak ýaly tabşyrylan meseleler ulgam işewürlik programmasynda awtomatiki ýerine ýetirilip bilner.

Demo wersiýasyny ulanyň, wagt çaklamaga we wagt ýitirmäge zerurlyk ýok. Programmanyň synag wersiýasy düýbünden mugt, şonuň üçin hiç zady ýitirmersiňiz, tersine, ilkinji günlerde görünýän netijeleri alarsyňyz.

Tor kompaniýasy programmany durmuşa geçirmekdäki islendik meseläni çözüp biler, berlen tabşyryklary çalt ýerine ýetirip biler, iň az wagt sarp edip we iň ýokary peýdany gazanyp biler.

USU Programma üpjünçiligi hasabatlary, resminamalary döredýär we zerur resminama formatlaryna uýgunlaşdyrýar. Dürli baglanyşyklary we işgärleri çekmek arkaly korporatiw maglumat toruny güýçlendirip bilersiňiz. Tor baglanyşygy, gepleşik penjiresi bilen täsirleşip biler. Dolandyryjy iş ýerinden ähli önümçilik proseslerine gözegçilik edip biler. Internet arkaly birleşýän ykjam programma arkaly programma uzakdan girmek mümkinçiligi bar. SMS, MMS, e-poçta habarlaryny awtomatiki ibermek, dürli mahabat, bonuslaryň ýüze çykmagy, harytlaryň gelmegi we ş.m. barada köp müşderi ýa-da aýratyn iberilýär. Customerhli müşderiler üçin ýeke-täk müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak bazasy saklanýar. Maglumatlaryň yzygiderli täzelenmegi tordaky ýokary hilli işe goşant goşýar. Modullary sargydyňyza görä aýratynlykda ösdürip bolýar. Ilat ýazuwy awtonom görnüşde alnyp bilner. Önümleri doldurmak talap edilýän önüm gutaran badyna amala aşyrylýar. Köp ulanyjy re modeimi ýerli ulgam arkaly maglumat we resminamalary alyş-çalyş edip bilýän çäklendirilmedik ulanyjy üçin takyk işlemegi üpjün edýär. Peýdany we çykdajylary hasaplamak, islendik ulgam programmasy birleşdirilende amala aşyrylýar. Hasabatlary we resminamalary dizaýn etmek, şablonlaryň we nusgalaryň kömegi bilen amala aşyrylýar, bu hem internetden döredilip ýa-da göçürip alyp bolýar.

Programmada ýerine ýetirilen ähli amallar, her toparyň toparynyň işini has giňişleýin seljermek üçin awtomatiki usulda saklanýar. Programmanyň arzan bahasy, goşmaça çykdajylar ýok, ähli ulgam guramalaryny haýyş edýäris. Programma, berlen formulalara görä hasaplanan göterimleri we bonuslary özbaşdak hasaplaýar. Ulanyjy hukuklarynyň kesgitlenmegi, tor kompaniýasynyň ähli maglumatlarynyň ygtybarly goralmagy bilen üpjün edilýär. Programma, ýagdaýy, girdejiligini ýokarlandyrmaga we tor kompaniýasyna has köp müşderini çekmäge mümkinçilik berýär. Meýilleşdirilen meseleler elmydama wagtynda ýerine ýetirilýär. Tor marketingi kanuny iş. Tor marketinginiň etiki ýörelgeleri jedelsiz. Tor biznesi marketingi, ösen we müşderi üçin amatly söwda usulydyr we USU programma üpjünçiligimiz, işiňiziň mundan beýläk-de ösmegi üçin girdejili maýa goýumdyr.