Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Tor kompaniýasy üçin Crm

Tor kompaniýasy üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Tor kompaniýasy üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Tor kompaniýasy CRM, köp derejeli marketingiň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, guramaçylyk işleriniň esasy guralydyr. Belli bir manyda, şunuň ýaly kompaniýanyň ähli işgärleri köplenç müşderileridir (köplenç hepdede, aýda we ş.m. belli bir mukdarda haryt satyn almak üçin öz sarp ediş borjy bilen ýüklenýär). Tor marketingi, dükanlaryň daşynda ýa-da islendik satuw nokadynda (we şonuň üçin CRM-den başga ýerde işläp bilmeýär) bölek satuw düşünjesidir. Haryt bazary distribýutor-satuw agentleriniň torundan geçýär, olaryň hersi öz agentler toparyny (şahamça diýilýär) döredip biler. Bu ýagdaýda şahamçanyň müdiriniň girdejisi, şahsy satylan harytlardan başga-da, gol astyndaky toparyň agzalary tarapyndan satylan goşmaça mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda tükeniksiz bu bölümde müdiriň girdejisi, şahsy satylan harytlardan başga-da, gol astyndaky toparyň agzalary tarapyndan satylan goşmaça mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda mukdarda paýdarlyk şerti bar Başga bir söz bilen aýdylanda, torlaýyn işewürlik önümleri gönüden-göni satuw görnüşinde satýar, adatça şahsy aragatnaşyklar, müşderiler bilen göni aragatnaşyk arkaly göz öňüne getirip bolýar. Bu ýerde CRM ýene uly islege eýe. Tor kompaniýalaryna köplenç piramidalar diýilýär, sebäbi olary döretmek we ösdürmek ýörelgesi, aşaky we daşarky diýlip atlandyrylýan köp ýa-da uly şahamçalar (etrap, şäher, sebit we ş.m.) bilen birleşip, gatnaşyjylaryň sanynyň yzygiderli köpelmegini üpjün edýär. . Aslynda, tor gurluşy diňe üznüksiz giňelmek şertinde durmuşa ukyplydyr. Bu ösüş bes edilen badyna guramanyň satuwy we girdejisi azalmaga başlaýar. Satuw ulgamyny guramak üçin esasy ýörelge hökmünde tor marketingini saýlaýan önümçilik guramalary ofisleri we satuw ýerlerini kärendesine almak, tehniki hyzmat we howpsuzlyk üçin pul harçlamaýarlar. Hat-da satuw ýuridiki şahslaryny hasaba almak, dogry buhgalteriýa we salgyt hasabyny ýöretmek we ş.m.

Tor biznesi gönüden-göni we gönüden-göni gatnaşýan paýlaýjylaryň sanyna we özüne çekýän müşderilerine bagly bolansoň, CRM hökmany dolandyryş guralyna öwrülýär. Tor gurluşlarynda buhgalter hasabaty takyk, jikme-jik we ýalňyşsyz bolmaly, sebäbi peýdalary hasaplamak we tölemek ulgamlary gaty çylşyrymly. USU Programma üpjünçiligi ulgamy, bu iş üçin zerur bolan aýratynlyklaryň doly toplumyny öz içine alýan häzirki zaman tor marketing kompaniýasy programma üpjünçiligini döretdi. Iýerarhiki maglumatlar binýady piramida gatnaşyjylaryň aragatnaşyklaryny we jikme-jik iş taryhyny öz içine alýar, şahamçalar we paýlaýjylar tarapyndan paýlanýar. USU Programma üpjünçiligi CRM-de ulanylýan matematiki enjam diňe bir şahamça dolandyryjylary üçin däl, eýsem her bir ýönekeý gatnaşyjy üçin hem şahsy haklary hasaplamaga we kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Programma, häzirki girdejilere we çykdajylara gözegçilik etmek, hasaplamalaryň ähli görnüşlerini (çykdajylar, girdeji we ş.m.) ýerine ýetirmek, seljeriş hasabatlaryny döretmek we ş.m. goşmak bilen doly maliýe hasabaty üçin ähli gurallary öz içine alýar. CRM, ähli amallary (satuw, satyn alyş we ş.m.) belli bir wagtda girdejileri awtomatiki hasaba almak bilen hasaba almaga mümkinçilik berýär. Şol bir wagtyň özünde, iýerarhiýa ýörelgesi, tor marketing kompaniýasynyň her bir agzasyna diňe maglumatlar bazasyndaky maglumatlary görmäge mümkinçilik berýär.

Network Enterprise CRM, köp derejeli marketing guramalary üçin USU programma üpjünçiliginiň esasy elementidir. Programma, buhgalter hasabatyny we esasy iş amallaryny awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Sazlamalar, işiniň aýratynlyklaryny we gerimini göz öňünde tutup, belli bir kompaniýa üçin aýratynlykda düzülýär. USU programma üpjünçiligi hünärmen programmistler tarapyndan döredilýär we häzirki zaman IT standartlaryna laýyk gelýär. Interfeýs gaty düşnükli we logiki taýdan tertiplidir we özleşdirmek üçin köp wagt we güýç talap etmeýär. Başlangyç maglumatlary CRM we buhgalteriýa modullaryna el bilen ýa-da beýleki ofis programmalaryndan import edip girizip bilersiňiz. Maglumatlar bazasy iýerarhiki ýörelgelere esaslanýar, her gatnaşyja giriş derejesi berk kesgitlenýär (görmäge rugsat berleninden köp zady görüp bilmeýär). CRM gurallary işgärler bilen müşderileriň arasynda göni satuwlara we şahsy aragatnaşyklara esaslanýan iň ýakyn gatnaşygy üpjün etmek üçin döredildi. Maglumat ulgamy piramida gatnaşyjylaryň hemmesiniň aragatnaşyklaryny, işleriniň jikme-jik taryhyny, şeýle hem işgärleriň şahamçalar we gözegçilik ediji paýlaýjylary tarapyndan paýlanyşyny öz içine alýar. Görkezilen formulalar bilen elektron tablisalary şahsy koeffisiýentlere laýyklykda şahsy peýdalary takyk we wagtynda hasaplamaga we hasaplamaga mümkinçilik berýär. Kompaniýany dolandyrýan dolandyryş üçin häzirki ýagdaýy, satuw meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişini, şahamçalaryň we aýry-aýry işgärleriň işini, satuwyň dinamikasyny we möwsümini we ş.m. görkezýän dolandyryş hasabatlarynyň toplumy bar. CRM ähli amallary ýazga alýar, müşderiler üçin meýilleşdirilýän dürli hereketler we ş.m. barada awtomatiki ýatlatmalar döredýär.

USU-nyň programma üpjünçiligi, tor kompaniýasyna häzirki zaman we müşderilere gönükdirilenligi üçin iň täze tehnologiýalary birleşdirmek ukybyny hödürleýär. Gurlan meýilnamany ulanyp, ulanyjylar howpsuzlyk tertibini döredip, analitiki hasabatlar üçin parametrleri kesgitläp we ulgamyň ähli hereketlerini programma edip bilerler. CRM modulynda goşmaça sargytlaryň bir bölegi hökmünde, tor marketing kompaniýasynyň müşderileri we işgärleri üçin ykjam programmalary işjeňleşdirip bilersiňiz.