Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Köp derejeli marketing üçin maksatnama

Köp derejeli marketing üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Köp derejeli marketing üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Köp derejeli marketing üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Köp derejeli marketing programmasy hasaplamalar, meýilnamalaşdyrmak, wagt tygşytlamagyň usuly we wagt tarapyndan kesgitlenen zerurlykdyr. Programma tor marketing guramalarynyň işinde aýratyn rol oýnaýar; onsuz, distribýutoryň tölegini dogry hasaplamagy, gurluşynda hasaba almagy, satuwlara gözegçilik etmegi we ammary doldurmagy göz öňüne getirmek kyn. Size laýyk programmany nädip saýlamalydygyny has giňişleýin aýdarys.

Ilki bilen maksatlary we garaşmalary kesgitlemeli. Programmadan nämä garaşýarsyňyz? Tor işine nähili täsir etmeli? Garaşyşyňyzdan başga, köp derejeli marketing hasapçylyk programmasynyň adaty aýratynlyklaryna göz aýlaň. Hökmany aýratynlyklar uly maglumat bazalary bilen işlemegi öz içine alýar. Häzirki wagtda setçiniň diňe birnäçe hyzmatdaşy we onlarça müşderisi bar bolsa-da, ýakyn wagtda şahamçanyň başlygy bolup biler we bu ýerde maglumat bazalary ep-esli öser.

Programma şol bir wagtyň özünde dürli görnüşleri - maliýe, işgärler, ammar, logistika göz öňünde tutmalydyr. Programmanyň diňe bir statistiki maglumatlary hasaplamak bilen çäklenmän, eýsem ulanyjynyň isleglerine görä toparlara bölüp, buhgalteriýa derňewini berip bilmegi gaty möhümdir. Köp derejeli marketing işewürlik programmasy, dolandyryjy üçin analitik jemlemeler we hasabatlar bilen möhüm dolandyryş kararlaryny kabul etmek üçin ýeterlik akylly bolmaly. Häzirki zaman köp derejeli marketing işi häzirki zaman tehnologiýalaryna gaty mätäç. Paýlaýyş hyzmatlary, programma ýazgylary, şahsy hasaplar kabul edilýär, bu ýerde her bir tor satyjysy öz gazananlaryny, gazanan we tölenen artykmaçlyklaryny, dolandyryjynyň görkezmelerini, meýilnamalaryny we görkezmelerini aňsatlyk bilen yzarlap biler. Netijede, köp derejeli marketing programmasy iň bolmanda web sahypasyna birleşdirilmelidir we ideal taýdan integrasiýa üçin başga mümkinçilikler bolmalydyr.

Programma gözläniňizde, tor işi üçin köplenç kelläme gelýän ilkinji zat, köp derejeli marketing programma üpjünçiligini ýazmak üçin programmist işe almakdyr. Ine, ilkinji ýalňyşlyk. Bir programmist, hatda köp derejeli marketing ulgamy biznesinde matematiki modelleri nädip gurmalydygyny hem bilmese, ähli ulgamlaryň isleglerini kanagatlandyryp biljek gowy programma düzmez. Köp derejeli marketing buhgalteriýasynda professional nuanslar gaty köp. Şonuň üçin hünärmenler tarapyndan senagat taýdan ulanmak üçin işlenip düzülen programmany saýlamak has gowudyr. Interneti gözlemek, köp derejeli marketing ulgamlary üçin köp mümkinçilik berýär. Mugt programmalary derrew aýyryň. Olar ne hil hasabatyny, ne-de dogry işlemegi üpjün edýärler. Tehniki goldawyň bolmazlygy işiňizi howp astynda goýýar. Mugt elýeterli programmanyň işleýşi az we üýtgedilip bilinmez.

Hünär ulgamlarynyň arasynda köp derejeli marketing, biznesde buhgalteriýa üçin programma döretmekde ýeterlik tejribesi bolan bir dörediji tarapyndan döredilen şol programmalary saýlamaly. Ulgamyň ilki bilen “giň sarp edijilere” däl-de, köp derejeli marketinge ünsi jemlemegi islenýär.

Aýratynlyklaryň sanawyny üns bilen öwreniň. Köp derejeli marketing programmasy resminamalary we hasabatlary taýýarlamagy awtomatlaşdyrmaly, müşderileriň maglumat bazalaryny ýöretmeli, täze işewür gatnaşyjylary çekmäge, satuwlary yzarlamaga we satuw baýraklaryny awtomatiki ýygnamaly. Bu minimal. Gowy programma, elbetde, has köp zady edip biler. Mysal üçin, ýokardakylaryň hemmesi üçin köp derejeli marketingiň dolandyrylyşyny, maliýe we ammar hasabyny ýerine ýetirýär, marketing we strategiki meýilnamalary, prezentasiýalary, çaklamalary taýýarlamaga kömek edýär.

Tor biznesinde guramanyň her bir agzasy bilen ýakyndan işleşmek, satuwlaryna, üstünliklerine, okuwyna we hünär ösüşine gözegçilik etmek möhümdir. Programma, distribýutor hasaby has jikme-jik ýerine ýetirmek üçin köp derejeli marketinge kömek etmeli. Şeýle hem, satylan harytlary tanatmaga kömek edip biljek arassa wy consciencedan maglumat programmasyndan iň az mahabat gurallaryny sorap bilersiňiz. Jogapkär işläp düzüjiler, adatça, berk synag döwri bilen mugt demo bermäge taýyn, sebäbi ulanyjylaryň birnäçe günüň içinde programmanyň oňaýly taraplaryny anyklamaga wagtlary ýok. Saýlawlary we buhgalteriýa sanawyny saýlaň, köp derejeli marketing kompaniýasynyňyzyň meselelerini bilelikde kesgitläň we programma sargyt ediň, ýöne tehniki goldawyň hili, abunalygyň elýeterliligi we göwrümi barada soramagy ýatdan çykarmaň. interfeýsiniň amatlylygy hökmünde. Köp derejeli buhgalteriýa ulgamlarynyň adaty wersiýalary laýyk gelmeýän ýa-da laýyk gelmeýän bolsa, programmanyň özboluşly wersiýasyny döretmek üçin hünärmenlere ýüz tutmaly. Bu, elbetde, birneme has köp çykdajy edýär, ýöne belli bir iş üçin amatly.

USU Programma üpjünçiligi tarapyndan hödürlenýän gyzykly, öndürijilikli, güýçli we köp funksiýaly köp derejeli marketing programmasy. Bu belli bir senagat ulgamy kompaniýasy üçin hünär ösüşi. USU programma üpjünçiligi aňsat we çalt uýgunlaşdyrylyp, belli köp derejeli marketing shemalaryna we kompaniýanyň masştabyna uýgunlaşdyrylyp bilner. Programma, kompaniýa ösüp başlanda we buhgalter hasabatynyň mukdary ep-esli ýokarlananda ulalmak üçin ep-esli gowulaşmagy we maýa goýumlaryny talap etmeýär.

USU programma üpjünçiligi ähli alyjylary we paýlaýjylary göz öňünde tutýar, işe alynýanlary çekmäge kömek edýär, okuw gözegçiligini awtomatlaşdyrýar, töleg hasaplamasyny awtomatlaşdyrýar. Elektron resminamalary dolandyrmak we awtomatiki statistiki we analitiki hasabatlylyk, ýokary iş netijeliligine kömek edýär. Bu maksatnama, maliýe we ammar boýunça hünär hasabatyny ýerine ýetirýär, sargyt edilen harytlary müşderilere wagtynda eltmäge kömek edýär. Programma köp derejeli marketinge ähli içerki prosesleri gözegçilikde saklamaga, şeýle hem bazaryň meýillerine ýakyndan gözegçilik etmäge kömek edýär. USU Programma üpjünçiligi toplumlaýyn taslama. Bu, bu programmanyň köp derejeli marketingiň Bütindünýä Kerebiniň tükeniksiz giňişligine girmegine, söwdada täze gatnaşyjylary, müşderileri tapmagyna, işini giňeltmegine we diňe häzirki zaman usullary bilen işlemegine mümkinçilik berýändigini aňladýar. Iki hepde bäri işläp düzüjiler mugt demo wersiýasynyň elýeterliligi we synag döwri barada alada etdiler. Hasap, dolandyryş we gözegçilik mümkinçilikleri prezentasiýanyň bir bölegi hökmünde görkezilip bilner. Ygtyýarnama satyn alanyňyzda, gurama programmanyň bahasyndan hem-de ulanmak üçin abuna ýazylmazdan tygşytlap biler.

USU programma üpjünçiliginiň interfeýsi ýönekeý we gönümel, hemmeler üçin düşnükli, bu aýratyn möhümdir, sebäbi adamlar köp hünärli marketinge diňe dürli hünärler däl, eýsem dürli derejeli kompýuter sowatlylygy bilen hem gelýärler. Köplenç ýörite okuw talap edilmeýär, ýöne kompaniýanyň dolandyryjysy islese, USU programma üpjünçiligi ulgamy gurmakdan we konfigurasiýadan soň işgärleri taýýarlaýar. Programma müşderi maglumatlar bazasyndaky maglumatlary täzeleýär, doldurýar we düzedýär. Bu, harytlaryň her bir müşderisiniň talaplaryny we gyzyklanmalaryny yzarlamaga mümkinçilik berýär. Köp derejeli marketing guramasy öz wekilleriniň, paýlaýjylarynyň, satyjylarynyň we geňeşçileriniň hersine hasabat bermäge ukyplydyr. Satuw, girdeji, seminara gatnaşmak we okuw ýazgylary her biri üçin saklanýar. Bu maksatnama, kuratorlaryň we olaryň bölümleriniň ýylyň ahyryna çenli iň gowy işgärleri kesgitlemäge kömek edýändigini görkezýär. Gurluş birlikleri näçe uzakda bolsa-da, birleşdirilýär. USU Programma üpjünçiligi maglumat ulgamy maglumat alyş-çalşygy we dolandyryşy kadalaşdyrmak üçin umumy bir giňişlik emele getirýär.

Programma ulgamdaky maglumatlaryň esasynda gyzykly tötänleýin saýlamalary saýlamaga mümkinçilik berýär - iň wepaly müşderileri, ygtybarly işgärleri, iň meşhur önümleri, satyn alyş işjeňliginiň we ýitgileriniň yzarlanyş döwürlerini, şeýle hem başga-da köp peýdaly maglumatlary kesgitlemäge mümkinçilik berýär. köp derejeli marketing üçin. Programma, şahsy derejä, distribýutoryň ýagdaýyna we degişli kwotalara esaslanyp, tor kompaniýasynyň gatnaşyjylaryna awtomatiki usulda hasaplaýar we hak töleýär.

USU Programma üpjünçiligindäki her satuw, sargyt kabul edilen pursatyndan başlap, eltilýänçä yzarlamak aňsat. Her etapda, müşderiniň wagtyny we isleglerini göz öňünde tutup, ýerine ýetirişe gözegçilik edip bilersiňiz. Programma, marketing toparynyň internetdäki web sahypasy bilen birleşýär. Bu, potensial müşderileri yzarlamaga, saparlary hasaba almaga we ulanyjynyň gyzyklanmasyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Programmadan täze önüm bahalary web sahypasyna ýüklenip bilner, ammaryň elýeterliligi awtomatiki düzülip bilner we onlaýn satyn almak we hyzmatdaşlyk islegleri hem kabul edilip bilner. Maglumat ulgamy, hasaplara girýän we kompaniýanyň zerurlyklary üçin ulanylýan ähli maliýe serişdelerine gözegçilik etmäge kömek edýär. Maliýe hasabaty salgyt gullugyna we baş edarasyna öz wagtynda hasabat bermäge kömek edýär. Programma, dolandyryjyny gyzyklandyrýan islendik ugurda islendik döwür üçin birnäçe derejedäki bazar işleriniň üýtgemelerini we netijelerini görkezýän jikme-jik we düşnükli hasabatlary awtomatiki düzýär. Ulgam ammarda jikme-jik hasaba alýar. Harytlaryň girdejilerini we paýlanyşyny göz öňünde tutýar, häzirki senäniň hakyky galyndysyny görkezýär we satuw hasaba alnanda harytlary awtomatiki usulda öçürýär.

Müşderiler baradaky şahsy maglumatlary we söwda syrlaryny öz içine alýan kompaniýa tarapyndan saklanýan maglumatlar tötänleýin onlaýn ýagdaýda düşmeýär we bäsdeşlere ýetmeýär. Parollar we girişler bilen ulgama çäklendirilen şahsy giriş bu ýa-da işgäriň ygtyýaryna girmeýän maglumatlary ulanmaga mümkinçilik bermeýär. Programma, köp derejeli marketing kompaniýalaryna müşderilere täze önümler, mahabat we arzanladyşlar barada islendik wagt habar bermäge mümkinçilik berýär. Munuň üçin köp tagalla gerek däl, ulgamdan SMS, Viber ýa-da e-poçta arkaly habar ibermek ýeterlikdir. Seslenme hem mümkindir - müşderiler önüme we hyzmaty SMS habarlary arkaly bahalandyryp bilerler we programma pikirleri göz öňünde tutýar. Programma resminamalary, hasap-fakturalary, hasap-fakturalary taýýarlamagy awtomatlaşdyrýar. Köp derejeli marketing topary öz iş resminamalaryny döredip, olary programma goşmagy başardy.

Işläp düzüjiler, ulanyjylaryň islegine görä, telefon, töleg terminallary, wideo kameralar, şeýle hem TSD ýaly kassa gözegçilik enjamlary we ammar tehnologiýalary bilen buhgalteriýa iş programmasyny goşmaga taýyn. “Döwrebap dolandyryjy üçin Injil” dolandyryjy üçin gyzykly bir zat, işgärler we uly müşderiler USU Programma üpjünçiliginiň resmi ykjam programmalarynyň mümkinçiliklerine ýokary baha berýärler.